Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

1 Hari 20:1-43

20  Kung tungkol kay Ben-hadad+ na hari ng Sirya, tinipon niya ang lahat ng kaniyang hukbong militar at gayundin ang tatlumpu’t dalawang hari na kasama niya+ at mga kabayo+ at mga karo,+ at umahon siya at kinubkob+ ang Samaria+ at nakipaglaban doon.  Nang magkagayon ay nagsugo siya ng mga mensahero+ kay Ahab na hari ng Israel sa lunsod. At sinabi niya sa kaniya: “Ito ang sinabi ni Ben-hadad,  ‘Ang iyong pilak at ang iyong ginto ay sa akin, at ang iyong mga asawa at ang iyong mga anak, ang pinakamagaganda, ay sa akin.’ ”+  Dito ay sumagot ang hari ng Israel at nagsabi: “Ayon sa iyong salita, panginoon kong hari, ako ay sa iyo pati na ang lahat ng sa akin.”+  Nang maglaon ay bumalik ang mga mensahero at nagsabi: “Ito ang sinabi ni Ben-hadad, ‘Nagsugo ako sa iyo, na nagsasabi: “Ang iyong pilak at ang iyong ginto at ang iyong mga asawa at ang iyong mga anak ay ibibigay mo sa akin.  Ngunit bukas sa ganitong oras ay isusugo ko sa iyo ang aking mga lingkod, at maingat silang maghahanap sa iyong bahay at sa mga bahay ng iyong mga lingkod; at mangyayari nga na ang lahat ng bagay na kanais-nais+ sa iyong paningin ay ilalagay nila sa kanilang kamay, at kukunin nila iyon.” ’ ”  Sa gayon ay tinawag ng hari ng Israel ang lahat ng matatandang lalaki sa lupain+ at sinabi: “Pakisuyo, pansinin ninyo at tingnan na kapahamakan ang hinahanap ng isang ito;+ sapagkat nagsugo siya sa akin para sa aking mga asawa at sa aking mga anak at sa aking pilak at sa aking ginto, at hindi ko ipinagkait sa kaniya ang mga iyon.”  Nang magkagayon ay sinabi sa kaniya ng lahat ng matatandang lalaki at ng buong bayan: “Huwag kang sumunod, at huwag kang pumayag.”  Kaya sinabi niya sa mga mensahero ni Ben-hadad: “Sabihin mo sa panginoon kong hari, ‘Ang lahat ng ipinasugo mo sa iyong lingkod noong una ay gagawin ko; ngunit ang bagay na ito ay hindi ko magagawa.’ ” Sa gayon ay umalis ang mga mensahero at nagbalik ng salita sa kaniya. 10  Si Ben-hadad ngayon ay nagsugo sa kaniya at nagsabi: “Gayon nawa ang gawin ng mga diyos+ sa akin, at gayon nawa ang idagdag nila roon,+ kung ang alabok ng Samaria ay magiging sapat upang magkaroon ng sandakot ang bawat tao na sumusunod sa akin!”+ 11  Ang hari ng Israel naman ay sumagot at nagsabi: “Magsalita kayo sa kaniya, ‘Huwag ipaghambog niyaong nagbibigkis+ ang kaniyang sarili na tulad niyaong nagkakalag.’ ”+ 12  At nangyari nang marinig niya ang salitang ito, habang siya at ang mga hari ay umiinom+ sa mga kubol, kaagad niyang sinabi sa kaniyang mga lingkod: “Humanda kayo!” At nagsimula silang humanda laban sa lunsod. 13  At, narito! may isang propeta na lumapit kay Ahab na hari ng Israel+ at pagkatapos ay nagsabi: “Ito ang sinabi ni Jehova,+ ‘Nakita mo ba ang buong malaking pulutong na ito? Narito, ibinibigay ko ito sa iyong kamay ngayon, at tiyak na makikilala mo na ako ay si Jehova.’ ”+ 14  Nang magkagayon ay sinabi ni Ahab: “Sa pamamagitan nino?” na dito ay sinabi niya: “Ito ang sinabi ni Jehova, ‘Sa pamamagitan ng mga kabataang lalaki ng mga prinsipe ng mga nasasakupang distrito.’ ” Pagkatapos ay sinabi niya: “Sino ang magbubukas ng pagbabaka?” na dito ay sinabi niya: “Ikaw!” 15  At binilang niya ang mga kabataang lalaki ng mga prinsipe ng mga nasasakupang distrito, at sila ay umabot sa dalawang daan at tatlumpu’t dalawa;+ at pagkatapos nila ay binilang niya ang buong bayan, ang lahat ng mga anak ni Israel, pitong libo. 16  At nagsimula silang lumabas nang katanghalian habang si Ben-hadad ay nagpapakalasing+ sa mga kubol, siya kasama ng mga hari, ang tatlumpu’t dalawang hari na tumutulong sa kaniya. 17  Nang ang mga kabataang lalaki+ ng mga prinsipe ng mga nasasakupang distrito ay unang lumabas, si Ben-hadad ay kaagad na nagsugo; at sila ay dumating at nagsaysay sa kaniya, na sinasabi: “May mga lalaki na lumabas mula sa Samaria.” 18  Sa gayon ay sinabi niya: “Lumabas man sila sa ikapapayapa, dakpin ninyo silang buháy; o lumabas man sila upang makipagbaka, dakpin ninyo silang buháy.”+ 19  At ito ang mga lumabas mula sa lunsod, ang mga kabataang lalaki ng mga prinsipe ng mga nasasakupang distrito at ang mga hukbong militar na nasa likuran nila. 20  At pinasimulan nilang patayin ang kani-kaniyang tao; at ang mga Siryano+ ay tumanan,+ at tinugis sila ng Israel, ngunit si Ben-hadad na hari ng Sirya ay nakatakas na sakay ng isang kabayo kasama ng mga mangangabayo. 21  Ngunit lumabas ang hari ng Israel at sinaktan ang mga kabayo at ang mga karo,+ at pinabagsak niya ang mga Siryano sa isang lansakang pagpatay. 22  Nang maglaon ay nilapitan ng propeta+ ang hari ng Israel at sinabi sa kaniya: “Yumaon ka, magpakalakas ka+ at magbigay-pansin at tingnan mo kung ano ang iyong gagawin;+ sapagkat sa pag-ikot ng taon ay sasampa ang hari ng Sirya laban sa iyo.”+ 23  Kung tungkol sa mga lingkod ng hari ng Sirya, sinabi nila sa kaniya: “Ang kanilang Diyos ay isang Diyos ng mga bundok.+ Iyan ang dahilan kung bakit sila naging mas malakas kaysa sa atin. Ngunit makipaglaban naman tayo sa kanila sa patag na lupain at tingnan kung hindi tayo magiging mas malakas kaysa sa kanila. 24  At gawin mo ang bagay na ito: Alisin mo ang mga hari+ mula sa kani-kaniyang dako at maglagay ka ng mga gobernador na kahalili nila.+ 25  Kung tungkol sa iyo, bumilang ka ng isang hukbong militar para sa iyong sarili na katumbas ng hukbong militar na nabuwal mula sa iyong panig, kabayo para sa kabayo at karo para sa karo; at makipaglaban tayo sa kanila sa patag na lupain at tingnan kung hindi tayo magiging mas malakas kaysa sa kanila.”+ Sa gayon ay nakinig siya sa kanilang tinig at gayon ang ginawa. 26  At nangyari, sa pag-ikot ng taon ay pinisan ni Ben-hadad ang mga Siryano+ at umahon sa Apek+ para sa pagbabaka laban sa Israel. 27  Kung tungkol sa mga anak ni Israel, pinisan sila at pinaglaanan+ at nagsimulang lumabas upang salubungin sila; at ang mga anak ni Israel ay nagkampo sa harap nila tulad ng dalawang maliliit na kawan ng mga kambing, samantalang punô naman ng mga Siryano ang lupa.+ 28  Nang magkagayon ay lumapit ang lalaki ng tunay na Diyos+ at nagsabi sa hari ng Israel, oo, sinabi niya: “Ito ang sinabi ni Jehova, ‘Sa dahilang sinabi ng mga Siryano: “Si Jehova ay isang Diyos ng mga bundok, at hindi siya isang Diyos ng mabababang kapatagan,” ibibigay ko nga ang buong malaking pulutong na ito sa iyong kamay,+ at tiyak na makikilala ninyo na ako ay si Jehova.’ ”+ 29  At patuloy silang nagkampo nang pitong araw, na ang mga ito ay katapat ng mga iyon.+ At nangyari, nang ikapitong araw ay nagsimula ang pagbabaka; at pinatay ng mga anak ni Israel ang mga Siryano, isang daang libong lalaking naglalakad sa loob ng isang araw. 30  At ang mga natira ay tumakas patungo sa Apek,+ patungo sa lunsod; at ang pader ay bumagsak sa dalawampu’t pitong libong lalaki na natira.+ Kung tungkol kay Ben-hadad, siya ay tumakas+ at sa kalaunan ay pumasok sa lunsod hanggang sa kaloob-loobang+ silid. 31  Kaya sinabi sa kaniya ng mga lingkod niya: “Narito, ngayon, narinig namin na ang mga hari ng sambahayan ng Israel ay mga hari na may maibiging-kabaitan.+ Pakisuyo, hayaan mong magdala kami ng telang-sako+ sa aming mga balakang+ at ng mga lubid sa aming mga ulo, at hayaan mong labasin namin ang hari ng Israel. Marahil ay iingatan niyang buháy ang iyong kaluluwa.”+ 32  Sa gayon ay nagbigkis sila ng telang-sako sa kanilang mga balakang, na may mga lubid sa kanilang mga ulo, at pumaroon sa hari ng Israel at nagsabi: “Ang iyong lingkod na si Ben-hadad ay nagsabi, ‘Pakisuyo, pahintulutan mong mabuhay ang aking kaluluwa.’ ” Dito ay sinabi niya: “Buháy pa ba siya? Siya ay aking kapatid.” 33  Kaya tinanggap iyon ng mga lalaki+ bilang isang tanda at kaagad na tinanggap iyon bilang pasiya na ayon sa sarili niyang kagustuhan, at sinabi nila: “Si Ben-hadad ay iyong kapatid.” Sa gayon ay sinabi niya: “Yumaon kayo, sunduin ninyo siya.” Nang magkagayon ay nilabas siya ni Ben-hadad; at kaagad niya siyang pinasampa sa karo.+ 34  Sinabi ngayon ni Ben-hadad sa kaniya: “Ang mga lunsod+ na kinuha ng aking ama mula sa iyong ama ay ibabalik ko; at magtatalaga ka ng mga lansangan sa iyong sarili sa Damasco katulad ng itinalaga ng aking ama sa Samaria.” “At kung tungkol sa akin, sa isang tipan+ ay payayaunin kita.” Sa gayon ay nakipagtipan siya sa kaniya at pinayaon siya. 35  At isang lalaki mula sa mga anak ng mga propeta+ ang nagsabi sa kaniyang kaibigan sa pamamagitan ng salita+ ni Jehova: “Saktan mo ako, pakisuyo.” Ngunit ang lalaki ay tumangging saktan siya. 36  Nang magkagayon ay sinabi niya rito: “Sa dahilang hindi ka nakinig sa tinig ni Jehova, narito, aalis ka mula sa akin, at tiyak na papatayin ka ng isang leon.” Pagkatapos ay umalis siya mula sa tabi niya, at nasumpungan siya ng leon+ at pinatay siya.+ 37  At nakasumpong siya ng isa pang lalaki at sinabi: “Saktan mo ako, pakisuyo.” Kaya sinaktan siya ng lalaki, na sinasaktan at sinusugatan. 38  Nang magkagayon ay yumaon ang propeta at hinintay ang hari sa tabi ng daan, at siya ay nagbalatkayo+ sa pamamagitan ng isang benda sa kaniyang mga mata. 39  At nangyari, samantalang ang hari ay dumaraan, siya ay sumigaw sa hari at nagsabi:+ “Ang iyong lingkod ay lumabas patungo sa kainitan ng pagbabaka; at, narito! isang lalaki ang umalis sa linya, at dinala niya sa akin ang isang lalaki at pagkatapos ay sinabi, ‘Bantayan mo ang lalaking ito. Kung sa anumang paraan ay mawala siya, ang iyong kaluluwa+ ang magiging kapalit ng kaniyang kaluluwa,+ o kaya ay isang talento na pilak ang iyong ititimbang.’+ 40  At nangyari, samantalang ang iyong lingkod ay abala dito at doon, aba, siya ay wala na.” Dahil dito ay sinabi ng hari ng Israel sa kaniya: “Gayon ang iyong sariling kahatulan. Ikaw mismo ang nagpasiya.”+ 41  Sa gayon ay dali-dali niyang inalis ang benda mula sa kaniyang mga mata, at nakilala siya ng hari ng Israel, na siya ay mula sa mga propeta.+ 42  Sinabi niya ngayon sa kaniya: “Ito ang sinabi ni Jehova, ‘Sa dahilang pinabayaan mong makatakas mula sa iyong kamay ang lalaki na nakatalaga sa akin para sa pagkapuksa,+ ang iyong kaluluwa ang magiging kapalit ng kaniyang kaluluwa,+ at ang iyong bayan ang magiging kapalit ng kaniyang bayan.’ ”+ 43  Sa gayon ay yumaon ang hari ng Israel patungo sa kaniyang bahay, na naninimdim at nalulumbay,+ at dumating sa Samaria.+

Talababa