Humula si Daniel tungkol sa Kaharian ng Diyos at sa pagdating ng Mesiyas. Bumagsak ang Babilonya

SI Daniel, isang kabataang kahanga-hanga ang katapatan, ay dinalang bihag sa Babilonya bago mawasak ang Jerusalem. Siya at ang ilang Judio—mga bihag mula sa nalupig na kaharian ng Juda—ay binigyan ng kaunting kalayaan ng mga bumihag sa kanila. Sa matagal niyang pamamalagi sa Babilonya, tumanggap si Daniel ng malaking pagpapala mula sa Diyos, anupat nakaligtas sa yungib ng mga leon at nasulyapan pa nga ang mangyayari sa hinaharap. Ang pinakamahahalagang hula ni Daniel ay nakatuon sa Mesiyas at sa Kaniyang pamamahala.

Nalaman ni Daniel kung kailan darating ang Mesiyas. Sinabi kay Daniel kung kailan dapat asahan ng bayan ng Diyos ang pagdating ng “Mesiyas na Lider”69 na sanlinggo ng mga taon matapos iutos ang pagsasauli at pagtatayong-muli ng mga pader ng Jerusalem. Ang isang literal na sanlinggo ay binubuo ng pitong araw; ang isang sanlinggo ng mga taon ay binubuo ng pitong taon. Ibinigay ang utos na iyon matagal pa matapos ang panahon ni Daniel, samakatuwid nga, noong 455 B.C.E. Mula 455 B.C.E., ang 69 na “sanlinggo” ay inabot ng 483 taon at nagtapos noong taóng 29 C.E. Sa susunod na bahagi ng publikasyong ito, makikita natin kung ano ang nangyari noong taóng iyon. Nakita rin ni Daniel sa pangitain na ang Mesiyas ay “kikitlin,” o papatayin, bilang pagbabayad-sala sa kasalanan.Daniel 9:24-26.

Magiging Hari sa langit ang Mesiyas. Sa isang pambihirang pangitain, nakita ni Daniel ang mismong langit at ang paglapit ng Mesiyas, na tinutukoy bilang “isang gaya ng anak ng tao,” sa trono ni Jehova. Binigyan siya ni Jehova ng “pamamahala at dangal at kaharian.” Ang Kahariang iyan ay mananatili magpakailanman. Isa pang kapana-panabik na detalye ang nalaman ni Daniel tungkol sa Mesiyanikong Kaharian—may makakasamang tagapamahala ang Hari, isang grupo na tinutukoy bilang “mga banal ng Kadaki-dakilaan.”Daniel 7:13, 14, 27.

Lilipulin ng Kaharian ang mga pamahalaan sa daigdig na ito. Binigyan ng Diyos si Daniel ng kakayahang maipaliwanag ang nakalilitong panaginip ni Nabucodonosor, ang hari ng Babilonya. Nakakita ang hari ng isang higanteng imahen na ang ulo ay ginto, ang dibdib at mga bisig ay pilak, ang tiyan at mga hita ay tanso, ang mga binti ay bakal, at ang mga paa ay magkahalong bakal at putik. Isang batong natibag mula sa isang bundok ang tumama sa marurupok na paa ng imahen at nagkadurug-durog ito. Ipinaliwanag ni Daniel na ang mga bahagi ng katawan ng imahen ay lumalarawan sa magkakasunod na kapangyarihang pandaigdig, na nagsimula sa Babilonya bilang ulong ginto. Nakita ni Daniel sa pangitain na kikilos ang Kaharian ng Diyos sa panahong namamahala ang pinakahuling kapangyarihan ng masamang daigdig na ito. Dudurugin nito ang lahat ng pamahalaan sa daigdig. Pagkatapos, mamamahala ang Kaharian ng Diyos magpakailanman.Daniel, kabanata 2.

Nasaksihan ng napakatanda nang si Daniel ang pagbagsak ng Babilonya. Bumagsak ang lunsod sa kamay ni Haring Ciro, gaya ng inihula ng mga propeta. Di-nagtagal, sa wakas ay pinalaya rin ang mga Judio mula sa pagkabihag—pagkatapos mismo ng inihulang 70-taóng pagiging iláng ng kanilang lupain. Sa pangangasiwa ng tapat na mga gobernador, saserdote, at mga propeta, nang maglaon ay naitayong-muli ng mga Judio ang Jerusalem at ang templo ni Jehova. Pero ano kaya ang mangyayari sa pagtatapos ng 483 taon?

Batay sa aklat ng Daniel.