Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Awit 119:1-176

א [Alep] 119  Maligaya ang mga walang pagkukulang sa kanilang lakad,+ Ang mga lumalakad sa kautusan ni Jehova.+   Maligaya yaong mga tumutupad sa kaniyang mga paalaala;+ Buong puso nila siyang hinahanap.+   Tunay ngang hindi sila nagsagawa ng kalikuan.+ Sa kaniyang mga daan ay lumakad sila.+   Ikaw ay mahigpit na nagbigay ng iyong mga pag-uutos+ Upang tuparin nang maingat.+   O kung ang aking mga daan sana ay matibay na nakatatag+ Upang tuparin ang iyong mga tuntunin!+   Kung magkagayon ay hindi ako mapapahiya,+ Kapag aking tiningnan ang lahat ng iyong mga utos.+   Pupurihin kita sa katapatan ng puso,+ Kapag natutuhan ko ang iyong matuwid na mga hudisyal na pasiya.+   Ang iyong mga tuntunin ay patuloy kong tinutupad.+ O huwag mo akong iwan nang lubusan.+ ב [Bet]   Paano lilinisin ng isang kabataang lalaki+ ang kaniyang landas? Sa pananatiling mapagbantay ayon sa iyong salita.+  10  Hinanap kita nang aking buong puso.+ Huwag mo akong iligaw mula sa iyong mga utos.+  11  Sa aking puso ay pinakaingatan ko ang iyong pananalita,+ Upang hindi ako magkasala laban sa iyo.+  12  Pinagpala ka, O Jehova. Ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin.+  13  Ipinahayag ko ng aking mga labi+ Ang lahat ng mga hudisyal na pasiya mula sa iyong bibig.+  14  Sa daan ng iyong mga paalaala ay nagbunyi ako,+ Na gaya ng sa lahat ng iba pang mahahalagang pag-aari.+  15  Ang iyong mga pag-uutos ay pagtutuunan ko ng pansin,+ At titingin ako sa iyong mga landas.+  16  Ang iyong mga batas ay kagigiliwan ko.+ Hindi ko lilimutin ang iyong salita.+ ג [Gimel]  17  Makitungo ka nang may kawastuan sa iyong lingkod, upang mabuhay ako+ At upang matupad ko ang iyong salita.+  18  Alisin mo ang takip sa aking mga mata, upang makita ko+ Ang mga kamangha-manghang bagay mula sa iyong kautusan.+  19  Ako ay isang naninirahang dayuhan lamang sa lupain.+ Huwag mong ikubli sa akin ang iyong mga utos.+  20  Ang aking kaluluwa ay nadudurog sa pananabik+ Sa iyong mga hudisyal na pasiya sa lahat ng panahon.+  21  Sinaway mo ang mga pangahas na isinumpa,+ Na lumilihis mula sa iyong mga utos.+  22  Igulong mo mula sa akin ang pandurusta at panghahamak,+ Sapagkat tinupad ko ang iyong mga paalaala.+  23  Maging mga prinsipe ay umupo; laban sa akin ay nag-usap-usap sila.+ Kung tungkol sa iyong lingkod, nagtutuon siya ng pansin sa iyong mga tuntunin.+  24  Gayundin, ang iyong mga paalaala ang aking kinagigiliwan,+ Gaya ng mga taong tagapayo ko.+ ד [Dalet]  25  Ang aking kaluluwa ay dumikit na sa mismong alabok.+ Ingatan mo akong buháy ayon sa iyong salita.+  26  Ipinahayag ko ang aking sariling mga daan, upang masagot mo ako.+ Ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin.+  27  Ipaunawa mo sa akin ang daan ng iyong mga pag-uutos,+ Upang makapagtuon ako ng pansin sa iyong mga kamangha-manghang gawa.+  28  Ang aking kaluluwa ay puyat dahil sa pamimighati.+ Ibangon mo ako ayon sa iyong salita.+  29  Alisin mo sa akin ang daan ng kabulaanan,+ At lingapin mo ako ng iyong kautusan.+  30  Ang daan ng katapatan ay aking pinili.+ Ang iyong mga hudisyal na pasiya ay itinuring kong angkop.+  31  Nanghawakan ako sa iyong mga paalaala.+ O Jehova, huwag mo akong ilagay sa kahihiyan.+  32  Tatakbuhin ko ang mismong daan ng iyong mga utos,+ Sapagkat pinaglalaanan mo ng dako ang aking puso.+ ה [He]  33  Turuan mo ako, O Jehova, hinggil sa daan ng iyong mga tuntunin,+ Upang matupad ko iyon hanggang sa kahuli-hulihan.+  34  Ipaunawa mo sa akin, upang matupad ko ang iyong kautusan+ At upang maingatan ko iyon nang buong puso.+  35  Palakarin mo ako sa landas ng iyong mga utos,+ Sapagkat iyon ay kinalulugdan ko.+  36  Ikiling mo ang aking puso sa iyong mga paalaala,+ At hindi sa mga pakinabang.+  37  Palampasin mo ang aking mga mata sa pagtingin sa walang kabuluhan;+ Ingatan mo akong buháy sa iyong daan.+  38  Tuparin mo sa iyong lingkod ang iyong pananalita+ Na umaakay sa pagkatakot sa iyo.+  39  Palampasin mo ang aking kadustaan, na aking kinatatakutan,+ Sapagkat ang iyong mga hudisyal na pasiya ay mabuti.+  40  Narito! Nananabik ako sa iyong mga pag-uutos.+ Sa iyong katuwiran ay ingatan mo akong buháy.+ ו [Waw]  41  At dumating nawa sa akin ang iyong mga maibiging-kabaitan, O Jehova,+ Ang iyong pagliligtas ayon sa iyong pananalita,+  42  Upang masagot ko ng salita yaong nandurusta sa akin,+ Sapagkat nagtiwala ako sa iyong salita.+  43  At huwag mong lubusang alisin sa aking bibig ang salita ng katotohanan,+ Sapagkat naghintay ako sa iyong hudisyal na pasiya.+  44  At tutuparin kong lagi ang iyong kautusan,+ Hanggang sa panahong walang takda, magpakailan-kailanman.+  45  At lalakad ako sa maluwang na dako,+ Sapagkat hinanap ko ang iyong mga pag-uutos.+  46  Magsasalita rin ako tungkol sa iyong mga paalaala sa harap ng mga hari,+ At hindi ako mapapahiya.+  47  At kagigiliwan ko ang iyong mga utos+ Na aking iniibig.+  48  At itataas ko ang aking mga palad sa iyong mga utos na aking iniibig,+ At magtutuon ako ng pansin sa iyong mga tuntunin.+ ז [Zayin]  49  Alalahanin mo ang salita sa iyong lingkod,+ Na ukol doon ay pinaghintay mo ako.+  50  Ito ang aking kaaliwan sa aking kapighatian,+ Sapagkat iningatan akong buháy ng iyong pananalita.+  51  Inalipusta ako nang labis ng mga pangahas.+ Mula sa iyong kautusan ay hindi ako lumihis.+  52  Naalaala ko ang iyong mga hudisyal na pasiya mula nang panahong walang takda, O Jehova,+ At nakasumpong ako ng aking kaaliwan.+  53  Pinanaigan ako ng nagngangalit na pag-iinit dahil sa mga balakyot,+ Na nagpapabaya sa iyong kautusan.+  54  Ang iyong mga tuntunin ay naging mga awitin sa akin+ Sa bahay ng aking mga paninirahan bilang dayuhan.+  55  Sa gabi ay inaalaala ko ang iyong pangalan, O Jehova,+ Upang matupad ko ang iyong kautusan.+  56  Ito man ay naging akin, Sapagkat ang iyong mga pag-uutos ay tinupad ko.+ ח [Ket]  57  Si Jehova ang aking bahagi;+ Aking ipinangakong tutuparin ko ang iyong mga salita.+  58  Pinalambot ko ang iyong mukha nang aking buong puso.+ Pagpakitaan mo ako ng lingap ayon sa iyong pananalita.+  59  Pinag-isipan ko ang aking mga lakad,+ Upang maipanumbalik ko ang aking mga paa sa iyong mga paalaala.+  60  Ako ay nagmadali, at hindi ako nagluwat+ Sa pagtupad sa iyong mga utos.+  61  Pinuluputan ako ng mga lubid ng mga balakyot.+ Ang iyong kautusan ay hindi ko nilimot.+  62  Sa hatinggabi ay bumabangon ako upang magpasalamat sa iyo+ Dahil sa iyong matuwid na mga hudisyal na pasiya.+  63  Kasamahan ako ng lahat ng natatakot sa iyo,+ At ng mga tumutupad ng iyong mga pag-uutos.+  64  O Jehova, ang lupa ay pinunô ng iyong maibiging-kabaitan.+ Ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin.+ ט [Tet]  65  Nakitungo ka ngang mabuti sa iyong lingkod,+ O Jehova, ayon sa iyong salita.+  66  Turuan mo ako ng kabutihan,+ ng katinuan+ at ng kaalaman,+ Sapagkat nanampalataya ako sa iyong mga utos.+  67  Bago ako napasailalim ng kapighatian ay nagkakasala ako nang di-sinasadya,+ Ngunit ngayon ay iniingatan ko na ang iyong pananalita.+  68  Ikaw ay mabuti at gumagawa ng mabuti.+ Ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin.+  69  Dinungisan ako ng kabulaanan ng mga pangahas.+ Sa ganang akin, tutuparin ko ang iyong mga pag-uutos nang aking buong puso.+  70  Ang kanilang puso ay naging manhid na tulad ng taba.+ Sa ganang akin, kinagigiliwan ko ang iyong kautusan.+  71  Mabuti sa akin na ako ay napighati,+ Upang matutuhan ko ang iyong mga tuntunin.+  72  Ang kautusan+ ng iyong bibig ay mabuti para sa akin,+ Higit pa kaysa sa libu-libong piraso ng ginto at pilak.+ י [Yod]  73  Ginawa ako ng iyong sariling mga kamay, at itinatag akong matibay ng mga iyon.+ Ipaunawa mo sa akin, upang matutuhan ko ang iyong mga utos.+  74  Yaong mga may takot sa iyo ang siyang nakakakita sa akin at nagsasaya,+ Sapagkat naghintay ako sa iyong salita.+  75  Nalalaman kong lubos, O Jehova, na ang iyong mga hudisyal na pasiya ay katuwiran+ At sa katapatan ay pinighati mo ako.+  76  Pakisuyo, maging kaaliwan nawa sa akin ang iyong maibiging-kabaitan,+ Ayon sa iyong pananalita sa iyong lingkod.+  77  Dumating nawa sa akin ang iyong kaawaan, upang manatili akong buháy;+ Sapagkat ang iyong kautusan ang aking kinagigiliwan.+  78  Mapahiya nawa ang mga pangahas, sapagkat iniligaw nila ako nang walang dahilan.+ Sa ganang akin, pinagtutuunan ko ng pansin ang iyong mga pag-uutos.+  79  Bumalik nawa sa akin yaong mga may takot sa iyo,+ Yaong mga nakaaalam din ng iyong mga paalaala.+  80  Maging walang pagkukulang nawa sa iyong mga tuntunin ang aking puso,+ Upang hindi ako mapahiya.+ כ [Kap]  81  Ang iyong pagliligtas ay minimithi ng aking kaluluwa;+ Ang iyong salita ay hinihintay ko.+  82  Minimithi ng aking mga mata ang iyong pananalita,+ Habang sinasabi ko: “Kailan mo ako aaliwin?”+  83  Sapagkat ako ay naging tulad ng sisidlang balat+ sa usok. Ang iyong mga tuntunin ay hindi ko nililimot.+  84  Gaano karami ang mga araw ng iyong lingkod?+ Kailan ka maglalapat ng kahatulan laban sa mga umuusig sa akin?+  85  Ang mga pangahas ay nagdukal ng mga patibong upang hulihin ako,+ Yaong mga hindi sang-ayon sa iyong kautusan.+  86  Ang lahat ng iyong mga utos ay siyang katapatan.+ Pinag-uusig nila ako nang walang dahilan. O tulungan mo nawa ako.+  87  Kaunti pa at malilipol na nila ako sa lupa;+ Ngunit hindi ko iniwan ang iyong mga pag-uutos.+  88  Ingatan mo akong buháy ayon sa iyong maibiging-kabaitan,+ Upang matupad ko ang paalaala ng iyong bibig.+ ל [Lamed]  89  Hanggang sa panahong walang takda, O Jehova,+ Ang iyong salita ay nakatatag sa langit.+  90  Ang iyong katapatan ay sa sali’t salinlahi.+ Itinatag mong matibay ang lupa, upang ito ay mamalagi.+  91  Ayon sa iyong mga hudisyal na pasiya ay namamalagi sila hanggang sa ngayon,+ Sapagkat silang lahat ay mga lingkod mo.+  92  Kung ang iyong kautusan ay hindi ko kinagigiliwan,+ Kung gayon ay namatay na sana ako sa aking kapighatian.+  93  Hanggang sa panahong walang takda ay hindi ko lilimutin ang iyong mga pag-uutos,+ Sapagkat sa pamamagitan ng mga iyon ay iniingatan mo akong buháy.+  94  Ako ay sa iyo. O iligtas mo nawa ako,+ Sapagkat hinanap ko ang iyong mga pag-uutos.+  95  Inabangan ako ng mga balakyot, upang patayin ako.+ Sa iyong mga paalaala ay lagi akong nagbibigay-pansin.+  96  Nakita ko ang wakas ng lahat ng kasakdalan.+ Ang iyong utos ay napakalawak. מ [Mem]  97  Gayon na lamang ang pag-ibig ko sa iyong kautusan!+ Buong araw ko itong pinag-iisipan.+  98  Pinangyayari ng iyong utos na maging mas marunong ako+ kaysa sa aking mga kaaway, Sapagkat hanggang sa panahong walang takda ay sa akin iyon.+  99  Nagkaroon ako ng higit na kaunawaan kaysa sa lahat ng aking mga guro,+ Sapagkat ang iyong mga paalaala ay pinag-iisipan ko.+ 100  Gumagawi akong may higit na unawa kaysa sa matatandang lalaki,+ Sapagkat tinupad ko ang iyong mga pag-uutos.+ 101  Pinigilan ko ang aking mga paa mula sa lahat ng masamang landas,+ Sa layuning matupad ko ang iyong salita.+ 102  Hindi ako lumihis mula sa iyong mga hudisyal na pasiya,+ Sapagkat ikaw mismo ang nagturo sa akin.+ 103  Kay dulas sa aking ngalangala ng iyong mga pananalita, Higit pa kaysa sa pulot-pukyutan sa aking bibig!+ 104  Dahil sa iyong mga pag-uutos ay gumagawi akong may unawa.+ Kaya naman kinapopootan ko ang bawat landas ng kabulaanan.+ נ [Nun] 105  Ang iyong salita ay lampara sa aking paa,+ At liwanag sa aking landas.+ 106  Ako ay sumumpa, at isasagawa ko iyon,+ Na iingatan ko ang iyong matuwid na mga hudisyal na pasiya.+ 107  Ako ay lubhang napighati.+ O Jehova, ingatan mo akong buháy ayon sa iyong salita.+ 108  Pakisuyong kalugdan mo ang mga kusang-loob na handog ng aking bibig, O Jehova,+ At ituro mo sa akin ang iyong mga hudisyal na pasiya.+ 109  Ang aking kaluluwa ay palaging nasa palad ko;+ Ngunit ang iyong kautusan ay hindi ko nililimot.+ 110  Ang mga balakyot ay naglagay ng bitag para sa akin,+ Ngunit mula sa iyong mga pag-uutos ay hindi ako lumihis.+ 111  Tinanggap ko ang iyong mga paalaala bilang pag-aari hanggang sa panahong walang takda,+ Sapagkat ang mga iyon ang ipinagbubunyi ng aking puso.+ 112  Ikiniling ko ang aking puso sa paggawa ng iyong mga tuntunin+ Hanggang sa panahong walang takda, hanggang sa kahuli-hulihan.+ ס [Samek] 113  Ang mga may pusong hati ay kinapopootan ko,+ Ngunit ang iyong kautusan ay iniibig ko.+ 114  Ikaw ang aking dakong kublihan at aking kalasag.+ Ang iyong salita ay hinihintay ko.+ 115  Lumayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng kasamaan,+ Upang matupad ko ang mga utos ng aking Diyos.+ 116  Alalayan mo ako ayon sa iyong pananalita, upang manatili akong buháy,+ At huwag mo akong ilagay sa kahihiyan dahil sa aking pag-asa.+ 117  Palakasin mo ako, upang ako ay maligtas,+ At lagi akong tititig sa iyong mga tuntunin.+ 118  Itinakwil mo silang lahat na lumilihis sa iyong mga tuntunin;+ Sapagkat ang kanilang pandaraya ay kabulaanan.+ 119  Gaya ng maruming linab ay pinaglaho mo ang lahat ng balakyot sa lupa.+ Kaya iniibig ko ang iyong mga paalaala.+ 120  Dahil sa panghihilakbot sa iyo ay nangingilabot ang aking laman;+ At dahil sa iyong mga hudisyal na pasiya ay natatakot ako.+ ע [Ayin] 121  Ako ay naglapat ng kahatulan at katuwiran.+ O huwag mo akong iwan sa mga nandaraya sa akin!+ 122  Maging panagot ka para sa iyong lingkod sa ikabubuti.+ Huwag nawa akong dayain ng mga pangahas.+ 123  Minimithi ng akin mismong mga mata ang iyong pagliligtas+ At ang iyong matuwid na pananalita.+ 124  Gawin mo sa iyong lingkod ang ayon sa iyong maibiging-kabaitan,+ At ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin.+ 125  Ako ay iyong lingkod.+ Ipaunawa mo sa akin,+ Upang malaman ko ang iyong mga paalaala.+ 126  Panahon na upang kumilos si Jehova.+ Nilabag nila ang iyong kautusan.+ 127  Kaya naman iniibig ko ang iyong mga utos+ Nang higit pa kaysa sa ginto, maging sa dalisay na ginto.+ 128  Kaya naman itinuturing kong marapat ang lahat ng pag-uutos tungkol sa lahat ng bagay;+ Ang bawat landas ng kabulaanan ay kinapopootan ko.+ פ [Pe] 129  Ang iyong mga paalaala ay kamangha-mangha.+ Kaya naman ang mga iyon ay tinutupad ng aking kaluluwa.+ 130  Ang mismong pagbubunyag ng iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag,+ Na nagpapaunawa sa mga walang-karanasan.+ 131  Ibinuka kong mabuti ang aking bibig, upang ako ay makahingal,+ Sapagkat ang iyong mga utos ay pinananabikan ko.+ 132  Bumaling ka sa akin at pagpakitaan mo ako ng lingap,+ Ayon sa iyong hudisyal na pasiya para sa mga umiibig sa iyong pangalan.+ 133  Itatag mo nang matibay ang aking mga hakbang sa iyong pananalita,+ At huwag nawang manaig sa akin ang anumang bagay na nakasasakit.+ 134  Tubusin mo ako mula sa sinumang mandaraya sa mga tao,+ At tutuparin ko ang iyong mga pag-uutos.+ 135  Pasinagin mo ang iyong mukha sa iyong lingkod,+ At ituro mo sa akin ang iyong mga tuntunin.+ 136  Mga daloy ng tubig ang tumulo mula sa aking mga mata+ Sa dahilang hindi nila tinupad ang iyong kautusan.+ צ [Tsade] 137  Ikaw ay matuwid, O Jehova,+ At ang iyong mga hudisyal na pasiya ay matapat.+ 138  Iniutos mo ang iyong mga paalaala+ sa katuwiran At sa lubos na katapatan.+ 139  Pinaglalaho ako ng aking pag-aalab,+ Dahil nilimot ng aking mga kalaban ang iyong mga salita.+ 140  Ang iyong pananalita ay lubhang dalisay,+ At iniibig ito ng iyong lingkod.+ 141  Ako ay walang-halaga at kasuklam-suklam.+ Ang iyong mga pag-uutos ay hindi ko nililimot.+ 142  Ang iyong katuwiran ay katuwiran hanggang sa panahong walang takda,+ At ang iyong kautusan ay katotohanan.+ 143  Dinatnan ako ng kabagabagan at ng paghihirap.+ Ang iyong mga utos ay kinagiliwan ko.+ 144  Ang katuwiran ng iyong mga paalaala ay hanggang sa panahong walang takda.+ Ipaunawa mo sa akin, upang manatili akong buháy.+ ק [Kop] 145  Tumawag ako nang aking buong puso.+ Sagutin mo ako, O Jehova.+ Ang iyong mga tuntunin ay tutuparin ko.+ 146  Tumawag ako sa iyo. O iligtas mo nawa ako!+ At tutuparin ko ang iyong mga paalaala.+ 147  Nakabangon na ako nang maaga sa pagbubukang-liwayway,+ upang humingi ako ng tulong.+ Ang iyong mga salita ay hinihintay ko.+ 148  Ang aking mga mata ay nauuna sa mga pagbabantay sa gabi,+ Upang mapagtuunan ko ng pansin ang iyong pananalita.+ 149  O dinggin mo nawa ang aking tinig ayon sa iyong maibiging-kabaitan.+ O Jehova, ingatan mo akong buháy ayon sa iyong hudisyal na pasiya.+ 150  Yaong mga nagtataguyod ng mahalay na paggawi+ ay lumalapit; Nagpakalayu-layo sila sa iyong kautusan.+ 151  Ikaw ay malapit, O Jehova,+ At ang lahat ng iyong mga utos ay katotohanan.+ 152  Noong sinaunang panahon ay nalaman ko ang ilan sa iyong mga paalaala,+ Sapagkat itinatag mo ang mga iyon hanggang sa panahong walang takda.+ ר [Res] 153  O tingnan mo nawa ang aking kapighatian, at iligtas mo ako;+ Sapagkat hindi ko nililimot ang iyong kautusan.+ 154  O ipakipaglaban mo nawa ang aking usapin sa batas at tubusin mo ako;+ Ingatan mo akong buháy alinsunod sa iyong pananalita.+ 155  Ang kaligtasan ay malayo sa mga balakyot,+ Sapagkat hindi nila hinahanap ang iyong mga tuntunin.+ 156  Marami ang iyong kaawaan, O Jehova.+ Ayon sa iyong mga hudisyal na pasiya, O ingatan mo nawa akong buháy.+ 157  Ang mga nang-uusig sa akin at ang aking mga kalaban ay marami.+ Mula sa iyong mga paalaala ay hindi ako lumihis.+ 158  Nakita ko yaong mga taksil sa pakikitungo,+ At ako ay naririmarim, dahil hindi nila iniingatan ang iyong pananalita.+ 159  O tingnan mo’t iniibig ko ang iyong mga pag-uutos.+ O Jehova, ingatan mo akong buháy ayon sa iyong maibiging-kabaitan.+ 160  Ang diwa ng iyong salita ay katotohanan,+ At ang bawat matuwid na hudisyal na pasiya mo ay hanggang sa panahong walang takda.+ ש [Sin] o [Shin] 161  Mga prinsipe ang umusig sa akin nang walang dahilan,+ Ngunit ang aking puso ay nanghihilakbot sa iyong mga salita.+ 162  Ako ay nagbubunyi sa iyong pananalita+ Gaya ng isa kapag nakasusumpong ng maraming samsam.+ 163  Ang kabulaanan ay kinapopootan ko,+ at patuloy ko itong kinasusuklaman.+ Ang iyong kautusan ay iniibig ko.+ 164  Pitong ulit kitang pinupuri sa isang araw+ Dahil sa iyong matuwid na mga hudisyal na pasiya.+ 165  Ang saganang kapayapaan ay nauukol sa mga umiibig sa iyong kautusan,+ At sa kanila ay walang katitisuran.+ 166  Umaasa ako sa iyong pagliligtas, O Jehova,+ At ginagawa ko ang iyong mga utos.+ 167  Tinutupad ng aking kaluluwa ang iyong mga paalaala,+ At lubha kong iniibig ang mga iyon.+ 168  Tinutupad ko ang iyong mga pag-uutos at ang iyong mga paalaala,+ Sapagkat ang lahat ng aking mga lakad ay nasa harap mo.+ ת [Taw] 169  Dumating nawa sa harap mo ang aking pagsusumamo, O Jehova.+ Ayon sa iyong salita, O ipaunawa mo nawa sa akin.+ 170  Makapasok nawa sa harap mo ang paghiling ko ng lingap.+ Ayon sa iyong pananalita, O iligtas mo nawa ako.+ 171  Magbukal nawa ng papuri ang aking mga labi,+ Sapagkat itinuturo mo sa akin ang iyong mga tuntunin.+ 172  Awitin nawa ng aking dila ang iyong pananalita,+ Sapagkat ang lahat ng iyong mga utos ay katuwiran.+ 173  Tulungan nawa ako ng iyong kamay,+ Sapagkat pinili ko ang iyong mga pag-uutos.+ 174  Nananabik ako sa iyong pagliligtas, O Jehova,+ At ang iyong kautusan ay kinagigiliwan ko.+ 175  Ang aking kaluluwa nawa ay patuloy na mabuhay at pumuri sa iyo,+ At tulungan nawa ako ng iyong mga hudisyal na pasiya.+ 176  Gumagala-gala akong tulad ng nawawalang tupa.+ O hanapin mo nawa ang iyong lingkod,+ Sapagkat hindi ko nililimot ang iyong mga utos.+

Talababa