Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

1 Hari 2:1-46

2  At ang mga araw ni David ay papalapit na sa kaniyang kamatayan;+ at inutusan niya si Solomon na kaniyang anak, na sinasabi:  “Ako ay yayaon sa lakad ng buong lupa,+ at magpakalakas ka+ at magpakalalaki.+  At tuparin mo ang katungkulan kay Jehova na iyong Diyos sa pamamagitan ng paglakad sa kaniyang mga daan,+ sa pamamagitan ng pagtupad sa kaniyang mga batas, sa kaniyang mga utos at sa kaniyang mga hudisyal na pasiya+ at sa kaniyang mga patotoo, ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moises,+ upang kumilos ka nang may kapantasan sa lahat ng bagay na iyong gawin at saan ka man bumaling;  upang matupad ni Jehova ang kaniyang salita na sinalita niya may kaugnayan sa akin,+ na nagsasabi, ‘Kung iingatan ng iyong mga anak+ ang kanilang daan sa pamamagitan ng paglakad+ sa harap ko sa katotohanan+ nang kanilang buong puso+ at nang kanilang buong kaluluwa, walang lalaking mula sa iyo ang aalisin sa pag-upo sa trono ng Israel.’+  “At alam na alam mo rin ang ginawa sa akin ni Joab na anak ni Zeruias+ na ginawa niya sa dalawang pinuno ng mga hukbo ng Israel, kay Abner+ na anak ni Ner at kay Amasa+ na anak ni Jeter,+ nang patayin niya sila at ilagay ang dugo+ ng digmaan sa panahong may kapayapaan at ilagay ang dugo ng digmaan sa sinturon niya na nasa kaniyang balakang at sa mga sandalyas niya na nasa kaniyang mga paa.  At kumilos ka nang ayon sa iyong karunungan,+ at huwag mong tulutan ang kaniyang mga uban na bumabang payapa+ sa Sheol.+  “At sa mga anak ni Barzilai+ na Gileadita ay magsagawa ka ng maibiging-kabaitan, at sila ay maging kabilang sa mga kumakain sa iyong mesa;+ sapagkat sa gayon sila lumapit+ sa akin nang tumakas ako mula sa harap ni Absalom na iyong kapatid.+  “At narito, kasama mo si Simei+ na anak ni Gera na Benjaminita mula sa Bahurim,+ at siya ang sumumpa sa akin ng isang masakit na sumpa+ nang araw na paroroon ako sa Mahanaim;+ at siya ang bumaba upang sumalubong sa akin sa Jordan,+ kung kaya sumumpa ako sa kaniya sa pamamagitan ni Jehova, na sinasabi, ‘Hindi kita papatayin sa pamamagitan ng tabak.’+  At ngayon ay huwag mo siyang hayaang di-naparurusahan,+ sapagkat ikaw ay isang taong marunong+ at alam na alam mo ang dapat mong gawin sa kaniya, at ibaba mong may dugo+ sa Sheol ang kaniyang mga uban.”+ 10  Nang magkagayon si David ay humigang kasama ng kaniyang mga ninuno+ at inilibing sa Lunsod ni David.+ 11  At ang mga araw na ipinaghari ni David sa Israel ay apatnapung taon.+ Sa Hebron+ ay naghari siya nang pitong taon,+ at sa Jerusalem ay naghari siya nang tatlumpu’t tatlong taon.+ 12  Kung tungkol kay Solomon, siya ay umupo sa trono ni David na kaniyang ama;+ at nang maglaon ay naging lubhang matatag ang kaniyang paghahari.+ 13  Sa kalaunan si Adonias na anak ni Hagit ay pumaroon kay Bat-sheba,+ na ina ni Solomon. Sa gayon ay sinabi nito: “Ang iyo bang pagparito ay para sa kapayapaan?”+ na dito ay sinabi niya: “Para nga sa kapayapaan.” 14  At sinabi pa niya: “Mayroon akong sasabihin sa iyo.” Kaya sinabi nito: “Magsalita ka.”+ 15  At nagpatuloy siya: “Alam na alam mo na ang paghahari ay magiging akin sana, at sa akin itinuon ng buong Israel ang kanilang mukha upang ako ang maging hari;+ ngunit ang paghahari ay nabaling at napasaaking kapatid, sapagkat si Jehova ang dahilan kung kaya iyon ay naging kaniya.+ 16  At ngayon ay mayroon akong isang kahilingan sa iyo. Huwag mong talikuran ang aking mukha.”+ Sa gayon ay sinabi nito sa kaniya: “Magsalita ka.” 17  At sinabi pa niya: “Pakisuyo, sabihin mo kay Solomon na hari (sapagkat hindi niya tatalikuran ang iyong mukha) na ibigay niya sa akin si Abisag+ na Sunamita+ bilang asawa.” 18  Dito ay sinabi ni Bat-sheba: “Mabuti! Ako mismo ang magsasalita sa hari para sa iyo.” 19  Kaya si Bat-sheba ay pumaroon kay Haring Solomon upang magsalita sa kaniya para kay Adonias.+ Kaagad na tumindig+ ang hari upang salubungin siya at yumukod sa kaniya.+ Pagkatapos ay umupo siya sa kaniyang trono at nagpalagay ng isang trono para sa ina ng hari, upang makaupo siya sa kaniyang kanan.+ 20  At sinabi niya: “Mayroon akong isang maliit na kahilingan sa iyo. Huwag mong talikuran ang aking mukha.” Kaya sinabi ng hari sa kaniya: “Hilingin mo, aking ina; sapagkat hindi ko tatalikuran ang iyong mukha.” 21  At sinabi niya: “Ibigay sana si Abisag na Sunamita kay Adonias na iyong kapatid bilang asawa.” 22  Sa gayon ay sumagot si Haring Solomon at nagsabi sa kaniyang ina: “At bakit mo hinihiling si Abisag na Sunamita para kay Adonias? Hilingin mo rin para sa kaniya ang paghahari+ (sapagkat siya ay kapatid kong nakatatanda sa akin),+ para sa kaniya nga at para kay Abiatar+ na saserdote at para kay Joab+ na anak ni Zeruias.”+ 23  Sa gayon ay sumumpa si Haring Solomon sa pamamagitan ni Jehova, na nagsasabi: “Gayon nawa ang gawin ng Diyos sa akin, at gayon nawa ang idagdag niya roon,+ kung hindi nga laban sa kaniyang kaluluwa na sinalita ni Adonias ang bagay na ito.+ 24  At ngayon, buháy si Jehova+ na siyang matibay na nagtatag sa akin+ at nagpapanatili sa akin na nakaupo sa trono ni David na aking ama+ at siyang gumawa ng isang bahay+ para sa akin gaya ng kaniyang sinalita,+ sa araw na ito ay papatayin si Adonias.”+ 25  Kaagad na nagsugo si Haring Solomon sa pamamagitan ni Benaias+ na anak ni Jehoiada; at dinaluhong niya ito, anupat ito ay namatay.+ 26  At sinabi ng hari kay Abiatar+ na saserdote: “Pumaroon ka sa Anatot+ sa iyong mga bukid! Sapagkat nararapat kang mamatay;+ ngunit hindi kita papatayin sa araw na ito, dahil dinala mo ang kaban ng Soberanong Panginoong Jehova+ sa harap ni David na aking ama,+ at dahil napighati ka sa buong panahon ng pagkapighati ng aking ama.”+ 27  Kaya pinalayas ni Solomon si Abiatar mula sa pagiging saserdote ni Jehova, upang tuparin ang salita ni Jehova na sinalita niya laban sa sambahayan ni Eli+ sa Shilo.+ 28  At ang ulat ay nakarating hanggang kay Joab+—sapagkat si Joab ay kumiling sa pagsunod kay Adonias,+ bagaman kay Absalom ay hindi siya kumiling sa pagsunod+—at si Joab ay tumakas patungo sa tolda+ ni Jehova at humawak nang mahigpit sa mga sungay ng altar.+ 29  Nang magkagayon ay sinabihan si Haring Solomon: “Si Joab ay tumakas patungo sa tolda ni Jehova, at naroon siya sa tabi ng altar.” Kaya isinugo ni Solomon si Benaias na anak ni Jehoiada, na sinasabi: “Yumaon ka, daluhungin mo siya!”+ 30  Sa gayon ay pumaroon si Benaias sa tolda ni Jehova at nagsabi sa kaniya: “Ito ang sinabi ng hari, ‘Lumabas ka!’ ” Ngunit sinabi niya: “Hindi! Sapagkat dito+ ako mamamatay.” Sa gayon ay nagbalik si Benaias ng salita sa hari, na nagsasabi: “Ito ang sinalita ni Joab, at ito ang isinagot niya sa akin.” 31  Nang magkagayon ay sinabi ng hari sa kaniya: “Gawin mo ang gaya ng sinalita niya at daluhungin mo siya; at ilibing mo siya at alisin mo mula sa akin at mula sa sambahayan ng aking ama ang dugong+ di-dapat ibinubo ni Joab.+ 32  At tiyak na ibabalik ni Jehova ang dugo niya sa kaniyang sariling ulo,+ sapagkat dinaluhong niya ang dalawang lalaki na higit na matuwid at mas mabuti kaysa sa kaniya,+ at pinatay niya sila sa pamamagitan ng tabak, nang hindi iyon nalalaman ng aking amang si David,+ samakatuwid ay si Abner+ na anak ni Ner na pinuno ng hukbo ng Israel+ at si Amasa+ na anak ni Jeter na pinuno ng hukbo ng Juda.+ 33  At ang kanilang dugo ay mababalik sa ulo ni Joab at sa ulo ng kaniyang supling hanggang sa panahong walang takda;+ ngunit kay David+ at sa kaniyang supling at sa kaniyang sambahayan at sa kaniyang trono ay magkakaroon ng kapayapaan hanggang sa panahong walang takda mula kay Jehova.”+ 34  Nang magkagayon ay umahon+ si Benaias na anak ni Jehoiada at dumaluhong sa kaniya at pinatay siya;+ at siya ay inilibing sa kaniyang bahay sa ilang. 35  Sa gayon ay inilagay ng hari si Benaias+ na anak ni Jehoiada bilang kahalili niya sa hukbo;+ at si Zadok na saserdote ay inilagay ng hari sa puwesto ni Abiatar.+ 36  Pagkatapos ay nagsugo ang hari at tinawag si Simei+ at sinabi sa kaniya: “Ipagtayo mo ang iyong sarili ng isang bahay sa Jerusalem, at manahanan ka roon at huwag kang lumabas mula roon tungo sa dakong ito at sa dakong iyon. 37  At mangyayari nga na sa araw ng iyong paglabas at kapag tumawid ka sa agusang libis ng Kidron,+ walang pagsalang malalaman mo na ikaw ay tiyak na mamamatay.+ Mapapasaiyong ulo ang pagkakasala sa dugo.”+ 38  Sa gayon ay sinabi ni Simei sa hari: “Ang salita ay mabuti. Kung ano ang sinalita ng panginoon kong hari ay gayon ang gagawin ng iyong lingkod.” At si Simei ay patuloy na nanahanan sa Jerusalem nang maraming araw. 39  At nangyari na sa pagwawakas ng tatlong taon, dalawang alipin+ ni Simei ang tumakas patungo kay Akis+ na anak ni Maaca na hari ng Gat;+ at ang mga tao ay nagsasaysay kay Simei, na nagsasabi: “Narito! Ang iyong mga alipin ay nasa Gat.” 40  Kaagad na tumindig si Simei at siniyahan ang kaniyang asno at pumaroon sa Gat kay Akis upang hanapin ang kaniyang mga alipin; pagkaraan nito ay yumaon si Simei at dinala ang kaniyang mga alipin mula sa Gat. 41  Nang magkagayon ay sinabihan si Solomon: “Si Simei ay lumabas ng Jerusalem patungo sa Gat at nakabalik na.” 42  Sa gayon ang hari ay nagsugo at tinawag+ si Simei at sinabi sa kaniya: “Hindi ba kita pinanumpa sa pamamagitan ni Jehova upang mababalaan kita,+ na sinasabi, ‘Sa araw ng iyong paglabas at kapag pumunta ka dito at doon ay walang pagsalang malalaman mo na ikaw ay tiyak na mamamatay,’ at hindi mo nga ba sinabi sa akin, ‘Mabuti ang salita na aking narinig’?+ 43  Kaya bakit hindi mo tinupad ang sumpa ni Jehova+ at ang utos na may-kataimtiman kong ibinigay sa iyo?”+ 44  At ang hari ay nagsabi kay Simei: “Tiyak na alam mo ang lahat ng pinsalang nalalamang lubos ng iyong puso na ginawa mo kay David na aking ama;+ at tiyak na ibabalik ni Jehova sa iyong sariling ulo ang pinsalang ginawa mo.+ 45  Ngunit si Haring Solomon ay pagpapalain,+ at ang trono ni David ay maitatatag nang matibay sa harap ni Jehova magpakailanman.”+ 46  Sa gayon ay inutusan ng hari si Benaias na anak ni Jehoiada, na lumabas naman at dumaluhong sa kaniya, anupat siya ay namatay.+ At ang kaharian ay matibay na naitatag sa kamay ni Solomon.+

Talababa