Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

2 Corinto 11:1-33

11  Nais ko sanang pagtiisan ninyo ako sa kaunting kawalang-katuwiran.+ Ngunit, sa katunayan, pinagtitiisan nga ninyo ako!  Sapagkat naninibugho ako may kinalaman sa inyo taglay ang makadiyos na paninibugho,+ sapagkat personal ko kayong ipinangakong ipakakasal+ sa isang asawang lalaki+ upang maiharap ko kayong gaya ng isang malinis+ na birhen sa Kristo.+  Ngunit natatakot ako na sa paanuman, kung paanong dinaya ng serpiyente si Eva+ sa pamamagitan ng katusuhan nito, ang inyong mga pag-iisip ay mapasamâ+ nang palayo sa kataimtiman at sa kalinisan na nauukol sa Kristo.+  Sapagkat, ang totoo, kung may sinumang darating at mangangaral ng isang Jesus na iba pa kaysa sa isa na ipinangaral namin,+ o tumatanggap kayo ng espiritu na iba pa kaysa sa tinanggap ninyo,+ o ng mabuting balita+ na iba pa kaysa sa tinanggap ninyo, madali ninyo siyang napagtitiisan.+  Sapagkat itinuturing ko na sa isa mang bagay ay hindi ako napatunayang nakabababa+ kaysa sa inyong ubod-galing+ na mga apostol.  Ngunit kung ako man ay di-bihasa sa pananalita,+ tiyak namang hindi ako gayon sa kaalaman;+ kundi sa bawat paraan ay inihayag namin iyon sa inyo sa lahat ng bagay.+  O nakagawa ba ako ng kasalanan sa pagpapakababa ng aking sarili+ upang maitaas kayo, sapagkat malugod kong ipinahayag sa inyo nang walang bayad+ ang mabuting balita ng Diyos?  Ang ibang mga kongregasyon ay ninakawan ko sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga paglalaan upang makapaglingkod sa inyo;+  gayunman noong naririyan akong kasama ninyo at nangailangan ako, hindi ako naging pabigat sa kahit isa man,+ sapagkat ang mga kapatid na nanggaling sa Macedonia+ ang saganang naglaan para sa aking kakulangan. Oo, sa bawat paraan ay iningatan ko na huwag akong maging pabigat sa inyo at iingatan ko pang gayon.+ 10  Isa ngang katotohanan+ ni Kristo sa aking kalagayan na hindi mapatitigil ang paghahambog+ kong ito sa mga pook sa Acaya. 11  Sa anong dahilan? Sapagkat hindi ko kayo iniibig? Alam ng Diyos na iniibig ko kayo.+ 12  Ang ginagawa ko nga ay gagawin ko pa,+ upang maputol ko ang pagdadahilan mula roon sa mga naghahanap ng pagdadahilan upang masumpungang kapantay namin sa katungkulan na kanilang ipinaghahambog. 13  Sapagkat ang gayong mga tao ay mga bulaang apostol, mapanlinlang na mga manggagawa,+ na nag-aanyong mga apostol ni Kristo.+ 14  At hindi kataka-taka, sapagkat si Satanas mismo ay laging nag-aanyong isang anghel ng liwanag.+ 15  Kaya nga hindi malaking bagay kung ang kaniyang mga ministro+ rin ay laging nag-aanyong mga ministro ng katuwiran. Ngunit ang kanilang wakas ay magiging ayon sa kanilang mga gawa.+ 16  Sinasabi kong muli, Huwag isipin ng sinumang tao na ako ay di-makatuwiran. Gayunman, kung gayon nga ang iniisip ninyo, tanggapin ninyo ako kahit waring di-makatuwiran, upang ako rin ay makapaghambog nang kaunti.+ 17  Ang sinasalita ko ay sinasalita ko, hindi ayon sa halimbawa ng Panginoon, kundi gaya ng sa kawalang-katuwiran, sa labis na pagtitiwalang ito na kaakibat ng paghahambog.+ 18  Yamang marami ang naghahambog ayon sa laman,+ ako rin ay maghahambog. 19  Sapagkat malugod ninyong pinagtitiisan ang mga taong di-makatuwiran, palibhasa’y makatuwiran kayo. 20  Sa katunayan, pinagtitiisan ninyo ang sinumang umaalipin sa inyo,+ ang sinumang lumalamon sa taglay ninyo, ang sinumang umaagaw sa taglay ninyo, ang sinumang nagmamataas sa inyo, ang sinumang sumasampal sa inyo sa mukha.+ 21  Sinasabi ko ito sa aming ikasisirang-puri, na para bang ang aming katayuan ay mahina. Ngunit kung may sinumang iba na nagpapakatapang sa isang bagay—nagsasalita ako nang di-makatuwiran+—ako rin ay magpapakatapang doon. 22  Sila ba ay mga Hebreo? Ako rin.+ Sila ba ay mga Israelita? Ako rin. Sila ba ay binhi ni Abraham? Ako rin.+ 23  Sila ba ay mga ministro ni Kristo? Tumutugon akong gaya ng isang baliw, ako ay higit na namumukod-tanging gayon:+ sa mga pagpapagal ay lalong sagana,+ sa mga bilangguan ay lalong malimit,+ sa mga hampas ay labis-labis, sa bingit ng kamatayan ay madalas.+ 24  Mula sa mga Judio ay limang ulit akong tumanggap ng apatnapung hampas+ na kulang ng isa, 25  tatlong ulit akong hinampas ng mga pamalo,+ minsan akong binato,+ tatlong ulit akong nakaranas ng pagkawasak ng barko,+ isang gabi at isang araw ang ginugol ko sa kalaliman; 26  sa mga paglalakbay ay madalas, sa mga panganib sa mga ilog, sa mga panganib sa mga tulisan,+ sa mga panganib sa sarili kong kalahi,+ sa mga panganib sa mga bansa,+ sa mga panganib sa lunsod,+ sa mga panganib sa ilang, sa mga panganib sa dagat, sa mga panganib sa gitna ng mga bulaang kapatid, 27  sa pagtatrabaho at pagpapagal, sa mga gabing walang tulog+ ay madalas, sa gutom at uhaw,+ sa pag-iwas sa pagkain+ ay maraming ulit, sa ginaw at kahubaran. 28  Bukod pa sa mga bagay na iyon na panlabas, may dumaragsa sa akin sa araw-araw, ang kabalisahan para sa lahat ng kongregasyon.+ 29  Sino ang mahina,+ at hindi ako mahina? Sino ang natitisod, at hindi ako nagagalit? 30  Kung kailangang maghambog, ipaghahambog+ ko ang mga bagay na may kinalaman sa aking kahinaan. 31  Ang Diyos at Ama ng Panginoong Jesus, ang Isa mismo na dapat purihin magpakailanman, ang nakaaalam na hindi ako nagsisinungaling. 32  Sa Damasco ay binabantayan ng gobernador sa ilalim ni Aretas na hari ang lunsod ng mga taga-Damasco upang dakpin ako,+ 33  ngunit mula sa isang bintana sa pader ay ibinaba ako, na nasa isang sulihiyang basket,+ at nakatakas sa kaniyang mga kamay.

Talababa