Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

 KABANATA 4

May Pangalan ang Diyos

May Pangalan ang Diyos

ANO ang madalas na una mong itinatanong sa isang bagong kakilala?— Oo, itinatanong mo muna ang pangalan niya. Tayong lahat ay may pangalan. Ang unang tao sa lupa ay binigyan ng Diyos ng pangalan. Adan ang ipinangalan niya sa kaniya. Ang ipinangalan naman sa asawa ni Adan ay Eva.

Gayunman, hindi lamang mga tao ang may pangalan. Umisip ka ng iba pang bagay na may pangalan din. Kapag may nagbigay sa iyo ng manika o alagang hayop, binibigyan mo ito ng pangalan, hindi ba?— Oo, napakahalaga ng pagkakaroon ng pangalan.

Tingnan mo ang napakaraming bituin kung gabi. May pangalan kaya ang mga ito?— Oo, binigyan ng Diyos ng pangalan ang bawat bituin sa kalangitan. Ang Bibliya ay nagsasabi sa atin: “Tinutuos niya ang bilang ng mga bituin; silang lahat ay tinatawag niya ayon sa kanilang mga pangalan.”Awit 147:4.

Alam mo bang may pangalan ang lahat ng bituin?

Sino sa palagay mo ang pinakamahalagang persona sa buong uniberso?— Oo, ang Diyos. May pangalan kaya siya?— Mayroon daw sabi ni Jesus. Minsan ay sinabi ni Jesus sa kaniyang panalangin sa Diyos: ‘Ipinakilala ko sa aking mga tagasunod ang iyong pangalan.’ (Juan 17:26) Alam mo ba ang pangalan ng Diyos?— Sinasabi mismo sa atin ng Diyos kung ano iyon. Ang sabi niya: “Ako ay si Jehova. Iyan ang pangalan ko.” Kaya ang pangalan pala ng Diyos ay JEHOVA.Isaias 42:8.

Ano ang nadarama mo kapag naaalaala ng iba ang iyong pangalan?— Natutuwa ka, hindi ba?— Gusto rin ni Jehova na malaman ng mga tao ang kaniyang pangalan. Kaya dapat nating gamitin ang pangalang Jehova kapag nakikipag-usap tayo tungkol sa Diyos. Ginamit ng Dakilang Guro ang pangalang Jehova, na siyang pangalan ng Diyos, noong nakikipag-usap siya sa mga tao. Minsan ay sinabi ni Jesus: “Iibigin mo si Jehova na iyong Diyos  nang iyong buong puso.”Marcos 12:30.

Alam ni Jesus na ang “Jehova” ay isang napakahalagang pangalan. Kaya tinuruan niya ang kaniyang mga tagasunod na gamitin ang pangalan ng Diyos. Itinuro pa nga niya sa kanila na banggitin ang pangalan ng Diyos sa kanilang mga panalangin. Alam ni Jesus na gusto ng Diyos na makilala ng lahat ng tao ang Kaniyang pangalang Jehova.

Noong unang panahon, ipinakita ng Diyos ang kahalagahan ng kaniyang pangalan sa lalaking si Moises, na isang Israelita. Ang mga Israelita ay nakatira noon sa lupain na tinatawag na Ehipto. Ang mga tao sa lupaing iyon ay kilalá bilang mga Ehipsiyo. Inalipin nila at inapi ang mga Israelita. Nang lumaki si Moises, gusto niyang tulungan ang isa sa kaniyang mga kababayan. Ikinagalit ito ni Paraon, ang hari ng Ehipto. Gusto niyang patayin si Moises! Kaya si Moises ay tumakas mula sa Ehipto.

Pumunta si Moises sa ibang lupain. Doon sa lupain ng Midian. Si Moises ay nag-asawa  at nagkapamilya roon. Nagtrabaho rin siya bilang isang pastol. Isang araw, si Moises ay abala noon sa pag-aalaga ng kaniyang mga tupa sa may bundok nang makakita siya ng isang kataka-takang bagay. Nagniningas ang isang tinikang-palumpong, pero hindi naman ito natutupok! Lumapit si Moises para makita niya itong mabuti.

Alam mo ba kung ano ang nangyari?— Nakarinig si Moises ng isang tinig na tumatawag mula sa gitna ng tinikang-palumpong na iyon. Tumawag ang tinig, “Moises! Moises!” Sino kaya ang nagsasalitang iyon?— Diyos ang nagsasalita! Napakaraming ipagagawa ang Diyos kay Moises. Ang sabi ng Diyos: ‘Halika at isusugo kita kay Paraon, ang hari ng Ehipto, at ilabas mo mula sa Ehipto ang aking bayan na mga anak ni Israel.’ Nangako ang Diyos na tutulungan niya si Moises sa paggawa nito.

Anong mahalagang bagay ang natutuhan ni Moises doon sa may nagniningas na tinikang-palumpong?

Pero ang sabi ni Moises sa Diyos: ‘Halimbawang pumaroon ako ngayon sa mga anak ni Israel sa Ehipto at sabihin ko sa kanilang isinugo ako ng Diyos. Paano kung itanong nila sa akin, “Ano ang pangalan niya?” Ano ang sasabihin ko?’ Sinabi ng Diyos kay Moises na sabihin sa mga anak ni Israel: ‘Isinugo ako sa inyo ni Jehova, at sinabi niya sa akin na Jehova ang  kaniyang pangalan magpakailanman.’ (Exodo 3:1-15) Ipinakikita nito na pamamalagiin ng Diyos ang pangalang Jehova. Hindi niya ito papalitan kahit kailan. Gusto ng Diyos na makilala siya sa kaniyang pangalang Jehova magpakailanman.

Paano ipinakilala ng Diyos ang kaniyang pangalan doon sa Dagat na Pula?

Nang magbalik si Moises sa Ehipto, inakala ng mga Ehipsiyo na si Jehova ay isa lamang mahinang diyos ng mga Israelita. Hindi nila inisip na siya ang Diyos ng buong lupa. Kaya sinabi ni Jehova sa hari ng Ehipto: ‘Ipakikilala ko sa buong lupa ang aking pangalan.’ (Exodo 9:16) Naipakilala nga ni Jehova ang kaniyang pangalan. Alam mo ba kung paano niya ginawa ito?

Buweno, sinabi niya kay Moises na akayin ang bayan ng Israel palabas sa Ehipto. Nang dumating sila sa Dagat na Pula, gumawa si Jehova ng isang tuyong daan patawid doon. Ligtas na nakatawid ang mga Israelita sa tuyong lupa. Pero nang sumugod si Paraon at ang buong hukbo niya sa tuyong sahig ng dagat, ang mga tubig na pinipigil sa magkabilang panig ay bumuhos sa mga Ehipsiyo, at namatay silang lahat.

Nabalitaan agad ng mga tao sa buong lupa ang ginawa ni Jehova sa Dagat na Pula. Paano natin nalaman na nabalitaan nga nila iyon?— Kasi, pagkalipas ng mga 40 taon, ang mga Israelita ay pumunta sa Canaan, na siyang lupain na  ipinangako ni Jehova na ibibigay sa kanila. Doon ay sinabi ng kabataang babae na si Rahab sa dalawang Israelitang lalaki: “Narinig namin kung paanong tinuyo ni Jehova ang tubig ng Dagat na Pula mula sa harap ninyo nang lumabas kayo mula sa Ehipto.”Josue 2:10.

Ang maraming tao sa ngayon ay kagayang-kagaya ng mga Ehipsiyong iyon. Hindi sila naniniwalang si Jehova ang Diyos ng buong lupa. Kaya gusto ni Jehova na sabihin ng kaniyang sariling bayan sa iba ang tungkol sa kaniya. Iyan ang ginawa ni Jesus. Nang malapit nang matapos ang kaniyang buhay sa lupa, sinabi niya  kay Jehova sa panalangin: “Ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan.”Juan 17:26.

Ipinakilala ni Jesus ang pangalan ng Diyos. Maituturo mo ba mula sa Bibliya ang pangalan ng Diyos?

Gusto mo bang maging katulad ni Jesus? Kung gayon ay sabihin mo rin sa iba na ang pangalan ng Diyos ay Jehova. Maaaring mapansin mo na maraming tao ang hindi nakaaalam niyan. Kaya baka puwedeng ipakita mo sa kanila ang teksto sa Bibliya sa Awit 83:18. Kunin natin ngayon ang Bibliya at magkasama nating hanapin ang tekstong iyan. Sinasabi nito: “Upang malaman ng mga tao na ikaw, na ang pangalan ay Jehova, ikaw lamang ang Kataas-taasan sa buong lupa.”

Ano ang natutuhan natin sa pagbasa nito?— Oo, natutuhan natin na ang pinakamahalagang pangalan sa lahat ay Jehova. Ito ang pangalan ng Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat, ang Ama ni Jesus at ang Isa na gumawa ng lahat ng bagay. At tandaan, sinabi ni Jesus na dapat nating ibigin ang Diyos na Jehova nang ating buong puso. Iniibig mo ba si Jehova?

Paano natin maipakikitang iniibig natin si Jehova?— Ang isang paraan ay ang kilalanin siya bilang isang Kaibigan. Ang isa pang paraan ay ang sabihin sa iba ang kaniyang pangalan. Maipakikita natin mismo mula sa Bibliya na ang pangalan niya ay Jehova. Masasabi rin natin ang tungkol sa mga kahanga-hangang bagay na nilalang ni Jehova at ang mabubuting bagay na ginawa niya. Labis na magpapasaya ito kay Jehova dahil gusto niyang makilala siya ng mga tao. Maaari tayong makibahagi sa paggawa niyan, hindi ba?

Hindi lahat ay makikinig kapag nagsasalita tayo tungkol kay Jehova. Maraming tao ang hindi nakinig kahit na si Jesus, na Dakilang Guro, ang nagsalita tungkol sa Kaniya. Pero hindi iyan nakapigil kay Jesus sa pagsasalita tungkol kay Jehova.

Kaya tularan natin si Jesus. Patuloy tayong magsalita tungkol kay Jehova. Kung gagawin natin ito, matutuwa ang Diyos na Jehova sa atin dahil nagpapakita tayo ng pag-ibig sa kaniyang pangalan.

Basahin natin ngayon mula sa Bibliya ang ilan pang teksto na nagpapakita sa kahalagahan ng pangalan ng Diyos: Isaias 12:4, 5; Mateo 6:9; Juan 17:6; at Roma 10:13.