Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

1 Cronica 11:1-47

11  Nang maglaon ay nagtipon kay David sa Hebron+ ang lahat ng mga Israelita,+ na nagsasabi: “Narito! Kami ay iyong buto at iyong laman.+  Kapuwa kahapon at noong una, maging noong si Saul ang hari, ikaw ang siyang naglalabas at nagpapasok sa Israel;+ at sinabi sa iyo ni Jehova na iyong Diyos, ‘Ikaw ang magpapastol+ sa aking bayang Israel, at ikaw ang magiging lider+ sa aking bayang Israel.’ ”  Kaya ang lahat ng matatandang lalaki ng Israel ay pumaroon sa hari sa Hebron at si David ay nakipagtipan sa kanila sa Hebron sa harap ni Jehova; pagkatapos nito ay pinahiran+ nila si David bilang hari sa Israel, ayon sa salita+ ni Jehova sa pamamagitan ni Samuel.+  Nang maglaon ay pumaroon si David at ang buong Israel sa Jerusalem,+ samakatuwid ay sa Jebus,+ kung saan ang mga Jebusita+ ang mga tumatahan sa lupain.  At ang mga tumatahan sa Jebus ay nagsabi kay David: “Hindi ka papasok dito.”+ Gayunman, binihag ni David ang moog ng Sion,+ na siyang tinutukoy na Lunsod ni David.+  Kaya sinabi ni David: “Ang sinumang unang mananakit+ sa mga Jebusita, siya ang magiging ulo at prinsipe.” At si Joab+ na anak ni Zeruias ang unang nakaahon, at siya ang naging ulo.  At si David ay nanahanan sa dakong mahirap puntahan.+ Kaya naman tinawag nila iyon na Lunsod ni David.+  At pinasimulan niyang itayo ang lunsod sa buong palibot, mula sa Gulod hanggang sa mga dako sa palibot, ngunit si Joab ang nagbigay-buhay+ sa iba pang bahagi ng lunsod.  At si David ay patuloy na dumakila nang dumakila,+ sapagkat si Jehova ng mga hukbo ay sumasakaniya.+ 10  At ito ang mga ulo ng makapangyarihang+ mga lalaki ni David, na nanghahawakang matatag sa kaniya sa kaniyang paghahari kasama ng buong Israel, upang gawin siyang hari ayon sa salita+ ni Jehova may kinalaman sa Israel. 11  At ito ang talaan ng makapangyarihang mga lalaki ni David: Si Jasobeam+ na anak ng isang Hacmonita, na ulo ng tatlo. Iwinawasiwas niya ang kaniyang sibat sa tatlong daan na pinatay sa iisang pagkakataon.+ 12  At pagkatapos niya ay naroon si Eleazar+ na anak ni Dodo na Ahohita.+ Siya ay kabilang sa tatlong makapangyarihang lalaki.+ 13  Siya ang kasama ni David sa Pas-damim,+ kung saan ang mga Filisteo ay nagtipon para sa digmaan. At may isang bahagi noon ng bukid na punô ng sebada, at ang bayan, sa ganang kanila, ay tumakas dahil sa mga Filisteo.+ 14  Ngunit tumindig siya sa gitna ng bukid at iniligtas iyon, at pinagbabagsak ang mga Filisteo, anupat si Jehova ay nagligtas+ sa pamamagitan ng isang dakilang pagliligtas.+ 15  At tatlo sa tatlumpung+ pangulo ang lumusong sa bato, kay David sa yungib ng Adulam,+ habang ang isang kampo ng mga Filisteo ay nagkakampo sa mababang kapatagan ng Repaim.+ 16  At si David noon ay nasa dakong di-madaling puntahan;+ at isang garison ng mga Filisteo+ ang nasa Betlehem noon. 17  Pagkatapos ng sandaling panahon ay nagpamalas si David ng kaniyang paghahangad at nagsabi: “O kung makaiinom+ lamang sana ako ng tubig mula sa imbakang-tubig ng Betlehem,+ na nasa pintuang-daan!” 18  Dahil dito ay sapilitang pumasok ang tatlo sa kampo ng mga Filisteo at sumalok ng tubig mula sa imbakang-tubig ng Betlehem, na nasa pintuang-daan, at kumuha at dinala iyon kay David.+ At si David ay hindi pumayag na inumin iyon, kundi ibinuhos niya iyon para kay Jehova.+ 19  At sinabi pa niya: “Malayong mangyari sa ganang akin, kung tungkol sa aking Diyos, na gawin ito! Iinumin ko ba ang dugo+ ng mga lalaking ito na nagsapanganib ng kanilang mga kaluluwa? Sapagkat nanganib ang kanilang mga kaluluwa nang kunin nila iyon.” At hindi siya pumayag na inumin iyon.+ Ito ang mga bagay na ginawa ng tatlong makapangyarihang lalaki. 20  Kung tungkol kay Abisai+ na kapatid ni Joab,+ siya ang naging ulo ng tatlo; at iwinawasiwas niya ang kaniyang sibat sa tatlong daang napatay, at siya ay may reputasyon na gaya ng sa tatlo. 21  Sa tatlo, siya ang higit na kilala kaysa sa dalawa, at siya ang naging pinuno sa kanila; at gayunman ay hindi siya umabot+ sa unang tatlo. 22  Kung tungkol kay Benaias+ na anak ni Jehoiada,+ na anak ng isang magiting na lalaki, na gumawa ng maraming gawa sa Kabzeel,+ siya mismo ang nagpabagsak sa dalawang anak ni Ariel ng Moab; at siya mismo ang lumusong at nagpabagsak ng isang leon+ sa loob ng isang balon noong isang araw na umulan ng niyebe. 23  At siya ang nagpabagsak sa lalaking Ehipsiyo, isang lalaki na may pambihirang laki, na limang siko ang taas.+ At sa kamay ng Ehipsiyo ay may isang sibat+ na tulad ng biga ng mga manggagawa sa habihan; gayunma’y nilusong niya ito taglay ang isang tungkod at inagaw ang sibat mula sa kamay ng Ehipsiyo at pinatay ito sa pamamagitan ng sarili nitong sibat.+ 24  Ito ang mga bagay na ginawa ni Benaias na anak ni Jehoiada, at siya ay nagkaroon ng pangalan sa tatlong makapangyarihang lalaki. 25  Bagaman higit siyang kilala kaysa sa tatlumpu, gayunma’y sa ranggo ng unang tatlo ay hindi siya umabot.+ Gayunman, inilagay siya ni David upang mamahala sa kaniyang sariling tagapagbantay.+ 26  Kung tungkol sa makapangyarihang mga lalaki ng mga hukbong militar, naroon si Asahel+ na kapatid ni Joab, si Elhanan+ na anak ni Dodo ng Betlehem, 27  si Samot+ na Harorita, si Helez na Pelonita,+ 28  si Ira+ na anak ni Ikes na Tekoita, si Abi-ezer na Anatotita,+ 29  si Sibecai+ na Husatita, si Ilai na Ahohita,+ 30  si Maharai+ na Netopatita,+ si Heled+ na anak ni Baanah na Netopatita, 31  si Itai na anak ni Ribai+ ng Gibeah+ mula sa mga anak ni Benjamin,+ si Benaias na Piratonita,+ 32  si Hurai na mula sa mga agusang libis ng Gaas,+ si Abiel na Arbatita, 33  si Azmavet na Baharumita,+ si Eliaba na Saalbonita, 34  na mga anak ni Hasem na Gizonita, si Jonatan+ na anak ni Sagee na Hararita, 35  si Ahiam na anak ni Sacar+ na Hararita, si Elipal+ na anak ni Ur, 36  si Heper na Mekeratita, si Ahias na Pelonita, 37  si Hezro na Carmelita,+ si Naarai na anak ni Ezbai, 38  si Joel na kapatid ni Natan,+ si Mibhar na anak ni Hagri, 39  si Zelek na Ammonita, si Naharai na Berotita, na tagapagdala ng baluti ni Joab na anak ni Zeruias, 40  si Ira na Itrita, si Gareb+ na Itrita, 41  si Uria+ na Hiteo,+ si Zabad na anak ni Alai, 42  si Adina na anak ni Siza na Rubenita, isang ulo sa mga Rubenita, na sa kaniya ay may tatlumpu; 43  si Hanan na anak ni Maaca, at si Josapat na Mitnita, 44  si Uzia na Asteratita, sina Shama at Jeiel, ang mga anak ni Hotam na Aroerita, 45  si Jediael na anak ni Simri, at si Joha na kaniyang kapatid na Tizita, 46  si Eliel na Mahavita, at sina Jeribai at Josavias na mga anak ni Elnaam, at si Itma na Moabita. 47  Sina Eliel at Obed at Jaasiel na Mezobaita.

Talababa