Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Awit 68:1-35

Sa tagapangasiwa. Ni David. Isang awitin, isang awit. 68  Bumangon nawa ang Diyos,+ mangalat nawa ang kaniyang mga kaaway,+ At yaong mga masidhing napopoot sa kaniya ay tumakas nawa dahil sa kaniya.+   Kung paanong ang usok ay itinataboy, itaboy mo nawa sila;+ Kung paanong ang pagkit ay natutunaw dahil sa apoy,+ Malipol nawa ang mga balakyot mula sa harap ng Diyos.+   Ngunit kung tungkol sa mga matuwid, magsaya nawa sila,+ Lubha nawa silang magalak sa harap ng Diyos,+ At magbunyi nawa sila sa pagsasaya.+   Umawit kayo sa Diyos, umawit kayo ng papuri sa kaniyang pangalan;+ Magbulalas kayo ng awit sa Isa na dumaraan sa mga disyertong kapatagan+ Bilang si Jah, na kaniyang pangalan;+ at magalak kayo sa harap niya;   Ama ng mga batang lalaking walang ama at hukom ng mga babaing balo+ Ang Diyos sa kaniyang banal na tahanan.+   Pinatatahan ng Diyos sa bahay ang mga nag-iisa;+ Inilalabas niya ang mga bilanggo tungo sa lubos na kasaganaan.+ Gayunman, kung tungkol sa mga sutil, sila ay tatahan sa tuyot na lupain.+   O Diyos, nang yumaon ka sa unahan ng iyong bayan,+ Nang humayo ka sa disyerto+Selah   Ang lupa ay umuga,+ Ang langit din ay tumulo dahil sa Diyos;+ Ang Sinai na ito ay umuga dahil sa Diyos,+ ang Diyos ng Israel.+   Nagsimula kang magpabuhos ng saganang ulan, O Diyos;+ Ang iyong mana, maging nang ito ay nanghihimagod—muli mo nga itong pinalakas.+ 10  Ang iyong pamayanan ng mga tolda+—tumahan sila roon;+ Sa iyong kabutihan ay inihanda mo iyon para sa napipighati, O Diyos.+ 11  Si Jehova ang nagbibigay ng pananalita;+ Ang mga babaing naghahayag ng mabuting balita ay isang malaking hukbo.+ 12  Maging ang mga hari ng mga hukbo ay tumatakas, sila ay tumatakas.+ Kung tungkol sa kaniya na namamalagi sa tahanan, siya ay nakikibahagi sa samsam.+ 13  Bagaman nakahiga kayo sa pagitan ng mga bunton ng abo ng kampo, Naroon ang mga pakpak ng kalapati na nababalutan ng pilak At ang mga bagwis nito ng manilaw-nilaw na luntiang ginto.+ 14  Nang ipangalat ng Makapangyarihan-sa-lahat ang mga hari roon,+ Nagsimulang umulan ng niyebe sa Zalmon.+ 15  Ang bulubunduking pook ng Basan+ ay bundok ng Diyos;+ Ang bulubunduking pook ng Basan ay bundok ng mga taluktok.+ 16  O kayong mga bundok ng mga taluktok, bakit ninyo minamasdan nang may pagkainggit Ang bundok na ninanais ng Diyos na maging tahanan niya?+ Si Jehova mismo ay tatahan doon magpakailanman.+ 17  Ang mga karong pandigma ng Diyos ay sampu-sampung libo, libu-libong paulit-ulit pa.+ Si Jehova mismo ay dumating mula sa Sinai patungo sa dakong banal.+ 18  Umakyat ka sa kaitaasan;+ Nagdala ka ng mga bihag;+ Kumuha ka ng mga kaloob sa anyong mga tao,+ Oo, maging ang mga sutil,+ upang tumahang kasama nila,+ O Jah na Diyos. 19  Pagpalain nawa si Jehova, na sa araw-araw ay siyang nagdadala ng pasan para sa atin,+ Ang tunay na Diyos ng ating kaligtasan.+ Selah. 20  Ang tunay na Diyos para sa atin ay isang Diyos ng mga gawa ng pagliligtas;+ At kay Jehova na Soberanong+ Panginoon ang mga daang malalabasan mula sa kamatayan.+ 21  Tunay na pagdudurug-durugin ng Diyos ang ulo ng kaniyang mga kaaway,+ Ang mabuhok na tuktok ng ulo ng sinumang gumagala-gala sa kaniyang pagkakasala.+ 22  Si Jehova ay nagsabi: “Mula sa Basan ay ibabalik ko,+ Ibabalik ko sila mula sa mga kalaliman ng dagat,+ 23  Upang mahugasan mo ang iyong paa sa dugo,+ Upang ang dila ng iyong mga aso ay magkaroon ng bahagi nito mula sa mga kaaway.”+ 24  Nakita nila ang iyong mga prusisyon, O Diyos,+ Ang mga prusisyon ng aking Diyos, na aking Hari, patungo sa dakong banal.+ 25  Ang mga mang-aawit ay nagpauna, ang mga manunugtog ng mga panugtog na de-kuwerdas ay kasunod nila;+ Sa pagitan ay ang mga dalagang tumutugtog ng mga tamburin.+ 26  Sa mga nagkakatipong karamihan ay pagpalain ang Diyos,+ Si Jehova, O kayo na mula sa Bukal ng Israel.+ 27  Naroon ang munting Benjamin na sumusupil sa kanila,+ Ang mga prinsipe ng Juda kasama ang kanilang sumisigaw na pulutong, Ang mga prinsipe ng Zebulon, ang mga prinsipe ng Neptali.+ 28  Ang iyong Diyos ay nagbigay ng utos sa iyong kalakasan.+ Magpakita ka ng lakas, O Diyos, ikaw na kumikilos para sa amin.+ 29  Dahil sa iyong templo sa Jerusalem,+ Ang mga hari ay magdadala ng mga kaloob sa iyo.+ 30  Sawayin mo ang mabangis na hayop na nasa mga tambo,+ ang kapulungan ng mga toro,+ Kasama ang mga guya ng mga bayan, na bawat isa ay yumayapak sa mga piraso ng pilak.+ Pinangalat niya ang mga bayan na nalulugod sa mga labanan.+ 31  Mga bagay na yaring-bronse ay manggagaling sa Ehipto;+ Ang Cus ay mabilis na mag-uunat ng mga kamay nito na may mga kaloob para sa Diyos.+ 32  O kayong mga kaharian sa lupa, umawit kayo sa Diyos,+ Umawit kayo ng papuri kay Jehova—Selah 33  Sa Isa na nakasakay sa sinaunang langit ng mga langit.+ Narito! Inihihiyaw niya ang kaniyang tinig, isang malakas na tinig.+ 34  Mag-ukol kayo ng kalakasan sa Diyos.+ Ang kaniyang karilagan ay nasa Israel at ang kaniyang kalakasan ay nasa mga ulap.+ 35  Ang Diyos ay kakila-kilabot mula sa iyong maringal na santuwaryo.+ Siya ang Diyos ng Israel, na nagbibigay ng kalakasan, maging ng kapangyarihan sa bayan.+ Pagpalain nawa ang Diyos.+

Talababa