Bakit “maligayang Diyos” si Jehova?

GUSTO nating lahat na lumigaya, hindi ba?— Pero kaunti lamang ang talagang maligaya. Alam mo ba kung bakit?— Kasi, hindi pa nila natututuhan ang lihim ng kaligayahan. Akala nila ang pagkakaroon ng maraming bagay ay magpapaligaya sa kanila. Pero kapag nasa kanila na ang mga bagay na ito, hindi naman nagtatagal ang kaligayahan nila.

Narito ang mahalagang lihim. Ang sabi ng Dakilang Guro: “May higit na kaligayahan sa pagbibigay kaysa sa pagtanggap.” (Gawa 20:35) Kaya, paano tayo magiging maligaya?— Oo, sa pamamagitan ng pagbibigay sa iba at paggawa ng mga bagay-bagay para sa kanila. Alam mo na ba iyon?

Pag-isipan pa natin ito. Sinabi ba ni Jesus na ang isang taong tumatanggap ng regalo ay hindi natutuwa?— Hindi, hindi niya sinabi iyan. Gusto mong makatanggap ng mga regalo, hindi ba?— Gusto ito ng lahat. Natutuwa  tayo kapag tumatanggap tayo ng magagandang bagay.

Pero sinabi ni Jesus na may higit pang kaligayahan kapag tayo ay nagbibigay. Kaya sino sa palagay mo ang may pinakamarami nang naibigay sa mga tao higit kaninuman?— Oo, ang Diyos na Jehova.

Sinasabi ng Bibliya na ang Diyos ay “nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay.” Binibigyan niya tayo ng ulan mula sa langit at gayundin ng sikat ng araw, nang sa gayon ay tumubo ang mga pananim at magkaroon tayo ng makakain. (Gawa 14:17; 17:25) Hindi nga kataka-takang tawagin ng Bibliya si Jehova na “maligayang Diyos”! (1 Timoteo 1:11) Ang pagbibigay sa iba ay isa sa mga bagay na nagpapaligaya sa Diyos. At kapag tayo’y nagbibigay, magiging maligaya rin tayo.

Ano ang lalong makapagpapaligaya sa iyo kaysa sa basta kainin mong lahat ang iyong mga biskuwit?

Ngayon, ano kaya ang maibibigay natin sa ibang tao? Ano ang masasabi mo?— Kung minsan kailangan ng pera para makapagregalo. Kung ito’y isang regalo na binibili sa tindahan, kailangang bayaran mo ito. Kaya kung gusto mong magbigay ng ganoong klaseng regalo, kailangan mong mag-ipon ng pera hanggang sa puwede mo nang mabili ang regalo.

Pero hindi lahat ng regalo ay kailangang bilhin. Halimbawa, kapag mainit ang araw, napakasarap uminom ng isang baso ng malamig na tubig. Kaya kapag niregaluhan mo nito ang isang taong nauuhaw, magiging maligaya ka mula sa pagbibigay.

Baka isang araw ay gumawa kayo ng nanay mo ng mga biskuwit. Nakatutuwa iyon. Pero ano kaya ang puwede mong gawin sa ilan sa mga biskuwit na iyon para lalo kang maging maligaya kaysa sa basta kainin mong lahat iyon?— Oo, puwede mong iregalo ang ilan nito sa isa sa mga kaibigan mo. Gusto mo bang subukin iyan minsan?

 Alam ng Dakilang Guro at ng kaniyang mga apostol ang kaligayahan sa pagbibigay. Alam mo ba kung ano ang ibinigay nila sa ibang tao?— Ang pinakamabuting bagay sa buong mundo! Alam nila ang katotohanan tungkol sa Diyos, at natutuwa silang ibahagi ang mabuting balitang ito sa iba. Ginawa nila ito nang hindi nagpapabayad kaninuman.

Isang araw, si apostol Pablo at ang kaniyang matalik na kaibigang alagad na si Lucas ay may nakilalang isang babaing gusto ring magkaroon ng kaligayahan sa pagbibigay. Nakita nila siya sa tabi ng ilog. Pumunta roon sina Pablo at Lucas dahil nabalitaan nila na iyon ang dakong panalanginan. At tama nga, nang dumating sila, nakita nila ang ilang babaing nananalangin.

Nagsimula si Pablo na sabihin sa mga babaing ito ang mabuting balita tungkol sa Diyos na Jehova at sa kaniyang Kaharian. Lydia ang pangalan ng isa sa kanila, at siya ay nakinig na mabuti. Pagkatapos, ibig ipakita ni Lydia na talagang nagustuhan niya ang mabuting balita na kaniyang narinig. Kaya nakiusap siya kina Pablo at Lucas: “Kung hinahatulan ninyo ako bilang tapat kay Jehova, pumasok kayo sa aking bahay at manatili.” At talagang pinilit niya silang pumunta sa kaniyang bahay.Gawa 16:13-15.

Ano ang sinasabi ni Lydia kina Pablo at Lucas?

Natuwa si Lydia na maging bisita niya sa kaniyang bahay ang mga lingkod na ito ng Diyos. Napamahal na sila sa kaniya dahil tinulungan nila siya na matutuhan ang tungkol kay Jehova at kay Jesus at kung paano maaaring mabuhay magpakailanman ang mga tao. Naligayahan siya na nabigyan niya sina Pablo at Lucas ng pagkain at pahingahan. Kaya ang pagbibigay ni Lydia ay nagpaligaya sa kaniya dahil talagang gusto niyang magbigay. Iyan ang isang bagay na dapat nating tandaan. Maaaring may magsabi sa atin na dapat tayong magregalo. Pero kung ayaw naman nating gawin ito, ang pagbibigay ay hindi makapagpapaligaya sa atin.

Bakit maligaya si Lydia na maglaan para kina Pablo at Lucas?

Halimbawa, paano kung may kendi ka na gusto mong kainin? Kung sabihin ko sa iyo na dapat mong bigyan ang ibang bata, matutuwa ka bang magbigay?— Pero paano kung may kendi ka at nasalubong mo ang iyong  paboritong kaibigan? Kung ikaw na mismo ang nakaisip na bigyan ang iyong kaibigan, hindi ba’t maliligayahan ka?

Kung minsan mahal na mahal natin ang isang tao anupat gusto nating ibigay sa kaniya ang lahat-lahat kahit wala nang matira sa atin. Habang tumitindi ang ating pag-ibig sa Diyos, ganiyan ang dapat nating madama para sa Kaniya.

Bakit naligayahan ang mahirap na babaing ito na ibigay ang lahat niyang tinataglay?

Ang Dakilang Guro ay may kilalang isang mahirap na babae na may ganiyang damdamin. Siya ay nakita niya sa templo sa Jerusalem. Mayroon lamang siyang dalawang maliit na barya; iyon lamang ang taglay niya. Pero inihulog niyang pareho ang mga iyon sa kahon bilang abuloy, o regalo, para sa templo. Walang pumilit sa kaniya na gawin iyon. Ni hindi nga nalaman ng karamihan ng mga tao roon ang kaniyang ginawa. Ginawa niya iyon dahil gusto niya at dahil talagang mahal niya si Jehova. Naligayahan siya dahil nakapagbigay siya.Lucas 21:1-4.

Makapagbibigay tayo sa maraming paraan. May naiisip ka bang ilan?— Kung tayo ay nagbibigay dahil talagang gusto natin, magiging maligaya tayo. Iyan ang dahilan kung bakit sinabi ng Dakilang Guro sa atin: “Ugaliin ang pagbibigay.” (Lucas 6:38) Kung gagawin natin ito, mapaliligaya natin ang ibang tao. At tayo naman ang magiging pinakamaligaya sa lahat!

Magbasa pa tayo tungkol sa kung paano nagdudulot ng kaligayahan ang pagbibigay, sa Mateo 6:1-4; Lucas 14:12-14; at 2 Corinto 9:7.