1 Corinto 4:1-21

4  Tayahin nawa kami ng tao bilang mga nasasakupan+ ni Kristo at mga katiwala+ ng mga sagradong lihim+ ng Diyos.  Bukod diyan, sa kalagayang ito, ang hinahanap sa mga katiwala+ ay ang masumpungang tapat ang isang tao.+  Napakaliit na bagay nga sa akin na ako ay susuriin ninyo o ng isang tribunal ng mga tao.+ Kahit ako ay hindi nagsusuri sa aking sarili.  Sapagkat wala akong kamalayan+ sa anumang bagay na laban sa aking sarili. Bagaman sa pamamagitan nito ay hindi ako napatutunayang matuwid, ngunit siya na sumusuri sa akin ay si Jehova.+  Kaya huwag ninyong hatulan+ ang anumang bagay bago pa ang takdang panahon, hanggang sa dumating ang Panginoon,+ na kapuwa magdadala ng mga lihim na bagay ng kadiliman tungo sa liwanag+ at maghahayag ng mga layunin ng mga puso,+ at kung magkagayon ay darating sa bawat isa ang kaniyang papuri mula sa Diyos.+  Ngayon, mga kapatid, ang mga bagay na ito ay iniangkop ko upang ikapit sa aking sarili at kay Apolos+ sa inyong ikabubuti, upang sa kalagayan namin ay matutuhan ninyo ang alituntunin: “Huwag higitan ang mga bagay na nakasulat,”+ upang ang bawat isa sa inyo ay huwag magmalaki+ sa pagkampi sa isa laban sa iba.+  Sapagkat sino ang nagpapangyaring mapaiba+ ka sa iba? Sa katunayan, ano ang mayroon ka na hindi mo tinanggap?+ Ngayon, kung talagang tinanggap mo iyon,+ bakit ka naghahambog+ na para bang hindi mo tinanggap?  Busog na ba kayo? Mayaman na ba kayo?+ Nagsimula na ba kayong mamahala bilang mga hari+ nang wala kami? At nais ko nga sanang nakapagsimula na kayong mamahala bilang mga hari, upang kami rin ay mamahalang kasama ninyo bilang mga hari.+  Sapagkat sa wari ko ay kaming mga apostol ang huling inilagay ng Diyos sa tanghalan+ bilang mga taong itinalaga sa kamatayan,+ sapagkat kami ay naging pandulaang panoorin+ sa sanlibutan, at sa mga anghel,+ at sa mga tao.+ 10  Kami ay mga mangmang+ dahil kay Kristo, ngunit kayo ay marurunong+ kay Kristo; kami ay mahihina,+ ngunit kayo ay malalakas;+ may mabuting pagkakilala+ sa inyo, ngunit kami ay may kawalang-dangal.+ 11  Hanggang sa mismong oras na ito ay patuloy kaming nagugutom+ at nauuhaw+ rin at bahagya nang nadaramtan+ at napagsususuntok+ at walang tahanan+ 12  at nagpapagal,+ na nagtatrabaho sa pamamagitan ng aming sariling mga kamay.+ Kapag nilalait, kami ay nagpapala;+ kapag pinag-uusig, kami ay nagtitiis;+ 13  kapag sinisiraang-puri, kami ay namamanhik;+ naging gaya kami ng basura ng sanlibutan, ang sukal ng lahat ng bagay, hanggang ngayon.+ 14  Isinusulat ko ang mga bagay na ito, hindi upang hiyain kayo, kundi upang paalalahanan kayo bilang minamahal kong mga anak.+ 15  Sapagkat mayroon man kayong sampung libong tagapagturo+ kay Kristo, tiyak na wala kayong maraming ama;+ sapagkat kay Kristo Jesus ay ako ang naging inyong ama sa pamamagitan ng mabuting balita.+ 16  Kaya nga namamanhik ako sa inyo, maging mga tagatulad kayo sa akin.+ 17  Iyan ang dahilan kung bakit ko isinusugo sa inyo si Timoteo,+ yamang siya ang aking minamahal at tapat na anak+ sa Panginoon; at ipaaalaala niya sa inyo ang aking mga pamamaraan may kaugnayan kay Kristo Jesus,+ gaya ng itinuturo ko sa lahat ng dako sa bawat kongregasyon. 18  Ang ilan ay nagmamalaki+ na para bang hindi na ako paririyan sa inyo. 19  Ngunit paririyan ako sa inyo sa di-kalaunan, kung loloobin ni Jehova,+ at malalaman ko, hindi ang pananalita niyaong mga nagmamalaki, kundi ang kanilang kapangyarihan. 20  Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi nakasalalay sa pananalita, kundi sa kapangyarihan.+ 21  Ano ang nais ninyo? Paririyan ba ako sa inyo na may pamalo,+ o may pag-ibig at kahinahunan ng espiritu?+

Talababa