Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Matuto Mula sa Dakilang Guro

 KABANATA 24

Huwag Maging Magnanakaw Kahit Kailan!

Huwag Maging Magnanakaw Kahit Kailan!

NANAKAWAN ka na ba?— Ano ang nadama mo?— Sinuman ang kumuha nito ay isang magnanakaw, at walang may gusto sa isang magnanakaw. Sa palagay mo, paano kaya nagiging magnanakaw ang isang tao? Ganoon na ba siya nang ipanganak?

Katatapos pa lamang nating matutuhan na ang mga tao ay ipinanganganak na makasalanan. Kaya tayong lahat ay di-sakdal. Pero walang sinuman ang ipinanganak na magnanakaw. Ang isang magnanakaw ay posibleng magmula sa isang mabuting pamilya. Maaaring tapat ang kaniyang mga magulang at mga kapatid. Pero posibleng maging magnanakaw ang isang tao dahil sa kaniyang sariling pagnanasa sa mga bagay na gaya ng pera at ng nabibili ng pera.

Sino sa palagay mo ang kauna-unahang magnanakaw?— Pag-isipan natin ito. Nang ang Dakilang Guro ay nasa langit, kilala niya ang personang ito. Ang magnanakaw na ito ay isang anghel. Pero yamang ginawang sakdal ng Diyos ang lahat ng anghel, paano naging magnanakaw ang anghel na ito?— Buweno, gaya ng natutuhan natin sa Kabanata 8 ng aklat na ito, naghangad siya ng isang bagay na hindi kaniya. Natatandaan mo ba kung ano iyon?

Matapos lalangin ng Diyos ang unang lalaki at babae, hinangad ng anghel na iyon na siya ang sambahin nila. Wala siyang karapatan sa kanilang pagsamba. Ang pagsamba nila ay para sa Diyos. Pero ninakaw niya ito! Nang makumbinsi niya sina Adan at Eva na sambahin siya, ang anghel ay naging magnanakaw. Siya ay naging Satanas na Diyablo.

Bakit ba nagiging magnanakaw ang isang tao?Dahil sa pagnanasa sa isang bagay na hindi kaniya. Ang pagnanasang ito ay nagiging napakatindi  anupat maging ang mabubuting tao ay maaaring maudyukan nitong gumawa ng masasamang bagay. Kung minsan, ang mga taong ito na nagiging magnanakaw ay hindi na nagsisisi kahit kailan upang gumawa uli ng mabuti. Isa na rito ang apostol ni Jesus. Ang pangalan niya ay Judas Iscariote.

Alam ni Judas na masamang magnakaw sapagkat siya’y naturuan na ng Kautusan ng Diyos mula pa sa kaniyang pagkabata. Alam niya na nagsalita pa nga ang Diyos mula sa langit at nagsabi sa kaniyang bayan: “Huwag kang magnanakaw.” (Exodo 20:15) Nang lumaki na si Judas, nakilala niya ang Dakilang Guro at naging isa siya sa kaniyang mga alagad. Nang dakong huli, pinili pa nga ni Jesus si Judas para maging isa sa kaniyang 12 apostol.

Si Jesus at ang kaniyang mga apostol ay sama-sama kung maglakbay. Sila ay sama-samang kumakain. At ang lahat ng pera ng grupo ay nakatago sa isang kahon. Ibinigay ni Jesus ang kahong ito kay Judas para ingatan. Mangyari pa, hindi kay Judas ang pera. Pero alam mo ba kung ano ang ginawa ni Judas pagkaraan?

Bakit nagnakaw si Judas?

Si Judas ay nagsimulang kumuha ng pera mula sa kahon kahit hindi dapat. Kinukuha niya ito kapag walang nakatingin, at gumawa pa nga siya ng paraan para makakuha ng mas marami pa. Palagi na lamang pera ang nasa isip niya. Tingnan natin kung saan humantong ang maling pagnanasang ito ilang araw na lamang bago patayin ang Dakilang Guro.

Si Maria na kapatid ng kaibigan ni Jesus na si Lazaro ay kumuha ng mamahaling langis at ibinuhos ito sa mga paa ni Jesus. Pero nagreklamo si Judas. Alam mo ba kung bakit?— Sinabi niya na dapat sana ay ipinagbili ang langis at ibinigay ang pinagbilhan sa mahihirap na tao. Pero ang totoo ay gusto lamang niyang madagdagan ang pera sa kahon para manakaw niya ito.Juan 12:1-6.

Sinabihan ni Jesus si Judas na huwag guluhin ang napakabait na si Maria. Hindi nagustuhan ni Judas ang sinabi ni Jesus sa kaniya, kaya nagpunta siya sa mga punong saserdote, na mga kaaway ni Jesus. Gusto nilang  hulihin si Jesus, pero gusto nilang gawin ito sa gabi para hindi sila makita ng mga tao.

Sinabi ni Judas sa mga saserdote: ‘Sasabihin ko sa inyo kung paano ninyo mahuhuli si Jesus kung bibigyan ninyo ako ng pera. Magkano ang ibibigay ninyo sa akin?’

‘Bibigyan ka namin ng tatlumpung pirasong pilak,’ ang sagot ng mga saserdote.Mateo 26:14-16.

Kinuha ni Judas ang pera. Parang ipinagbili niya ang Dakilang Guro sa mga lalaking iyon! Aakalain mo bang may makagagawa ng gayong kasamáng bagay?— Buweno, ganiyan ang nangyayari kapag ang isang tao ay nagiging magnanakaw at kinukuha ang pera ng iba. Mas iniibig niya ang pera kaysa sa ibang tao o kaysa sa Diyos pa nga.

Baka sabihin mo, ‘Wala akong mas iibigin kundi ang Diyos na Jehova lamang.’ Mabuti naman kung ganiyan ang nadarama mo. Nang piliin ni Jesus si Judas bilang apostol, malamang na ganiyan din ang nadama ni Judas. Ang ibang naging mga magnanakaw ay baka ganiyan din ang nadama. Pag-usapan natin ang ilan sa kanila.

Anong masasamang bagay ang iniisip nina Acan at David?

Ang isa ay ang lingkod ng Diyos na si Acan, na nabuhay matagal pa bago isilang ang Dakilang Guro. Nakakita si Acan ng isang magandang kasuutan, isang barang ginto, at ilang pirasong  pilak. Hindi sa kaniya ang mga ito. Sinasabi ng Bibliya na ang mga ito ay kay Jehova dahil kinuha ang mga ito sa mga kaaway ng bayan ng Diyos. Pero gustung-gusto ito ni Acan kaya ninakaw niya ang mga ito.Josue 6:19; 7:11, 20-22.

Heto pa ang isang halimbawa. Noong sinaunang panahon, pinili ni Jehova si David para maging hari sa bayan ng Israel. Isang araw, sinimulang tingnan ni David ang magandang babaing si Bat-sheba. Palagi niyang tinitingnan si Bat-sheba at iniisip na iuwi siya sa kaniyang bahay para makasama niya. Pero, si Bat-sheba ay asawa na ni Uria. Ano sana ang ginawa ni David?

Dapat sana ay inalis na ni David sa isip niya na mapasakaniya si Bat-sheba. Pero hindi niya ito ginawa. Kaya iniuwi ni David si Bat-sheba sa kaniyang bahay. At pagkatapos ay ipinapatay niya si Uria. Bakit kaya ginawa ni David  ang masasamang bagay na ito?— Dahil patuloy niyang hinangad ang isang babae na pag-aari na ng iba.2 Samuel 11:2-27.

Sa anong paraan naging magnanakaw si Absalom?

Dahil nagsisi naman si David, pumayag si Jehova na manatili siyang buháy. Pero mula noon ay nagkaroon na si David ng maraming problema. Gusto ng anak niyang si Absalom na siya ang maging hari sa halip na si David. Kaya kapag may dumarating na mga tao para makipagkita kay David, inaakbayan sila ni Absalom at hinahalikan. Ang sabi ng Bibliya: “Patuloy na ninanakaw ni Absalom ang mga puso ng mga tao sa Israel.” Nakumbinsi niya ang mga taong iyon na siya ang gawing hari sa halip na si David.2 Samuel 15:1-12.

Nakaramdam ka na ba ng sobrang paghahangad sa isang bagay, gaya ng naramdaman nina Acan, David, at Absalom?— Kung ang bagay na ito ay pag-aari ng iba, ang pagkuha rito nang walang pahintulot ay pagnanakaw. Natatandaan mo ba kung ano ang gusto ng unang magnanakaw na si Satanas?— Gusto niyang siya ang sambahin ng mga tao sa halip na ang Diyos. Kaya si Satanas ay masasabing nagnakaw nang makumbinsi niya sina Adan at Eva na sumunod sa kaniya.

Kapag ang isang tao ay nagmamay-ari ng isang bagay, siya ang may karapatang magsabi kung sino ang puwedeng gumamit nito. Halimbawa, baka pumunta ka para makipaglaro sa ibang mga bata sa kanilang bahay. Tama bang kumuha ng isang bagay roon at iuwi ito sa inyong bahay?— Hindi, maliban na lamang kung sabihin sa iyo ng kanilang tatay o nanay na puwede. Kung mag-uuwi ka ng isang bagay nang hindi nagpapaalam sa kanila, iyon ay pagnanakaw.

Bakit maaari kang matuksong magnakaw?— Dahil hinahangad mo ang isang bagay na hindi naman sa iyo. Kung hindi ka man nakikita ng ibang tao na kinukuha mo ito, sino ang nakakakita sa iyo?— Ang Diyos na Jehova. At dapat nating tandaan na galít ang Diyos sa pagnanakaw. Kaya ang pag-ibig sa Diyos at sa iyong kapuwa ay tutulong sa iyo na huwag maging magnanakaw kahit kailan.

Maliwanag na sinasabi sa Bibliya na mali ang magnakaw. Pakisuyong basahin ang Marcos 10:17-19; Roma 13:9; at Efeso 4:28.