MAY kilala ka bang mga batang lalaki o babae na umaastang mayabang at siga-siga?— Gusto mo bang makisama sa kanila? O mas gusto mong makisama sa isa na mabait at mapayapa?— Sinabi ng Dakilang Guro: “Maligaya ang mga mapagpayapa, yamang sila ay tatawaging ‘mga anak ng Diyos.’ ”Mateo 5:9.

Pero kung minsan may mga taong gumagawa ng mga bagay na ikinagagalit natin. Hindi ba’t totoo iyan?— Kaya naman parang gusto nating gumanti sa kanila. Minsan ay nangyari ito sa mga alagad ni Jesus noong sila’y naglalakbay na kasama ni Jesus patungong Jerusalem. Hayaan mong ikuwento ko ito sa iyo.

Nang malayu-layo na ang nalalakbay nila, pinauna ni Jesus ang ilan sa kaniyang mga alagad sa isang nayon ng mga Samaritano para humanap ng mapagpapahingahan nila. Pero ayaw ng mga tagaroon na magtagal sila, kasi iba ang relihiyon ng mga Samaritano. At ayaw nila sa sinumang pumupunta sa lunsod ng Jerusalem para sumamba.

Ano ang gustong gawin nina Santiago at Juan para makaganti sa mga Samaritano?

 Kung mangyari iyan sa iyo, ano ang gagawin mo? Magagalit ka ba? Gagantihan mo ba sila?— Iyan ang gustong gawin ng mga alagad na sina Santiago at Juan. Sinabi nila kay Jesus: ‘Ibig mo bang sabihin namin sa apoy na bumaba mula sa langit at puksain sila?’ Kaya pala sila tinawag ni Jesus na Mga Anak ng Kulog! Pero sinabi sa kanila ni Jesus na hindi tamang makitungo nang gayon sa ibang tao.Lucas 9:51-56; Marcos 3:17.

Totoo nga na maaaring maging masungit sa atin ang mga tao kung minsan. Baka ayaw tayong isali ng ibang mga bata sa mga laro nila. Baka sabihin pa nga nila: “Ayaw namin sa iyo.” Kapag ganiyan ang nangyayari, maaaring magalit tayo, hindi ba? Parang gusto nating gumanti sa kanila. Pero dapat ba nating gawin ito?

Bakit hindi mo kunin ang iyong Bibliya? Buklatin natin sa Kawikaan kabanata 24, talata 29. Mababasa natin dito: “Huwag mong sabihin: ‘Kung ano ang ginawa niya sa akin, gayon ang gagawin ko sa kaniya. Igaganti ko sa bawat isa ang ayon sa kaniyang pagkilos.’ ”

Ano ang pagkaintindi mo rito?— Sinasabi nito na hindi tayo dapat gumanti. Hindi tayo dapat maging masungit sa isang tao dahil lamang sa masungit siya sa atin. Pero paano kaya kung may humahamon sa iyo ng away? Baka subukin niyang galitin ka sa pamamagitan ng panunukso. Baka pagtawanan ka niya at sabihing takot ka. Halimbawang tawagin ka niyang duwag. Ano ang gagawin mo? Makikipag-away ka ba?

Tingnan nating muli ang sinasabi ng Bibliya. Buklatin mo sa Mateo kabanata 5, talata 39. Dito ay sinasabi ni Jesus: “Huwag mong labanan siya na balakyot; kundi sinumang sumampal sa iyo sa iyong kanang pisngi, iharap mo rin sa kaniya ang kabila.” Ano sa palagay mo ang ibig sabihin ni Jesus dito? Ibig ba niyang sabihin na kapag may sumuntok sa iyo sa isang panig ng iyong mukha, ipasusuntok mo rin sa kaniya ang kabila?

Hindi, hindi naman ganiyan ang ibig sabihin ni Jesus. Ang sampal ay hindi gaya ng suntok. Ito’y mas nahahawig sa pagtulak o pagsalya. Baka may sumampal sa atin para maghamon ng away. Gusto niyang magalit  tayo. At kapag nagalit tayo at itinulak din natin o isinalya siya, ano ang mangyayari?— Malamang na mauwi ito sa away.

Pero ayaw ni Jesus na makipag-away ang kaniyang mga tagasunod. Kaya sinabi niya na kapag may sumampal sa atin, hindi natin siya dapat sampalin din bilang ganti. Hindi tayo dapat magalit at makipag-away. Kung makikipag-away tayo, ipinakikita natin na wala tayong ipinagkaiba sa isa na nagpasimula ng away.

Kung sakaling nagkakagulo na, ano sa palagay mo ang pinakamabuting gawin?— Umalis ka na lamang. Maaaring paulit-ulit kang itulak o isalya ng ibang tao. Pero malamang na hanggang doon na lamang iyon. Kapag umalis ka, hindi ibig sabihin nito na mahina ka. Ang ibig sabihin nito ay matatag ka sa kung ano ang tama.

Ano ang dapat nating gawin kapag may naghahamon ng away sa atin?

 Pero paano kung nakipag-away ka at nanalo ka? Ano ang mangyayari pagkatapos?— Ang natalo mo ay puwedeng magbalik na may kasamang ilang kaibigan. Baka saktan ka pa nga nila sa pamamagitan ng pamalo o patalim. Kung gayon, naiintindihan mo na ba ngayon kung bakit ayaw ni Jesus na tayo ay makipag-away?

Ano ang gagawin natin kapag may nakita tayong nag-aaway? Dapat ba tayong kumampi sa isa sa kanila?— Sinasabi sa atin ng Bibliya kung ano ang tamang gawin. Buklatin natin ang Kawikaan kabanata 26, talata 17. Sinasabi nito: “Gaya ng isa na sumusunggab sa mga tainga ng aso ang sinumang dumaraan na ikinagagalit ang pag-aaway na hindi kaniya.”

Paanong ang pakikisali sa awayan ng ibang tao ay katulad ng pagsunggab sa mga tainga ng aso? Baka masaktan ka, kaya huwag mo itong gagawin!

Ano ba ang mangyayari kapag sinunggaban mo ang mga tainga ng aso? Masasaktan ang aso, at sasakmalin ka nito, hindi ba? Habang nagpupumiglas ang aso, lalo mo namang kailangang higpitan ang paghawak sa mga tainga nito at lalo namang nanggigigil ang aso. Kapag binitiwan mo ito, malamang na kagatin ka nito nang mariin. Pero wala ka na bang gagawin kundi hawakan na lamang ang kaniyang mga tainga habang buhay?

Buweno, iyan ang ating papasuking problema kapag nakisali tayo sa awayan ng ibang tao. Maaaring hindi natin alam kung sino ang nagsimula ng away o kung bakit sila nag-aaway. Maaaring binubugbog nga ang isang tao, pero baka naman dahil sa ninakawan siya nito. Kung tutulungan natin siya, tinutulungan natin ang isang magnanakaw. Mali ito, hindi ba?

 Kung gayon, ano ang dapat mong gawin kapag may nakita kang nag-aaway?— Kung nasa paaralan, puwede kang tumakbo at sabihin sa isang guro. At kung sa labas naman ng paaralan, puwede mong tawagin ang sinuman sa mga magulang mo o ang pulis. Oo, kahit na gustong makipag-away ng ibang tao, dapat tayong maging mapagpayapa.

Ano ang dapat mong gawin kapag may nakita kang nag-aaway?

Ginagawa ng tunay na mga alagad ni Jesus ang lahat ng kanilang makakaya para makaiwas sa pakikipag-away. Sa ganitong paraan ay ipinakikita natin na naninindigan tayo sa kung ano ang tama. Sinasabi ng Bibliya na ang isang alagad ni Jesus ay “hindi kailangang makipag-away, kundi kailangang maging banayad sa lahat.”2 Timoteo 2:24.

Tingnan natin ang ilan pang magagandang payo na tutulong sa atin na makaiwas sa away: Roma 12:17-21 at 1 Pedro 3:10, 11.