Accessibility setting

Pumili ng wika

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Bibliya Online

BAGONG SANLIBUTANG SALIN NG BANAL NA KASULATAN

1 Corinto 1:1-31

1  Si Pablo, na tinawag upang maging apostol+ ni Jesu-Kristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos,+ at si Sostenes+ na ating kapatid  sa kongregasyon ng Diyos na nasa Corinto,+ sa inyo na mga pinabanal+ na kaisa ni Kristo Jesus, na tinawag upang maging mga banal,+ kasama ng lahat niyaong sa lahat ng dako ay tumatawag sa pangalan+ ng ating Panginoon, si Jesu-Kristo, na Panginoon nila at natin:+  Magkaroon nawa kayo ng di-sana-nararapat na kabaitan+ at kapayapaan+ mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesu-Kristo.+  Lagi kong pinasasalamatan ang Diyos tungkol sa inyo dahil sa di-sana-nararapat na kabaitan+ ng Diyos na ibinigay sa inyo kay Kristo Jesus;+  na sa lahat ng bagay ay pinayaman+ kayo sa kaniya, sa lubos na kakayahang magsalita at sa lubos na kaalaman,+  kung paanong ang patotoo tungkol sa Kristo+ ay pinatatag sa gitna ninyo,  upang huwag kayong magkulang ng anumang kaloob,+ habang may-pananabik ninyong hinihintay ang pagkakasiwalat+ ng ating Panginoong Jesu-Kristo.  Patatatagin+ din niya kayo hanggang sa wakas, upang maging malaya kayo sa anumang akusasyon+ sa araw+ ng ating Panginoong Jesu-Kristo.+  Ang Diyos ay tapat,+ na siyang tumawag sa inyo tungo sa pakikibahagi+ sa kaniyang Anak na si Jesu-Kristo na ating Panginoon. 10  Ngayon ay pinapayuhan+ ko kayo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan+ ng ating Panginoong Jesu-Kristo na kayong lahat ay magsalita nang magkakasuwato,+ at na huwag magkaroon ng mga pagkakabaha-bahagi+ sa gitna ninyo, kundi lubos kayong magkaisa sa iisang pag-iisip at sa iisang takbo ng kaisipan.+ 11  Sapagkat may ibinunyag+ sa akin tungkol sa inyo, mga kapatid ko, yaong mga nasa sambahayan ni Cloe, na may mga di-pagkakasundo na umiiral sa gitna ninyo. 12  Ang ibig kong sabihin ay ito, na ang bawat isa sa inyo ay nagsasabi: “Ako ay kay Pablo,” “Ngunit ako ay kay Apolos,”+ “Ngunit ako ay kay Cefas,” “Ngunit ako ay kay Kristo.” 13  Lumilitaw na nababahagi ang Kristo.+ Hindi ibinayubay si Pablo para sa inyo, hindi ba? O binautismuhan+ ba kayo sa pangalan ni Pablo? 14  Nagpapasalamat ako na wala akong binautismuhang sinuman sa inyo maliban kina Crispo+ at Gayo,+ 15  upang walang sinumang magsabi na binautismuhan kayo sa pangalan ko. 16  Oo, binautismuhan ko rin ang sambahayan ni Estefanas.+ Tungkol naman sa iba, hindi ko alam kung may binautismuhan akong iba pa. 17  Sapagkat isinugo ako ni Kristo,+ hindi upang magbautismo, kundi upang ipahayag ang mabuting balita, hindi nga sa pamamagitan ng karunungan sa pananalita,+ upang ang pahirapang tulos ng Kristo ay hindi mapawalang-silbi. 18  Sapagkat ang pananalita tungkol sa pahirapang tulos ay kamangmangan+ doon sa mga nalilipol,+ ngunit sa atin na mga inililigtas+ ay kapangyarihan ito ng Diyos.+ 19  Sapagkat nasusulat: “Paglalahuin ko ang karunungan ng mga taong marurunong,+ at ang katalinuhan ng mga taong matatalino+ ay itatakwil ko.”+ 20  Nasaan ang taong marunong? Nasaan ang eskriba?+ Nasaan ang debatista+ ng sistemang ito ng mga bagay?+ Hindi ba ginawa ng Diyos na kamangmangan ang karunungan ng sanlibutan?+ 21  Sapagkat yamang, sa karunungan ng Diyos, ang sanlibutan sa pamamagitan ng karunungan+ nito ay hindi nakakilala sa Diyos,+ minabuti ng Diyos na sa pamamagitan ng kamangmangan+ niyaong ipinangangaral ay iligtas yaong mga naniniwala. 22  Sapagkat kapuwa ang mga Judio ay humihingi ng mga tanda+ at ang mga Griego ay naghahanap ng karunungan;+ 23  ngunit ipinangangaral namin si Kristo na ibinayubay,+ sa mga Judio ay sanhi ng ikatitisod+ ngunit sa mga bansa ay kamangmangan;+ 24  gayunman, doon sa mga tinawag, kapuwa mga Judio at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan+ ng Diyos at ang karunungan+ ng Diyos. 25  Sapagkat ang isang mangmang na bagay ng Diyos ay mas marunong kaysa sa mga tao, at ang isang mahinang bagay ng Diyos ay mas malakas kaysa sa mga tao.+ 26  Sapagkat nakikita ninyo ang kaniyang pagtawag sa inyo, mga kapatid, na hindi marami na marunong+ ayon sa laman ang tinawag,+ hindi marami ang makapangyarihan,+ hindi marami ang ipinanganak na maharlika; 27  kundi pinili ng Diyos ang mangmang na mga bagay ng sanlibutan,+ upang mailagay niya sa kahihiyan ang mga taong marurunong; at pinili ng Diyos ang mahihinang bagay ng sanlibutan, upang mailagay niya sa kahihiyan ang malalakas na bagay;+ 28  at pinili ng Diyos ang mabababang bagay ng sanlibutan at ang mga bagay na hinahamak, ang mga bagay na wala,+ upang mapawi+ niya ang mga bagay na umiiral, 29  upang walang laman ang maghambog+ sa paningin ng Diyos. 30  Ngunit dahil sa kaniya kung kaya kayo ay kaisa ni Kristo Jesus, na sa atin ay naging karunungan+ mula sa Diyos, at katuwiran+ din at pagpapabanal+ at pagpapalaya sa pamamagitan ng pantubos;+ 31  upang maging gaya nga ng nasusulat: “Siya na naghahambog, ipaghambog niya si Jehova.”+

Talababa