Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

1 Cronica 1:1-54

1  Si Adan,+ si Set,+ si Enos,+   si Kenan,+ si Mahalalel,+ si Jared,+   si Enoc,+ si Matusalem,+ si Lamec,+   si Noe,+ si Sem,+ si Ham+ at si Japet.+  Ang mga anak ni Japet ay sina Gomer at Magog+ at Madai+ at Javan+ at Tubal at Mesec+ at Tiras.+  At ang mga anak ni Gomer ay sina Askenaz+ at Ripat+ at Togarma.+  At ang mga anak ni Javan ay sina Elisa+ at Tarsis,+ Kitim+ at Rodanim.+  Ang mga anak ni Ham ay sina Cus+ at Mizraim,+ Put+ at Canaan.+  At ang mga anak ni Cus ay sina Seba+ at Havila at Sabta+ at Raama+ at Sabteca.+ At ang mga anak ni Raama ay sina Sheba at Dedan.+ 10  At naging anak ni Cus si Nimrod.+ Siya nga ang nagpasimuno sa pagiging makapangyarihan sa lupa.+ 11  Kung tungkol kay Mizraim, naging anak niya sina Ludim+ at Anamim at Lehabim at Naptuhim+ 12  at Patrusim+ at Casluhim+ (na pinanggalingan ng mga Filisteo)+ at Captorim.+ 13  Kung tungkol kay Canaan, naging anak niya si Sidon+ na kaniyang panganay at si Het+ 14  at ang Jebusita+ at ang Amorita+ at ang Girgasita+ 15  at ang Hivita+ at ang Arkeo at ang Sinita+ 16  at ang Arvadita+ at ang Zemarita+ at ang Hamateo.+ 17  Ang mga anak ni Sem+ ay sina Elam+ at Asur+ at Arpacsad+ at Lud+ at Aram, At Uz at Hul at Geter at Mas.+ 18  Kung tungkol kay Arpacsad, naging anak niya si Shela,+ at naging anak ni Shela si Eber.+ 19  At si Eber ay nagkaanak ng dalawang lalaki. Ang pangalan ng isa ay Peleg,+ sapagkat nang kaniyang mga araw ay nabahagi ang lupa; at ang pangalan ng kaniyang kapatid ay Joktan. 20  Kung tungkol kay Joktan, naging anak niya sina Almodad at Selep at Hazarmavet at Jera+ 21  at Hadoram at Uzal at Dikla+ 22  at Obal at Abimael at Sheba+ 23  at Opir+ at Havila+ at Jobab;+ ang lahat ng ito ang mga anak ni Joktan. 24  Si Sem,+ si Arpacsad,+ si Shela,+ 25  si Eber,+ si Peleg,+ si Reu,+ 26  si Serug,+ si Nahor,+ si Tera,+ 27  si Abram,+ na siyang si Abraham.+ 28  Ang mga anak ni Abraham ay sina Isaac+ at Ismael.+ 29  Ito ang kanilang mga pamilyang pinagmulan: ang panganay ni Ismael na si Nebaiot+ at si Kedar+ at si Adbeel at si Mibsam,+ 30  si Misma at si Duma,+ si Masa, si Hadad+ at si Tema, 31  si Jetur, si Napis at si Kedema.+ Ito ang mga anak ni Ismael. 32  Kung tungkol sa mga anak ni Ketura,+ na babae+ ni Abraham, isinilang niya sina Zimran at Joksan at Medan+ at Midian+ at Isbak+ at Shuah.+ At ang mga anak ni Joksan ay sina Sheba at Dedan.+ 33  At ang mga anak ni Midian ay sina Epa+ at Eper at Hanok at Abida at Eldaa.+ Ang lahat ng ito ang mga anak ni Ketura. 34  At naging anak ni Abraham si Isaac.+ Ang mga anak ni Isaac ay sina Esau+ at Israel.+ 35  Ang mga anak ni Esau ay sina Elipaz, Reuel+ at Jeus at Jalam at Kora.+ 36  Ang mga anak ni Elipaz ay si Teman+ at si Omar, si Zepo at si Gatam, si Kenaz+ at si Timna+ at si Amalek.+ 37  Ang mga anak ni Reuel ay sina Nahat, Zera, Shamah at Miza.+ 38  At ang mga anak ni Seir+ ay sina Lotan at Sobal at Zibeon at Anah+ at Dison at Ezer at Disan.+ 39  At ang mga anak ni Lotan ay sina Hori at Homam. At ang kapatid na babae ni Lotan ay si Timna.+ 40  Ang mga anak ni Sobal ay si Alvan at si Manahat at si Ebal, si Sepo at si Onam.+ At ang mga anak ni Zibeon ay sina Aias at Anah.+ 41  Ang mga anak ni Anah ay sina Dison.+ At ang mga anak ni Dison ay sina Hemdan at Esban at Itran at Keran.+ 42  Ang mga anak ni Ezer+ ay sina Bilhan at Zaavan at Akan.+ Ang mga anak ni Disan ay sina Uz at Aran.+ 43  At ito ang mga hari na naghari sa lupain ng Edom+ bago maghari ang sinumang hari+ sa mga anak ni Israel: si Bela na anak ni Beor, na ang pangalan ng kaniyang lunsod ay Dinhaba.+ 44  Sa kalaunan ay namatay si Bela, at si Jobab na anak ni Zera+ na mula sa Bozra+ ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya. 45  Sa kalaunan ay namatay si Jobab, at si Husam+ na mula sa lupain ng mga Temanita+ ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya. 46  Sa kalaunan ay namatay si Husam, at si Hadad+ na anak ni Bedad, na siyang tumalo sa Midian+ sa parang ng Moab, ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya. At ang pangalan ng kaniyang lunsod ay Avit.+ 47  Sa kalaunan ay namatay si Hadad, at si Samla na mula sa Masreka+ ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya. 48  Sa kalaunan ay namatay si Samla, at si Shaul na mula sa Rehobot+ sa tabi ng Ilog ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya. 49  Sa kalaunan ay namatay si Shaul, at si Baal-hanan na anak ni Acbor+ ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya. 50  Sa kalaunan ay namatay si Baal-hanan, at si Hadad ay nagsimulang maghari bilang kahalili niya; at ang pangalan ng kaniyang lunsod ay Pau, at ang pangalan ng kaniyang asawa ay Mehetabel, na anak na babae ni Matred, na anak na babae ni Mezahab.+ 51  Sa kalaunan ay namatay si Hadad. At ang mga shik ng Edom ay sina shik Timna, shik Alva, shik Jetet,+ 52  shik Oholibama, shik Elah, shik Pinon,+ 53  shik Kenaz, shik Teman, shik Mibzar,+ 54  shik Magdiel, shik Iram.+ Ito ang mga shik+ ng Edom.

Talababa