Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Matuto Mula sa Dakilang Guro

 KABANATA 6

Pinaglingkuran ng Dakilang Guro ang Ibang Tao

Pinaglingkuran ng Dakilang Guro ang Ibang Tao

GUSTO mo bang may gumagawa ng mabuti sa iyo?— Buweno, gusto rin ng ibang tao na may gumagawa ng mabuti para sa kanila. Gusto nating lahat ito. Alam iyan ng Dakilang Guro, at palagi siyang gumagawa ng mga bagay-bagay para sa mga tao. Sinabi niya: ‘Dumating ako, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod.’Mateo 20:28.

Ano ba ang pinagtatalunan ng mga tagasunod ni Jesus?

Kaya kung gusto nating maging katulad ng Dakilang Guro, ano ang dapat nating gawin?— Dapat nating paglingkuran ang iba. Dapat tayong gumawa ng mabubuting bagay para sa kanila. Totoo na maraming tao ang hindi gumagawa nito. Sa katunayan, gusto ng karamihan sa mga tao na sila ang paglingkuran ng iba. May pagkakataon na ganito rin ang nadama maging ng mga tagasunod ni Jesus. Bawat isa ay gustong maging ang pinakadakila o ang pinakaimportante sa lahat.

Isang araw, naglalakbay si Jesus kasama ang kaniyang mga alagad, na mga tagasunod niya. Pagdating nila sa lunsod ng Capernaum, malapit sa Dagat ng Galilea, silang lahat ay pumasok sa isang bahay. Doon ay tinanong sila ni Jesus: “Ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan?” Hindi sila kumibo sapagkat pinagtatalunan nila sa daan kung sino sa kanila ang mas dakila.Marcos 9:33, 34.

 Alam ni Jesus na hindi tamang isipin ng sinuman sa kaniyang mga alagad na isa sa kanila ang pinakadakila. Kaya, gaya ng natutuhan natin sa unang kabanata ng aklat na ito, pinatayo niya ang isang maliit na bata sa gitna nila at sinabi sa kanila na dapat silang maging mapagpakumbabang gaya ng musmos na iyon. Pero hindi pa rin sila natuto. Kaya nang malapit na ang kaniyang kamatayan, tinuruan sila ni Jesus ng isang aral na hinding-hindi nila malilimutan. Ano kaya ang ginawa niya?

Buweno, habang silang lahat ay sama-samang kumakain, tumayo si Jesus mula sa mesa at hinubad ang kaniyang panlabas na kasuutan. Pagkakuha ng isang tuwalya, ibinalot niya ito sa kaniyang baywang. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang palanggana at nilagyan ito ng tubig. Tiyak na nagtataka ang kaniyang mga tagasunod kung ano ang gagawin niya. Habang sila’y nagmamasid, isa-isa silang nilapitan ni Jesus, yumuko, at hinugasan ang kanilang mga paa. Pagkatapos ay tinuyo niya ng tuwalya ang kanilang mga paa. Isip-isipin na lamang iyon! Ano kaya kung naroroon ka? Ano kaya ang madarama mo?

Anong aral ang itinuturo ni Jesus noon sa kaniyang mga tagasunod?

Nadama ng kaniyang mga alagad na hindi tamang paglingkuran sila ng Dakilang Guro sa gayong paraan. Napahiya sila. Sa katunayan, hindi pumayag si Pedro na gawin ni Jesus sa kaniya ang mapagpakumbabang paglilingkod na ito. Pero sinabi ni Jesus na mahalaga para sa kaniya na gawin ito.

Hindi natin karaniwang hinuhugasan ang mga paa ng isa’t isa sa ngayon. Pero ginagawa ito noong si Jesus ay nasa lupa. Alam mo ba kung bakit?— Kasi, sa lupaing tinitirhan ni Jesus at ng kaniyang mga tagasunod, ang mga tao ay nakasandalyas. Kaya kapag sila ay naglalakad sa maaalikabok na daan, napupuno ng alikabok ang kanilang mga paa. Isang kabaitan noon na hugasan ang maaalikabok na paa ng isang bisita.

Pero sa pagkakataong ito ay wala ni isa man sa mga alagad ni Jesus ang nagkusang maghugas sa mga paa ng iba. Kaya si Jesus na mismo ang gumawa nito. Sa paggawa nito, tinuruan ni Jesus ang kaniyang mga tagasunod ng isang mahalagang aral. Kailangan nilang matutuhan ang aral na ito. At ito ang aral na kailangan nating matutuhan sa ngayon.

 Alam mo ba kung ano ang aral na iyon?— Nang isuot muli ni Jesus ang kaniyang panlabas na kasuutan at bumalik sa mesa, nagpaliwanag siya: “Alam ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong, ‘Guro,’ at, ‘Panginoon,’ at tama ang inyong sinasabi, sapagkat gayon ako. Samakatuwid, kung ako, bagaman Panginoon at Guro, ay naghugas ng inyong mga paa, kayo rin ay dapat na maghugas ng mga paa ng isa’t isa.”Juan 13:2-14.

Ano ang maitutulong mo sa iba?

Ipinakita rito ng Dakilang Guro na gusto niyang ang kaniyang mga tagasunod ay maglingkod sa isa’t isa. Ayaw niya na sila ay maging makasarili. Ayaw niyang ipalagay nila na sila ay napakaimportante anupat dapat na palaging pinaglilingkuran sila ng iba. Gusto niyang magkusa sila na maglingkod sa iba.

Hindi ba’t isang mainam na aral iyan?— Ikaw ba ay magiging gaya ng Dakilang Guro at maglilingkod sa ibang tao?— Tayong lahat ay makagagawa ng mga bagay-bagay para sa iba. Makapagpapasaya ito sa kanila. Pero higit sa lahat, makapagpapasaya ito kay Jesus at sa kaniyang Ama.

Hindi naman mahirap maglingkod sa iba. Kung magmamasid ka, makikita mo ang maraming bagay na magagawa mo para sa iba. Mag-isip ka ngayon: May maitutulong ka ba sa iyong nanay? Alam mong maraming bagay  siyang ginagawa para sa iyo at sa iba pa sa pamilya. Matutulungan mo ba siya?— Bakit hindi mo siya tanungin?

Baka puwedeng ihanda mo ang mesa bago kumain ang pamilya. O baka naman puwedeng ikaw na ang magligpit ng maruruming pinggan na nasa mesa pagkatapos kumain ang pamilya. Ang ilang bata ay nagtatapon ng basura araw-araw. Anumang bagay na magagawa mo, makapaglilingkod ka sa iba, gaya nga ng ginawa ni Jesus.

May nakababata ka bang mga kapatid na maaari mong paglingkuran? Tandaan, ang Dakilang Guro na si Jesus ay naglingkod kahit sa kaniyang mga tagasunod. Kapag pinaglilingkuran mo ang iyong nakababatang mga kapatid, tinutularan mo si Jesus. Ano ba ang magagawa mo para sa kanila?— Baka puwedeng tulungan mo silang matutong magligpit ng kanilang mga laruan pagkatapos nilang maglaro. O baka puwedeng tulungan mo silang magbihis. O baka puwedeng tulungan mo silang magligpit ng kanilang  higaan. May naiisip ka pa bang iba na magagawa mo para sa kanila?— Mamahalin ka nila sa paggawa mo ng mga bagay na ito, kung paanong minahal si Jesus ng kaniyang mga tagasunod.

Sa paaralan din ay makapaglilingkod ka sa ibang tao. Maaaring sa iyong mga kaklase o sa iyong guro. Kung ang mga aklat ng isa ay mahulog, isang kabaitan para sa iyo na tulungan siyang damputin ang mga ito. Baka puwedeng ikaw na ang kusang magpunas ng pisara o gumawa ng iba pang bagay para sa iyong guro. Maging ang pagbubukas ng pinto para sa iba ay isa ring mabait na paglilingkod.

Kung minsan, mapapansin natin na hindi nagpapasalamat ang mga taong pinaglilingkuran natin. Sa palagay mo kaya ay dahilan na ito para tumigil na tayo sa paggawa ng mabuti?— Hindi! Maraming tao ang hindi nagpasalamat kay Jesus sa kaniyang mabubuting ginawa. Pero hindi iyan nagpahinto sa kaniya sa paggawa ng mabuti.

Kaya huwag sana tayong mag-atubiling maglingkod sa ibang tao kailanman. Alalahanin natin ang Dakilang Guro na si Jesus, at palagi nating sikapin na matularan ang kaniyang halimbawa.

Para sa higit pang mga teksto tungkol sa pagtulong sa ibang tao, basahin ang Kawikaan 3:27, 28; Roma 15:1, 2; at Galacia 6:2.