Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

2 Samuel 22:1-51

22  At sinalita ni David kay Jehova ang mga salita ng awit+ na ito nang araw na iligtas siya ni Jehova mula sa palad ng lahat ng kaniyang mga kaaway+ at mula sa palad ni Saul;+  at sinabi niya: “Si Jehova ang aking malaking bato+ at aking moog+ at ang Tagapaglaan ko ng pagtakas.+   Ang aking Diyos ang aking bato.+ Manganganlong ako sa kaniya, Ang aking kalasag+ at aking sungay+ ng kaligtasan, ang aking matibay na kaitaasan,+ At aking dakong matatakasan,+ aking Tagapagligtas;+ mula sa karahasan ay inililigtas mo ako.+   Sa Isa na dapat purihin,+ kay Jehova, ay tatawag ako, At mula sa aking mga kaaway ay ililigtas ako.+   Sapagkat kinulong ako ng nakamamatay at dumadaluyong na mga alon;+ May mga dumaragsang baha ng walang-kabuluhang mga tao na laging sumisindak sa akin.+   Ang mga lubid mismo ng Sheol ay pumulupot sa akin;+ Ang mga silo ng kamatayan ay sumalubong sa akin.+   Sa aking kabagabagan ay patuloy akong tumatawag kay Jehova,+ At sa aking Diyos ay patuloy akong tumatawag.+ At mula sa kaniyang templo ay dininig niya ang aking tinig,+ Lakip na ang aking paghingi ng tulong sa kaniyang pandinig.+   At ang lupa ay nagsimulang yumanig at umuga nang paurong-sulong;+ Ang mga pundasyon ng langit ay naligalig,+ At ang mga iyon ay patuloy na yumanig nang paurong-sulong sapagkat siya ay ginalit.+   Pumailanlang ang usok mula sa mga butas ng kaniyang ilong, at ang apoy mula sa kaniyang bibig ay patuloy na nanlamon;+ Ang mga baga ay lumagablab mula sa kaniya.+ 10  At iniyukod niya ang langit at bumaba siya;+ At ang makapal na karimlan ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa.+ 11  At dumating siyang nakasakay sa isang kerubin+ at dumating na lumilipad; At siya ay nakikita na nasa mga pakpak ng isang espiritu.+ 12  Pagkatapos ay naglagay siya ng kadiliman sa palibot niya bilang mga kubol,+ Madidilim na tubig, makakapal na ulap.+ 13  Mula sa kaningningan sa harap niya ay lumagablab ang nagniningas na mga baga ng apoy.+ 14  Mula sa langit ay nagsimulang magpakulog si Jehova,+ At ang Kataas-taasan mismo ay nagsimulang magbulalas ng kaniyang tinig.+ 15  At patuloy siyang nagpahilagpos ng mga palaso, upang maipangalat niya sila;+ Ng kidlat, upang malito niya sila.+ 16  At ang mga pinakasahig ng dagat ay lumitaw,+ Ang mga pundasyon ng mabungang lupain+ ay nalantad, Dahilan sa pagsaway ni Jehova, dahil sa bugso ng hininga ng mga butas ng kaniyang ilong.+ 17  Nagsugo siya mula sa kaitaasan, kinuha niya ako,+ Hinango niya ako mula sa malalawak na tubig.+ 18  Iniligtas niya ako mula sa aking malakas na kaaway,+ Mula sa mga napopoot sa akin; sapagkat mas malakas sila kaysa sa akin.+ 19  Lagi nila akong hinaharap sa araw ng aking kasakunaan,+ Ngunit si Jehova ay naging aking suhay.+ 20  At inilabas niya ako tungo sa isang maluwang na dako;+ Iniligtas niya ako, sapagkat nalugod siya sa akin.+ 21  Ginagantimpalaan ako ni Jehova ayon sa aking katuwiran;+ Ayon sa kalinisan ng aking mga kamay ay ginagantihan niya ako.+ 22  Sapagkat iningatan ko ang mga daan ni Jehova,+ At hindi ako humiwalay nang may kabalakyutan mula sa aking Diyos.+ 23  Sapagkat ang lahat ng kaniyang mga hudisyal na pasiya+ ay nasa harap ko; At kung tungkol sa kaniyang mga batas, hindi ako lilihis sa mga iyon.+ 24  At ako ay magiging walang pagkukulang+ sa kaniya, At pag-iingatan ko ang aking sarili mula sa kamalian.+ 25  At gantihan nawa ako ni Jehova ayon sa aking katuwiran,+ Ayon sa aking kalinisan sa harap ng kaniyang mga mata.+ 26  Sa matapat ay kikilos ka nang may pagkamatapat;+ Sa walang-pagkukulang at makapangyarihan ay makikitungo ka nang walang pagkukulang;+ 27  Sa isang nananatiling malinis ay magpapakilala kang malinis,+ At sa liko ay gagawi kang kakatwa.+ 28  At ang mapagpakumbabang bayan ay ililigtas mo;+ Ngunit ang iyong mga mata ay laban sa mga palalo, upang maibaba mo sila.+ 29  Sapagkat ikaw ang aking lampara, O Jehova,+ At pinagliliwanag ni Jehova ang kadiliman ko.+ 30  Sapagkat sa pamamagitan mo ay madadaluhong ko ang pangkat ng mandarambong;+ Sa pamamagitan ng aking Diyos ay makaaakyat ako sa pader.+ 31  Kung tungkol sa tunay na Diyos, sakdal ang kaniyang daan;+ Ang pananalita ni Jehova ay dalisay.+ Isa siyang kalasag sa lahat ng nanganganlong sa kaniya.+ 32  Sapagkat sino ang Diyos bukod pa kay Jehova,+ At sino ang bato bukod pa sa ating Diyos?+ 33  Ang tunay na Diyos ang aking matibay na tanggulan,+ At pangyayarihin niyang maging sakdal ang aking daan,+ 34  Na ginagawang gaya ng sa mga babaing usa ang aking mga paa;+ At sa mga dakong mataas para sa akin ay pinananatili niya akong nakatayo.+ 35  Tinuturuan niya ang aking mga kamay upang makipagdigma;+ At ang aking mga bisig ay naghutok ng busog na tanso.+ 36  At ibibigay mo sa akin ang iyong kalasag ng kaligtasan,+ At pinadadakila ako ng iyong kapakumbabaan.+ 37  Maglalaan ka ng sapat na dako para sa aking mga hakbang sa paanan ko;+ At ang aking mga bukung-bukong ay tiyak na hindi susuray.+ 38  Tutugisin ko ang aking mga kaaway, upang mapuksa ko sila, At hindi ako babalik hanggang sa malipol sila.+ 39  At lilipulin ko sila at pagdudurug-durugin+ sila, upang hindi sila makabangon;+ At mabubuwal sila sa ilalim ng aking mga paa.+ 40  At bibigkisan mo ako ng kalakasan para sa pagbabaka;+ Ilulugmok mo sa ilalim ko yaong mga tumitindig laban sa akin.+ 41  At kung tungkol sa aking mga kaaway, tiyak na ibibigay mo sa akin ang kanilang batok;+ Yaong mga napopoot sa akin nang masidhi—patatahimikin ko rin sila.+ 42  Humihingi sila ng tulong, ngunit walang tagapagligtas;+ Kay Jehova, ngunit hindi nga niya sila sinasagot.+ 43  At didikdikin ko sila nang pino na gaya ng alabok sa lupa; Gaya ng lusak sa mga lansangan ay dudurugin ko sila;+ Pipitpitin ko sila. 44  At paglalaanan mo ako ng pagtakas mula sa pamimintas ng aking bayan.+ Iingatan mo ako upang maging ulo ng mga bansa;+ Ang isang bayan na hindi ko kilala—maglilingkod sila sa akin.+ 45  Ang mga banyaga ay susukut-sukot na lalapit sa akin;+ Ang mga tainga ay magiging masunurin na makinig sa akin.+ 46  Ang mga banyaga ay maglalaho, At lalabas silang nangangatal mula sa kanilang mga balwarte.+ 47  Si Jehova ay buháy;+ at pagpalain nawa ang aking Bato;+ At dakilain nawa ang Diyos na bato ng aking kaligtasan.+ 48  Ang tunay na Diyos ang Tagapagbigay sa akin ng mga paghihiganti+ At ang Isa na nagbababa ng mga bayan sa ilalim ko,+ 49  At ang Isa na naglalabas sa akin mula sa mga kaaway ko.+ At sa ibabaw niyaong mga tumitindig laban sa akin ay itataas mo ako;+ Mula sa taong may mararahas na gawa ay ililigtas mo ako.+ 50  Kaya naman pasasalamatan kita, O Jehova, sa gitna ng mga bansa;+ At sa iyong pangalan ay aawit ako:+ 51  Ang Isa na gumagawa ng mga dakilang pagliligtas para sa kaniyang hari+ At nagpapakita ng maibiging-kabaitan sa kaniyang pinahiran,+ Kay David at sa kaniyang binhi sa panahong walang takda.”+

Talababa