Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Ang Bibliya—Ano ang Mensahe Nito?

Ano ba talaga ang mensahe ng Bibliya?

Bakit Mahalaga ang Bibliya?

Alamin ang ilang detalye tungkol sa Bibliya, ang pinakapopular na aklat sa buong daigdig.

SEKSIYON 1

Gumawa ang Diyos ng Paraiso Para sa Tao

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa paglalang sa mga tao? Anong mga utos ang ibinigay ng Diyos sa unang mag-asawa?

SEKSIYON 2

Nawalang Paraiso

Bagaman hinatulan ng Diyos sina Adan at Eva, anong pag-asa ang ibinigay ng Diyos?

SEKSIYON 3

Nakaligtas sa Baha ang Tao

Paano lumaganap sa buong lupa ang kasamaan? Paano pinatunayan ni Noe na isa siyang tapat na tao?

SEKSIYON 4

Nakipagtipan ang Diyos kay Abraham

Bakit lumipat si Abraham sa Canaan? Anong tipan ang ipinangako ni Jehova kay Abraham?

SEKSIYON 5

Pinagpala ng Diyos si Abraham at ang Kaniyang Pamilya

Ano ang ipinahihiwatig ni Jehova nang hilingin niya kay Abraham na ihain si Isaac? Ano ang inihula ni Jacob bago siya mamatay?

SEKSIYON 6

Nanatiling Tapat si Job

Paano ipinakikita ng aklat ng Job na ang matatalinong nilalang ay may papel sa pagbabangong-puri sa soberanya ng Diyos?

SEKSIYON 7

Iniligtas ng Diyos ang Israel

Paano ginamit ng Diyos si Moises para iligtas ang Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto? Bakit nagdiriwang ng Paskuwa ang mga Israelita?

SEKSIYON 8

Pumasok sa Canaan ang Israel

Nang pumasok ang mga Israelita sa Canaan, bakit iniligtas ni Jehova si Rahab at ang kaniyang pamilya sa Jerico?

SEKSIYON 9

Humingi ng Hari ang mga Israelita

Nang humiling ang mga Israelita ng hari, pinili ni Jehova si Saul. Bakit ipinalit ni Jehova si David kay Haring Saul?

SEKSIYON 10

Isang Matalinong Hari

Ano ang ilang halimbawa ng karunungan ni Solomon? Ano ang resulta nang lumihis siya sa daan ni Jehova?

SEKSIYON 11

Mga Awit na Nakaaaliw at Nakapagtuturo

Ano-anong awit ang nagpapakitang tinutulungan at inaaliw ng Diyos ang mga umiibig sa kaniya? Ano ang isiniwalat ng hari sa Awit ni Solomon?

SEKSIYON 12

Praktikal na Karunungan Mula sa Diyos

Alamin kung paano naglalaan ng praktikal na patnubay at saligan para magtiwala sa Diyos ang aklat ng Mga Kawikaan at Eclesiastes.

SEKSIYON 13

Mabubuting Hari at Masasamang Hari

Bakit nahati ang Israel sa dalawang kaharian?

SEKSIYON 14

Nagsalita ang Diyos sa Pamamagitan ng mga Propeta

Ano-anong mensahe ang ipinahayag ng mga propeta ng Diyos? Alamin ang apat na tema ng kanilang mensahe.

SEKSIYON 15

Nasulyapan ng Isang Bihag na Propeta ang Mangyayari sa Hinaharap

Ano ang nalaman ni Daniel tungkol sa Mesiyas at sa Kaharian ng Diyos?

SEKSIYON 16

Dumating ang Mesiyas

Paano ginamit ni Jehova ang isang anghel para ipakilala si Jesus bilang ang Mesiyas? Paano inihayag ni Jehova ang kaniyang Anak bilang ang Mesiyas?

SEKSIYON 17

Nagturo si Jesus Tungkol sa Kaharian ng Diyos

Ano ang tema ng pangangaral ni Jesus? Paano niya ipinakita na ang pamamahala niya ay salig sa pag-ibig at katarungan?

SEKSIYON 18

Gumawa si Jesus ng mga Himala

Ano ang ipinakikita ng mga himala ni Jesus tungkol sa kaniyang kapangyarihan at sa pamamahala niya sa lupa sa hinaharap?

SEKSIYON 19

Ang Hula ni Jesus na Makaaapekto sa Buong Daigdig

Ano ang ibig sabihin ng tanda na ibinigay ni Jesus sa kaniyang mga apostol?

SEKSIYON 20

Pinatay si Jesu-Kristo

Anong bagong pagdiriwang ang pinasimulan ni Jesus bago siya ipinagkanulo at ipako sa tulos?

SEKSIYON 21

Buháy si Jesus!

Paano natuklasan ng mga alagad ni Jesus na siya’y binuhay-muli ng Diyos?

SEKSIYON 22

Walang-Takot na Nangaral ang mga Apostol

Ano ang nangyari noong Kapistahan ng Pentecostes? Ano ang naging reaksiyon ng mga kaaway sa pangangaral ng mga alagad ni Jesus?

SEKSIYON 23

Lumaganap ang mabuting balita

Ano ang nangyari matapos pagalingin ni Pablo ang isang lalaki sa Listra? Bakit kinailangang pumunta ni Pablo sa Roma?

SEKSIYON 24

Sumulat si Pablo sa mga Kongregasyon

Anong mga tagubilin ang ibinigay ni Pablo hinggil sa tamang kaayusan sa kongregasyon? Ano ang sinabi niya tungkol sa ipinangakong binhi?

SEKSIYON 25

Payo Tungkol sa Pananampalataya, Paggawi, at Pag-ibig

Paano maipakikita ng isang Kristiyano na siya’y may pananampalataya? Paano maipakikita ng isa na talagang iniibig niya ang Diyos?

SEKSIYON 26

Naibalik na Paraiso!

Paano nakumpleto ng aklat ng Apocalipsis ang mensahe ng Bibliya?

Ang Buod ng Mensahe ng Bibliya

Paano unti-unting isiniwalat ni Jehova na si Jesus ang magiging Mesiyas, ang magsasauli ng paraiso sa lupa?

Talâ ng Mahahalagang Pangyayari sa Bibliya

Tingnan ang talâ ng mga pangyayari sa kasaysayan ng Bibliya, mula 4026 B.C.E. hanggang mga 100 C.E.