Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

1 Cronica 2:1-55

2  Ito ang mga anak ni Israel:+ si Ruben,+ si Simeon,+ si Levi+ at si Juda,+ si Isacar+ at si Zebulon,+  si Dan,+ si Jose+ at si Benjamin,+ si Neptali,+ si Gad+ at si Aser.+  Ang mga anak ni Juda ay sina Er+ at Onan+ at Shela.+ Ang tatlo ay ipinanganak sa kaniya mula sa anak na babae ni Shua, ang Canaanitang babae. At si Er na panganay ni Juda ay naging masama sa paningin ni Jehova, kung kaya niya siya pinatay.+  At ipinanganak sa kaniya ni Tamar+ na kaniyang manugang si Perez+ at si Zera. Ang lahat ng mga anak ni Juda ay lima.  Ang mga anak ni Perez ay sina Hezron at Hamul.+  At ang mga anak ni Zera+ ay sina Zimri at Etan at Heman at Calcol at Dara.+ Lima silang lahat.  At ang mga anak ni Carmi+ ay sina Acar na tagapagdala ng sumpa sa Israel,+ na gumawa ng kawalang-katapatan may kaugnayan sa bagay na nakatalaga sa pagkapuksa.+  At ang mga anak ni Etan+ ay sina Azarias.  At ang mga anak ni Hezron+ na ipinanganak sa kaniya ay sina Jerameel+ at Ram+ at Kelubai. 10  Kung tungkol kay Ram, naging anak niya si Aminadab.+ Naging anak naman ni Aminadab si Nason+ na pinuno ng mga anak ni Juda. 11  Naging anak naman ni Nason si Salma.+ Naging anak naman ni Salma si Boaz.+ 12  Naging anak naman ni Boaz si Obed.+ Naging anak naman ni Obed si Jesse.+ 13  Naging anak naman ni Jesse ang kaniyang panganay na si Eliab,+ at si Abinadab+ na ikalawa, at si Simea+ na ikatlo, 14  si Netanel na ikaapat, si Radai na ikalima, 15  si Ozem na ikaanim, si David+ na ikapito. 16  At ang kanilang mga kapatid na babae ay sina Zeruias at Abigail;+ at ang mga anak ni Zeruias ay sina Abisai+ at Joab+ at Asahel,+ tatlo. 17  Kung tungkol kay Abigail, isinilang niya si Amasa;+ at ang ama ni Amasa ay si Jeter+ na Ismaelita. 18  Kung tungkol kay Caleb na anak ni Hezron,+ nagkaanak siya ng mga lalaki kay Azuba na kaniyang asawa at kay Jeriot; at ito ang kaniyang mga anak: sina Jeser at Sobab at Ardon. 19  Sa kalaunan ay namatay si Azuba. Kaya kinuha ni Caleb para sa kaniyang sarili si Eprat,+ at sa kalaunan ay ipinanganak nito si Hur+ sa kaniya. 20  Naging anak naman ni Hur si Uri.+ Naging anak naman ni Uri si Bezalel.+ 21  At pagkatapos ay sumiping si Hezron sa anak na babae ni Makir+ na ama ni Gilead.+ At kinuha niya ito nang siya ay animnapung taóng gulang, ngunit ipinanganak nito si Segub sa kaniya. 22  Naging anak naman ni Segub si Jair,+ na nagkaroon ng dalawampu’t tatlong lunsod+ sa lupain ng Gilead. 23  Nang maglaon ay kinuha ng Gesur+ at Sirya+ ang Havot-jair+ mula sa kanila, pati ang Kenat+ at ang mga sakop na bayan nito, animnapung lunsod. Ang lahat ng ito ang mga anak ni Makir na ama ni Gilead. 24  At pagkamatay ni Hezron+ sa Caleb-eprata, nang si Abias ang asawa ni Hezron, ipinanganak nito sa kaniya si Ashur na ama ni Tekoa.+ 25  At ang mga anak ni Jerameel+ na panganay ni Hezron ay si Ram+ na panganay at si Buna at si Oren at si Ozem, si Ahias. 26  At si Jerameel ay nagkaroon ng isa pang asawa, na ang pangalan ay Atara. Siya ang ina ni Onam. 27  At ang naging mga anak ni Ram+ na panganay ni Jerameel ay sina Maaz at Jamin at Eker. 28  At ang naging mga anak ni Onam+ ay sina Samai at Jada. At ang mga anak ni Samai ay sina Nadab at Abisur. 29  At ang pangalan ng asawa ni Abisur ay Abihail, at sa kalaunan ay ipinanganak nito sa kaniya si Aban at si Molid. 30  At ang mga anak ni Nadab+ ay sina Seled at Apaim. Ngunit si Seled ay namatay na walang mga anak. 31  At ang mga anak ni Apaim ay sina Isi. At ang mga anak ni Isi ay sina Sesan;+ at ang mga anak ni Sesan, sina Alai. 32  At ang mga anak ni Jada na kapatid ni Samai ay sina Jeter at Jonatan. Ngunit si Jeter ay namatay na walang mga anak. 33  At ang mga anak ni Jonatan ay sina Peleth at Zaza. Ito ang naging mga anak ni Jerameel. 34  At si Sesan+ ay hindi nagkaroon ng mga anak na lalaki, kundi mga anak na babae. Si Sesan nga ay nagkaroon ng lingkod na Ehipsiyo+ na ang pangalan ay Jarha. 35  Kaya ibinigay ni Sesan ang kaniyang anak kay Jarha na kaniyang lingkod bilang asawa, at sa kalaunan ay ipinanganak nito sa kaniya si Atai. 36  Naging anak naman ni Atai si Natan. Naging anak naman ni Natan si Zabad.+ 37  Naging anak naman ni Zabad si Eplal. Naging anak naman ni Eplal si Obed. 38  Naging anak naman ni Obed si Jehu. Naging anak naman ni Jehu si Azarias. 39  Naging anak naman ni Azarias si Helez. Naging anak naman ni Helez si Eleasa. 40  Naging anak naman ni Eleasa si Sismai. Naging anak naman ni Sismai si Salum. 41  Naging anak naman ni Salum si Jekamias. Naging anak naman ni Jekamias si Elisama. 42  At ang mga anak ni Caleb+ na kapatid ni Jerameel ay sina Mesa na kaniyang panganay, na ama ni Zip, at ang mga anak ni Maresa na ama ni Hebron. 43  At ang mga anak ni Hebron ay sina Kora at Tapua at Rekem at Sema. 44  Naging anak naman ni Sema si Raham na ama ni Jorkeam. Naging anak naman ni Rekem si Samai. 45  At ang anak ni Samai ay si Maon; at si Maon ang ama ni Bet-zur.+ 46  Kung tungkol kay Epa na babae ni Caleb, isinilang niya sina Haran at Mosa at Gazez. Kung tungkol kay Haran, naging anak niya si Gazez. 47  At ang mga anak ni Jahdai ay sina Regem at Jotam at Gesan at Pelet at Epa at Saap. 48  Kung tungkol sa babae ni Caleb na si Maaca, isinilang niya sina Seber at Tirhana. 49  Sa kalaunan ay ipinanganak niya si Saap na ama ni Madmana,+ si Seva na ama ni Macbena at ama ni Gibea.+ At ang anak na babae ni Caleb+ ay si Acsa.+ 50  Ito ang naging mga anak ni Caleb. Ang mga anak ni Hur+ na panganay ni Eprata:+ si Sobal+ na ama ni Kiriat-jearim,+ 51  si Salma na ama ni Betlehem,+ si Harep na ama ni Bet-gader. 52  At si Sobal+ na ama ni Kiriat-jearim ay nagkaroon ng mga anak: si Haroe, kalahati ng mga Menuhot. 53  At ang mga pamilya ni Kiriat-jearim ay ang mga Itrita+ at ang mga Puteo at ang mga Sumateo at ang mga Misraita. Sa kanila nagmula ang mga Zoratita+ at ang mga Estaolita.+ 54  Ang mga anak ni Salma ay si Betlehem+ at ang mga Netopatita,+ si Atrot-bet-joab at kalahati ng mga Manahatita, ang mga Zorita. 55  At ang mga pamilya ng mga eskriba na tumatahan sa Jabez+ ay ang mga Tirateo, ang mga Simeateo, ang mga Sucateo. Ito ang mga Kenita+ na nanggaling kay Hammat na ama ng sambahayan ni Recab.+

Talababa