Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

1 Hari 1:1-53

1  Si Haring David nga ay matanda na,+ may kalaunan na sa mga araw; at tinatakpan nila siya ng mga kasuutan, ngunit hindi siya makadama ng init.  Kaya sinabi sa kaniya ng mga lingkod niya: “Maghanap sila ng isang babae, isang dalaga,+ para sa panginoon kong hari, at paglilingkuran+ nga nito ang hari, upang ito ay maging kaniyang tagapag-alaga;+ at hihiga nga ito sa iyong dibdib,+ at ang panginoon kong hari ay tiyak na makadarama ng init.”+  At naghanap sila ng isang magandang babae sa buong teritoryo ng Israel, at sa gayon ay nasumpungan si Abisag+ na Sunamita+ at pagkatapos ay dinala siya sa hari.  At ang babae ay sukdulan sa ganda;+ at siya ay naging tagapag-alaga ng hari at patuloy na nagsilbi sa kaniya, at ang hari ay hindi nakipagtalik sa kaniya.  Samantala si Adonias+ na anak ni Hagit+ ay nagmamataas,+ na nagsasabi: “Ako ay mamamahala bilang hari!”+ At nagpagawa siya ng isang karo para sa kaniya na may mga mangangabayo at limampung lalaking tumatakbo sa harap niya.+  At kailanman ay hindi sinaktan ng kaniyang ama ang damdamin niya sa pagsasabing: “Bakit ganito ang ginawa mo?”+ At napakaganda rin ng kaniyang anyo,+ at ipinanganak siya ng kaniyang ina kasunod ni Absalom.  At nagkaroon siya ng pakikipag-ugnayan kay Joab na anak ni Zeruias at kay Abiatar+ na saserdote, at nagsimula silang magbigay ng tulong bilang mga tagasunod ni Adonias.+  Kung tungkol kay Zadok+ na saserdote at kay Benaias+ na anak ni Jehoiada at kay Natan+ na propeta at kay Simei+ at kay Rei at sa makapangyarihang mga lalaki+ ni David, sila ay hindi nakisangkot+ kay Adonias.  Nang dakong huli ay naghain+ si Adonias ng mga tupa at mga baka at mga patabain malapit sa bato ng Zohelet, na nasa tabi ng En-rogel,+ at inanyayahan niya ang lahat ng kaniyang mga kapatid na lalaki na mga anak ng hari+ at ang lahat ng tao ng Juda na mga lingkod ng hari; 10  at si Natan na propeta at si Benaias at ang makapangyarihang mga lalaki at si Solomon na kaniyang kapatid ay hindi niya inanyayahan. 11  Sinabi ngayon ni Natan+ kay Bat-sheba,+ na ina ni Solomon:+ “Hindi mo ba narinig na si Adonias na anak ni Hagit+ ay naging hari na, at na hindi man lamang ito alam ng ating panginoong si David? 12  Kaya halika ngayon, pakisuyo, papayuhan kita nang may kataimtiman.+ At maglaan ka ng pagtakas para sa iyong kaluluwa at sa kaluluwa ng iyong anak na si Solomon.+ 13  Yumaon ka at pumaroon ka kay Haring David, at sabihin mo sa kaniya, ‘Hindi ba ikaw, panginoon kong hari, ang sumumpa sa iyong aliping babae, na nagsasabi: “Si Solomon na iyong anak ang magiging hari kasunod ko, at siya ang uupo sa aking trono”?+ Kaya bakit si Adonias ang naging hari?’ 14  Narito! Habang nakikipag-usap ka pa roon sa hari, ako nga ay paroroong kasunod mo, at pagtitibayin ko nga ang iyong mga salita.”+ 15  Sa gayon ay pumaroon si Bat-sheba sa hari sa loobang+ silid, at ang hari ay lubhang matanda na,+ at si Abisag+ na Sunamita ay nagsisilbi sa hari. 16  At si Bat-sheba ay yumukod at nagpatirapa+ sa hari, kaya sinabi ng hari: “Ano ang ibig mong hilingin?”+ 17  Dahil dito ay sinabi niya sa kaniya: “Panginoon ko,+ ikaw ang sumumpa sa pamamagitan ni Jehova na iyong Diyos sa iyong aliping babae, ‘Si Solomon na iyong anak ang magiging hari kasunod ko, at siya ang uupo sa aking trono.’+ 18  At ngayon, narito! si Adonias+ ay naging hari, at ngayon ay hindi man lamang ito alam ng panginoon kong hari.+ 19  Kaya naghain siya ng pagkarami-raming toro at mga patabain at mga tupa at inanyayahan ang lahat ng mga anak ng hari+ at si Abiatar+ na saserdote at si Joab+ na pinuno ng hukbo; ngunit si Solomon na iyong lingkod ay hindi niya inanyayahan.+ 20  At ikaw na panginoon kong hari—ang mga mata+ ng buong Israel ay nasa iyo, upang sabihin sa kanila kung sino ang uupo sa trono ng panginoon kong hari kasunod niya.+ 21  At mangyayari nga na sa paghiga ng panginoon kong hari na kasama ng kaniyang mga ninuno,+ ako at gayundin ang aking anak na si Solomon ay tiyak na magiging mga manlalabag.” 22  At, narito! habang nakikipag-usap pa siya sa hari, si Natan na propeta ay pumasok.+ 23  Kaagad nilang isinaysay sa hari, na sinasabi: “Narito si Natan na propeta!” Pagkatapos ay pumaroon siya sa harap ng hari at nagpatirapa sa hari habang ang kaniyang mukha ay nakasubsob sa lupa.+ 24  At sinabi ni Natan: “Panginoon kong hari, ikaw ba ang nagsabi, ‘Si Adonias ang magiging hari kasunod ko, at siya ang uupo sa aking trono’?+ 25  Sapagkat siya ngayon ay lumusong upang makapaghain+ siya ng pagkarami-raming toro at mga patabain at mga tupa at maanyayahan ang lahat ng mga anak ng hari at ang mga pinuno ng hukbo at si Abiatar na saserdote;+ at naroon silang kumakain at umiinom sa harap niya at nagsasabi, ‘Mabuhay si Haring Adonias!’+ 26  Ngunit kung tungkol sa akin na iyong lingkod, ako at si Zadok+ na saserdote at si Benaias+ na anak ni Jehoiada at si Solomon na iyong lingkod ay hindi niya inanyayahan.+ 27  Kung mula nga sa panginoon kong hari dumating ang bagay na ito, kung gayon ay hindi mo ipinaalam+ sa iyong lingkod kung sino ang uupo sa trono ng panginoon kong hari kasunod niya.” 28  Si Haring David ngayon ay sumagot at nagsabi: “Tawagin ninyo para sa akin si Bat-sheba.”+ Sa gayon ay pumaroon siya sa harap ng hari at tumayo sa harap ng hari. 29  At ang hari ay nanumpa+ at nagsabi: “Buháy si Jehova+ na siyang tumubos+ sa aking kaluluwa+ mula sa lahat ng kabagabagan,+ 30  gaya ng isinumpa ko sa iyo sa pamamagitan ni Jehova na Diyos ng Israel, na nagsasabi, ‘Si Solomon na iyong anak ang magiging hari kasunod ko, at siya ang uupo sa aking trono bilang kahalili ko!’ ganiyan ang gagawin ko sa araw na ito.”+ 31  Nang magkagayon ay yumukod si Bat-sheba habang ang kaniyang mukha ay nakasubsob sa lupa at nagpatirapa+ sa hari at nagsabi: “Mabuhay ang panginoon kong Haring David hanggang sa panahong walang takda!”+ 32  Kaagad na sinabi ni Haring David: “Tawagin ninyo para sa akin si Zadok+ na saserdote at si Natan na propeta at si Benaias+ na anak ni Jehoiada.” Kaya pumaroon sila sa harap ng hari. 33  At sinabi sa kanila ng hari: “Isama ninyo ang mga lingkod+ ng inyong panginoon, at pasakayin nga ninyo si Solomon na aking anak sa aking mulang-babae+ at dalhin ninyo siya sa Gihon.+ 34  At papahiran+ siya roon ni Zadok na saserdote at ni Natan na propeta bilang hari sa Israel; at hipan ninyo ang tambuli+ at sabihin, ‘Mabuhay si Haring Solomon!’+ 35  At aahon kayong kasunod niya, at siya ay papasok at uupo sa aking trono; at siya ang magiging hari bilang kahalili ko, at siya ay aatasan ko na maging lider sa Israel at sa Juda.” 36  Kaagad na sinagot ni Benaias na anak ni Jehoiada ang hari at sinabi: “Amen!+ Gayon nawa ang sabihin ni Jehova na Diyos ng panginoon kong hari.+ 37  Kung paanong si Jehova ay sumaaking panginoong hari,+ gayundin nawa na siya ay suma kay Solomon,+ at gawin niya nawang mas dakila+ ang kaniyang trono kaysa sa trono ng panginoon kong Haring David.” 38  At si Zadok+ na saserdote at si Natan+ na propeta at si Benaias+ na anak ni Jehoiada at ang mga Kereteo+ at ang mga Peleteo+ ay lumusong at pinasakay si Solomon sa mulang-babae ni Haring David,+ at pagkatapos ay dinala siya sa Gihon.+ 39  Kinuha ngayon ni Zadok na saserdote ang sungay ng langis+ mula sa tolda+ at pinahiran+ si Solomon; at pinasimulan nilang hipan ang tambuli, at ang buong bayan ay bumulalas na nagsasabi: “Mabuhay si Haring Solomon!”+ 40  Pagkatapos ay umahong kasunod niya ang buong bayan, at ang bayan ay tumutugtog ng mga plawta+ at nagsasaya taglay ang malaking kagalakan,+ anupat ang lupa+ ay nabiyak dahil sa ingay nila. 41  At narinig iyon ni Adonias at ng lahat ng mga inanyayahang kasama niya, nang makatapos na silang kumain.+ Nang marinig ni Joab ang tunog ng tambuli, kaagad niyang sinabi: “Ano ang kahulugan ng ingay ng bayang nasa kaguluhan?”+ 42  Habang siya ay nagsasalita pa, aba, narito, si Jonatan+ na anak ni Abiatar na saserdote ay dumating. Nang magkagayon ay sinabi ni Adonias: “Pumasok ka, sapagkat ikaw ay isang magiting na lalaki, at may dala kang mabuting balita.”+ 43  Ngunit si Jonatan ay sumagot at nagsabi kay Adonias: “Hindi! Ginawang hari si Solomon ng ating panginoong Haring David.+ 44  Kaya kasama niyang isinugo ng hari si Zadok na saserdote at si Natan na propeta at si Benaias na anak ni Jehoiada at ang mga Kereteo at ang mga Peleteo, at pinasakay nila siya sa mulang-babae ng hari.+ 45  Nang magkagayon ay pinahiran siya sa Gihon bilang hari+ ni Zadok na saserdote at ni Natan na propeta; pagkatapos ay umahon silang nagsasaya mula roon, at ang bayan ay nagkakagulo. Iyon ang ingay na narinig ninyo.+ 46  At, bukod dito, si Solomon ay umupo na sa trono ng paghahari.+ 47  At, isang bagay pa, ang mga lingkod ng hari ay pumaroon upang batiin ang ating panginoong Haring David na nawa’y mapabuti siya, na nagsasabi, ‘Gawin nawa ng iyong Diyos ang pangalan ni Solomon na mas marilag kaysa sa iyong pangalan, at nawa ay gawin niyang mas dakila ang kaniyang trono kaysa sa iyong trono!’+ Sa gayon ang hari ay yumukod sa higaan.+ 48  At sinabi pa rin ito ng hari, ‘Pagpalain+ nawa si Jehova na Diyos ng Israel, na ngayon ay nagbigay ng isa na uupo sa aking trono, na nakikita ng aking sariling mga mata!’ ”+ 49  At ang lahat ng inanyayahang kasama ni Adonias ay nagsimulang manginig at tumindig at yumaon.+ 50  At si Adonias ay natakot dahil kay Solomon. Kaya tumindig siya at umalis at sinunggaban ang mga sungay ng altar.+ 51  Sa kalaunan ay may ulat na isinaysay kay Solomon, na nagsasabi: “Narito, si Adonias ay natakot kay Haring Solomon; at narito, nakatangan siya sa mga sungay ng altar, na nagsasabi, ‘Pasumpain muna ninyo sa akin si Haring Solomon na hindi niya papatayin ang kaniyang lingkod sa pamamagitan ng tabak.’ ” 52  Dito ay sinabi ni Solomon: “Kung siya ay magiging isang magiting na lalaki, wala ni isa mang buhok+ niya ang mahuhulog sa lupa; ngunit kung kasamaan ang masumpungan sa kaniya,+ siya rin ay mamamatay.”+ 53  Kaya si Haring Solomon ay nagsugo at ibinaba nila siya mula sa altar. Nang magkagayon ay pumasok siya at yumukod kay Haring Solomon; pagkatapos ay sinabi ni Solomon sa kaniya: “Umuwi ka sa iyong bahay.”+

Talababa