Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online | BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

1 Corinto 1:1-31

1  Si Pablo, na tinawag upang maging apostol+ ni Jesu-Kristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos,+ at si Sostenes+ na ating kapatid  sa kongregasyon ng Diyos na nasa Corinto,+ sa inyo na mga pinabanal+ na kaisa ni Kristo Jesus, na tinawag upang maging mga banal,+ kasama ng lahat niyaong sa lahat ng dako ay tumatawag sa pangalan+ ng ating Panginoon, si Jesu-Kristo, na Panginoon nila at natin:+  Magkaroon nawa kayo ng di-sana-nararapat na kabaitan+ at kapayapaan+ mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesu-Kristo.+  Lagi kong pinasasalamatan ang Diyos tungkol sa inyo dahil sa di-sana-nararapat na kabaitan+ ng Diyos na ibinigay sa inyo kay Kristo Jesus;+  na sa lahat ng bagay ay pinayaman+ kayo sa kaniya, sa lubos na kakayahang magsalita at sa lubos na kaalaman,+  kung paanong ang patotoo tungkol sa Kristo+ ay pinatatag sa gitna ninyo,  upang huwag kayong magkulang ng anumang kaloob,+ habang may-pananabik ninyong hinihintay ang pagkakasiwalat+ ng ating Panginoong Jesu-Kristo.  Patatatagin+ din niya kayo hanggang sa wakas, upang maging malaya kayo sa anumang akusasyon+ sa araw+ ng ating Panginoong Jesu-Kristo.+  Ang Diyos ay tapat,+ na siyang tumawag sa inyo tungo sa pakikibahagi+ sa kaniyang Anak na si Jesu-Kristo na ating Panginoon. 10  Ngayon ay pinapayuhan+ ko kayo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan+ ng ating Panginoong Jesu-Kristo na kayong lahat ay magsalita nang magkakasuwato,+ at na huwag magkaroon ng mga pagkakabaha-bahagi+ sa gitna ninyo, kundi lubos kayong magkaisa sa iisang pag-iisip at sa iisang takbo ng kaisipan.+ 11  Sapagkat may ibinunyag+ sa akin tungkol sa inyo, mga kapatid ko, yaong mga nasa sambahayan ni Cloe, na may mga di-pagkakasundo na umiiral sa gitna ninyo. 12  Ang ibig kong sabihin ay ito, na ang bawat isa sa inyo ay nagsasabi: “Ako ay kay Pablo,” “Ngunit ako ay kay Apolos,”+ “Ngunit ako ay kay Cefas,” “Ngunit ako ay kay Kristo.” 13  Lumilitaw na nababahagi ang Kristo.+ Hindi ibinayubay si Pablo para sa inyo, hindi ba? O binautismuhan+ ba kayo sa pangalan ni Pablo? 14  Nagpapasalamat ako na wala akong binautismuhang sinuman sa inyo maliban kina Crispo+ at Gayo,+ 15  upang walang sinumang magsabi na binautismuhan kayo sa pangalan ko. 16  Oo, binautismuhan ko rin ang sambahayan ni Estefanas.+ Tungkol naman sa iba, hindi ko alam kung may binautismuhan akong iba pa. 17  Sapagkat isinugo ako ni Kristo,+ hindi upang magbautismo, kundi upang ipahayag ang mabuting balita, hindi nga sa pamamagitan ng karunungan sa pananalita,+ upang ang pahirapang tulos ng Kristo ay hindi mapawalang-silbi. 18  Sapagkat ang pananalita tungkol sa pahirapang tulos ay kamangmangan+ doon sa mga nalilipol,+ ngunit sa atin na mga inililigtas+ ay kapangyarihan ito ng Diyos.+ 19  Sapagkat nasusulat: “Paglalahuin ko ang karunungan ng mga taong marurunong,+ at ang katalinuhan ng mga taong matatalino+ ay itatakwil ko.”+ 20  Nasaan ang taong marunong? Nasaan ang eskriba?+ Nasaan ang debatista+ ng sistemang ito ng mga bagay?+ Hindi ba ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanlibutan?+ 21  Sapagkat yamang, sa karunungan ng Diyos, ang sanlibutan sa pamamagitan ng karunungan+ nito ay hindi nakakilala sa Diyos,+ minabuti ng Diyos na sa pamamagitan ng kamangmangan+ niyaong ipinangangaral ay iligtas yaong mga naniniwala. 22  Sapagkat kapuwa ang mga Judio ay humihingi ng mga tanda+ at ang mga Griego ay naghahanap ng karunungan;+ 23  ngunit ipinangangaral namin si Kristo na ibinayubay,+ sa mga Judio ay sanhi ng ikatitisod+ ngunit sa mga bansa ay kamangmangan;+ 24  gayunman, doon sa mga tinawag, kapuwa mga Judio at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan+ ng Diyos at ang karunungan+ ng Diyos. 25  Sapagkat ang isang mangmang na bagay ng Diyos ay mas marunong kaysa sa mga tao, at ang isang mahinang bagay ng Diyos ay mas malakas kaysa sa mga tao.+ 26  Sapagkat nakikita ninyo ang kaniyang pagtawag sa inyo, mga kapatid, na hindi marami na marunong+ ayon sa laman ang tinawag,+ hindi marami ang makapangyarihan,+ hindi marami ang ipinanganak na maharlika; 27  kundi pinili ng Diyos ang mangmang na mga bagay ng sanlibutan,+ upang mailagay niya sa kahihiyan ang mga taong marurunong; at pinili ng Diyos ang mahihinang bagay ng sanlibutan, upang mailagay niya sa kahihiyan ang malalakas na bagay;+ 28  at pinili ng Diyos ang mabababang bagay ng sanlibutan at ang mga bagay na hinahamak, ang mga bagay na wala,+ upang mapawi+ niya ang mga bagay na umiiral, 29  upang walang laman ang maghambog+ sa paningin ng Diyos. 30  Ngunit dahil sa kaniya kung kaya kayo ay kaisa ni Kristo Jesus, na sa atin ay naging karunungan+ mula sa Diyos, at katuwiran+ din at pagpapabanal+ at pagpapalaya sa pamamagitan ng pantubos;+ 31  upang maging gaya nga ng nasusulat: “Siya na naghahambog, ipaghambog niya si Jehova.”+

Talababa