Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

Awit 106:1-48

106  Purihin ninyo si Jah!+ Magpasalamat kayo kay Jehova, sapagkat siya ay mabuti;+ Sapagkat ang kaniyang maibiging-kabaitan ay hanggang sa panahong walang takda.+   Sino ang makapagsasabi ng mga makapangyarihang gawa ni Jehova,+ O makapagpaparinig ng lahat ng kaniyang kapurihan?+   Maligaya ang mga nag-iingat ng katarungan,+ Na nagsasagawa ng katuwiran sa lahat ng panahon.+   Alalahanin mo ako, O Jehova, taglay ang kabutihang-loob sa iyong bayan.+ Alagaan mo ako sa iyong pagliligtas,+   Upang makita ko ang kabutihan sa iyong mga pinili,+ Upang makipagsaya ako sa pagsasaya ng iyong bansa,+ Upang makapaghambog ako kasama ng iyong mana.+   Nagkasala rin kaming gaya ng aming mga ninuno;+ Nakagawa kami ng mali; gumawi kami nang may kabalakyutan.+   Kung tungkol sa aming mga ninuno sa Ehipto, Hindi sila nagpakita ng anumang kaunawaan sa iyong mga kamangha-manghang gawa.+ Hindi nila inalaala ang kasaganaan ng iyong dakilang maibiging-kabaitan,+ Kundi gumawi sila nang mapaghimagsik sa dagat, sa tabi ng Dagat na Pula.+   At iniligtas niya sila alang-alang sa kaniyang pangalan,+ Upang ihayag ang kaniyang kalakasan.+   Kaya sinaway niya ang Dagat na Pula, at iyon ay natuyo;+ At pinalakad niya sila sa matubig na kalaliman na waring nasa ilang;+ 10  At sa gayon ay iniligtas niya sila mula sa kamay ng napopoot+ At binawi sila mula sa kamay ng kaaway.+ 11  At tinabunan ng tubig ang kanilang mga kalaban;+ Walang isa man sa kanila ang natira.+ 12  Sa gayon ay nanampalataya sila sa kaniyang salita;+ Pinasimulan nilang awitin ang kaniyang papuri.+ 13  Kaagad nilang nalimot ang kaniyang mga gawa;+ Hindi nila hinintay ang kaniyang payo.+ 14  Kundi nagpakita sila ng kanilang sakim na pagnanasa sa ilang+ At inilagay ang Diyos sa pagsubok sa disyerto.+ 15  At ibinigay niya sa kanila ang kanilang kahilingan+ At nagsugo siya ng nakagugupong karamdaman sa kanilang kaluluwa.+ 16  At kinainggitan nila si Moises sa kampo,+ Maging si Aaron na banal ni Jehova.+ 17  Nang magkagayon ay bumuka ang lupa at nilulon si Datan,+ At tinabunan ang kapulungan ni Abiram.+ 18  At may apoy na nagningas sa gitna ng kanilang kapulungan;+ Nilamon ng liyab ang mga balakyot.+ 19  Bukod diyan, gumawa sila ng isang guya sa Horeb+ At yumukod sila sa binubong imahen,+ 20  Anupat ipinagpalit nila ang aking kaluwalhatian+ Sa isang kawangis ng toro, isang kumakain ng pananim.+ 21  Nilimot nila ang Diyos na kanilang Tagapagligtas,+ Ang Gumawa ng mga dakilang bagay sa Ehipto,+ 22  Mga kamangha-manghang gawa sa lupain ni Ham,+ Mga kakila-kilabot na bagay sa Dagat na Pula.+ 23  At sasabihin na sana niyang lipulin sila,+ Kung hindi lang dahil kay Moises na kaniyang pinili, Na tumayo sa puwang sa harap niya,+ Upang pawiin ang kaniyang pagngangalit na lipulin sila.+ 24  At hinamak nila ang kanais-nais na lupain;+ Hindi sila nanampalataya sa kaniyang salita.+ 25  At patuloy silang nagbulung-bulungan sa kanilang mga tolda;+ Hindi sila nakinig sa tinig ni Jehova.+ 26  Kaya itinaas niya ang kaniyang kamay sa panunumpa may kinalaman sa kanila,+ Na ibubuwal niya sila sa ilang,+ 27  At na ibubuwal niya ang kanilang supling sa gitna ng mga bansa,+ At na pangangalatin niya sila sa mga lupain.+ 28  At sila ay nagsimulang lumakip sa Baal ng Peor+ At kumain ng mga hain sa mga patay.+ 29  Sa dahilang pumupukaw sila ng galit sa kanilang mga ginagawa,+ Isang salot nga ang kumalat sa gitna nila.+ 30  Nang si Pinehas ay tumayo at mamagitan,+ Nang magkagayon ay natigil ang salot. 31  At ibinilang iyon sa kaniya na katuwiran Sa sali’t salinlahi hanggang sa panahong walang takda.+ 32  Bukod diyan, pumukaw sila ng pagkagalit sa tubig ng Meriba,+ Anupat napahamak si Moises dahil sa kanila.+ 33  Sapagkat pinapait nila ang kaniyang espiritu At nagsalita siya nang padalus-dalos sa pamamagitan ng kaniyang mga labi.+ 34  Hindi nila nilipol ang mga bayan,+ Gaya ng sinabi ni Jehova sa kanila.+ 35  At nakisama sila sa mga bansa+ At natuto ng kanilang mga gawa.+ 36  At naglingkod sila sa kanilang mga idolo,+ At ang mga ito ay naging silo sa kanila.+ 37  At inihain nila ang kanilang mga anak na lalaki+ At ang kanilang mga anak na babae sa mga demonyo.+ 38  Kaya nagbubo sila ng dugong walang-sala,+ Ang dugo ng kanilang mga anak na lalaki at ng kanilang mga anak na babae, Na inihain nila sa mga idolo ng Canaan;+ At ang lupa ay narumhan ng pagbububo ng dugo.+ 39  At sila ay naging marumi dahil sa kanilang mga gawa+ At nagkaroon ng imoral na pakikipagtalik dahil sa kanilang mga gawain.+ 40  At ang galit ni Jehova ay lumagablab laban sa kaniyang bayan,+ At kinasuklaman niya ang kaniyang mana.+ 41  At paulit-ulit niya silang ibinigay sa kamay ng mga bansa,+ Upang mapamahalaan sila ng mga napopoot sa kanila,+ 42  At upang masiil sila ng kanilang mga kaaway, At upang masupil sila sa ilalim ng kanilang kamay.+ 43  Maraming ulit niya silang inililigtas,+ Ngunit sila mismo ay gumagawi nang mapaghimagsik sa kanilang masuwaying landasin,+ At ibinababa sila dahil sa kanilang kamalian.+ 44  At nakikita niya ang kanilang kabagabagan+ Kapag naririnig niya ang kanilang pagsusumamo.+ 45  At naaalaala niya ang kaniyang tipan hinggil sa kanila,+ At nalulungkot siya ayon sa kasaganaan ng kaniyang dakilang maibiging-kabaitan.+ 46  At ipinagkakaloob niyang sila ay kahabagan Sa harap ng lahat niyaong mga humahawak sa kanila bilang bihag.+ 47  Iligtas mo kami, O Jehova na aming Diyos,+ At tipunin mo kami mula sa mga bansa+ Upang magpasalamat sa iyong banal na pangalan,+ Upang magsalita nang may pagbubunyi sa iyong ikapupuri.+ 48  Pagpalain nawa si Jehova na Diyos ng Israel+ Mula sa panahong walang takda at maging hanggang sa panahong walang takda; At ang buong bayan ay magsasabi ng Amen.+ Purihin ninyo si Jah!+

Talababa