Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

 KABANATA 41

Mga Batang Nagpapasaya sa Diyos

Mga Batang Nagpapasaya sa Diyos

SA PALAGAY mo, sinong bata sa lupa ang nagpasaya nang husto kay Jehova?— Ang kaniyang Anak na si Jesus. Pag-usapan natin ang mga ginawa ni Jesus para mapasaya ang kaniyang makalangit na Ama.

Ang pamilya nina Jesus ay nakatira sa isang lugar na mga tatlong araw na lakbayin mula sa Jerusalem, na kinaroroonan ng magandang templo ni Jehova. Ang templo ay tinawag ni Jesus na “bahay ng aking Ama.” Siya at ang kanilang pamilya ay pumupunta roon taun-taon para dumalo sa Paskuwa.

Isang taon, nang si Jesus ay 12 anyos, ang kanilang pamilya ay pauwi na pagkatapos ng Paskuwa. Napansin lamang nila na wala si Jesus sa grupo ng kanilang mga kamag-anak at mga kaibigan nang sila’y huminto para magpalipas ng gabi. Kaya bumalik agad sina Maria at Jose sa Jerusalem para hanapin si Jesus. Sa palagay mo, nasaan kaya siya?

Natagpuan nila si Jesus sa templo. Nakikinig siya sa mga guro, at nagtatanong sa kanila. At kapag tinatanong nila siya, sumasagot siya. Hangang-hanga sila sa mahuhusay na sagot na ibinibigay niya. Nakikita mo ba kung bakit natuwa ang Diyos sa kaniyang Anak?

Mangyari pa, nakahinga nang maluwag sina Maria at Jose nang makita nila si Jesus. Pero si Jesus ay hindi nag-aalala. Alam niyang isang ligtas na lugar ang templo. Kaya nagtanong siya: “Hindi ba ninyo alam na ako ay dapat na mapasabahay ng aking Ama?” Alam niyang ang templo ay bahay ng Diyos, at gustung-gusto niyang naroroon siya.

 Pagkaraan, isinama nina Maria at Jose ang 12-anyos na si Jesus pauwi sa Nasaret. Sa palagay mo, paano pinakitunguhan ni Jesus ang kaniyang mga magulang?— Buweno, sinasabi ng Bibliya na “patuloy siyang nagpasakop sa kanila.” Sa palagay mo, ano ang ibig sabihin nito?— Ang ibig sabihin nito ay masunurin siya sa kanila. Oo, ginawa niya ang iniuutos sa kaniya ng mga magulang niya, kahit ang pag-igib ng tubig sa balon.Lucas 2:41-52.

Paano napasaya ng batang si Jesus ang Diyos?

Kaya isipin mo ito: Kahit na sakdal si Jesus, sinunod niya ang kaniyang di-sakdal na mga magulang. Nagpasaya ba ito sa Diyos?— Tiyak iyon, dahil sinasabi ng Bibliya sa mga bata: “Maging masunurin kayo sa inyong mga magulang.” (Efeso 6:1) Mapasasaya mo rin ang Diyos kung susundin mo ang iyong mga magulang, gaya ng ginawa ni Jesus.

Ang isa pang paraan na mapasasaya mo ang Diyos ay ang pagsasabi sa iba ng tungkol sa kaniya. Maaaring may magsabi na hindi para sa mga bata ang gawaing ito. Pero nang pigilan ng mga tao ang mga batang lalaki sa paggawa nito, sinabi ni Jesus: ‘Hindi ba ninyo nabasa kailanman sa Kasulatan, “Mula sa bibig ng maliliit na bata ay  naglaan ang Diyos ng papuri”?’ (Mateo 21:16) Kaya tayong lahat ay puwedeng magsabi ng tungkol kay Jehova at ng tungkol sa kung gaano siya kabuting Diyos, kung talagang gusto natin. At kung gagawin natin ito, mapasasaya natin ang Diyos.

Saan kaya tayo matututo ng tungkol sa Diyos na puwede nating sabihin sa iba?— Mula sa ating pag-aaral ng Bibliya sa bahay. Pero marami pa tayong matututuhan sa lugar na pinagpupulungan ng bayan ng Diyos para mag-aral. Pero paano natin makikilala ang bayan niya?

Buweno, ano ba ang ginagawa ng mga taong ito sa kanilang mga pulong? Talaga bang itinuturo nila ang Bibliya? Binabasa ba nila ito at pinag-uusapan? Sa ganiyang paraan tayo nakikinig sa Diyos, hindi ba?— At inaasahan nating marinig sa Kristiyanong mga pulong ang sinasabi ng Diyos, hindi ba?— Pero paano kaya kung sabihin ng mga taong ito na hindi ka kailangang mamuhay ayon sa sinasabi ng Bibliya? Masasabi mo bang sila’y bayan ng Diyos?

Heto pa ang isang dapat pag-isipan. Sinasabi ng Bibliya na ang bayan ng Diyos ay magiging “isang bayan ukol sa kaniyang pangalan.” (Gawa 15:14) Yamang ang pangalan ng Diyos ay Jehova, puwede nating tanungin ang mga taong ito kung si Jehova ang Diyos nila. Kung sasagot sila ng hindi, malalaman natin kung gayon na hindi sila ang kaniyang bayan. Ang bayan ng Diyos ay nagsasabi rin sa iba ng tungkol sa Kaharian ng Diyos. At ipinakikita nilang iniibig nila ang Diyos sa pagsunod sa kaniyang mga utos.1 Juan 5:3.

Kung may nalalaman kang mga taong gumagawa ng lahat ng ito, dapat kang makipagpulong sa kanila ukol sa pagsamba. Dapat kang makinig na mabuti sa mga pulong na ito at sumagot kapag may mga tanong. Ganiyan ang ginawa ni Jesus nang siya ay nasa bahay ng Diyos. At kapag ginagawa mo ang mga bagay na ito, mapasasaya mo ang Diyos, gaya ng ginawa ni Jesus.

May naiisip ka pa bang ibang mga bata na binabanggit sa Bibliya na  nagpasaya sa Diyos?— Si Timoteo ay isang namumukod-tanging halimbawa. Ang kaniyang ama ay hindi sumasampalataya kay Jehova. Pero sumasampalataya ang kaniyang nanay na si Eunice at ang kaniyang lolang si Loida. Sa kanila nakinig at natuto si Timoteo tungkol kay Jehova.

Bagaman hindi sumasampalataya ang kaniyang ama, ano ang gustong gawin ni Timoteo?

Nang lumaki na si Timoteo, dumalaw si apostol Pablo sa kanilang bayan. Napansin niyang gustung-gustong maglingkod ni Timoteo kay Jehova. Kaya niyaya niya si Timoteo na sumama sa kaniya para higit siyang makapaglingkod sa Diyos. Saanman sila maglakbay, sinasabi nila sa mga tao ang tungkol sa Kaharian ng Diyos at kay Jesus.Gawa 16:1-5; 2 Timoteo 1:5; 3:14, 15.

Pero mga batang lalaki ba lamang ang mga halimbawa natin sa Bibliya na nagpasaya sa Diyos?— Hindi naman. Tingnan natin ang isang batang babaing Israelita na nagpasaya sa Diyos. Noong siya’y nabubuhay pa, ang bansang Sirya at ang bansang Israel ay magkaaway. Isang araw, nakipaglaban ang mga taga-Sirya sa Israel at binihag ang batang babaing ito.  Ipinadala siya sa bahay ng pinuno ng hukbo, na tinatawag na Naaman. Siya ang naging alipin doon ng asawa ni Naaman.

Si Naaman ay may sakit noon na tinatawag na ketong. Hindi siya mapagaling ng mga doktor. Pero naniniwala ang batang babaing Israelita na matutulungan si Naaman ng isa sa mga pantanging lingkod ng Diyos na isang propeta. Mangyari pa, si Naaman at ang kaniyang asawa ay hindi sumasamba kay Jehova. Sasabihin kaya ng batang babae ang kaniyang nalalaman? Kung ikaw siya, ano ang gagawin mo?

Paano pinasaya ng batang babaing Israelita na ito ang Diyos?

Buweno, ang sabi ng batang babae: ‘Kung pupunta po lamang sana si Naaman sa propeta ni Jehova sa Israel, kung magkagayon, gagaling ang ketong ni Naaman.’ Nakinig si Naaman sa bata, at pumunta siya sa propeta ni Jehova. Nang gawin niya ang ipinagawa sa kaniya ng propeta, gumaling siya. Dahil dito, si Naaman ay naging mananamba ng tunay na Diyos.2 Hari 5:1-15.

Gusto mo bang may matulungan na matuto tungkol kay Jehova at sa kaniyang magagawa, gaya ng ginawa ng batang babae?— Sino kaya ang puwede mong tulungan?— Mangyari pa, sa simula ay hindi nila iisiping kailangan nila ng tulong. Pero puwede mong sabihin sa kanila ang mabubuting bagay na ginagawa ni Jehova. At baka naman makinig sila. Makatitiyak kang ito’y magpapasaya sa Diyos.

Ang higit pang pampatibay-loob sa mga kabataan upang masiyahan sa paglilingkod sa Diyos ay makikita sa Awit 122:1; 148:12, 13; Eclesiastes 12:1; 1 Timoteo 4:12; at Hebreo 10:23-25.