Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Awit 78:1-72

Maskil. Ni Asap.+ 78  Makinig ka, O bayan ko, sa aking kautusan;+ Ikiling ninyo ang inyong pandinig sa mga pananalita ng aking bibig.+   Ibubuka ko ang aking bibig sa isang kasabihan;+ Magpapabukal ako ng mga bugtong ng sinaunang panahon,+   Na ating narinig at nalalaman,+ At isinaysay sa atin ng ating mga ama;+   Na hindi natin itinatago mula sa kanilang mga anak,+ Na isinasaysay maging sa salinlahing darating,+ Ang mga papuri kay Jehova at ang kaniyang lakas+ At ang kaniyang mga kamangha-manghang bagay na ginawa niya.+   At nagbangon siya ng paalaala sa Jacob,+ At nagtakda siya ng kautusan sa Israel,+ Mga bagay na iniutos niya sa ating mga ninuno,+ Upang ipaalam ang mga iyon sa kanilang mga anak;+   Upang ang salinlahing darating, ang mga anak na ipanganganak, ay makaalam ng mga iyon,+ Upang sila ay tumindig at makapagsaysay ng mga iyon sa kanilang mga anak,+   At upang mailagak nila sa Diyos ang kanilang pagtitiwala+ At huwag kalimutan ang mga gawa ng Diyos+ kundi tuparin nila ang kaniyang mga utos.+   At hindi sila dapat maging tulad ng kanilang mga ninuno,+ Isang salinlahing sutil at mapaghimagsik,+ Isang salinlahing hindi naghanda ng kanilang puso+ At ang kanilang espiritu ay hindi mapagkakatiwalaan may kinalaman sa Diyos.+   Ang mga anak ni Efraim, bagaman mga nasasandatahang mamamana ng busog,+ Ay umurong noong araw ng labanan.+ 10  Hindi nila iningatan ang tipan ng Diyos,+ At tumanggi silang lumakad sa kaniyang kautusan.+ 11  Sinimulan din nilang limutin ang kaniyang mga ginawa+ At ang kaniyang mga kamangha-manghang gawa na ipinakita niya sa kanila.+ 12  Sa harap ng kanilang mga ninuno ay gumawa siya nang kamangha-mangha+ Sa lupain ng Ehipto,+ sa parang ng Zoan.+ 13  Hinati niya ang dagat, upang mapatawid niya sila,+ At pinatigil niya ang tubig na tulad ng isang prinsa.+ 14  At patuloy niya silang pinatnubayan sa araw sa pamamagitan ng ulap+ At sa buong gabi sa pamamagitan ng liwanag ng apoy.+ 15  Biniyak niya ang mga bato sa ilang,+ Upang mapainom niya sila nang sagana na tulad ng sa matubig na mga kalaliman.+ 16  At nagpabukal siya ng mga batis mula sa malaking bato+ At nagpadaloy ng tubig na tulad ng mga ilog.+ 17  At patuloy pa rin silang nagkakasala laban sa kaniya+ Sa paghihimagsik laban sa Kataas-taasan sa pook na walang tubig;+ 18  At sinubok nila ang Diyos sa kanilang puso+ Sa paghingi ng makakain ng kanilang kaluluwa.+ 19  Kaya nagsimula silang magsalita laban sa Diyos.+ Sinabi nila: “Makapaghahanda ba ang Diyos ng isang mesa sa ilang?”+ 20  Narito! Hinampas niya ang bato+ Upang umagos ang tubig at bumulwak ang mga bukal.+ “Makapagbibigay rin kaya siya ng tinapay,+ O makapaghahanda kaya siya ng panustos para sa kaniyang bayan?”+ 21  Kaya naman narinig ni Jehova at nagsimula siyang mapoot;+ At nagningas ang apoy laban sa Jacob,+ At pumailanlang din ang galit laban sa Israel.+ 22  Sapagkat hindi sila nanampalataya sa Diyos,+ At hindi sila nagtiwala sa kaniyang pagliligtas.+ 23  At inutusan niya ang maulap na kalangitan sa itaas, At binuksan niya ang mismong mga pinto ng langit.+ 24  At patuloy siyang nagpaulan sa kanila ng manna upang makain,+ At ang butil ng langit ay ibinigay niya sa kanila.+ 25  Kinain ng mga tao ang mismong tinapay ng mga makapangyarihan;+ Nagpadala siya sa kanila ng mga panustos hanggang sa kabusugan.+ 26  Sinimulan niyang pabugsuin ang isang hanging silangan sa langit+ At pahihipin ang isang hanging timugan sa pamamagitan ng kaniyang sariling lakas.+ 27  At nagpaulan siya ng panustos sa kanila na parang alabok,+ Maging ng mga may-pakpak na lumilipad na nilalang na parang mga butil ng buhangin sa mga dagat.+ 28  At pinagbabagsak niya ang mga iyon sa gitna ng kaniyang kampo,+ Sa buong palibot ng kaniyang mga tabernakulo.+ 29  At kumain sila at nagpakabusog nang lubha,+ At kung ano ang kanilang naisin ay dinadala niya sa kanila.+ 30  Hindi sila umiwas sa kanilang pagnanasa, Habang ang kanilang pagkain ay nasa kanila pang bibig,+ 31  Nang pumailanlang ang poot ng Diyos laban sa kanila.+ At pumatay siya sa matataba sa kanila;+ At ang mga kabataang lalaki ng Israel ay inilugmok niya. 32  Sa kabila ng lahat ng ito ay nagkasala pa rin sila+ At hindi sila nanampalataya sa kaniyang mga kamangha-manghang gawa.+ 33  Kaya pinasapit niya sa kawakasan ang kanilang mga araw na para bang singaw lamang,+ At ang kanilang mga taon sa pamamagitan ng kabagabagan. 34  Sa tuwing papatayin niya sila, sila rin ay sumasangguni sa kaniya,+ At nanunumbalik sila at hinahanap nila ang Diyos.+ 35  At naalaala nila na ang Diyos ay kanilang Bato,+ At na ang Diyos na Kataas-taasan ay kanilang Tagapaghiganti.+ 36  At tinangka nilang linlangin siya ng kanilang bibig;+ At tinangka nilang magsinungaling sa kaniya ng kanilang dila.+ 37  At ang kanilang puso ay hindi matatag sa kaniya;+ At hindi sila naging tapat sa kaniyang tipan.+ 38  Ngunit siya ay maawain;+ tinatakpan niya ang kamalian+ at hindi sila nililipol.+ At maraming ulit niyang pinawi ang kaniyang galit,+ At hindi niya pinupukaw ang buo niyang pagngangalit. 39  At inaalaala niyang sila ay laman,+ Na ang espiritu ay yumayaon at hindi bumabalik.+ 40  Kay dalas nilang maghimagsik laban sa kaniya sa ilang,+ Pinagdaramdam nila siya sa disyerto!+ 41  At paulit-ulit nilang inilalagay ang Diyos sa pagsubok,+ At pinasakitan nila maging ang Banal ng Israel.+ 42  Hindi nila inalaala ang kaniyang kamay,+ Ang araw nang tubusin niya sila mula sa kalaban,+ 43  Kung paanong inilagay niya ang kaniyang mga tanda sa Ehipto+ At ang kaniyang mga himala sa parang ng Zoan;+ 44  At kung paanong ginawa niyang dugo ang kanilang mga kanal ng Nilo,+ Anupat hindi sila makainom mula sa kanilang mga batis.+ 45  Nagsugo siya sa kanila ng mga langaw na nangangagat, upang lamunin sila ng mga ito;+ At ng mga palaka, upang pinsalain sila ng mga ito.+ 46  At ibinigay niya sa mga ipis ang kanilang ani, At sa mga balang ang kanilang pinagpagalan.+ 47  Pinatay niya ang kanilang punong ubas sa pamamagitan nga ng graniso+ At ang kanilang mga puno ng sikomoro sa pamamagitan ng mga graniso.+ 48  At ibinigay niya sa graniso ang kanilang mga hayop na pantrabaho+ At sa nag-aalab na lagnat ang kanilang mga alagang hayop. 49  Isinugo niya sa kanila ang kaniyang nag-aapoy na galit,+ Poot at pagtuligsa at kabagabagan,+ Mga inatasang anghel na nagdadala ng kapahamakan.+ 50  Naghanda siya ng landas para sa kaniyang galit.+ Hindi niya pinigilan ang kanilang kaluluwa mula sa kamatayan; At ang kanilang buhay ay ibinigay nga niya sa salot.+ 51  Nang maglaon ay sinaktan niya ang lahat ng panganay sa Ehipto,+ Ang pasimula ng kanilang kakayahang magkaanak sa mga tolda ni Ham.+ 52  Pagkatapos ay pinalisan niya ang kaniyang bayan na parang isang kawan,+ At ginabayan niya silang tulad ng isang kawan sa ilang.+ 53  At pinatnubayan niya sila nang tiwasay, at hindi sila nakadama ng panghihilakbot;+ At tinakpan ng dagat ang kanilang mga kaaway.+ 54  At dinala niya sila sa kaniyang banal na teritoryo,+ Sa bulubunduking pook na ito na binili ng kaniyang kanang kamay.+ 55  At nang maglaon ay pinalayas niya ang mga bansa dahil sa kanila,+ At sa pamamagitan ng pising panukat ay tinakdaan niya sila ng mana,+ Anupat pinatahan niya ang mga tribo ng Israel sa kanilang sariling mga tahanan.+ 56  At pinasimulan nilang subukin at paghimagsikan ang Diyos na Kataas-taasan,+ At ang kaniyang mga paalaala ay hindi nila tinupad.+ 57  Lagi rin silang tumatalikod at kumikilos nang may kataksilan na tulad ng kanilang mga ninuno;+ Pumihit silang gaya ng maluwag na busog.+ 58  At patuloy nila siyang ginalit sa pamamagitan ng kanilang matataas na dako,+ At lagi nila siyang pinupukaw sa paninibugho sa kanilang mga nililok na imahen.+ 59  Narinig ng Diyos+ at siya ay napoot,+ Kung kaya lubha niyang kinasuklaman ang Israel.+ 60  At sa kalaunan ay pinabayaan niya ang tabernakulo ng Shilo,+ Ang tolda na tinahanan niya sa gitna ng mga makalupang tao.+ 61  At ibinigay niya ang kaniyang kalakasan sa pagkabihag+ At ang kaniyang kagandahan sa kamay ng kalaban.+ 62  At ibinigay niya ang kaniyang bayan sa tabak,+ At laban sa kaniyang mana ay napoot siya.+ 63  Ang kaniyang mga binata ay nilamon ng apoy, At ang kaniyang mga dalaga ay hindi pinuri.+ 64  Kung tungkol sa kaniyang mga saserdote, sila ay nabuwal sa pamamagitan ng tabak,+ At ang kanilang mga babaing balo ay hindi nanangis.+ 65  Pagkatapos ay gumising si Jehova na parang galing sa pagkakatulog,+ Tulad ng isang makapangyarihan na nahihimasmasan mula sa pagkalasing sa alak.+ 66  At sinaktan niya ang kaniyang mga kalaban mula sa likuran;+ Binigyan niya sila ng kadustaan na mamamalagi nang walang takda.+ 67  At itinakwil niya ang tolda ni Jose;+ At ang tribo ni Efraim ay hindi niya pinili.+ 68  Ngunit pinili niya ang tribo ni Juda,+ Ang Bundok Sion, na kaniyang iniibig.+ 69  At sinimulan niyang itayo ang kaniyang santuwaryo na tulad ng mga kaitaasan,+ Tulad ng lupa na itinatag niya hanggang sa panahong walang takda.+ 70  At pinili niya si David na kaniyang lingkod+ At kinuha niya siya mula sa mga kural ng kawan.+ 71  Mula sa pagsunod sa mga tupang babaing nagpapasuso+ Dinala niya siya upang maging pastol sa Jacob na kaniyang bayan+ At sa Israel na kaniyang mana.+ 72  At pinastulan niya sila ayon sa katapatan ng kaniyang puso,+ At pinatnubayan niya sila sa pamamagitan ng kabihasahan ng kaniyang mga kamay.+

Talababa