Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Awit 119:1-176

א [Alep] 119  Maligaya ang mga walang pagkukulang sa kanilang lakad,+ Ang mga lumalakad sa kautusan ni Jehova.+   Maligaya yaong mga tumutupad sa kaniyang mga paalaala;+ Buong puso nila siyang hinahanap.+   Tunay ngang hindi sila nagsagawa ng kalikuan.+ Sa kaniyang mga daan ay lumakad sila.+   Ikaw ay mahigpit na nagbigay ng iyong mga pag-uutos+ Upang tuparin nang maingat.+   O kung ang aking mga daan sana ay matibay na nakatatag+ Upang tuparin ang iyong mga tuntunin!+   Kung magkagayon ay hindi ako mapapahiya,+ Kapag aking tiningnan ang lahat ng iyong mga utos.+   Pupurihin kita sa katapatan ng puso,+ Kapag natutuhan ko ang iyong matuwid na mga hudisyal na pasiya.+   Ang iyong mga tuntunin ay patuloy kong tinutupad.+ O huwag mo akong iwan nang lubusan.+ ב [Bet]   Paano lilinisin ng isang kabataang lalaki+ ang kaniyang landas? Sa pananatiling mapagbantay ayon sa iyong salita.+  10  Hinanap kita nang aking buong puso.+ Huwag mo akong iligaw mula sa iyong mga utos.+  11  Sa aking puso ay pinakaingatan ko ang iyong pananalita,+ Upang hindi ako magkasala laban sa iyo.+  12  Pinagpala ka, O Jehova. Ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin.+  13  Ipinahayag ko ng aking mga labi+ Ang lahat ng mga hudisyal na pasiya mula sa iyong bibig.+  14  Sa daan ng iyong mga paalaala ay nagbunyi ako,+ Na gaya ng sa lahat ng iba pang mahahalagang pag-aari.+  15  Ang iyong mga pag-uutos ay pagtutuunan ko ng pansin,+ At titingin ako sa iyong mga landas.+  16  Ang iyong mga batas ay kagigiliwan ko.+ Hindi ko lilimutin ang iyong salita.+ ג [Gimel]  17  Makitungo ka nang may kawastuan sa iyong lingkod, upang mabuhay ako+ At upang matupad ko ang iyong salita.+  18  Alisin mo ang takip sa aking mga mata, upang makita ko+ Ang mga kamangha-manghang bagay mula sa iyong kautusan.+  19  Ako ay isang naninirahang dayuhan lamang sa lupain.+ Huwag mong ikubli sa akin ang iyong mga utos.+  20  Ang aking kaluluwa ay nadudurog sa pananabik+ Sa iyong mga hudisyal na pasiya sa lahat ng panahon.+  21  Sinaway mo ang mga pangahas na isinumpa,+ Na lumilihis mula sa iyong mga utos.+  22  Igulong mo mula sa akin ang pandurusta at panghahamak,+ Sapagkat tinupad ko ang iyong mga paalaala.+  23  Maging mga prinsipe ay umupo; laban sa akin ay nag-usap-usap sila.+ Kung tungkol sa iyong lingkod, nagtutuon siya ng pansin sa iyong mga tuntunin.+  24  Gayundin, ang iyong mga paalaala ang aking kinagigiliwan,+ Gaya ng mga taong tagapayo ko.+ ד [Dalet]  25  Ang aking kaluluwa ay dumikit na sa mismong alabok.+ Ingatan mo akong buháy ayon sa iyong salita.+  26  Ipinahayag ko ang aking sariling mga daan, upang masagot mo ako.+ Ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin.+  27  Ipaunawa mo sa akin ang daan ng iyong mga pag-uutos,+ Upang makapagtuon ako ng pansin sa iyong mga kamangha-manghang gawa.+  28  Ang aking kaluluwa ay puyat dahil sa pamimighati.+ Ibangon mo ako ayon sa iyong salita.+  29  Alisin mo sa akin ang daan ng kabulaanan,+ At lingapin mo ako ng iyong kautusan.+  30  Ang daan ng katapatan ay aking pinili.+ Ang iyong mga hudisyal na pasiya ay itinuring kong angkop.+  31  Nanghawakan ako sa iyong mga paalaala.+ O Jehova, huwag mo akong ilagay sa kahihiyan.+  32  Tatakbuhin ko ang mismong daan ng iyong mga utos,+ Sapagkat pinaglalaanan mo ng dako ang aking puso.+ ה [He]  33  Turuan mo ako, O Jehova, hinggil sa daan ng iyong mga tuntunin,+ Upang matupad ko iyon hanggang sa kahuli-hulihan.+  34  Ipaunawa mo sa akin, upang matupad ko ang iyong kautusan+ At upang maingatan ko iyon nang buong puso.+  35  Palakarin mo ako sa landas ng iyong mga utos,+ Sapagkat iyon ay kinalulugdan ko.+  36  Ikiling mo ang aking puso sa iyong mga paalaala,+ At hindi sa mga pakinabang.+  37  Palampasin mo ang aking mga mata sa pagtingin sa walang kabuluhan;+ Ingatan mo akong buháy sa iyong daan.+  38  Tuparin mo sa iyong lingkod ang iyong pananalita+ Na umaakay sa pagkatakot sa iyo.+  39  Palampasin mo ang aking kadustaan, na aking kinatatakutan,+ Sapagkat ang iyong mga hudisyal na pasiya ay mabuti.+  40  Narito! Nananabik ako sa iyong mga pag-uutos.+ Sa iyong katuwiran ay ingatan mo akong buháy.+ ו [Waw]  41  At dumating nawa sa akin ang iyong mga maibiging-kabaitan, O Jehova,+ Ang iyong pagliligtas ayon sa iyong pananalita,+  42  Upang masagot ko ng salita yaong nandurusta sa akin,+ Sapagkat nagtiwala ako sa iyong salita.+  43  At huwag mong lubusang alisin sa aking bibig ang salita ng katotohanan,+ Sapagkat naghintay ako sa iyong hudisyal na pasiya.+  44  At tutuparin kong lagi ang iyong kautusan,+ Hanggang sa panahong walang takda, magpakailan-kailanman.+  45  At lalakad ako sa maluwang na dako,+ Sapagkat hinanap ko ang iyong mga pag-uutos.+  46  Magsasalita rin ako tungkol sa iyong mga paalaala sa harap ng mga hari,+ At hindi ako mapapahiya.+  47  At kagigiliwan ko ang iyong mga utos+ Na aking iniibig.+  48  At itataas ko ang aking mga palad sa iyong mga utos na aking iniibig,+ At magtutuon ako ng pansin sa iyong mga tuntunin.+ ז [Zayin]  49  Alalahanin mo ang salita sa iyong lingkod,+ Na ukol doon ay pinaghintay mo ako.+  50  Ito ang aking kaaliwan sa aking kapighatian,+ Sapagkat iningatan akong buháy ng iyong pananalita.+  51  Inalipusta ako nang labis ng mga pangahas.+ Mula sa iyong kautusan ay hindi ako lumihis.+  52  Naalaala ko ang iyong mga hudisyal na pasiya mula nang panahong walang takda, O Jehova,+ At nakasumpong ako ng aking kaaliwan.+  53  Pinanaigan ako ng nagngangalit na pag-iinit dahil sa mga balakyot,+ Na nagpapabaya sa iyong kautusan.+  54  Ang iyong mga tuntunin ay naging mga awitin sa akin+ Sa bahay ng aking mga paninirahan bilang dayuhan.+  55  Sa gabi ay inaalaala ko ang iyong pangalan, O Jehova,+ Upang matupad ko ang iyong kautusan.+  56  Ito man ay naging akin, Sapagkat ang iyong mga pag-uutos ay tinupad ko.+ ח [Ket]  57  Si Jehova ang aking bahagi;+ Aking ipinangakong tutuparin ko ang iyong mga salita.+  58  Pinalambot ko ang iyong mukha nang aking buong puso.+ Pagpakitaan mo ako ng lingap ayon sa iyong pananalita.+  59  Pinag-isipan ko ang aking mga lakad,+ Upang maipanumbalik ko ang aking mga paa sa iyong mga paalaala.+  60  Ako ay nagmadali, at hindi ako nagluwat+ Sa pagtupad sa iyong mga utos.+  61  Pinuluputan ako ng mga lubid ng mga balakyot.+ Ang iyong kautusan ay hindi ko nilimot.+  62  Sa hatinggabi ay bumabangon ako upang magpasalamat sa iyo+ Dahil sa iyong matuwid na mga hudisyal na pasiya.+  63  Kasamahan ako ng lahat ng natatakot sa iyo,+ At ng mga tumutupad ng iyong mga pag-uutos.+  64  O Jehova, ang lupa ay pinunô ng iyong maibiging-kabaitan.+ Ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin.+ ט [Tet]  65  Nakitungo ka ngang mabuti sa iyong lingkod,+ O Jehova, ayon sa iyong salita.+  66  Turuan mo ako ng kabutihan,+ ng katinuan+ at ng kaalaman,+ Sapagkat nanampalataya ako sa iyong mga utos.+  67  Bago ako napasailalim ng kapighatian ay nagkakasala ako nang di-sinasadya,+ Ngunit ngayon ay iniingatan ko na ang iyong pananalita.+  68  Ikaw ay mabuti at gumagawa ng mabuti.+ Ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin.+  69  Dinungisan ako ng kabulaanan ng mga pangahas.+ Sa ganang akin, tutuparin ko ang iyong mga pag-uutos nang aking buong puso.+  70  Ang kanilang puso ay naging manhid na tulad ng taba.+ Sa ganang akin, kinagigiliwan ko ang iyong kautusan.+  71  Mabuti sa akin na ako ay napighati,+ Upang matutuhan ko ang iyong mga tuntunin.+  72  Ang kautusan+ ng iyong bibig ay mabuti para sa akin,+ Higit pa kaysa sa libu-libong piraso ng ginto at pilak.+ י [Yod]  73  Ginawa ako ng iyong sariling mga kamay, at itinatag akong matibay ng mga iyon.+ Ipaunawa mo sa akin, upang matutuhan ko ang iyong mga utos.+  74  Yaong mga may takot sa iyo ang siyang nakakakita sa akin at nagsasaya,+ Sapagkat naghintay ako sa iyong salita.+  75  Nalalaman kong lubos, O Jehova, na ang iyong mga hudisyal na pasiya ay katuwiran+ At sa katapatan ay pinighati mo ako.+  76  Pakisuyo, maging kaaliwan nawa sa akin ang iyong maibiging-kabaitan,+ Ayon sa iyong pananalita sa iyong lingkod.+  77  Dumating nawa sa akin ang iyong kaawaan, upang manatili akong buháy;+ Sapagkat ang iyong kautusan ang aking kinagigiliwan.+  78  Mapahiya nawa ang mga pangahas, sapagkat iniligaw nila ako nang walang dahilan.+ Sa ganang akin, pinagtutuunan ko ng pansin ang iyong mga pag-uutos.+  79  Bumalik nawa sa akin yaong mga may takot sa iyo,+ Yaong mga nakaaalam din ng iyong mga paalaala.+  80  Maging walang pagkukulang nawa sa iyong mga tuntunin ang aking puso,+ Upang hindi ako mapahiya.+ כ [Kap]  81  Ang iyong pagliligtas ay minimithi ng aking kaluluwa;+ Ang iyong salita ay hinihintay ko.+  82  Minimithi ng aking mga mata ang iyong pananalita,+ Habang sinasabi ko: “Kailan mo ako aaliwin?”+  83  Sapagkat ako ay naging tulad ng sisidlang balat+ sa usok. Ang iyong mga tuntunin ay hindi ko nililimot.+  84  Gaano karami ang mga araw ng iyong lingkod?+ Kailan ka maglalapat ng kahatulan laban sa mga umuusig sa akin?+  85  Ang mga pangahas ay nagdukal ng mga patibong upang hulihin ako,+ Yaong mga hindi sang-ayon sa iyong kautusan.+  86  Ang lahat ng iyong mga utos ay siyang katapatan.+ Pinag-uusig nila ako nang walang dahilan. O tulungan mo nawa ako.+  87  Kaunti pa at malilipol na nila ako sa lupa;+ Ngunit hindi ko iniwan ang iyong mga pag-uutos.+  88  Ingatan mo akong buháy ayon sa iyong maibiging-kabaitan,+ Upang matupad ko ang paalaala ng iyong bibig.+ ל [Lamed]  89  Hanggang sa panahong walang takda, O Jehova,+ Ang iyong salita ay nakatatag sa langit.+  90  Ang iyong katapatan ay sa sali’t salinlahi.+ Itinatag mong matibay ang lupa, upang ito ay mamalagi.+  91  Ayon sa iyong mga hudisyal na pasiya ay namamalagi sila hanggang sa ngayon,+ Sapagkat silang lahat ay mga lingkod mo.+  92  Kung ang iyong kautusan ay hindi ko kinagigiliwan,+ Kung gayon ay namatay na sana ako sa aking kapighatian.+  93  Hanggang sa panahong walang takda ay hindi ko lilimutin ang iyong mga pag-uutos,+ Sapagkat sa pamamagitan ng mga iyon ay iniingatan mo akong buháy.+  94  Ako ay sa iyo. O iligtas mo nawa ako,+ Sapagkat hinanap ko ang iyong mga pag-uutos.+  95  Inabangan ako ng mga balakyot, upang patayin ako.+ Sa iyong mga paalaala ay lagi akong nagbibigay-pansin.+  96  Nakita ko ang wakas ng lahat ng kasakdalan.+ Ang iyong utos ay napakalawak. מ [Mem]  97  Gayon na lamang ang pag-ibig ko sa iyong kautusan!+ Buong araw ko itong pinag-iisipan.+  98  Pinangyayari ng iyong utos na maging mas marunong ako+ kaysa sa aking mga kaaway, Sapagkat hanggang sa panahong walang takda ay sa akin iyon.+  99  Nagkaroon ako ng higit na kaunawaan kaysa sa lahat ng aking mga guro,+ Sapagkat ang iyong mga paalaala ay pinag-iisipan ko.+ 100  Gumagawi akong may higit na unawa kaysa sa matatandang lalaki,+ Sapagkat tinupad ko ang iyong mga pag-uutos.+ 101  Pinigilan ko ang aking mga paa mula sa lahat ng masamang landas,+ Sa layuning matupad ko ang iyong salita.+ 102  Hindi ako lumihis mula sa iyong mga hudisyal na pasiya,+ Sapagkat ikaw mismo ang nagturo sa akin.+ 103  Kay dulas sa aking ngalangala ng iyong mga pananalita, Higit pa kaysa sa pulot-pukyutan sa aking bibig!+ 104  Dahil sa iyong mga pag-uutos ay gumagawi akong may unawa.+ Kaya naman kinapopootan ko ang bawat landas ng kabulaanan.+ נ [Nun] 105  Ang iyong salita ay lampara sa aking paa,+ At liwanag sa aking landas.+ 106  Ako ay sumumpa, at isasagawa ko iyon,+ Na iingatan ko ang iyong matuwid na mga hudisyal na pasiya.+ 107  Ako ay lubhang napighati.+ O Jehova, ingatan mo akong buháy ayon sa iyong salita.+ 108  Pakisuyong kalugdan mo ang mga kusang-loob na handog ng aking bibig, O Jehova,+ At ituro mo sa akin ang iyong mga hudisyal na pasiya.+ 109  Ang aking kaluluwa ay palaging nasa palad ko;+ Ngunit ang iyong kautusan ay hindi ko nililimot.+ 110  Ang mga balakyot ay naglagay ng bitag para sa akin,+ Ngunit mula sa iyong mga pag-uutos ay hindi ako lumihis.+ 111  Tinanggap ko ang iyong mga paalaala bilang pag-aari hanggang sa panahong walang takda,+ Sapagkat ang mga iyon ang ipinagbubunyi ng aking puso.+ 112  Ikiniling ko ang aking puso sa paggawa ng iyong mga tuntunin+ Hanggang sa panahong walang takda, hanggang sa kahuli-hulihan.+ ס [Samek] 113  Ang mga may pusong hati ay kinapopootan ko,+ Ngunit ang iyong kautusan ay iniibig ko.+ 114  Ikaw ang aking dakong kublihan at aking kalasag.+ Ang iyong salita ay hinihintay ko.+ 115  Lumayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng kasamaan,+ Upang matupad ko ang mga utos ng aking Diyos.+ 116  Alalayan mo ako ayon sa iyong pananalita, upang manatili akong buháy,+ At huwag mo akong ilagay sa kahihiyan dahil sa aking pag-asa.+ 117  Palakasin mo ako, upang ako ay maligtas,+ At lagi akong tititig sa iyong mga tuntunin.+ 118  Itinakwil mo silang lahat na lumilihis sa iyong mga tuntunin;+ Sapagkat ang kanilang pandaraya ay kabulaanan.+ 119  Gaya ng maruming linab ay pinaglaho mo ang lahat ng balakyot sa lupa.+ Kaya iniibig ko ang iyong mga paalaala.+ 120  Dahil sa panghihilakbot sa iyo ay nangingilabot ang aking laman;+ At dahil sa iyong mga hudisyal na pasiya ay natatakot ako.+ ע [Ayin] 121  Ako ay naglapat ng kahatulan at katuwiran.+ O huwag mo akong iwan sa mga nandaraya sa akin!+ 122  Maging panagot ka para sa iyong lingkod sa ikabubuti.+ Huwag nawa akong dayain ng mga pangahas.+ 123  Minimithi ng akin mismong mga mata ang iyong pagliligtas+ At ang iyong matuwid na pananalita.+ 124  Gawin mo sa iyong lingkod ang ayon sa iyong maibiging-kabaitan,+ At ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin.+ 125  Ako ay iyong lingkod.+ Ipaunawa mo sa akin,+ Upang malaman ko ang iyong mga paalaala.+ 126  Panahon na upang kumilos si Jehova.+ Nilabag nila ang iyong kautusan.+ 127  Kaya naman iniibig ko ang iyong mga utos+ Nang higit pa kaysa sa ginto, maging sa dalisay na ginto.+ 128  Kaya naman itinuturing kong marapat ang lahat ng pag-uutos tungkol sa lahat ng bagay;+ Ang bawat landas ng kabulaanan ay kinapopootan ko.+ פ [Pe] 129  Ang iyong mga paalaala ay kamangha-mangha.+ Kaya naman ang mga iyon ay tinutupad ng aking kaluluwa.+ 130  Ang mismong pagbubunyag ng iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag,+ Na nagpapaunawa sa mga walang-karanasan.+ 131  Ibinuka kong mabuti ang aking bibig, upang ako ay makahingal,+ Sapagkat ang iyong mga utos ay pinananabikan ko.+ 132  Bumaling ka sa akin at pagpakitaan mo ako ng lingap,+ Ayon sa iyong hudisyal na pasiya para sa mga umiibig sa iyong pangalan.+ 133  Itatag mo nang matibay ang aking mga hakbang sa iyong pananalita,+ At huwag nawang manaig sa akin ang anumang bagay na nakasasakit.+ 134  Tubusin mo ako mula sa sinumang mandaraya sa mga tao,+ At tutuparin ko ang iyong mga pag-uutos.+ 135  Pasinagin mo ang iyong mukha sa iyong lingkod,+ At ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin.+ 136  Mga daloy ng tubig ang tumulo mula sa aking mga mata+ Sa dahilang hindi nila tinupad ang iyong kautusan.+ צ [Tsade] 137  Ikaw ay matuwid, O Jehova,+ At ang iyong mga hudisyal na pasiya ay matapat.+ 138  Iniutos mo ang iyong mga paalaala+ sa katuwiran At sa lubos na katapatan.+ 139  Pinaglalaho ako ng aking pag-aalab,+ Dahil nilimot ng aking mga kalaban ang iyong mga salita.+ 140  Ang iyong pananalita ay lubhang dalisay,+ At iniibig ito ng iyong lingkod.+ 141  Ako ay walang-halaga at kasuklam-suklam.+ Ang iyong mga pag-uutos ay hindi ko nililimot.+ 142  Ang iyong katuwiran ay katuwiran hanggang sa panahong walang takda,+ At ang iyong kautusan ay katotohanan.+ 143  Dinatnan ako ng kabagabagan at ng paghihirap.+ Ang iyong mga utos ay kinagiliwan ko.+ 144  Ang katuwiran ng iyong mga paalaala ay hanggang sa panahong walang takda.+ Ipaunawa mo sa akin, upang manatili akong buháy.+ ק [Kop] 145  Tumawag ako nang aking buong puso.+ Sagutin mo ako, O Jehova.+ Ang iyong mga tuntunin ay tutuparin ko.+ 146  Tumawag ako sa iyo. O iligtas mo nawa ako!+ At tutuparin ko ang iyong mga paalaala.+ 147  Nakabangon na ako nang maaga sa pagbubukang-liwayway,+ upang humingi ako ng tulong.+ Ang iyong mga salita ay hinihintay ko.+ 148  Ang aking mga mata ay nauuna sa mga pagbabantay sa gabi,+ Upang mapagtuunan ko ng pansin ang iyong pananalita.+ 149  O dinggin mo nawa ang aking tinig ayon sa iyong maibiging-kabaitan.+ O Jehova, ingatan mo akong buháy ayon sa iyong hudisyal na pasiya.+ 150  Yaong mga nagtataguyod ng mahalay na paggawi+ ay lumalapit; Nagpakalayu-layo sila sa iyong kautusan.+ 151  Ikaw ay malapit, O Jehova,+ At ang lahat ng iyong mga utos ay katotohanan.+ 152  Noong sinaunang panahon ay nalaman ko ang ilan sa iyong mga paalaala,+ Sapagkat itinatag mo ang mga iyon hanggang sa panahong walang takda.+ ר [Res] 153  O tingnan mo nawa ang aking kapighatian, at iligtas mo ako;+ Sapagkat hindi ko nililimot ang iyong kautusan.+ 154  O ipakipaglaban mo nawa ang aking usapin sa batas at tubusin mo ako;+ Ingatan mo akong buháy alinsunod sa iyong pananalita.+ 155  Ang kaligtasan ay malayo sa mga balakyot,+ Sapagkat hindi nila hinahanap ang iyong mga tuntunin.+ 156  Marami ang iyong kaawaan, O Jehova.+ Ayon sa iyong mga hudisyal na pasiya, O ingatan mo nawa akong buháy.+ 157  Ang mga nang-uusig sa akin at ang aking mga kalaban ay marami.+ Mula sa iyong mga paalaala ay hindi ako lumihis.+ 158  Nakita ko yaong mga taksil sa pakikitungo,+ At ako ay naririmarim, dahil hindi nila iniingatan ang iyong pananalita.+ 159  O tingnan mo’t iniibig ko ang iyong mga pag-uutos.+ O Jehova, ingatan mo akong buháy ayon sa iyong maibiging-kabaitan.+ 160  Ang diwa ng iyong salita ay katotohanan,+ At ang bawat matuwid na hudisyal na pasiya mo ay hanggang sa panahong walang takda.+ ש [Sin] o [Shin] 161  Mga prinsipe ang umusig sa akin nang walang dahilan,+ Ngunit ang aking puso ay nanghihilakbot sa iyong mga salita.+ 162  Ako ay nagbubunyi sa iyong pananalita+ Gaya ng isa kapag nakasusumpong ng maraming samsam.+ 163  Ang kabulaanan ay kinapopootan ko,+ at patuloy ko itong kinasusuklaman.+ Ang iyong kautusan ay iniibig ko.+ 164  Pitong ulit kitang pinupuri sa isang araw+ Dahil sa iyong matuwid na mga hudisyal na pasiya.+ 165  Ang saganang kapayapaan ay nauukol sa mga umiibig sa iyong kautusan,+ At sa kanila ay walang katitisuran.+ 166  Umaasa ako sa iyong pagliligtas, O Jehova,+ At ginagawa ko ang iyong mga utos.+ 167  Tinutupad ng aking kaluluwa ang iyong mga paalaala,+ At lubha kong iniibig ang mga iyon.+ 168  Tinutupad ko ang iyong mga pag-uutos at ang iyong mga paalaala,+ Sapagkat ang lahat ng aking mga lakad ay nasa harap mo.+ ת [Taw] 169  Dumating nawa sa harap mo ang aking pagsusumamo, O Jehova.+ Ayon sa iyong salita, O ipaunawa mo nawa sa akin.+ 170  Makapasok nawa sa harap mo ang paghiling ko ng lingap.+ Ayon sa iyong pananalita, O iligtas mo nawa ako.+ 171  Magbukal nawa ng papuri ang aking mga labi,+ Sapagkat itinuturo mo sa akin ang iyong mga tuntunin.+ 172  Awitin nawa ng aking dila ang iyong pananalita,+ Sapagkat ang lahat ng iyong mga utos ay katuwiran.+ 173  Tulungan nawa ako ng iyong kamay,+ Sapagkat pinili ko ang iyong mga pag-uutos.+ 174  Nananabik ako sa iyong pagliligtas, O Jehova,+ At ang iyong kautusan ay kinagigiliwan ko.+ 175  Ang aking kaluluwa nawa ay patuloy na mabuhay at pumuri sa iyo,+ At tulungan nawa ako ng iyong mga hudisyal na pasiya.+ 176  Gumagala-gala akong tulad ng nawawalang tupa.+ O hanapin mo nawa ang iyong lingkod,+ Sapagkat hindi ko nililimot ang iyong mga utos.+

Talababa