Awit 71:1-24

71  Sa iyo, O Jehova, ay nanganganlong ako.+O huwag nawa akong mapahiya kailanman.+   Sa iyong katuwiran ay hanguin mo nawa ako at paglaanan ako ng pagtakas.+Ikiling mo sa akin ang iyong pandinig at iligtas mo ako.+   Maging batong tanggulan ka sa akin na laging mapapasukan.+Mag-utos kang iligtas ako,+Sapagkat ikaw ang aking malaking bato at aking moog.+   O Diyos ko, paglaanan mo ako ng pagtakas mula sa kamay ng balakyot,+Mula sa palad niyaong kumikilos nang di-makatarungan at may paniniil.+   Sapagkat ikaw ang aking pag-asa,+ O Soberanong Panginoong Jehova, ang aking pinagtitiwalaan mula pa sa aking pagkabata.+   Sa iyo ako sumasandig mula pa sa tiyan;+Ikaw ang Isa na naghiwalay sa akin mula pa sa mga panloob na bahagi ng aking ina.+Laging nasa iyo ang aking papuri.+   Ako ay naging parang himala sa maraming tao;+Ngunit ikaw ang aking matibay na kanlungan.+   Ang aking bibig ay punô ng papuri sa iyo,+Ng iyong kagandahan buong araw.+   Huwag mo akong itakwil sa panahon ng katandaan;+Kapag nanghihina na ang aking kalakasan ay huwag mo akong iwan.+ 10  Sapagkat sinasabi ng mga kaaway ko may kinalaman sa akin,+At ang mismong mga nagbabantay sa aking kaluluwa ay magkakasamang nagsasanggunian,+ 11  Na nagsasabi: “Iniwan na siya ng Diyos.+Tugisin at hulihin siya, sapagkat walang tagapagligtas.”+ 12  O Diyos, huwag kang lumayo sa akin.+O Diyos ko, magmadali ka sa pagtulong sa akin.+ 13  Mapahiya nawa sila, sumapit nawa sila sa kanilang kawakasan,yaong mga sumasalansang sa aking kaluluwa.+Magtakip nawa ng kadustaan at kahihiyan yaong mga naghahangad ng aking kapahamakan.+ 14  Ngunit kung tungkol sa akin, ako ay laging maghihintay,+At ako ay magdaragdag sa lahat ng iyong papuri. 15  Ang aking bibig ay magsasalaysay ng iyong katuwiran,+Ng iyong pagliligtas+ buong araw,Sapagkat hindi ko nalaman ang mga bilang ng mga iyon.+ 16  Ako ay darating na may dakilang kalakasan,+ O Soberanong+ Panginoong Jehova;Isasaysay ko ang iyong katuwiran, ang iyo lamang.+ 17  O Diyos, tinuruan mo ako mula pa sa aking pagkabata,+At hanggang ngayon ay inihahayag ko ang tungkol sa iyong mga kamangha-manghang gawa.+ 18  At maging hanggang sa katandaan at pagiging may-uban, O Diyos, huwag mo akong iwan,+Hanggang sa masabi ko sa salinlahi ang tungkol sa iyong bisig,+Sa kanilang lahat na darating, ang tungkol sa iyong kalakasan.+ 19  Ang iyong katuwiran, O Diyos, ay hanggang sa kaitaasan;+Kung tungkol sa mga dakilang bagay na iyong ginawa,+O Diyos, sino ang tulad mo?+ 20  Sa dahilang nagpakita ka sa akin ng maraming kabagabagan at kapahamakan,+Buhayin mo nawa akong muli;+At mula sa matubig na mga kalaliman ng lupa ay iahon mo nawa akong muli.+ 21  Palaguin mo nawa ang aking kadakilaan,+At palibutan mo nawa ako at aliwin.+ 22  Pupurihin din kita sa panugtog na de-kuwerdas,+Kung tungkol sa iyong katapatan, O Diyos ko.+Tutugtog ako para sa iyo sa alpa, O Banal ng Israel.+ 23  Ang aking mga labi ay hihiyaw nang may kagalakan kapag ibig kong umawit sa iyo,+Ang akin ngang kaluluwa na iyong tinubos.+ 24  Gayundin, buong araw na sasalitain nang pabulong ng aking dila ang iyong katuwiran,+Sapagkat napahiya sila, sapagkat nalito sila, yaong mga naghahangad ng kapahamakan ko.+

Talababa