Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

1 Hari 18:1-46

18  At nangyari pagkatapos ng maraming araw,+ ang salita ni Jehova ay dumating kay Elias nang ikatlong taon, na nagsasabi: “Yumaon ka, magpakita ka kay Ahab, yamang ako ay determinadong magbigay ng ulan sa ibabaw ng lupa.”+  Sa gayon ay yumaon si Elias upang magpakita kay Ahab, habang ang taggutom ay matindi+ sa Samaria.  Samantala, tinawag ni Ahab si Obadias, na namamahala sa sambahayan.+ (Si Obadias nga ay may malaking pagkatakot+ kay Jehova.  At nangyari, nang lipulin ni Jezebel+ ang mga propeta+ ni Jehova, si Obadias ay kumuha ng isang daang propeta at itinago niya sila nang lima-limampu sa isang yungib, at pinaglaanan niya sila ng tinapay at tubig.)+  At sinabi ni Ahab kay Obadias: “Yumaon ka sa buong lupain sa lahat ng bukal ng tubig at sa lahat ng agusang libis. Marahil ay makasusumpong tayo ng luntiang damo,+ upang maingatan nating buháy ang mga kabayo at ang mga mula at sa gayon ay wala nang mamatay na iba pang hayop.”+  Kaya pinaghatian nila ang lupain na daraanan. Si Ahab ay yumaong nag-iisa sa isang daan, at si Obadias ay yumaong nag-iisa sa ibang daan.+  Habang si Obadias ay nagpapatuloy sa daan, aba, naroon si Elias upang salubungin siya.+ Kaagad niya itong nakilala at isinubsob ang kaniyang mukha+ at nagsabi: “Ikaw ba iyan, panginoon+ kong Elias?”  Dahil dito ay sinabi niya sa kaniya: “Ako nga. Yumaon ka, sabihin mo sa iyong panginoon,+ ‘Narito si Elias.’ ”  Ngunit sinabi niya: “Anong kasalanan+ ang ginawa ko anupat ilalagay mo ang iyong lingkod sa kamay ni Ahab upang patayin ako? 10  Buháy si Jehova na iyong Diyos,+ wala ni isa mang bansa o kaharian na hindi pinagsuguan ng aking panginoon upang hanapin ka. Pagkatapos nilang sabihin, ‘Wala siya rito,’ pinasusumpa niya ang kaharian at ang bansa na hindi ka nila masumpungan.+ 11  At ngayon ay sinasabi mo, ‘Yumaon ka, sabihin mo sa iyong panginoon: “Narito si Elias.” ’ 12  At mangyayari nga, kapag ako ay yumaon mula sa iyo, kung magkagayon ay tatangayin ka ng espiritu+ ni Jehova sa dakong hindi ko malalaman; at nakaparoon na ako upang sabihin kay Ahab, at hindi ka niya masusumpungan, at papatayin+ nga niya ako, yamang ang iyong lingkod ay natatakot kay Jehova mula nang kaniyang kabataan.+ 13  Hindi ba nasabihan ang aking panginoon kung ano ang ginawa ko nang patayin ni Jezebel ang mga propeta ni Jehova, kung paanong itinago ko ang ilang propeta ni Jehova, isang daang lalaki na lima-limampu sa isang yungib,+ at patuloy silang pinaglaanan ng tinapay at tubig?+ 14  At ngayon ay sinasabi mo, ‘Yumaon ka, sabihin mo sa iyong panginoon: “Narito si Elias.” ’ At papatayin nga niya ako.”+ 15  Gayunman, sinabi ni Elias: “Buháy si Jehova+ ng mga hukbo+ na sa harap niya ay nakatayo ako, ngayon ay magpapakita ako sa kaniya.” 16  Sa gayon ay yumaon si Obadias upang salubungin si Ahab at sinabi sa kaniya; kaya yumaon si Ahab upang salubungin si Elias. 17  At nangyari, nang makita ni Ahab si Elias, kaagad na sinabi ni Ahab sa kaniya: “Ikaw ba iyan, ang tagapagdala ng sumpa sa Israel?”+ 18  Dito ay sinabi niya: “Hindi ako nagdala ng sumpa+ sa Israel, kundi ikaw at ang sambahayan ng iyong ama,+ sapagkat iniwan ninyo ang mga utos ni Jehova,+ at sumunod ka sa mga Baal.+ 19  At ngayon ay magsugo ka, tipunin mo ang buong Israel sa akin sa Bundok Carmel+ at gayundin ang apat na raan at limampung propeta ni Baal+ at ang apat na raang propeta ng sagradong poste,+ na mga kumakain sa mesa ni Jezebel.”+ 20  At nagsugo si Ahab sa lahat ng mga anak ni Israel at tinipon ang mga propeta+ sa Bundok Carmel. 21  Nang magkagayon ay lumapit si Elias sa buong bayan at nagsabi: “Hanggang kailan kayo iika-ika sa dalawang magkaibang opinyon?+ Kung si Jehova ang tunay na Diyos, sumunod kayo sa kaniya;+ ngunit kung si Baal, sumunod kayo sa kaniya.” At ang bayan ay hindi nagsabi ng isa mang salita bilang sagot sa kaniya. 22  At sinabi ni Elias sa bayan: “Ako ang natirang propeta ni Jehova,+ ako lamang, samantalang ang mga propeta ni Baal ay apat na raan at limampung lalaki. 23  Ngayon ay bigyan nila kami ng dalawang guyang toro, at pumili sila para sa kanila ng isang guyang toro at pagputul-putulin nila iyon at ilagay iyon sa ibabaw ng kahoy, ngunit huwag nilang lagyan iyon ng apoy. At ako ang maghahanda sa isang guyang toro, at ilalagay ko iyon sa ibabaw ng kahoy, ngunit hindi ko iyon lalagyan ng apoy. 24  At tumawag kayo sa pangalan ng inyong diyos,+ at ako naman ay tatawag sa pangalan ni Jehova; at mangyayari nga na ang tunay na Diyos na sasagot sa pamamagitan ng apoy+ ang siyang tunay na Diyos.”+ Dito ay sumagot ang buong bayan at nagsabi: “Ang bagay na ito ay mabuti.” 25  Si Elias ngayon ay nagsabi sa mga propeta ni Baal: “Pumili kayo para sa inyo ng isang guyang toro at ihanda muna iyon, sapagkat kayo ang nakararami; at tumawag kayo sa pangalan ng inyong diyos, ngunit huwag ninyong lagyan iyon ng apoy.” 26  Sa gayon ay kinuha nila ang guyang toro na ibinigay niya sa kanila. Pagkatapos ay inihanda nila iyon, at patuloy silang tumawag sa pangalan ni Baal mula umaga hanggang tanghali, na sinasabi: “O Baal, sagutin mo kami!” Ngunit walang tinig,+ at walang sinumang sumasagot.+ At patuloy silang umiika-ika sa palibot ng altar na kanilang ginawa. 27  At nangyari, nang tanghali na ay nagsimulang manlibak+ sa kanila si Elias at nagsabi: “Sumigaw kayo sa sukdulan ng inyong tinig, sapagkat siya ay isang diyos;+ sapagkat maaaring mayroon siyang pinagkakaabalahan, at siya ay may dumi+ at kailangan niyang pumaroon sa palikuran.+ O baka natutulog siya at kailangang gumising!”+ 28  At sila ay nagsimulang sumigaw sa sukdulan ng kanilang tinig at maghiwa+ ng kanilang sarili ayon sa kanilang kaugalian sa pamamagitan ng mga sundang at sa pamamagitan ng mga sibat, hanggang sa mapadanak nila ang kanilang dugo. 29  At nangyari, nang makalipas ang tanghali at patuloy pa silang gumagawi na gaya ng mga propeta+ hanggang sa pag-aahon ng handog na mga butil, walang tinig, at walang sinumang sumasagot, at walang nagbibigay-pansin.+ 30  Sa kalaunan ay sinabi ni Elias sa buong bayan: “Lumapit kayo sa akin.” Kaya ang buong bayan ay lumapit sa kaniya. Nang magkagayon ay inayos niya ang altar ni Jehova na nagiba.+ 31  Kaya si Elias ay kumuha ng labindalawang bato, ayon sa bilang ng mga tribo ng mga anak ni Jacob, na dinatnan ng salita ni Jehova,+ na nagsasabi: “Israel ang magiging pangalan mo.”+ 32  At itinayo niya ang mga bato upang maging isang altar+ sa pangalan ni Jehova+ at gumawa ng isang trinsera, na sinlaki ng dakong hinahasikan ng dalawang takal na seah ng binhi, sa buong palibot ng altar. 33  Pagkatapos ay inayos niya ang mga piraso ng kahoy+ at pinagputul-putol ang guyang toro at inilagay iyon sa ibabaw ng mga piraso ng kahoy. Sinabi niya ngayon: “Punuin ninyo ng tubig ang apat na malalaking banga at ibuhos ninyo iyon sa ibabaw ng handog na sinusunog at sa ibabaw ng mga piraso ng kahoy.” 34  Nang magkagayon ay sinabi niya: “Gawin ninyong muli.” Kaya ginawa nilang muli. Ngunit sinabi niya: “Gawin ninyo nang makaitlo.” Kaya ginawa nila nang makaitlo. 35  Kaya ang tubig ay umagos sa buong palibot ng altar, at ang trinsera ay pinunô rin niya ng tubig. 36  At nangyari, nang oras+ na iniaahon ang handog na mga butil, si Elias na propeta ay nagsimulang lumapit at magsabi: “O Jehova, na Diyos ni Abraham,+ ni Isaac+ at ni Israel,+ ngayon ay ipakilala mo na ikaw ay Diyos sa Israel+ at ako ang iyong lingkod at na ginawa ko ang lahat ng bagay na ito sa pamamagitan ng iyong salita.+ 37  Sagutin mo ako, O Jehova, sagutin mo ako, upang malaman ng bayang ito na ikaw, Jehova,+ ang tunay na Diyos at ikaw ang nagpanumbalik+ ng kanilang puso.” 38  Sa gayon ay bumulusok ang apoy+ ni Jehova at inubos ang handog na sinusunog+ at ang mga piraso ng kahoy at ang mga bato at ang alabok, at ang tubig na nasa trinsera ay hinimod nito.+ 39  Nang makita iyon ng buong bayan, kaagad nilang isinubsob ang kanilang mga mukha+ at sinabi: “Si Jehova ang tunay na Diyos! Si Jehova ang tunay na Diyos!” 40  Nang magkagayon ay sinabi ni Elias sa kanila: “Dakpin ninyo ang mga propeta ni Baal! Huwag ninyong patakasin ang kahit isa man sa kanila!” Kaagad nilang dinakip sila, at pagkatapos ay inilusong sila ni Elias sa agusang libis ng Kison+ at pinatay sila roon.+ 41  Sinabi ngayon ni Elias kay Ahab: “Umahon ka, kumain ka at uminom;+ sapagkat may hugong ng ingay ng ulan.”+ 42  At si Ahab ay umahon upang kumain at uminom. Kung tungkol kay Elias, umahon siya sa taluktok ng Carmel at nagsimulang yumukyok sa lupa+ at inilagay ang kaniyang mukha sa pagitan ng kaniyang mga tuhod.+ 43  Pagkatapos ay sinabi niya sa kaniyang tagapaglingkod: “Umahon ka, pakisuyo. Tumingin ka sa direksiyon ng dagat.” Kaya umahon siya at tumingin at pagkatapos ay nagsabi: “Wala akong nakikita.” At siya ay nagsabi, “Bumalik ka,” nang pitong ulit.+ 44  At nangyari, nang ikapitong ulit ay sinabi niya: “Narito! May isang maliit na ulap na tulad ng palad ng isang tao na umaahon mula sa dagat.”+ Sinabi niya ngayon: “Umahon ka, sabihin mo kay Ahab, ‘Magsingkaw ka!+ At lumusong ka upang hindi ka mapigilan ng ulan!’ ” 45  At nangyari nang pagkakataong iyon, ang langit ay nagdilim dahil sa mga ulap at hangin+ at isang malakas na ulan ang nagsimulang dumating.+ At si Ahab ay patuloy na sumakay at yumaon patungo sa Jezreel.+ 46  At ang mismong kamay ni Jehova ay suma kay Elias,+ anupat binigkisan niya ang kaniyang mga balakang+ at tumakbo nang una pa kay Ahab hanggang sa Jezreel.+

Talababa