Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

2 Hari 9:1-37

9  At si Eliseo na propeta ay tumawag sa isa sa mga anak+ ng mga propeta at pagkatapos ay nagsabi sa kaniya: “Bigkisan mo ang iyong mga balakang+ at kunin mo ang praskong+ ito ng langis sa iyong kamay at pumaroon ka sa Ramot-gilead.+  Kapag nakarating ka na roon, makipagkita ka roon kay Jehu+ na anak ni Jehosapat na anak ni Nimsi; at pumasok ka at patindigin mo siya sa gitna ng kaniyang mga kapatid at dalhin mo siya sa kaloob-loobang silid.+  At kunin mo ang prasko ng langis at ibuhos mo iyon sa kaniyang ulo+ at sabihin, ‘Ito ang sinabi ni Jehova: “Pinapahiran+ kita bilang hari+ sa Israel.” ’ At buksan mo ang pinto at tumakas ka at huwag kang maghintay.”  At ang tagapaglingkod, ang tagapaglingkod ng propeta, ay yumaon patungo sa Ramot-gilead.  Nang pumasok siya, aba, naroon ang mga pinuno ng hukbong militar na nakaupo. Sinabi niya ngayon: “Mayroon akong salita para sa iyo,+ O pinuno.” Sa gayon ay sinabi ni Jehu: “Para kanino sa aming lahat?” At sinabi niya: “Para sa iyo, O pinuno.”  Kaya tumindig siya at pumasok sa bahay; at ibinuhos niya ang langis sa kaniyang ulo at sinabi sa kaniya: “Ito ang sinabi ni Jehova na Diyos ng Israel, ‘Pinapahiran kita bilang hari+ sa bayan ni Jehova,+ samakatuwid ay sa Israel.  At saktan mo ang sambahayan ni Ahab na iyong panginoon, at ipaghihiganti+ ko ang dugo ng aking mga lingkod na mga propeta at ang dugo ng lahat ng lingkod ni Jehova sa kamay ni Jezebel.+  At ang buong sambahayan ni Ahab ay papanaw; at lilipulin ko mula kay Ahab+ ang sinumang umiihi sa pader+ at ang sinumang mahina at walang-kabuluhan+ sa Israel.  At ang sambahayan ni Ahab ay gagawin kong tulad ng sambahayan ni Jeroboam+ na anak ni Nebat at tulad ng sambahayan ni Baasa+ na anak ni Ahias. 10  At si Jezebel ay uubusin+ ng mga aso sa lupain sa Jezreel, at walang sinumang maglilibing sa kaniya.’ ” Sa gayon ay binuksan niya ang pinto at tumakas.+ 11  Kung tungkol kay Jehu, lumabas siya patungo sa mga lingkod ng kaniyang panginoon, at nagsimula silang magsabi sa kaniya: “Ang lahat ba ay nasa mabuting kalagayan?+ Bakit pumarito sa iyo ang taong ito na nasisiraan ng bait?”+ Ngunit sinabi niya sa kanila: “Kilalang-kilala ninyo ang lalaki at ang uri ng kaniyang pananalita.” 12  Ngunit sinabi nila: “Kabulaanan! Sabihin mo sa amin, pakisuyo.” At sinabi niya: “Ganito at ganoon ang sinalita niya sa akin, na sinasabi, ‘Ito ang sinabi ni Jehova: “Pinapahiran kita bilang hari sa Israel.” ’ ”+ 13  Sa gayon ay dali-dali nilang kinuha ang kani-kaniyang kasuutan+ at inilagay iyon sa ilalim niya sa mismong mga baytang, at pinasimulan nilang hipan ang tambuli+ at sabihin: “Si Jehu ay naging hari!”+ 14  At si Jehu+ na anak ni Jehosapat na anak ni Nimsi+ ay nakipagsabuwatan+ laban kay Jehoram. At si Jehoram ay nagbabantay noon sa Ramot-gilead,+ siya kasama ang buong Israel, dahil kay Hazael+ na hari ng Sirya. 15  Nang maglaon ay bumalik si Jehoram+ na hari upang magpagaling sa Jezreel+ mula sa mga sugat na isinugat ng mga Siryano sa kaniya nang lumaban siya kay Hazael na hari ng Sirya.+ Sinabi ngayon ni Jehu: “Kung sang-ayon ang inyong kaluluwa,+ huwag ninyong patakasin ang sinuman mula sa lunsod upang yumaon at mag-ulat sa Jezreel.” 16  At si Jehu ay nagsimulang sumakay at pumaroon sa Jezreel; sapagkat si Jehoram ay nakahiga roon, at si Ahazias+ na hari ng Juda ay lumusong upang makita si Jehoram. 17  At ang bantay+ ay nakatayo sa ibabaw ng tore+ sa Jezreel,+ at nakita niya ang dumadaluyong na karamihan ng mga lalaki ni Jehu habang ito ay dumarating, at kaagad niyang sinabi: “May nakikita akong dumadaluyong na karamihan ng mga lalaki.” Sa gayon ay sinabi ni Jehoram: “Kumuha ka ng isang kabalyero at isugo mo siya upang salubungin sila, at sabihin niya, ‘May kapayapaan ba?’ ”+ 18  Kaya pumaroon ang isang nakasakay sa kabayo upang salubungin siya at nagsabi: “Ito ang sinabi ng hari, ‘May kapayapaan ba?’ ” Ngunit sinabi ni Jehu: “Ano ang kinalaman mo sa ‘kapayapaan’?+ Pumaroon ka sa likuran ko!” At isinaysay ng bantay,+ na sinasabi: “Ang mensahero ay nakarating sa kanila, ngunit hindi siya bumabalik.” 19  Kaya nagsugo siya ng ikalawang nakasakay sa kabayo, na nang makarating siya sa kanila ay nagsabi: “Ito ang sinabi ng hari, ‘May kapayapaan ba?’ ” Ngunit sinabi ni Jehu: “Ano ang kinalaman mo sa ‘kapayapaan’?+ Pumaroon ka sa likuran ko!” 20  At isinaysay ng bantay, na sinasabi: “Siya ay nakarating sa kanila, ngunit hindi siya bumabalik; at ang pagpapatakbo ay tulad ng pagpapatakbo ni Jehu+ na apo ni Nimsi,+ sapagkat nagpapatakbo siya nang may kabaliwan.”+ 21  Sa gayon ay sinabi ni Jehoram: “Magsingkaw ka!”+ Kaya ang kaniyang karong pandigma ay siningkawan at si Jehoram na hari ng Israel at si Ahazias+ na hari ng Juda ay lumabas, ang bawat isa ay sa kaniyang sariling karong pandigma. Habang humahayo sila upang salubungin si Jehu, nasumpungan nila siya sa lupain ni Nabot+ na Jezreelita. 22  At nangyari, nang makita ni Jehoram si Jehu ay kaagad niyang sinabi: “May kapayapaan ba, Jehu?” Ngunit sinabi niya: “Anong kapayapaan+ ang maaaring umiral hangga’t naroon pa ang mga pakikiapid ni Jezebel+ na iyong ina at ang kaniyang maraming panggagaway?”+ 23  Kaagad na nagpihit si Jehoram ng kaniyang mga kamay, upang makatakas siya, at nagsabi kay Ahazias: “May panlilinlang,+ Ahazias!” 24  At inilagay ni Jehu sa kaniyang kamay ang isang busog+ at pinana si Jehoram sa pagitan ng mga bisig, anupat ang palaso ay lumabas sa kaniyang puso, at nalugmok siya sa kaniyang karong pandigma.+ 25  Sinabi niya ngayon kay Bidkar na kaniyang ayudante:+ “Buhatin mo siya; ihagis mo siya sa bukid ni Nabot na Jezreelita;+ sapagkat alalahanin mo: Ako at ikaw ay nakasakay sa mga karong hila ng mga kabayo sa likuran ni Ahab na kaniyang ama, at si Jehova ang nagtaas ng kapahayagang+ ito laban sa kaniya: 26  ‘ “Talagang nakita ko ang dugo+ ni Nabot at ang dugo ng kaniyang mga anak+ kahapon,” ang sabi ni Jehova, “at talagang gagantihan+ kita sa lupaing ito,” ang sabi ni Jehova.’ Kaya ngayon, buhatin mo siya; ihagis mo siya sa lupain ayon sa salita ni Jehova.”+ 27  At nakita iyon ni Ahazias+ na hari ng Juda at tumakas siya at dumaan sa bahay-hardin.+ (Nang maglaon ay tinugis siya ni Jehu at sinabi: “Siya rin! Saktan ninyo siya!” [Kaya sinaktan nila siya] habang nasa karo sa daang paahon sa Gur, na malapit sa Ibleam.+ At ipinagpatuloy niya ang kaniyang pagtakas hanggang sa Megido+ at doon namatay.+ 28  Nang magkagayon ay isinakay siya ng kaniyang mga lingkod sa isang karo patungong Jerusalem, kung kaya inilibing nila siya sa kaniyang libingan kasama ng kaniyang mga ninuno sa Lunsod ni David.+ 29  At ikalabing-isang taon nga ni Jehoram+ na anak ni Ahab nang si Ahazias+ ay maging hari sa Juda.) 30  Nang maglaon ay dumating si Jehu sa Jezreel,+ at narinig ni Jezebel+ ang tungkol doon. At pinintahan+ niya ang kaniyang mga mata ng itim na pinta at inayusan nang maganda+ ang kaniyang ulo at dumungaw sa bintana.+ 31  At pumasok si Jehu sa pintuang-daan. Siya ngayon ay nagsabi: “Napabuti ba si Zimri+ na mámamátay ng kaniyang panginoon?” 32  Sa gayon ay itiningala niya ang kaniyang mukha sa bintana at sinabi: “Sino ang nasa panig ko? Sino?”+ Kaagad na dumungaw sa kaniya ang dalawa o tatlong opisyal ng korte.+ 33  Kaya sinabi niya: “Ibagsak ninyo siya!”+ Nang magkagayon ay ibinagsak nila siya, at ang kaniyang dugo ay tumilamsik sa pader at sa mga kabayo; at kaniya ngayong niyurakan+ siya. 34  Pagkatapos ay pumasok siya at kumain at uminom at nagsabi: “Pakisuyo, asikasuhin ninyo ang isinumpang+ ito at ilibing ninyo siya, sapagkat siya ay anak ng isang hari.”+ 35  Nang yumaon sila upang ilibing siya, wala silang nasumpungang anuman sa kaniya kundi ang bungo at ang mga paa at ang mga palad ng mga kamay.+ 36  Nang bumalik sila at sabihin sa kaniya, siya ay nagsabi: “Iyon ang salita ni Jehova na sinalita niya sa pamamagitan+ ng kaniyang lingkod na si Elias na Tisbita, na nagsasabi, ‘Sa lupain ng Jezreel ay kakainin ng mga aso ang laman ni Jezebel.+ 37  At ang bangkay ni Jezebel ay tiyak na magiging gaya ng dumi+ sa ibabaw ng bukid sa lupain ng Jezreel, anupat hindi nila masasabi: “Ito si Jezebel.” ’ ”+

Talababa