NAPAKAGANDA sana kung ang lahat ay gumagawa ng mabuti, hindi ba?— Pero walang sinuman ang palaging gumagawa ng mabubuting bagay. Alam mo ba kung bakit tayong lahat ay nakagagawa ng masama kung minsan, kahit na gustuhin nating gumawa ng mabuti?— Dahil tayong lahat ay ipinanganak na makasalanan. Pero may ilang tao na gumagawa ng maraming napakasasamang bagay. Galít sila sa ibang tao at sinasadyang saktan sila. Sa palagay mo kaya ay puwede pa silang magbago at matutong maging mabuti?

Tingnan mo ang binatang nagbabantay ng mga panlabas na kasuutan nitong mga bumabato kay Esteban. Ang kaniyang Hebreong pangalan ay Saul, pero ang kaniyang Romanong pangalan ay Pablo. Natutuwa siya na si Esteban, isang alagad ng Dakilang Guro, ay pinapatay. Tingnan natin kung bakit ginagawa ni Saul ang gayong masasamang bagay.

Si Saul ay kabilang sa isang relihiyosong grupo ng mga Judio na tinatawag na mga Pariseo. Taglay ng mga Pariseo ang Salita ng Diyos, pero mas interesado sila sa mga turo ng ilan sa kanilang sariling mga lider ng relihiyon. Ito ang dahilan kung kaya si Saul ay gumawa ng masasamang bagay.

Nang hulihin si Esteban sa Jerusalem, naroon mismo si Saul. Dinala si Esteban sa hukuman, kung saan ang ilan sa mga hukom ay mga Pariseo. Kahit na masasamang bagay ang ibinibintang kay Esteban, hindi siya natakot. May lakas-loob siyang nagsalita at lubusang nagpatotoo sa mga hukom tungkol sa Diyos na Jehova at kay Jesus.

Pero hindi nagustuhan ng mga hukom na iyon ang kanilang naririnig. Marami na silang alam tungkol kay Jesus. Sa katunayan, hindi pa nga  natatagalan bago nito, ipinapatay nila si Jesus! Pero pagkatapos, muling iniakyat ni Jehova si Jesus sa langit. Ngayon, sa halip na magbago, nilabanan ng mga hukom ang mga alagad ni Jesus.

Sinunggaban ng mga hukom si Esteban at inilabas siya ng lunsod. Binugbog nila siya hanggang sa mabuwal at pinagbabato. At, gaya ng makikita mo sa larawan, si Saul ay naroroon at nanonood. Iniisip niya na nararapat lamang na patayin si Esteban.

Bakit iniisip ni Saul na nararapat lamang na patayin si Esteban?

Alam mo ba kung bakit nag-isip nang gayon si Saul?— Buweno, si Saul ay naging Pariseo sa buong buhay niya, at naniniwala siyang tama ang itinuturo ng mga Pariseo. Mataas ang tingin niya sa mga lalaking ito, kaya ginaya niya sila.Gawa 7:54-60.

Pagkamatay ni Esteban, ano ang ginawa ni Saul?— Aba, pinagsikapan pa nga niyang ubusin ang natitira pang mga alagad ni Jesus! Sinalakay niya mismo ang kanilang mga bahay at kinaladkad na palabas kapuwa ang mga lalaki at mga babae. Pagkatapos ay ipinabilanggo niya sila. Marami sa mga alagad ang napilitang umalis sa Jerusalem, pero hindi sila tumigil sa pangangaral tungkol kay Jesus.Gawa 8:1-4.

 Dahil dito ay lalong nagalit si Saul sa mga alagad ni Jesus. Kaya pumunta siya kay Caifas na isang mataas na saserdote at humingi ng pahintulot na hulihin ang mga Kristiyano sa lunsod ng Damasco. Gusto ni Saul na dalhin silang bihag sa Jerusalem para sila maparusahan. Pero nang siya ay nasa daan patungong Damasco, isang nakagugulat na bagay ang naganap.

Sino ang nakikipag-usap kay Saul, at ano ang ipinagagawa Niya kay Saul?

Kumislap ang isang liwanag mula sa langit, at isang tinig ang nagsabi: “Saul, Saul, bakit mo ako pinag-uusig?” Si Jesus ang nagsasalita mula sa langit! Nakasisilaw ang liwanag anupat nabulag si Saul, at kinailangang akayin si Saul ng mga kasama niya papuntang Damasco.

Pagkalipas ng tatlong araw, nagpakita si Jesus sa isang pangitain sa isa sa kaniyang mga alagad sa Damasco na ang pangalan ay Ananias. Sinabi ni Jesus kay Ananias na dalawin si Saul, alisin ang pagkabulag niya, at kausapin siya. Nang makipag-usap si Ananias sa kaniya, tinanggap ni Saul ang katotohanan tungkol kay Jesus. Nagbalik ang kaniyang paningin. Napakalaki ng nabago sa buhay niya, at siya’y naging isang tapat na lingkod ng Diyos.Gawa 9:1-22.

Naiintindihan mo na ba ngayon kung bakit gumagawa ng masama si Saul noon?— Iyon ay dahil mali ang mga itinuro sa kaniya. Sumunod siya sa mga taong hindi tapat sa Diyos. At kabilang siya sa isang grupo ng mga tao na mas nagpapahalaga sa mga ideya ng mga tao kaysa sa Salita ng Diyos. Pero bakit kaya nagbago si Saul at nagsimulang gumawa ng mabuti, kahit patuloy pa rin sa paglaban sa Diyos ang ibang mga Pariseo?— Ito’y dahil sa hindi naman talagang laban si Saul sa katotohanan. Kaya nang ipakita sa kaniya kung ano ang tama, handa niyang gawin ito.

Alam mo ba kung naging ano si Saul nang maglaon?— Oo, nakilala siya bilang si apostol Pablo, isang apostol ni Jesus. At tandaan, si Pablo ay sumulat ng mas maraming aklat sa Bibliya kaysa kaninuman.

Maraming tao na gaya ni Saul ang maaaring magbago. Pero hindi ito madali dahil may isa na nag-uudyok sa mga tao na gumawa ng masama.  Alam mo ba kung sino ito?— Binanggit siya ni Jesus nang magpakita si Jesus kay Saul sa daan papuntang Damasco. Doon ay nakipag-usap si Jesus kay Saul mula sa langit at nagsabi: ‘Isinusugo kita para idilat ang mga mata ng mga tao, para ibaling sila mula sa kadiliman tungo sa liwanag at mula sa awtoridad ni Satanas tungo sa Diyos.’Gawa 26:17, 18.

Oo, si Satanas na Diyablo ang nag-uudyok sa lahat na gumawa ng masama. Nahihirapan ka ba kung minsan na gumawa ng tama?— Lahat tayo ay nahihirapan. Si Satanas ang may gawa nito. Pero may isa pang dahilan kung bakit hindi laging madali na gumawa ng tama. Alam mo ba ang dahilan?— Kasi, tayo’y ipinanganak na makasalanan.

Ang kasalanang ito ang dahilan kung kaya mas madali tayong gumawa ng mali kaysa gumawa ng tama. Kaya, ano ang kailangan nating gawin?Oo, dapat nating ipaglaban ang paggawa ng tama. Kapag nagawa natin ito, matitiyak natin na tutulungan tayo ni Jesus, na umiibig sa atin.

Nang si Jesus ay nasa lupa, inibig niya ang mga taong nakagawa ng masama pero nagbago naman. Alam niyang napakahirap para sa kanila na magbago.  Halimbawa, may mga babae na nakipagtalik na sa maraming lalaki. Mangyari pa, ito ay masama. Ang tawag ng Bibliya sa mga babaing ito ay mga patutot.

Bakit pinatawad ni Jesus ang babaing ito na nakagawa ng masama?

Minsan, isang babaing gaya nito ang nakabalita tungkol kay Jesus, at pumunta siya sa kinaroroonan ni Jesus sa bahay ng isang Pariseo. Binuhusan niya ng langis ang mga paa ni Jesus at pinunasan niya ng kaniyang buhok ang mga luha niya sa mga paa ni Jesus. Lungkot na lungkot siya sa kaniyang mga kasalanan, kaya pinatawad siya ni Jesus. Pero para sa Pariseo, hindi siya dapat patawarin.Lucas 7:36-50.

Alam mo ba kung ano ang sinabi ni Jesus sa ilang Pariseo?— Sinabi niya sa kanila: “Ang mga patutot ay nauuna na sa inyo sa kaharian ng Diyos.” (Mateo 21:31) Sinabi ito ni Jesus dahil naniniwala ang mga patutot sa kaniya, at binago nila ang kanilang masamang landas. Pero patuloy pa rin ang mga Pariseo sa paggawa ng masama sa mga alagad ni Jesus.

Kaya kapag ipinakikita ng Bibliya na masama ang ginagawa natin, dapat na handa tayong magbago. At kapag nalaman natin ang gustong ipagawa sa atin ni Jehova, dapat na manabik tayong gawin ito. Kung gayon ay matutuwa sa atin si Jehova at bibigyan niya tayo ng walang-hanggang buhay.

Para tulungan tayong makaiwas sa paggawa ng masama, basahin natin ang Awit 119:9-11; Kawikaan 3:5-7; at 12:15.