Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Matuto Mula sa Dakilang Guro

 KABANATA 2

Isang Liham Mula sa Maibiging Diyos

Isang Liham Mula sa Maibiging Diyos

SABIHIN mo sa akin, aling aklat ang pinakagusto mo sa lahat?— Pinipili ng ilang bata ang isa na nagsasabi ng tungkol sa mga hayop. Pinipili naman ng iba ang isang aklat na punung-puno ng mga larawan. Maaari ngang kawili-wiling basahin ang gayong mga aklat.

Pero ang pinakamagagaling na aklat sa buong mundo ay yaong mga nagsasabi sa atin ng katotohanan tungkol sa Diyos. Isa sa mga aklat na iyon ang mas mahalaga kaysa sa lahat ng iba pa. Alam mo ba kung alin iyon?— Ang Bibliya.

Bakit ba napakahalaga ng Bibliya?— Kasi, ito’y galing sa Diyos. Sinasabi nito sa atin ang tungkol sa kaniya at sa mabubuting bagay na gagawin niya para sa atin. At ipinakikita nito sa atin kung ano ang dapat nating gawin upang matuwa siya. Para itong isang liham mula sa Diyos.

Puwede naman sanang isulat ng Diyos ang buong Bibliya sa langit at pagkatapos ay ibigay ito sa tao. Pero hindi niya ito ginawa. Bagaman galing sa Diyos ang mga ideya, ginamit niya ang kaniyang mga lingkod sa lupa upang isulat ang malaking bahagi ng Bibliya.

Paano ito ginawa ng Diyos?— Para maunawaan kung paano, pag-isipan ito. Kapag may naririnig tayong tinig sa radyo, ang tinig ay maaaring nanggagaling sa isang tao na nasa malayo. Kapag tayo ay nanonood ng telebisyon, nakikita pa nga natin ang larawan ng mga taong nasa ibang bansa sa daigdig, at naririnig natin ang kanilang sinasabi.

Nakararating pa nga ang mga tao hanggang sa buwan sakay ng kanilang mga spaceship, at mula roon ay nakapagpapadala sila ng mga mensahe pabalik dito sa lupa. Alam mo na ba iyan?— Kung nagagawa iyan ng mga tao, magagawa ba ng Diyos na magpadala ng mensahe mula sa langit?— Siyempre  naman! At ginawa nga niya ito napakatagal na bago pa nagkaroon ng radyo o telebisyon ang mga tao.

Paano natin nalalaman na ang Diyos ay maaaring makipag-usap sa atin mula sa malayo?

Si Moises ay isang tao na nakarinig mismo sa tinig ng Diyos. Hindi nakikita ni Moises ang Diyos, pero naririnig niya ang tinig ng Diyos. Milyun-milyong tao ang naroroon nang maganap iyon. Sa katunayan, nang araw na iyon ay pinayanig ng Diyos ang isang buong bundok, at kumulog at kumidlat. Alam ng mga tao na nagsalita ang Diyos, pero takot na takot sila. Kaya sinabi nila kay Moises: “Huwag magsalita sa amin ang Diyos dahil baka kami mamatay.” Pagkaraan, isinulat ni Moises ang mga bagay na sinabi ng Diyos. At ang isinulat ni Moises ay nasa Bibliya.Exodo 20:18-21.

 Si Moises ang sumulat ng unang limang aklat ng Bibliya. Pero hindi lamang siya ang sumulat. Ginamit ng Diyos ang mga 40 lalaki upang isulat ang mga bahagi ng Bibliya. Ang mga lalaking ito ay nabuhay napakatagal nang panahon ang nakalilipas, at umabot pa ng maraming taon bago natapos ang Bibliya. Oo, umabot ito nang mga 1,600 taon! Nakapagtataka nga na bagaman ang ilan sa mga lalaking ito ay hindi nagkakilala kailanman, ang lahat ng isinulat nila ay lubusang nagkakasuwato.

Anu-ano ang pangalan ng mga manunulat na ito ng Bibliya?

Ang ilang lalaking ginamit ng Diyos sa pagsulat ng Bibliya ay kilalang-kilala. Bagaman si Moises ay isang pastol lamang, siya ay naging lider ng bansang Israel. Si Solomon ay isang hari na siyang pinakamatalino at pinakamayamang lalaki sa mundo. Pero ang ibang manunulat naman ay hindi gaanong kilala. Si Amos ay tagapangalaga ng mga puno ng igos.

Karagdagan pa, ang isang manunulat ng Bibliya ay doktor sa medisina. Alam mo ba ang pangalan niya?— Lucas. Ang isa pang manunulat ay dating maniningil ng buwis. Ang pangalan niya ay Mateo. Ang isa pa ay dating abogado, eksperto sa relihiyosong batas ng mga Judio. Mas marami siyang isinulat na aklat sa Bibliya kaysa sa iba. Alam mo ba ang pangalan niya?— Pablo. At ang mga alagad ni Jesus na sina Pedro at Juan, na mga manunulat din ng Bibliya, ay dating mga mangingisda.

Ang marami sa mga manunulat na ito ng Bibliya ay sumulat ng tungkol sa mga bagay na gagawin ng Diyos sa hinaharap. Paano kaya nila nalaman ang mga bagay na iyon bago pa man aktuwal na mangyari ang mga iyon?— Ibinigay ng Diyos sa mga lalaking ito ang impormasyon. Sinabi niya sa kanila ang mangyayari.

Noong si Jesus, ang Dakilang Guro, ay nasa lupa, naisulat na ang kalakhang bahagi ng Bibliya. Tandaan mo, ang Dakilang Guro ay dating nasa langit. Alam niya kung ano ang ginawa ng Diyos. Naniwala ba siya na ang Bibliya ay galing sa Diyos?— Oo, naniwala siya.

Nang si Jesus ay makipag-usap sa mga tao tungkol sa mga gawa ng Diyos, siya ay bumasa mula sa Bibliya. Kung minsan ay sinasabi niya sa kanila ang isinasaad nito mula sa kaniyang memorya. Inihatid din sa atin ni Jesus ang higit pang impormasyon mula sa Diyos. Sinabi ni Jesus: “Ang mismong mga  bagay na narinig ko sa kaniya ay sinasalita ko sa sanlibutan.” (Juan 8:26) Maraming narinig si Jesus mula sa Diyos sapagkat nakasama niya ang Diyos. At saan nga natin mababasa ang mga bagay na iyon na sinabi ni Jesus?— Sa Bibliya. Lahat ng ito ay isinulat para mabasa natin.

Siyempre pa, nang gumamit ang Diyos ng mga tao para sumulat, sumulat sila sa wikang ginagamit nila sa araw-araw. Kaya naman ang kalakhang bahagi ng Bibliya ay isinulat sa Hebreo, ang ilan ay sa Aramaiko, at ang marami nito ay sa Griego. Yamang hindi mabasa ng karamihan ng mga tao sa ngayon ang gayong mga wika, ang Bibliya ay isinalin sa ibang mga wika. Sa ngayon ay mababasa na ang mga bahagi ng Bibliya sa mahigit na 2,260 wika. Isipin mo na lamang iyan! Ang Bibliya ay liham ng Diyos sa mga tao sa lahat ng dako. Pero ilang ulit mang isalin ang Bibliya, ang mensahe nito ay mula pa rin sa Diyos.

Mahalaga sa atin ang sinasabi ng Bibliya. Napakatagal nang  panahon mula nang ito ay isulat. Pero sinasabi nito ang mga bagay na nangyayari sa ngayon. At sinasabi nito sa atin kung ano ang gagawin ng Diyos sa malapit na hinaharap. Kapana-panabik ang sinasabi nito! Ito ay nagbibigay sa atin ng isang kahanga-hangang pag-asa.

Anu-anong bagay ang matututuhan mo mula sa pagbabasa ng Bibliya?

Sinasabi rin sa atin ng Bibliya kung paano tayo mamumuhay ayon sa gusto ng Diyos. Sinasabi nito sa atin kung ano ang tama at kung ano ang mali. Kailangan mong malaman ito, at pati na ako. Sinasabi nito sa atin ang tungkol sa mga taong gumawa ng masasamang bagay at kung ano ang nangyari sa kanila, para maiwasan natin ang naging problema nila. Sinasabi rin nito sa atin ang tungkol sa mga taong gumawa ng tama at ang mabubuting resulta nito para sa kanila. Lahat ng ito ay isinulat para sa ating kapakinabangan.

Subalit para lubusang mapakinabangan ang Bibliya, dapat nating malaman ang sagot sa isang tanong. Ang tanong ay ito: Sino ang nagbigay sa atin ng Bibliya? Ano ang sagot mo?— Oo, ang buong Bibliya ay mula sa Diyos. Kung gayon, paano natin maipakikita na talagang matalino tayo?— Sa pamamagitan ng pakikinig sa Diyos at pagsunod sa kaniyang sinasabi.

Kaya kailangan nating mag-ukol ng panahon upang sama-samang basahin ang Bibliya. Kapag nakatanggap tayo ng liham mula sa isang pinakamamahal, paulit-ulit natin itong binabasa. Mahalaga ito sa atin. Ganiyan din ang dapat nating madama sa Bibliya sapagkat ito ay isang liham mula sa Isa na lubos na umiibig sa atin. Ito ay isang liham mula sa maibiging Diyos.

Maglaan ngayon ng ilan pang minuto para basahin ang mga tekstong ito na nagpapakitang ang Bibliya ay talagang Salita ng Diyos, na isinulat para sa ating kapakinabangan: Roma 15:4; 2 Timoteo 3:16, 17; at 2 Pedro 1:20, 21.