Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Awit 78:1-72

Maskil. Ni Asap.+ 78  Makinig ka, O bayan ko, sa aking kautusan;+ Ikiling ninyo ang inyong pandinig sa mga pananalita ng aking bibig.+   Ibubuka ko ang aking bibig sa isang kasabihan;+ Magpapabukal ako ng mga bugtong ng sinaunang panahon,+   Na ating narinig at nalalaman,+ At isinaysay sa atin ng ating mga ama;+   Na hindi natin itinatago mula sa kanilang mga anak,+ Na isinasaysay maging sa salinlahing darating,+ Ang mga papuri kay Jehova at ang kaniyang lakas+ At ang kaniyang mga kamangha-manghang bagay na ginawa niya.+   At nagbangon siya ng paalaala sa Jacob,+ At nagtakda siya ng kautusan sa Israel,+ Mga bagay na iniutos niya sa ating mga ninuno,+ Upang ipaalam ang mga iyon sa kanilang mga anak;+   Upang ang salinlahing darating, ang mga anak na ipanganganak, ay makaalam ng mga iyon,+ Upang sila ay tumindig at makapagsaysay ng mga iyon sa kanilang mga anak,+   At upang mailagak nila sa Diyos ang kanilang pagtitiwala+ At huwag kalimutan ang mga gawa ng Diyos+ kundi tuparin nila ang kaniyang mga utos.+   At hindi sila dapat maging tulad ng kanilang mga ninuno,+ Isang salinlahing sutil at mapaghimagsik,+ Isang salinlahing hindi naghanda ng kanilang puso+ At ang kanilang espiritu ay hindi mapagkakatiwalaan may kinalaman sa Diyos.+   Ang mga anak ni Efraim, bagaman mga nasasandatahang mamamana ng busog,+ Ay umurong noong araw ng labanan.+ 10  Hindi nila iningatan ang tipan ng Diyos,+ At tumanggi silang lumakad sa kaniyang kautusan.+ 11  Sinimulan din nilang limutin ang kaniyang mga ginawa+ At ang kaniyang mga kamangha-manghang gawa na ipinakita niya sa kanila.+ 12  Sa harap ng kanilang mga ninuno ay gumawa siya nang kamangha-mangha+ Sa lupain ng Ehipto,+ sa parang ng Zoan.+ 13  Hinati niya ang dagat, upang mapatawid niya sila,+ At pinatigil niya ang tubig na tulad ng isang prinsa.+ 14  At patuloy niya silang pinatnubayan sa araw sa pamamagitan ng ulap+ At sa buong gabi sa pamamagitan ng liwanag ng apoy.+ 15  Biniyak niya ang mga bato sa ilang,+ Upang mapainom niya sila nang sagana na tulad ng sa matubig na mga kalaliman.+ 16  At nagpabukal siya ng mga batis mula sa malaking bato+ At nagpadaloy ng tubig na tulad ng mga ilog.+ 17  At patuloy pa rin silang nagkakasala laban sa kaniya+ Sa paghihimagsik laban sa Kataas-taasan sa pook na walang tubig;+ 18  At sinubok nila ang Diyos sa kanilang puso+ Sa paghingi ng makakain ng kanilang kaluluwa.+ 19  Kaya nagsimula silang magsalita laban sa Diyos.+ Sinabi nila: “Makapaghahanda ba ang Diyos ng isang mesa sa ilang?”+ 20  Narito! Hinampas niya ang bato+ Upang umagos ang tubig at bumulwak ang mga bukal.+ “Makapagbibigay rin kaya siya ng tinapay,+ O makapaghahanda kaya siya ng panustos para sa kaniyang bayan?”+ 21  Kaya naman narinig ni Jehova at nagsimula siyang mapoot;+ At nagningas ang apoy laban sa Jacob,+ At pumailanlang din ang galit laban sa Israel.+ 22  Sapagkat hindi sila nanampalataya sa Diyos,+ At hindi sila nagtiwala sa kaniyang pagliligtas.+ 23  At inutusan niya ang maulap na kalangitan sa itaas, At binuksan niya ang mismong mga pinto ng langit.+ 24  At patuloy siyang nagpaulan sa kanila ng manna upang makain,+ At ang butil ng langit ay ibinigay niya sa kanila.+ 25  Kinain ng mga tao ang mismong tinapay ng mga makapangyarihan;+ Nagpadala siya sa kanila ng mga panustos hanggang sa kabusugan.+ 26  Sinimulan niyang pabugsuin ang isang hanging silangan sa langit+ At pahihipin ang isang hanging timugan sa pamamagitan ng kaniyang sariling lakas.+ 27  At nagpaulan siya ng panustos sa kanila na parang alabok,+ Maging ng mga may-pakpak na lumilipad na nilalang na parang mga butil ng buhangin sa mga dagat.+ 28  At pinagbabagsak niya ang mga iyon sa gitna ng kaniyang kampo,+ Sa buong palibot ng kaniyang mga tabernakulo.+ 29  At kumain sila at nagpakabusog nang lubha,+ At kung ano ang kanilang naisin ay dinadala niya sa kanila.+ 30  Hindi sila umiwas sa kanilang pagnanasa, Habang ang kanilang pagkain ay nasa kanila pang bibig,+ 31  Nang pumailanlang ang poot ng Diyos laban sa kanila.+ At pumatay siya sa matataba sa kanila;+ At ang mga kabataang lalaki ng Israel ay inilugmok niya. 32  Sa kabila ng lahat ng ito ay nagkasala pa rin sila+ At hindi sila nanampalataya sa kaniyang mga kamangha-manghang gawa.+ 33  Kaya pinasapit niya sa kawakasan ang kanilang mga araw na para bang singaw lamang,+ At ang kanilang mga taon sa pamamagitan ng kabagabagan. 34  Sa tuwing papatayin niya sila, sila rin ay sumasangguni sa kaniya,+ At nanunumbalik sila at hinahanap nila ang Diyos.+ 35  At naalaala nila na ang Diyos ay kanilang Bato,+ At na ang Diyos na Kataas-taasan ay kanilang Tagapaghiganti.+ 36  At tinangka nilang linlangin siya ng kanilang bibig;+ At tinangka nilang magsinungaling sa kaniya ng kanilang dila.+ 37  At ang kanilang puso ay hindi matatag sa kaniya;+ At hindi sila naging tapat sa kaniyang tipan.+ 38  Ngunit siya ay maawain;+ tinatakpan niya ang kamalian+ at hindi sila nililipol.+ At maraming ulit niyang pinawi ang kaniyang galit,+ At hindi niya pinupukaw ang buo niyang pagngangalit. 39  At inaalaala niyang sila ay laman,+ Na ang espiritu ay yumayaon at hindi bumabalik.+ 40  Kay dalas nilang maghimagsik laban sa kaniya sa ilang,+ Pinagdaramdam nila siya sa disyerto!+ 41  At paulit-ulit nilang inilalagay ang Diyos sa pagsubok,+ At pinasakitan nila maging ang Banal ng Israel.+ 42  Hindi nila inalaala ang kaniyang kamay,+ Ang araw nang tubusin niya sila mula sa kalaban,+ 43  Kung paanong inilagay niya ang kaniyang mga tanda sa Ehipto+ At ang kaniyang mga himala sa parang ng Zoan;+ 44  At kung paanong ginawa niyang dugo ang kanilang mga kanal ng Nilo,+ Anupat hindi sila makainom mula sa kanilang mga batis.+ 45  Nagsugo siya sa kanila ng mga langaw na nangangagat, upang lamunin sila ng mga ito;+ At ng mga palaka, upang pinsalain sila ng mga ito.+ 46  At ibinigay niya sa mga ipis ang kanilang ani, At sa mga balang ang kanilang pinagpagalan.+ 47  Pinatay niya ang kanilang punong ubas sa pamamagitan nga ng graniso+ At ang kanilang mga puno ng sikomoro sa pamamagitan ng mga graniso.+ 48  At ibinigay niya sa graniso ang kanilang mga hayop na pantrabaho+ At sa nag-aalab na lagnat ang kanilang mga alagang hayop. 49  Isinugo niya sa kanila ang kaniyang nag-aapoy na galit,+ Poot at pagtuligsa at kabagabagan,+ Mga inatasang anghel na nagdadala ng kapahamakan.+ 50  Naghanda siya ng landas para sa kaniyang galit.+ Hindi niya pinigilan ang kanilang kaluluwa mula sa kamatayan; At ang kanilang buhay ay ibinigay nga niya sa salot.+ 51  Nang maglaon ay sinaktan niya ang lahat ng panganay sa Ehipto,+ Ang pasimula ng kanilang kakayahang magkaanak sa mga tolda ni Ham.+ 52  Pagkatapos ay pinalisan niya ang kaniyang bayan na parang isang kawan,+ At ginabayan niya silang tulad ng isang kawan sa ilang.+ 53  At pinatnubayan niya sila nang tiwasay, at hindi sila nakadama ng panghihilakbot;+ At tinakpan ng dagat ang kanilang mga kaaway.+ 54  At dinala niya sila sa kaniyang banal na teritoryo,+ Sa bulubunduking pook na ito na binili ng kaniyang kanang kamay.+ 55  At nang maglaon ay pinalayas niya ang mga bansa dahil sa kanila,+ At sa pamamagitan ng pising panukat ay tinakdaan niya sila ng mana,+ Anupat pinatahan niya ang mga tribo ng Israel sa kanilang sariling mga tahanan.+ 56  At pinasimulan nilang subukin at paghimagsikan ang Diyos na Kataas-taasan,+ At ang kaniyang mga paalaala ay hindi nila tinupad.+ 57  Lagi rin silang tumatalikod at kumikilos nang may kataksilan na tulad ng kanilang mga ninuno;+ Pumihit silang gaya ng maluwag na busog.+ 58  At patuloy nila siyang ginalit sa pamamagitan ng kanilang matataas na dako,+ At lagi nila siyang pinupukaw sa paninibugho sa kanilang mga nililok na imahen.+ 59  Narinig ng Diyos+ at siya ay napoot,+ Kung kaya lubha niyang kinasuklaman ang Israel.+ 60  At sa kalaunan ay pinabayaan niya ang tabernakulo ng Shilo,+ Ang tolda na tinahanan niya sa gitna ng mga makalupang tao.+ 61  At ibinigay niya ang kaniyang kalakasan sa pagkabihag+ At ang kaniyang kagandahan sa kamay ng kalaban.+ 62  At ibinigay niya ang kaniyang bayan sa tabak,+ At laban sa kaniyang mana ay napoot siya.+ 63  Ang kaniyang mga binata ay nilamon ng apoy, At ang kaniyang mga dalaga ay hindi pinuri.+ 64  Kung tungkol sa kaniyang mga saserdote, sila ay nabuwal sa pamamagitan ng tabak,+ At ang kanilang mga babaing balo ay hindi nanangis.+ 65  Pagkatapos ay gumising si Jehova na parang galing sa pagkakatulog,+ Tulad ng isang makapangyarihan na nahihimasmasan mula sa pagkalasing sa alak.+ 66  At sinaktan niya ang kaniyang mga kalaban mula sa likuran;+ Binigyan niya sila ng kadustaan na mamamalagi nang walang takda.+ 67  At itinakwil niya ang tolda ni Jose;+ At ang tribo ni Efraim ay hindi niya pinili.+ 68  Ngunit pinili niya ang tribo ni Juda,+ Ang Bundok Sion, na kaniyang iniibig.+ 69  At sinimulan niyang itayo ang kaniyang santuwaryo na tulad ng mga kaitaasan,+ Tulad ng lupa na itinatag niya hanggang sa panahong walang takda.+ 70  At pinili niya si David na kaniyang lingkod+ At kinuha niya siya mula sa mga kural ng kawan.+ 71  Mula sa pagsunod sa mga tupang babaing nagpapasuso+ Dinala niya siya upang maging pastol sa Jacob na kaniyang bayan+ At sa Israel na kaniyang mana.+ 72  At pinastulan niya sila ayon sa katapatan ng kaniyang puso,+ At pinatnubayan niya sila sa pamamagitan ng kabihasahan ng kaniyang mga kamay.+

Talababa