Amos 5:1-27

5  “Dinggin ninyo ang salitang ito na sinasambit ko sa inyo bilang panambitan,+ O sambahayan ng Israel:   “Ang dalaga,+ ang Israel, ay bumagsak;+Hindi na siya muling makababangon.+Siya ay pinabayaan sa kaniyang sariling lupa;Walang sinumang nagbabangon sa kaniya.+  “Sapagkat ito ang sinabi ng Soberanong Panginoong Jehova, ‘Sa mismong lunsod na lumabas na may isang libo ay isang daan ang matitira; at sa isa na lumabas na may isang daan ay sampu ang matitira, para sa sambahayan ng Israel.’+  “Sapagkat ito ang sinabi ni Jehova sa sambahayan ng Israel, ‘Hanapin ninyo ako,+ at patuloy kayong mabuhay.+  At huwag ninyong hanapin ang Bethel,+ at huwag kayong pumaroon sa Gilgal,+ at huwag kayong dumaan sa Beer-sheba;+ sapagkat ang Gilgal ay walang pagsalang yayaon sa pagkatapon;+ at kung tungkol sa Bethel, iyon ay magiging bagay na mahiwaga.+  Hanapin ninyo si Jehova, at patuloy kayong mabuhay,+ upang hindi siya kumilos na parang apoy,+ O sambahayan ni Jose,+ at hindi nga ito manlamon, at ang Bethel ay hindi mawalan ng isa na papatay nito,+  O kayo na nagpapangyaring maging hamak na ahenho ang katarungan,+ at siyang nagwawaksi ng katuwiran tungo sa lupa.+  Ang Maylikha ng konstelasyon ng Kima+ at ng konstelasyon+ ng Kesil,+ at ang Isa na nagpapangyaring maging umaga ang matinding karimlan,+ at ang Isa na nagpangyaring maging sindilim ng gabi ang araw,+ ang Isa na tumatawag sa tubig ng dagat, upang maibuhos niya iyon sa ibabaw ng lupa+—Jehova ang kaniyang pangalan;+  siya na dagling nagpapasapit ng pananamsam sa malakas, upang ang pananamsam ay dumating maging sa isang nakukutaang dako. 10  “ ‘Sa pintuang-daan ay kinapootan nila ang sumasaway,+ at ang nagsasalita ng mga bagay na sakdal ay kinasusuklaman nila.+ 11  Kaya nga, sa dahilang nangungubra kayo ng upa sa pagsasaka mula sa maralita, at ang mga butil na tributo ay palagi ninyong kinukuha sa kaniya;+ nagtayo kayo ng mga bahay na yari sa tinabas na bato,+ ngunit hindi ninyo patuloy na tatahanan ang mga iyon; at nagtanim kayo ng kanais-nais na mga ubasan, ngunit hindi ninyo patuloy na iinumin ang alak ng mga iyon.+ 12  Sapagkat alam ko kung gaano karami ang inyong mga pagsalansang+ at kung gaano kalubha ang inyong mga kasalanan,+ O kayong mga napopoot sa sinumang matuwid,+ kayong mga tumatanggap ng lagay,+ at siyang nagtataboy sa mga taong dukha+ sa pintuang-daan.+ 13  Kaya siyang may kaunawaan ay mananahimik sa panahong iyon, sapagkat iyon ay magiging kapaha-pahamak na panahon.+ 14  “ ‘Hanapin ninyo ang kabutihan, at hindi ang kasamaan,+ upang patuloy kayong mabuhay;+ at nang sa gayon ay sumainyo si Jehova na Diyos ng mga hukbo, gaya ng sinabi ninyo.+ 15  Kapootan ninyo ang kasamaan, at ibigin ang kabutihan,+ at ang katarungan ay bigyan ninyo ng dako sa pintuang-daan.+ Baka si Jehova na Diyos ng mga hukbo ay magpakita ng lingap+ sa mga nalalabi sa Jose.’+ 16  “Kaya ito ang sinabi ni Jehova na Diyos ng mga hukbo, si Jehova, ‘Sa lahat ng mga liwasan ay magkakaroon ng paghagulhol,+ at sa lahat ng mga lansangan ay sasabihin ng mga tao: “Ah! Ah!” At tatawagin nila ang magsasaka sa pagdadalamhati,+ at sa paghagulhol yaong mga makaranasan sa pananaghoy.’+ 17  ‘At sa lahat ng mga ubasan ay magkakaroon ng paghagulhol;+ sapagkat daraan ako sa gitna ninyo,’+ ang sabi ni Jehova. 18  “ ‘Sa aba niyaong mga naghahangad ng araw ni Jehova!+ Ano nga ang magiging kahulugan sa inyo ng araw ni Jehova?+ Iyon ay magiging kadiliman, at walang liwanag,+ 19  gaya ng pagtakas ng isang tao dahil sa leon, at nakasalubong niya ang oso; at gaya ng pagpasok niya sa bahay at itinukod niya sa pader ang kaniyang kamay, at kinagat siya ng serpiyente.+ 20  Hindi ba magiging kadiliman ang araw ni Jehova, at hindi liwanag; at hindi ba magkakaroon iyon ng karimlan, at hindi ng kaliwanagan?+ 21  Kinapopootan ko, itinatakwil ko ang inyong mga kapistahan,+ at hindi ko lalanghapin ang amoy ng inyong mga kapita-pitagang kapulungan.+ 22  Ngunit kung maghahandog kayo sa akin ng mga buong handog na sinusunog,+ maging sa inyong mga handog na kaloob ay hindi ako makasusumpong ng kaluguran,+ at ang inyong mga haing pansalu-salo na mga patabain ay hindi ko titingnan.+ 23  Alisin mo sa akin ang kabagabagan ng iyong mga awit; at ang malamyos na tunog ng iyong mga panugtog na de-kuwerdas ay huwag ko sanang marinig.+ 24  At hayaang ang katarungan ay bumugsong gaya ng tubig,+ at ang katuwiran gaya ng ilog na patuloy na dumadaloy.+ 25  Mga hain ba at mga handog na kaloob ang inilapit ninyo sa akin sa ilang sa loob ng apatnapung taon, O sambahayan ng Israel?+ 26  At tiyak na bubuhatin ninyo si Sakut na inyong hari+ at si Kaiwan, ang inyong mga imahen, ang bituin ng inyong diyos, na ginawa ninyo para sa inyong sarili.+ 27  At payayaunin ko kayo sa pagkatapon sa ibayo pa ng Damasco,’+ ang sabi niya na ang pangalan ay Jehova na Diyos ng mga hukbo.”+

Talababa