Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Awit 18:1-50

Sa tagapangasiwa. Ng lingkod ni Jehova, ni David, na nagsalita kay Jehova ng mga salita ng awit na ito nang araw na iligtas siya ni Jehova mula sa palad ng lahat ng kaniyang mga kaaway at mula sa kamay ni Saul.+ At sinabi niya: 18  Mamahalin kita, O Jehova na aking kalakasan.+   Si Jehova ang aking malaking bato at aking moog at ang Tagapaglaan ko ng pagtakas.+Ang aking Diyos ang aking bato. Manganganlong ako sa kaniya,+Ang aking kalasag at aking sungay ng kaligtasan, ang aking matibay na kaitaasan.+   Sa Isa na dapat purihin, kay Jehova, ay tatawag ako,+At mula sa aking mga kaaway ay ililigtas ako.+   Kinulong ako ng mga lubid ng kamatayan;+Ang mga dumaragsang baha ng walang-kabuluhang mga tao ay lagi ring sumisindak sa akin.+   Ang mismong mga lubid ng Sheol ay pumulupot sa akin;+Ang mga silo ng kamatayan ay sumalubong sa akin.+   Sa aking kabagabagan ay patuloy akong tumatawag kay Jehova,At sa aking Diyos ay patuloy akong humihingi ng tulong.+Mula sa kaniyang templo ay dininig niya ang aking tinig,+At ang aking paghingi ng tulong sa harap niya ay dumating sa kaniyang pandinig.+   At ang lupa ay nagsimulang yumanig at umuga,+At ang mga pundasyon ng mga bundok ay naligalig,+At ang mga iyon ay patuloy na yumanig nang paurong-sulong sapagkat siya ay ginalit.+   Pumailanlang ang usok mula sa mga butas ng kaniyang ilong, at ang apoy mula sa kaniyang bibig ay patuloy na nanlamon;+Ang mga baga ay lumagablab mula sa kaniya.   At iniyukod niya ang langit at bumaba siya.+At ang makapal na karimlan ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa. 10  At dumating siyang nakasakay sa isang kerubin at dumating na lumilipad,+At dumating siyang sumisibad na nasa mga pakpak ng isang espiritu.+ 11  At ginawa niya ang kadiliman bilang kaniyang dakong kublihan,+Sa buong palibot niya bilang kaniyang kubol,Madidilim na tubig, makakapal na ulap.+ 12  Mula sa kaningningan sa harap niya ay naroon ang kaniyang mga ulap na dumaraan,+Mga graniso at nagniningas na mga baga ng apoy.+ 13  At sa mga langit ay nagsimulang magpakulog si Jehova,+At ang Kataas-taasan mismo ay nagsimulang magbulalas ng kaniyang tinig,+Mga graniso at nagniningas na mga baga ng apoy. 14  At patuloy siyang nagpahilagpos ng kaniyang mga palaso, upang maipangalat niya sila;+At naghagis siya ng mga kidlat, upang malito niya sila.+ 15  At ang mga pinakasahig ng tubig ay lumitaw,+At ang mga pundasyon ng mabungang lupain ay nalantad+Dahil sa iyong pagsaway, O Jehova, dahil sa bugso ng hininga ng mga butas ng iyong ilong.+ 16  Nagsugo siya mula sa kaitaasan, kinuha niya ako,+Hinango niya ako mula sa malalawak na tubig.+ 17  Iniligtas niya ako mula sa aking malakas na kaaway,+At mula sa mga napopoot sa akin; sapagkat mas malakas sila kaysa sa akin.+ 18  Lagi nila akong hinaharap sa araw ng aking kasakunaan,+Ngunit si Jehova ay naging suhay sa akin.+ 19  At inilabas niya ako tungo sa isang maluwang na dako;+Iniligtas niya ako, sapagkat nalugod siya sa akin.+ 20  Ginagantimpalaan ako ni Jehova ayon sa aking katuwiran;+Ayon sa kalinisan ng aking mga kamay ay ginagantihan niya ako.+ 21  Sapagkat iningatan ko ang mga daan ni Jehova,+At hindi ako humiwalay nang may kabalakyutan mula sa aking Diyos.+ 22  Sapagkat ang lahat ng kaniyang mga hudisyal na pasiya ay nasa harap ko,+At ang kaniyang mga batas ay hindi ko aalisin sa akin.+ 23  At ako ay magiging walang pagkukulang sa kaniya,+At pag-iingatan ko ang aking sarili mula sa kamalian.+ 24  At gantihan nawa ako ni Jehova ayon sa aking katuwiran,+Ayon sa kalinisan ng aking mga kamay sa harap ng kaniyang mga mata.+ 25  Sa matapat ay kikilos ka nang may pagkamatapat;+Sa walang-pagkukulang na matipunong lalaki ay makikitungo ka nang walang pagkukulang;+ 26  Sa isang nananatiling malinis ay magpapakilala kang malinis;+At sa liko ay magpapakilala kang baluktot;+ 27  Sapagkat ang napipighating bayan ay iyong ililigtas;+Ngunit ang palalong mga mata ay ibababa mo.+ 28  Sapagkat ikaw ang magsisindi ng aking lampara, O Jehova;+Pagliliwanagin ng aking Diyos ang kadiliman ko.+ 29  Sapagkat sa pamamagitan mo ay madadaluhong ko ang pangkat ng mandarambong;+At sa pamamagitan ng aking Diyos ay makaaakyat ako sa pader.+ 30  Kung tungkol sa tunay na Diyos, sakdal ang kaniyang daan;+Ang pananalita ni Jehova ay dalisay.+Isa siyang kalasag sa lahat ng nanganganlong sa kaniya.+ 31  Sapagkat sino ang Diyos bukod pa kay Jehova?+At sino ang bato maliban sa ating Diyos?+ 32  Ang tunay na Diyos ay ang Isa na mahigpit na nagbibigkis sa akin ng kalakasan,+At ipagkakaloob niyang maging sakdal ang aking daan,+ 33  Na ginagawang gaya ng sa mga babaing usa ang aking mga paa,+At sa mga dakong mataas para sa akin ay pinananatili niya akong nakatayo.+ 34  Tinuturuan niya ang aking mga kamay upang makipagdigma,+At ang aking mga bisig ay naghutok ng busog na tanso.+ 35  At ibibigay mo sa akin ang iyong kalasag ng kaligtasan,+At aalalayan ako ng iyong kanang kamay,+At padadakilain ako ng iyong kapakumbabaan.+ 36  Maglalaan ka ng sapat na dako para sa aking mga hakbang sa paanan ko,+At ang aking mga bukung-bukong ay tiyak na hindi susuray.+ 37  Tutugisin ko ang aking mga kaaway at aabutan sila;At hindi ako babalik hanggang sa malipol sila.+ 38  Pagdudurug-durugin ko sila upang hindi na sila makabangon;+Mabubuwal sila sa ilalim ng aking mga paa.+ 39  At bibigkisan mo ako ng kalakasan para sa pakikidigma;Ilulugmok mo sa ilalim ko yaong mga tumitindig laban sa akin.+ 40  At kung tungkol sa aking mga kaaway, tiyak na ibibigay mo sa akin ang kanilang batok;+At kung tungkol sa mga napopoot sa akin nang masidhi, patatahimikin ko sila.+ 41  Humihingi sila ng tulong, ngunit walang tagapagligtas,+Kay Jehova, ngunit hindi nga niya sila sinasagot.+ 42  At didikdikin ko sila nang pino na gaya ng alabok sa harap ng hangin;+Gaya ng lusak sa mga lansangan ay ibubuhos ko sila.+ 43  Paglalaanan mo ako ng pagtakas mula sa pamimintas ng bayan.+Aatasan mo ako na maging ulo ng mga bansa.+Ang isang bayan na hindi ko kilala—maglilingkod sila sa akin.+ 44  Sa sabi-sabi lamang ay magiging masunurin sila sa akin;+Ang mga banyaga ay susukut-sukot na lalapit sa akin.+ 45  Ang mga banyaga ay maglalaho,At lalabas silang nangangatal mula sa kanilang mga balwarte.+ 46  Si Jehova ay buháy,+ at pagpalain nawa ang aking Bato,+At dakilain nawa ang Diyos ng aking kaligtasan.+ 47  Ang tunay na Diyos ang Tagapagbigay sa akin ng mga paghihiganti;+At sinusupil niya ang mga bayan sa ilalim ko.+ 48  Naglalaan siya ng aking pagtakas mula sa mga galít kong kaaway;+Sa ibabaw niyaong mga tumitindig laban sa akin ay itataas mo ako,+Mula sa taong marahas ay ililigtas mo ako.+ 49  Kaya naman pupurihin kita sa gitna ng mga bansa, O Jehova,+At sa iyong pangalan ay aawit ako.+ 50  Siya ay gumagawa ng mga dakilang pagliligtas para sa kaniyang hari+At nagpapakita ng maibiging-kabaitan sa kaniyang pinahiran,+Kay David at sa kaniyang binhi hanggang sa panahong walang takda.+

Talababa