Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Awit 106:1-48

106  Purihin ninyo si Jah!+Magpasalamat kayo kay Jehova, sapagkat siya ay mabuti;+Sapagkat ang kaniyang maibiging-kabaitan ay hanggang sa panahong walang takda.+   Sino ang makapagsasabi ng mga makapangyarihang gawa ni Jehova,+O makapagpaparinig ng lahat ng kaniyang kapurihan?+   Maligaya ang mga nag-iingat ng katarungan,+Na nagsasagawa ng katuwiran sa lahat ng panahon.+   Alalahanin mo ako, O Jehova, taglay ang kabutihang-loob sa iyong bayan.+Alagaan mo ako sa iyong pagliligtas,+   Upang makita ko ang kabutihan sa iyong mga pinili,+Upang makipagsaya ako sa pagsasaya ng iyong bansa,+Upang makapaghambog ako kasama ng iyong mana.+   Nagkasala rin kaming gaya ng aming mga ninuno;+Nakagawa kami ng mali; gumawi kami nang may kabalakyutan.+   Kung tungkol sa aming mga ninuno sa Ehipto,Hindi sila nagpakita ng anumang kaunawaan sa iyong mga kamangha-manghang gawa.+Hindi nila inalaala ang kasaganaan ng iyong dakilang maibiging-kabaitan,+Kundi gumawi sila nang mapaghimagsik sa dagat, sa tabi ng Dagat na Pula.+   At iniligtas niya sila alang-alang sa kaniyang pangalan,+Upang ihayag ang kaniyang kalakasan.+   Kaya sinaway niya ang Dagat na Pula, at iyon ay natuyo;+At pinalakad niya sila sa matubig na kalaliman na waring nasa ilang;+ 10  At sa gayon ay iniligtas niya sila mula sa kamay ng napopoot+At binawi sila mula sa kamay ng kaaway.+ 11  At tinabunan ng tubig ang kanilang mga kalaban;+Walang isa man sa kanila ang natira.+ 12  Sa gayon ay nanampalataya sila sa kaniyang salita;+Pinasimulan nilang awitin ang kaniyang papuri.+ 13  Kaagad nilang nalimot ang kaniyang mga gawa;+Hindi nila hinintay ang kaniyang payo.+ 14  Kundi nagpakita sila ng kanilang sakim na pagnanasa sa ilang+At inilagay ang Diyos sa pagsubok sa disyerto.+ 15  At ibinigay niya sa kanila ang kanilang kahilingan+At nagsugo siya ng nakagugupong karamdaman sa kanilang kaluluwa.+ 16  At kinainggitan nila si Moises sa kampo,+Maging si Aaron na banal ni Jehova.+ 17  Nang magkagayon ay bumuka ang lupa at nilulon si Datan,+At tinabunan ang kapulungan ni Abiram.+ 18  At may apoy na nagningas sa gitna ng kanilang kapulungan;+Nilamon ng liyab ang mga balakyot.+ 19  Bukod diyan, gumawa sila ng isang guya sa Horeb+At yumukod sila sa binubong imahen,+ 20  Anupat ipinagpalit nila ang aking kaluwalhatian+Sa isang kawangis ng toro, isang kumakain ng pananim.+ 21  Nilimot nila ang Diyos na kanilang Tagapagligtas,+Ang Gumawa ng mga dakilang bagay sa Ehipto,+ 22  Mga kamangha-manghang gawa sa lupain ni Ham,+Mga kakila-kilabot na bagay sa Dagat na Pula.+ 23  At sasabihin na sana niyang lipulin sila,+Kung hindi lang dahil kay Moises na kaniyang pinili,Na tumayo sa puwang sa harap niya,+Upang pawiin ang kaniyang pagngangalit na lipulin sila.+ 24  At hinamak nila ang kanais-nais na lupain;+Hindi sila nanampalataya sa kaniyang salita.+ 25  At patuloy silang nagbulung-bulungan sa kanilang mga tolda;+Hindi sila nakinig sa tinig ni Jehova.+ 26  Kaya itinaas niya ang kaniyang kamay sa panunumpa may kinalaman sa kanila,+Na ibubuwal niya sila sa ilang,+ 27  At na ibubuwal niya ang kanilang supling sa gitna ng mga bansa,+At na pangangalatin niya sila sa mga lupain.+ 28  At sila ay nagsimulang lumakip sa Baal ng Peor+At kumain ng mga hain sa mga patay.+ 29  Sa dahilang pumupukaw sila ng galit sa kanilang mga ginagawa,+Isang salot nga ang kumalat sa gitna nila.+ 30  Nang si Pinehas ay tumayo at mamagitan,+Nang magkagayon ay natigil ang salot. 31  At ibinilang iyon sa kaniya na katuwiranSa sali’t salinlahi hanggang sa panahong walang takda.+ 32  Bukod diyan, pumukaw sila ng pagkagalit sa tubig ng Meriba,+Anupat napahamak si Moises dahil sa kanila.+ 33  Sapagkat pinapait nila ang kaniyang espirituAt nagsalita siya nang padalus-dalos sa pamamagitan ng kaniyang mga labi.+ 34  Hindi nila nilipol ang mga bayan,+Gaya ng sinabi ni Jehova sa kanila.+ 35  At nakisama sila sa mga bansa+At natuto ng kanilang mga gawa.+ 36  At naglingkod sila sa kanilang mga idolo,+At ang mga ito ay naging silo sa kanila.+ 37  At inihain nila ang kanilang mga anak na lalaki+At ang kanilang mga anak na babae sa mga demonyo.+ 38  Kaya nagbubo sila ng dugong walang-sala,+Ang dugo ng kanilang mga anak na lalaki at ng kanilang mga anak na babae,Na inihain nila sa mga idolo ng Canaan;+At ang lupa ay narumhan ng pagbububo ng dugo.+ 39  At sila ay naging marumi dahil sa kanilang mga gawa+At nagkaroon ng imoral na pakikipagtalik dahil sa kanilang mga gawain.+ 40  At ang galit ni Jehova ay lumagablab laban sa kaniyang bayan,+At kinasuklaman niya ang kaniyang mana.+ 41  At paulit-ulit niya silang ibinigay sa kamay ng mga bansa,+Upang mapamahalaan sila ng mga napopoot sa kanila,+ 42  At upang masiil sila ng kanilang mga kaaway,At upang masupil sila sa ilalim ng kanilang kamay.+ 43  Maraming ulit niya silang inililigtas,+Ngunit sila mismo ay gumagawi nang mapaghimagsik sa kanilang masuwaying landasin,+At ibinababa sila dahil sa kanilang kamalian.+ 44  At nakikita niya ang kanilang kabagabagan+Kapag naririnig niya ang kanilang pagsusumamo.+ 45  At naaalaala niya ang kaniyang tipan hinggil sa kanila,+At nalulungkot siya ayon sa kasaganaan ng kaniyang dakilang maibiging-kabaitan.+ 46  At ipinagkakaloob niyang sila ay kahabaganSa harap ng lahat niyaong mga humahawak sa kanila bilang bihag.+ 47  Iligtas mo kami, O Jehova na aming Diyos,+At tipunin mo kami mula sa mga bansa+Upang magpasalamat sa iyong banal na pangalan,+Upang magsalita nang may pagbubunyi sa iyong ikapupuri.+ 48  Pagpalain nawa si Jehova na Diyos ng Israel+Mula sa panahong walang takda at maging hanggang sa panahong walang takda;At ang buong bayan ay magsasabi ng Amen.+Purihin ninyo si Jah!+

Talababa