Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Awit 119:1-176

א [Alep] 119  Maligaya ang mga walang pagkukulang sa kanilang lakad,+Ang mga lumalakad sa kautusan ni Jehova.+   Maligaya yaong mga tumutupad sa kaniyang mga paalaala;+Buong puso nila siyang hinahanap.+   Tunay ngang hindi sila nagsagawa ng kalikuan.+Sa kaniyang mga daan ay lumakad sila.+   Ikaw ay mahigpit na nagbigay ng iyong mga pag-uutos+Upang tuparin nang maingat.+   O kung ang aking mga daan sana ay matibay na nakatatag+Upang tuparin ang iyong mga tuntunin!+   Kung magkagayon ay hindi ako mapapahiya,+Kapag aking tiningnan ang lahat ng iyong mga utos.+   Pupurihin kita sa katapatan ng puso,+Kapag natutuhan ko ang iyong matuwid na mga hudisyal na pasiya.+   Ang iyong mga tuntunin ay patuloy kong tinutupad.+O huwag mo akong iwan nang lubusan.+ ב [Bet]   Paano lilinisin ng isang kabataang lalaki+ ang kaniyang landas?Sa pananatiling mapagbantay ayon sa iyong salita.+  10  Hinanap kita nang aking buong puso.+Huwag mo akong iligaw mula sa iyong mga utos.+  11  Sa aking puso ay pinakaingatan ko ang iyong pananalita,+Upang hindi ako magkasala laban sa iyo.+  12  Pinagpala ka, O Jehova.Ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin.+  13  Ipinahayag ko ng aking mga labi+Ang lahat ng mga hudisyal na pasiya mula sa iyong bibig.+  14  Sa daan ng iyong mga paalaala ay nagbunyi ako,+Na gaya ng sa lahat ng iba pang mahahalagang pag-aari.+  15  Ang iyong mga pag-uutos ay pagtutuunan ko ng pansin,+At titingin ako sa iyong mga landas.+  16  Ang iyong mga batas ay kagigiliwan ko.+Hindi ko lilimutin ang iyong salita.+ ג [Gimel]  17  Makitungo ka nang may kawastuan sa iyong lingkod, upang mabuhay ako+At upang matupad ko ang iyong salita.+  18  Alisin mo ang takip sa aking mga mata, upang makita ko+Ang mga kamangha-manghang bagay mula sa iyong kautusan.+  19  Ako ay isang naninirahang dayuhan lamang sa lupain.+Huwag mong ikubli sa akin ang iyong mga utos.+  20  Ang aking kaluluwa ay nadudurog sa pananabik+Sa iyong mga hudisyal na pasiya sa lahat ng panahon.+  21  Sinaway mo ang mga pangahas na isinumpa,+Na lumilihis mula sa iyong mga utos.+  22  Igulong mo mula sa akin ang pandurusta at panghahamak,+Sapagkat tinupad ko ang iyong mga paalaala.+  23  Maging mga prinsipe ay umupo; laban sa akin ay nag-usap-usap sila.+Kung tungkol sa iyong lingkod, nagtutuon siya ng pansin sa iyong mga tuntunin.+  24  Gayundin, ang iyong mga paalaala ang aking kinagigiliwan,+Gaya ng mga taong tagapayo ko.+ ד [Dalet]  25  Ang aking kaluluwa ay dumikit na sa mismong alabok.+Ingatan mo akong buháy ayon sa iyong salita.+  26  Ipinahayag ko ang aking sariling mga daan, upang masagot mo ako.+Ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin.+  27  Ipaunawa mo sa akin ang daan ng iyong mga pag-uutos,+Upang makapagtuon ako ng pansin sa iyong mga kamangha-manghang gawa.+  28  Ang aking kaluluwa ay puyat dahil sa pamimighati.+Ibangon mo ako ayon sa iyong salita.+  29  Alisin mo sa akin ang daan ng kabulaanan,+At lingapin mo ako ng iyong kautusan.+  30  Ang daan ng katapatan ay aking pinili.+Ang iyong mga hudisyal na pasiya ay itinuring kong angkop.+  31  Nanghawakan ako sa iyong mga paalaala.+O Jehova, huwag mo akong ilagay sa kahihiyan.+  32  Tatakbuhin ko ang mismong daan ng iyong mga utos,+Sapagkat pinaglalaanan mo ng dako ang aking puso.+ ה [He]  33  Turuan mo ako, O Jehova, hinggil sa daan ng iyong mga tuntunin,+Upang matupad ko iyon hanggang sa kahuli-hulihan.+  34  Ipaunawa mo sa akin, upang matupad ko ang iyong kautusan+At upang maingatan ko iyon nang buong puso.+  35  Palakarin mo ako sa landas ng iyong mga utos,+Sapagkat iyon ay kinalulugdan ko.+  36  Ikiling mo ang aking puso sa iyong mga paalaala,+At hindi sa mga pakinabang.+  37  Palampasin mo ang aking mga mata sa pagtingin sa walang kabuluhan;+Ingatan mo akong buháy sa iyong daan.+  38  Tuparin mo sa iyong lingkod ang iyong pananalita+Na umaakay sa pagkatakot sa iyo.+  39  Palampasin mo ang aking kadustaan, na aking kinatatakutan,+Sapagkat ang iyong mga hudisyal na pasiya ay mabuti.+  40  Narito! Nananabik ako sa iyong mga pag-uutos.+Sa iyong katuwiran ay ingatan mo akong buháy.+ ו [Waw]  41  At dumating nawa sa akin ang iyong mga maibiging-kabaitan, O Jehova,+Ang iyong pagliligtas ayon sa iyong pananalita,+  42  Upang masagot ko ng salita yaong nandurusta sa akin,+Sapagkat nagtiwala ako sa iyong salita.+  43  At huwag mong lubusang alisin sa aking bibig ang salita ng katotohanan,+Sapagkat naghintay ako sa iyong hudisyal na pasiya.+  44  At tutuparin kong lagi ang iyong kautusan,+Hanggang sa panahong walang takda, magpakailan-kailanman.+  45  At lalakad ako sa maluwang na dako,+Sapagkat hinanap ko ang iyong mga pag-uutos.+  46  Magsasalita rin ako tungkol sa iyong mga paalaala sa harap ng mga hari,+At hindi ako mapapahiya.+  47  At kagigiliwan ko ang iyong mga utos+Na aking iniibig.+  48  At itataas ko ang aking mga palad sa iyong mga utos na aking iniibig,+At magtutuon ako ng pansin sa iyong mga tuntunin.+ ז [Zayin]  49  Alalahanin mo ang salita sa iyong lingkod,+Na ukol doon ay pinaghintay mo ako.+  50  Ito ang aking kaaliwan sa aking kapighatian,+Sapagkat iningatan akong buháy ng iyong pananalita.+  51  Inalipusta ako nang labis ng mga pangahas.+Mula sa iyong kautusan ay hindi ako lumihis.+  52  Naalaala ko ang iyong mga hudisyal na pasiya mula nang panahong walang takda, O Jehova,+At nakasumpong ako ng aking kaaliwan.+  53  Pinanaigan ako ng nagngangalit na pag-iinit dahil sa mga balakyot,+Na nagpapabaya sa iyong kautusan.+  54  Ang iyong mga tuntunin ay naging mga awitin sa akin+Sa bahay ng aking mga paninirahan bilang dayuhan.+  55  Sa gabi ay inaalaala ko ang iyong pangalan, O Jehova,+Upang matupad ko ang iyong kautusan.+  56  Ito man ay naging akin,Sapagkat ang iyong mga pag-uutos ay tinupad ko.+ ח [Ket]  57  Si Jehova ang aking bahagi;+Aking ipinangakong tutuparin ko ang iyong mga salita.+  58  Pinalambot ko ang iyong mukha nang aking buong puso.+Pagpakitaan mo ako ng lingap ayon sa iyong pananalita.+  59  Pinag-isipan ko ang aking mga lakad,+Upang maipanumbalik ko ang aking mga paa sa iyong mga paalaala.+  60  Ako ay nagmadali, at hindi ako nagluwat+Sa pagtupad sa iyong mga utos.+  61  Pinuluputan ako ng mga lubid ng mga balakyot.+Ang iyong kautusan ay hindi ko nilimot.+  62  Sa hatinggabi ay bumabangon ako upang magpasalamat sa iyo+Dahil sa iyong matuwid na mga hudisyal na pasiya.+  63  Kasamahan ako ng lahat ng natatakot sa iyo,+At ng mga tumutupad ng iyong mga pag-uutos.+  64  O Jehova, ang lupa ay pinunô ng iyong maibiging-kabaitan.+Ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin.+ ט [Tet]  65  Nakitungo ka ngang mabuti sa iyong lingkod,+O Jehova, ayon sa iyong salita.+  66  Turuan mo ako ng kabutihan,+ ng katinuan+ at ng kaalaman,+Sapagkat nanampalataya ako sa iyong mga utos.+  67  Bago ako napasailalim ng kapighatian ay nagkakasala ako nang di-sinasadya,+Ngunit ngayon ay iniingatan ko na ang iyong pananalita.+  68  Ikaw ay mabuti at gumagawa ng mabuti.+Ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin.+  69  Dinungisan ako ng kabulaanan ng mga pangahas.+Sa ganang akin, tutuparin ko ang iyong mga pag-uutos nang aking buong puso.+  70  Ang kanilang puso ay naging manhid na tulad ng taba.+Sa ganang akin, kinagigiliwan ko ang iyong kautusan.+  71  Mabuti sa akin na ako ay napighati,+Upang matutuhan ko ang iyong mga tuntunin.+  72  Ang kautusan+ ng iyong bibig ay mabuti para sa akin,+Higit pa kaysa sa libu-libong piraso ng ginto at pilak.+ י [Yod]  73  Ginawa ako ng iyong sariling mga kamay, at itinatag akong matibay ng mga iyon.+Ipaunawa mo sa akin, upang matutuhan ko ang iyong mga utos.+  74  Yaong mga may takot sa iyo ang siyang nakakakita sa akin at nagsasaya,+Sapagkat naghintay ako sa iyong salita.+  75  Nalalaman kong lubos, O Jehova, na ang iyong mga hudisyal na pasiya ay katuwiran+At sa katapatan ay pinighati mo ako.+  76  Pakisuyo, maging kaaliwan nawa sa akin ang iyong maibiging-kabaitan,+Ayon sa iyong pananalita sa iyong lingkod.+  77  Dumating nawa sa akin ang iyong kaawaan, upang manatili akong buháy;+Sapagkat ang iyong kautusan ang aking kinagigiliwan.+  78  Mapahiya nawa ang mga pangahas, sapagkat iniligaw nila ako nang walang dahilan.+Sa ganang akin, pinagtutuunan ko ng pansin ang iyong mga pag-uutos.+  79  Bumalik nawa sa akin yaong mga may takot sa iyo,+Yaong mga nakaaalam din ng iyong mga paalaala.+  80  Maging walang pagkukulang nawa sa iyong mga tuntunin ang aking puso,+Upang hindi ako mapahiya.+ כ [Kap]  81  Ang iyong pagliligtas ay minimithi ng aking kaluluwa;+Ang iyong salita ay hinihintay ko.+  82  Minimithi ng aking mga mata ang iyong pananalita,+Habang sinasabi ko: “Kailan mo ako aaliwin?”+  83  Sapagkat ako ay naging tulad ng sisidlang balat+ sa usok.Ang iyong mga tuntunin ay hindi ko nililimot.+  84  Gaano karami ang mga araw ng iyong lingkod?+Kailan ka maglalapat ng kahatulan laban sa mga umuusig sa akin?+  85  Ang mga pangahas ay nagdukal ng mga patibong upang hulihin ako,+Yaong mga hindi sang-ayon sa iyong kautusan.+  86  Ang lahat ng iyong mga utos ay siyang katapatan.+Pinag-uusig nila ako nang walang dahilan. O tulungan mo nawa ako.+  87  Kaunti pa at malilipol na nila ako sa lupa;+Ngunit hindi ko iniwan ang iyong mga pag-uutos.+  88  Ingatan mo akong buháy ayon sa iyong maibiging-kabaitan,+Upang matupad ko ang paalaala ng iyong bibig.+ ל [Lamed]  89  Hanggang sa panahong walang takda, O Jehova,+Ang iyong salita ay nakatatag sa langit.+  90  Ang iyong katapatan ay sa sali’t salinlahi.+Itinatag mong matibay ang lupa, upang ito ay mamalagi.+  91  Ayon sa iyong mga hudisyal na pasiya ay namamalagi sila hanggang sa ngayon,+Sapagkat silang lahat ay mga lingkod mo.+  92  Kung ang iyong kautusan ay hindi ko kinagigiliwan,+Kung gayon ay namatay na sana ako sa aking kapighatian.+  93  Hanggang sa panahong walang takda ay hindi ko lilimutin ang iyong mga pag-uutos,+Sapagkat sa pamamagitan ng mga iyon ay iniingatan mo akong buháy.+  94  Ako ay sa iyo. O iligtas mo nawa ako,+Sapagkat hinanap ko ang iyong mga pag-uutos.+  95  Inabangan ako ng mga balakyot, upang patayin ako.+Sa iyong mga paalaala ay lagi akong nagbibigay-pansin.+  96  Nakita ko ang wakas ng lahat ng kasakdalan.+Ang iyong utos ay napakalawak. מ [Mem]  97  Gayon na lamang ang pag-ibig ko sa iyong kautusan!+Buong araw ko itong pinag-iisipan.+  98  Pinangyayari ng iyong utos na maging mas marunong ako+ kaysa sa aking mga kaaway,Sapagkat hanggang sa panahong walang takda ay sa akin iyon.+  99  Nagkaroon ako ng higit na kaunawaan kaysa sa lahat ng aking mga guro,+Sapagkat ang iyong mga paalaala ay pinag-iisipan ko.+ 100  Gumagawi akong may higit na unawa kaysa sa matatandang lalaki,+Sapagkat tinupad ko ang iyong mga pag-uutos.+ 101  Pinigilan ko ang aking mga paa mula sa lahat ng masamang landas,+Sa layuning matupad ko ang iyong salita.+ 102  Hindi ako lumihis mula sa iyong mga hudisyal na pasiya,+Sapagkat ikaw mismo ang nagturo sa akin.+ 103  Kay dulas sa aking ngalangala ng iyong mga pananalita,Higit pa kaysa sa pulot-pukyutan sa aking bibig!+ 104  Dahil sa iyong mga pag-uutos ay gumagawi akong may unawa.+Kaya naman kinapopootan ko ang bawat landas ng kabulaanan.+ נ [Nun] 105  Ang iyong salita ay lampara sa aking paa,+At liwanag sa aking landas.+ 106  Ako ay sumumpa, at isasagawa ko iyon,+Na iingatan ko ang iyong matuwid na mga hudisyal na pasiya.+ 107  Ako ay lubhang napighati.+O Jehova, ingatan mo akong buháy ayon sa iyong salita.+ 108  Pakisuyong kalugdan mo ang mga kusang-loob na handog ng aking bibig, O Jehova,+At ituro mo sa akin ang iyong mga hudisyal na pasiya.+ 109  Ang aking kaluluwa ay palaging nasa palad ko;+Ngunit ang iyong kautusan ay hindi ko nililimot.+ 110  Ang mga balakyot ay naglagay ng bitag para sa akin,+Ngunit mula sa iyong mga pag-uutos ay hindi ako lumihis.+ 111  Tinanggap ko ang iyong mga paalaala bilang pag-aari hanggang sa panahong walang takda,+Sapagkat ang mga iyon ang ipinagbubunyi ng aking puso.+ 112  Ikiniling ko ang aking puso sa paggawa ng iyong mga tuntunin+Hanggang sa panahong walang takda, hanggang sa kahuli-hulihan.+ ס [Samek] 113  Ang mga may pusong hati ay kinapopootan ko,+Ngunit ang iyong kautusan ay iniibig ko.+ 114  Ikaw ang aking dakong kublihan at aking kalasag.+Ang iyong salita ay hinihintay ko.+ 115  Lumayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng kasamaan,+Upang matupad ko ang mga utos ng aking Diyos.+ 116  Alalayan mo ako ayon sa iyong pananalita, upang manatili akong buháy,+At huwag mo akong ilagay sa kahihiyan dahil sa aking pag-asa.+ 117  Palakasin mo ako, upang ako ay maligtas,+At lagi akong tititig sa iyong mga tuntunin.+ 118  Itinakwil mo silang lahat na lumilihis sa iyong mga tuntunin;+Sapagkat ang kanilang pandaraya ay kabulaanan.+ 119  Gaya ng maruming linab ay pinaglaho mo ang lahat ng balakyot sa lupa.+Kaya iniibig ko ang iyong mga paalaala.+ 120  Dahil sa panghihilakbot sa iyo ay nangingilabot ang aking laman;+At dahil sa iyong mga hudisyal na pasiya ay natatakot ako.+ ע [Ayin] 121  Ako ay naglapat ng kahatulan at katuwiran.+O huwag mo akong iwan sa mga nandaraya sa akin!+ 122  Maging panagot ka para sa iyong lingkod sa ikabubuti.+Huwag nawa akong dayain ng mga pangahas.+ 123  Minimithi ng akin mismong mga mata ang iyong pagliligtas+At ang iyong matuwid na pananalita.+ 124  Gawin mo sa iyong lingkod ang ayon sa iyong maibiging-kabaitan,+At ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin.+ 125  Ako ay iyong lingkod.+ Ipaunawa mo sa akin,+Upang malaman ko ang iyong mga paalaala.+ 126  Panahon na upang kumilos si Jehova.+Nilabag nila ang iyong kautusan.+ 127  Kaya naman iniibig ko ang iyong mga utos+Nang higit pa kaysa sa ginto, maging sa dalisay na ginto.+ 128  Kaya naman itinuturing kong marapat ang lahat ng pag-uutos tungkol sa lahat ng bagay;+Ang bawat landas ng kabulaanan ay kinapopootan ko.+ פ [Pe] 129  Ang iyong mga paalaala ay kamangha-mangha.+Kaya naman ang mga iyon ay tinutupad ng aking kaluluwa.+ 130  Ang mismong pagbubunyag ng iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag,+Na nagpapaunawa sa mga walang-karanasan.+ 131  Ibinuka kong mabuti ang aking bibig, upang ako ay makahingal,+Sapagkat ang iyong mga utos ay pinananabikan ko.+ 132  Bumaling ka sa akin at pagpakitaan mo ako ng lingap,+Ayon sa iyong hudisyal na pasiya para sa mga umiibig sa iyong pangalan.+ 133  Itatag mo nang matibay ang aking mga hakbang sa iyong pananalita,+At huwag nawang manaig sa akin ang anumang bagay na nakasasakit.+ 134  Tubusin mo ako mula sa sinumang mandaraya sa mga tao,+At tutuparin ko ang iyong mga pag-uutos.+ 135  Pasinagin mo ang iyong mukha sa iyong lingkod,+At ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin.+ 136  Mga daloy ng tubig ang tumulo mula sa aking mga mata+Sa dahilang hindi nila tinupad ang iyong kautusan.+ צ [Tsade] 137  Ikaw ay matuwid, O Jehova,+At ang iyong mga hudisyal na pasiya ay matapat.+ 138  Iniutos mo ang iyong mga paalaala+ sa katuwiranAt sa lubos na katapatan.+ 139  Pinaglalaho ako ng aking pag-aalab,+Dahil nilimot ng aking mga kalaban ang iyong mga salita.+ 140  Ang iyong pananalita ay lubhang dalisay,+At iniibig ito ng iyong lingkod.+ 141  Ako ay walang-halaga at kasuklam-suklam.+Ang iyong mga pag-uutos ay hindi ko nililimot.+ 142  Ang iyong katuwiran ay katuwiran hanggang sa panahong walang takda,+At ang iyong kautusan ay katotohanan.+ 143  Dinatnan ako ng kabagabagan at ng paghihirap.+Ang iyong mga utos ay kinagiliwan ko.+ 144  Ang katuwiran ng iyong mga paalaala ay hanggang sa panahong walang takda.+Ipaunawa mo sa akin, upang manatili akong buháy.+ ק [Kop] 145  Tumawag ako nang aking buong puso.+ Sagutin mo ako, O Jehova.+Ang iyong mga tuntunin ay tutuparin ko.+ 146  Tumawag ako sa iyo. O iligtas mo nawa ako!+At tutuparin ko ang iyong mga paalaala.+ 147  Nakabangon na ako nang maaga sa pagbubukang-liwayway,+ upang humingi ako ng tulong.+Ang iyong mga salita ay hinihintay ko.+ 148  Ang aking mga mata ay nauuna sa mga pagbabantay sa gabi,+Upang mapagtuunan ko ng pansin ang iyong pananalita.+ 149  O dinggin mo nawa ang aking tinig ayon sa iyong maibiging-kabaitan.+O Jehova, ingatan mo akong buháy ayon sa iyong hudisyal na pasiya.+ 150  Yaong mga nagtataguyod ng mahalay na paggawi+ ay lumalapit;Nagpakalayu-layo sila sa iyong kautusan.+ 151  Ikaw ay malapit, O Jehova,+At ang lahat ng iyong mga utos ay katotohanan.+ 152  Noong sinaunang panahon ay nalaman ko ang ilan sa iyong mga paalaala,+Sapagkat itinatag mo ang mga iyon hanggang sa panahong walang takda.+ ר [Res] 153  O tingnan mo nawa ang aking kapighatian, at iligtas mo ako;+Sapagkat hindi ko nililimot ang iyong kautusan.+ 154  O ipakipaglaban mo nawa ang aking usapin sa batas at tubusin mo ako;+Ingatan mo akong buháy alinsunod sa iyong pananalita.+ 155  Ang kaligtasan ay malayo sa mga balakyot,+Sapagkat hindi nila hinahanap ang iyong mga tuntunin.+ 156  Marami ang iyong kaawaan, O Jehova.+Ayon sa iyong mga hudisyal na pasiya, O ingatan mo nawa akong buháy.+ 157  Ang mga nang-uusig sa akin at ang aking mga kalaban ay marami.+Mula sa iyong mga paalaala ay hindi ako lumihis.+ 158  Nakita ko yaong mga taksil sa pakikitungo,+At ako ay naririmarim, dahil hindi nila iniingatan ang iyong pananalita.+ 159  O tingnan mo’t iniibig ko ang iyong mga pag-uutos.+O Jehova, ingatan mo akong buháy ayon sa iyong maibiging-kabaitan.+ 160  Ang diwa ng iyong salita ay katotohanan,+At ang bawat matuwid na hudisyal na pasiya mo ay hanggang sa panahong walang takda.+ ש [Sin] o [Shin] 161  Mga prinsipe ang umusig sa akin nang walang dahilan,+Ngunit ang aking puso ay nanghihilakbot sa iyong mga salita.+ 162  Ako ay nagbubunyi sa iyong pananalita+Gaya ng isa kapag nakasusumpong ng maraming samsam.+ 163  Ang kabulaanan ay kinapopootan ko,+ at patuloy ko itong kinasusuklaman.+Ang iyong kautusan ay iniibig ko.+ 164  Pitong ulit kitang pinupuri sa isang araw+Dahil sa iyong matuwid na mga hudisyal na pasiya.+ 165  Ang saganang kapayapaan ay nauukol sa mga umiibig sa iyong kautusan,+At sa kanila ay walang katitisuran.+ 166  Umaasa ako sa iyong pagliligtas, O Jehova,+At ginagawa ko ang iyong mga utos.+ 167  Tinutupad ng aking kaluluwa ang iyong mga paalaala,+At lubha kong iniibig ang mga iyon.+ 168  Tinutupad ko ang iyong mga pag-uutos at ang iyong mga paalaala,+Sapagkat ang lahat ng aking mga lakad ay nasa harap mo.+ ת [Taw] 169  Dumating nawa sa harap mo ang aking pagsusumamo, O Jehova.+Ayon sa iyong salita, O ipaunawa mo nawa sa akin.+ 170  Makapasok nawa sa harap mo ang paghiling ko ng lingap.+Ayon sa iyong pananalita, O iligtas mo nawa ako.+ 171  Magbukal nawa ng papuri ang aking mga labi,+Sapagkat itinuturo mo sa akin ang iyong mga tuntunin.+ 172  Awitin nawa ng aking dila ang iyong pananalita,+Sapagkat ang lahat ng iyong mga utos ay katuwiran.+ 173  Tulungan nawa ako ng iyong kamay,+Sapagkat pinili ko ang iyong mga pag-uutos.+ 174  Nananabik ako sa iyong pagliligtas, O Jehova,+At ang iyong kautusan ay kinagigiliwan ko.+ 175  Ang aking kaluluwa nawa ay patuloy na mabuhay at pumuri sa iyo,+At tulungan nawa ako ng iyong mga hudisyal na pasiya.+ 176  Gumagala-gala akong tulad ng nawawalang tupa.+ O hanapin mo nawa ang iyong lingkod,+Sapagkat hindi ko nililimot ang iyong mga utos.+

Talababa