Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

1 Hari 4:1-34

4  At si Haring Solomon ay nagpatuloy na maging hari sa buong Israel.+  At ito ang naging mga prinsipe+ niya: si Azarias na anak ni Zadok,+ ang saserdote;  si Elihorep at si Ahias, ang mga anak ni Sisa, mga kalihim;+ si Jehosapat+ na anak ni Ahilud, ang tagapagtala;  at si Benaias+ na anak ni Jehoiada ang namamahala sa hukbo,+ at si Zadok at si Abiatar+ ang mga saserdote;  at si Azarias na anak ni Natan+ ang namamahala sa mga kinatawan, at si Zabud na anak ni Natan ay isang saserdote, ang kaibigan+ ng hari;  at si Ahisar ang namamahala sa sambahayan, at si Adoniram+ na anak ni Abda, ang namamahala roon sa mga tinawag para sa puwersahang pagtatrabaho.+  At si Solomon ay may labindalawang kinatawan na namamahala sa buong Israel, at pinaglaanan nila ng pagkain ang hari at ang kaniyang sambahayan. Naghahalinhinan ang bawat isa sa paglalaan ng pagkain, isang buwan sa bawat taon.+  At ito ang kanilang mga pangalan: Ang anak ni Hur, sa bulubunduking pook ng Efraim;+  ang anak ni Deker, sa Makaz at sa Saalbim+ at Bet-semes+ at Elon-bet-hanan; 10  ang anak ni Hesed, sa Arubot (saklaw niya ang Socoh at ang buong lupain ng Heper);+ 11  ang anak ni Abinadab, sa buong tagaytay ng bundok ng Dor+ (si Tafat, na anak ni Solomon, ay naging asawa niya); 12  si Baana na anak ni Ahilud, sa Taanac+ at Megido+ at buong Bet-sean,+ na nasa tabi ng Zaretan+ sa ibaba ng Jezreel,+ mula sa Bet-sean hanggang sa Abel-mehola+ hanggang sa pook ng Jokmeam;+ 13  ang anak ni Geber, sa Ramot-gilead+ (saklaw niya ang mga nakatoldang nayon ni Jair+ na anak ni Manases, na mga nasa Gilead;+ saklaw niya ang pook ng Argob,+ na nasa Basan:+ animnapung malalaking lunsod na may pader at halang na tanso); 14  si Ahinadab na anak ni Ido, sa Mahanaim;+ 15  si Ahimaas, sa Neptali+ (kinuha rin niya si Basemat, na anak ni Solomon, bilang asawa);+ 16  si Baana na anak ni Husai, sa Aser+ at Bealot; 17  si Jehosapat na anak ni Parua, sa Isacar;+ 18  si Simei+ na anak ni Ela, sa Benjamin;+ 19  si Geber na anak ni Uri, sa lupain ng Gilead,+ na lupain ni Sihon+ na hari ng mga Amorita,+ at ni Og+ na hari ng Basan,+ at may isang kinatawang namamahala sa lahat ng iba pang kinatawang nasa lupain. 20  Ang Juda at ang Israel ay marami, tulad ng mga butil ng buhangin na nasa tabi ng dagat dahil sa dami,+ kumakain at umiinom at nagsasaya.+ 21  Kung tungkol kay Solomon, siya ay naging tagapamahala sa lahat ng kaharian mula sa Ilog+ hanggang sa lupain ng mga Filisteo at hanggang sa hangganan ng Ehipto. Sila ay nagdadala ng mga kaloob at naglilingkod kay Solomon sa lahat ng mga araw ng kaniyang buhay.+ 22  At ang pagkain ni Solomon para sa bawat araw ay karaniwan nang tatlumpung takal na kor+ ng mainam na harina at animnapung takal na kor ng harina, 23  sampung matatabang baka at dalawampung pinanginaing baka at isang daang tupa, bukod pa sa ilang mga lalaking usa+ at mga gasela+ at maliliit na usa at mga pinatabang kakok. 24  Sapagkat nasasakupan niya ang lahat ng bagay sa panig na ito ng Ilog,+ mula sa Tipsa hanggang sa Gaza,+ maging ang lahat ng hari sa panig na ito ng Ilog;+ at ang kapayapaan+ ay naging kaniya sa lahat ng kaniyang pook, sa buong palibot. 25  At ang Juda+ at ang Israel ay patuloy na nanahanan nang tiwasay,+ ang bawat isa sa ilalim ng kaniyang sariling punong ubas at sa ilalim ng kaniyang sariling puno ng igos,+ mula sa Dan hanggang sa Beer-sheba,+ sa lahat ng mga araw ni Solomon. 26  At nagkaroon si Solomon ng apatnapung libong kuwadra ng mga kabayo+ para sa kaniyang mga karo+ at labindalawang libong mangangabayo. 27  At ang mga kinatawang+ ito ay naglaan ng pagkain kay Haring Solomon at sa lahat ng pumaparoon sa mesa ni Haring Solomon, ang bawat isa ayon sa kaniyang buwan. At hindi sila nagkulang sa anuman. 28  At ang sebada at ang dayami na para sa mga kabayo at para sa mga pulutong ng mga kabayo+ ay patuloy nilang dinadala sa dakong kinaroroonan nito, ang bawat isa ayon sa kaniyang atas.+ 29  At ang Diyos ay patuloy na nagbigay kay Solomon ng napakalaking karunungan+ at unawa+ at ng lawak ng puso,+ tulad ng buhangin na nasa baybay-dagat.+ 30  At ang karunungan ni Solomon ay mas malawak+ kaysa sa karunungan ng lahat ng taga-Silangan+ at kaysa sa lahat ng karunungan ng Ehipto.+ 31  At siya ay mas marunong kaysa sa sinumang tao, kaysa kay Etan+ na Ezrahita at kay Heman+ at kay Calcol+ at kay Darda na mga anak ni Mahol; at ang kaniyang kabantugan ay umabot sa lahat ng bansa sa buong palibot.+ 32  At siya ay nakapagsasalita ng tatlong libong kawikaan,+ at ang kaniyang mga awit+ ay umabot sa isang libo at lima. 33  At siya ay nagsasalita tungkol sa mga punungkahoy, mula sa sedrong nasa Lebanon+ hanggang sa isopo+ na tumutubo sa pader; at siya ay nagsasalita tungkol sa mga hayop+ at tungkol sa mga lumilipad na nilalang+ at tungkol sa mga bagay na gumagala+ at tungkol sa mga isda.+ 34  At patuloy silang dumarating mula sa lahat ng bayan upang marinig ang karunungan+ ni Solomon, maging mula sa lahat ng hari sa lupa na nakarinig ng kaniyang karunungan.+

Talababa