Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

2 Cronica 25:1-28

25  Sa edad na dalawampu’t limang taon ay naging hari si Amazias,+ at dalawampu’t siyam na taon siyang naghari sa Jerusalem. At ang pangalan ng kaniyang ina ay Jehoadan+ ng Jerusalem.  At patuloy siyang gumawa ng tama sa paningin ni Jehova,+ gayunma’y hindi taglay ang isang sakdal+ na puso.  At nangyari, nang ang kaharian ay maging matatag sa kaniya, kaagad niyang pinatay+ ang kaniyang mga lingkod+ na nagpabagsak sa kaniyang amang hari.+  At ang kanilang mga anak ay hindi niya pinatay, kundi ginawa niya ang ayon sa nakasulat sa kautusan, sa aklat ni Moises,+ na iniutos ni Jehova, na nagsasabi: “Ang mga ama ay hindi dapat mamatay dahil sa mga anak,+ ni ang mga anak man ay dapat mamatay dahil sa mga ama;+ kundi mamamatay sila dahil sa kani-kaniyang sariling kasalanan.”+  At tinipon ni Amazias ang Juda at pinatayo sila ayon sa sambahayan ng mga ninuno,+ ayon sa mga pinuno ng libu-libo+ at ayon sa mga pinuno ng daan-daan+ para sa buong Juda at Benjamin; at inirehistro niya sila mula sa edad na dalawampung+ taon pataas, at sa gayon ay nasumpungan niya na sila ay tatlong daang libong piling lalaki na sumasama sa hukbo, na humahawak ng sibat+ at ng malaking kalasag.+  Karagdagan pa, umupa siya mula sa Israel ng isang daang libong magigiting at makapangyarihang mga lalaki sa halagang isang daang talentong pilak.  At may isang lalaki ng tunay na Diyos+ na pumaroon sa kaniya, na nagsasabi: “O hari, huwag mong pasamahin sa iyo ang hukbo ng Israel, sapagkat si Jehova ay hindi sumasa-Israel,+ samakatuwid ay sa lahat ng mga anak ni Efraim.  Ngunit ikaw mismo ang yumaon, kumilos ka, magpakalakas-loob ka para sa digmaan.+ Maibubuwal ka ng tunay na Diyos sa harap ng kaaway; sapagkat may kapangyarihan ang Diyos na tumulong+ at magbuwal.”+  Dahil dito ay sinabi ni Amazias+ sa lalaki ng tunay na Diyos: “Ngunit ano ang gagawin sa isang daang talento na ibinigay ko sa mga pulutong ng Israel?”+ Dito ay sinabi ng lalaki ng tunay na Diyos: “May kakayahan si Jehova na magbigay sa iyo ng mas marami pa kaysa rito.”+ 10  Sa gayon ay ibinukod sila ni Amazias, samakatuwid ay ang mga pulutong na pumaroon sa kaniya mula sa Efraim, upang umuwi sa kanilang sariling dako. Gayunman, ang kanilang galit ay lubhang nag-init laban sa Juda, kung kaya bumalik sila sa kanilang sariling dako na nag-iinit sa galit.+ 11  At si Amazias, sa ganang kaniya, ay naglakas-loob at pinangunahan ang kaniyang sariling bayan at pumaroon sa Libis ng Asin;+ at sinaktan niya ang mga anak ni Seir,+ sampung libo sa kanila.+ 12  At sampung libo ang binihag nang buháy ng mga anak ni Juda. Kaya dinala nila sila sa taluktok ng malaking bato, at inihagis sila mula sa taluktok ng malaking bato; at silang lahat ay nagkaluray-luray.+ 13  Kung tungkol sa mga miyembro ng pulutong na pinabalik ni Amazias mula sa pagsama sa kaniya sa digmaan,+ sila ay nagsimulang lumusob sa mga lunsod ng Juda, mula sa Samaria+ hanggang sa Bet-horon,+ at nagpabagsak ng tatlong libo sa kanila at nandambong ng marami. 14  Ngunit nangyari, pagkagaling ni Amazias mula sa pagpatay sa mga Edomita ay dinala niya ngayon ang mga diyos+ ng mga anak ni Seir at inilagay ang mga iyon bilang kaniyang sariling mga diyos,+ at sa harap ng mga iyon ay nagsimula siyang yumukod,+ at para sa mga iyon ay nagsimula siyang gumawa ng haing usok.+ 15  Dahil dito ay nag-init ang galit ni Jehova laban kay Amazias, kung kaya nagsugo siya sa kaniya ng isang propeta at nagsabi sa kaniya: “Bakit mo hinanap+ ang mga diyos+ ng bayang hindi nakapagligtas ng kanilang sariling bayan mula sa iyong kamay?”+ 16  At nangyari, nang magsalita siya sa kaniya ay kaagad na sinabi ng hari sa kaniya: “Ginawa ka ba naming isang tagapayo ng hari?+ Tumigil ka alang-alang sa iyong sarili.+ Bakit ka nila kailangang saktan?” Sa gayon ay tumigil ang propeta, ngunit sinabi niya: “Alam na alam kong ipinasiya ng Diyos na lipulin ka,+ sapagkat ginawa mo ito+ at hindi ka nakinig sa aking payo.”+ 17  Nang magkagayon ay sumangguni si Amazias na hari ng Juda at nagsugo kay Jehoas na anak ni Jehoahaz na anak ni Jehu na hari ng Israel,+ na nagsasabi: “Pumarito ka! Magkita tayo nang mukhaan.”+ 18  Kaya si Jehoas na hari ng Israel ay nagsugo kay Amazias na hari ng Juda, na nagsasabi:+ “Ang matinik na panirang-damo na nasa Lebanon ay nagsugo sa sedro na nasa Lebanon,+ na nagsasabi, ‘Ibigay mo ang iyong anak na babae sa aking anak bilang asawa.’+ Gayunman, isang mabangis na hayop+ sa parang na nasa Lebanon ang dumaan at yumurak sa matinik na panirang-damo. 19  Sinabi mo sa iyong sarili, Narito, pinabagsak mo ang Edom.+ At itinaas ka ng iyong puso+ upang maging maluwalhati.+ Ngayon ay manatili kang tumatahan sa iyong sariling bahay.+ Bakit ka makikipaghidwaan sa isang masamang kalagayan+ at kailangang mabuwal, ikaw at ang Juda na kasama mo?”+ 20  Ngunit si Amazias ay hindi nakinig; sapagkat ito ay mula sa tunay na Diyos+ sa layuning ibigay sila sa kaniyang kamay, sapagkat hinanap nila ang mga diyos ng Edom.+ 21  Kaya si Jehoas na hari ng Israel ay umahon,+ at nagkita sila nang mukhaan,+ siya at si Amazias na hari ng Juda, sa Bet-semes,+ na sakop ng Juda. 22  At ang Juda ay natalo sa harap ng Israel,+ kung kaya tumakas sila ang bawat isa tungo sa kaniyang tolda.+ 23  At si Amazias na hari ng Juda, na anak ni Jehoas na anak ni Jehoahaz, ang dinakip+ ni Jehoas na hari ng Israel doon sa Bet-semes, pagkatapos nito ay dinala niya ito sa Jerusalem+ at sinira ang pader ng Jerusalem, mula sa Pintuang-daan ng Efraim+ hanggang sa Panulukang Pintuang-daan,+ apat na raang siko. 24  At kinuha niya ang lahat ng ginto at pilak at ang lahat ng kagamitang masusumpungan sa bahay ng tunay na Diyos kay Obed-edom+ at sa kabang-yaman ng bahay ng hari+ at ang mga bihag na panagot, at pagkatapos ay bumalik sa Samaria.+ 25  At si Amazias+ na anak ni Jehoas na hari ng Juda ay nabuhay pa nang labinlimang taon+ pagkamatay ni Jehoas+ na anak ni Jehoahaz na hari ng Israel. 26  Kung tungkol sa iba pa sa mga pangyayari kay Amazias, ang una at ang huli,+ narito! hindi ba nakasulat ang mga iyon sa Aklat+ ng mga Hari ng Juda at ng Israel?+ 27  At mula nang panahong lumihis si Amazias mula sa pagsunod kay Jehova, bumuo sila ng isang sabuwatan+ laban sa kaniya sa Jerusalem. Nang maglaon ay tumakas siya patungong Lakis;+ ngunit nagsugo sila upang sundan siya sa Lakis at pinatay siya roon.+ 28  Kaya dinala nila siyang nakapatong sa mga kabayo+ at inilibing siyang kasama ng kaniyang mga ninuno sa lunsod ng Juda.+

Talababa