Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

 KABANATA 18

Lagi Ka Bang Nagpapasalamat?

Lagi Ka Bang Nagpapasalamat?

KUMAIN ka ba kanina?— Alam mo ba kung sino ang naghanda ng iyong kinain?— Siguro ang nanay mo o ang ibang tao ang naghanda niyaon, pero bakit sa Diyos tayo dapat magpasalamat?— Kasi, Diyos ang siyang nagpapasibol ng pagkain. Pero, dapat din nating pasalamatan ang naghanda ng pagkain o ang naghain nito sa atin.

Kung minsan ay nalilimutan nating magpasalamat kapag may gumagawa ng mabuti sa atin, hindi ba? Noong nasa lupa ang Dakilang Guro, may ilang ketongin na nakalimot magpasalamat.

Alam mo ba kung ano ang ketongin?— Ang ketongin ay isang tao na may sakit na ketong. Dahil sa sakit na ito, naaagnas pa nga ang ilang bahagi ng laman ng tao. Noong si Jesus ay nabubuhay sa lupa, ang mga ketongin ay kailangang lumayo sa ibang tao. At kapag nakita ng isang ketongin na may dumarating na ibang tao, dapat siyang sumigaw para babalaan ang taong iyon na lumayo sa kaniya. Ginagawa ito para hindi masyadong makalapit ang ibang tao at mahawa sa sakit ng ketongin.

Napakabait ni Jesus sa mga ketongin. Isang araw nang papunta siya sa Jerusalem, si Jesus ay kinailangang dumaan sa isang maliit na bayan. Nang malapit na siya sa bayan, sampung ketongin ang lumabas para salubungin siya. Nabalitaan nila na si Jesus ay may kapangyarihan mula sa Diyos na magpagaling ng lahat ng klase ng sakit.

Hindi naman lumapit ang mga ketongin kay Jesus. Nakatayo lamang sila sa malayo. Pero naniniwala sila na mapagagaling ni Jesus ang kanilang ketong. Kaya nang makita ng mga ketongin ang  Dakilang Guro, sumigaw sila sa kaniya: ‘Jesus, Guro, tulungan mo kami!’

Naaawa ka ba sa mga maysakit?— Naawa si Jesus. Alam niya kung gaano kalungkot ang maging ketongin. Kaya sinagot niya sila at sinabi: “Humayo kayo at magpakita kayo sa mga saserdote.”Lucas 17:11-14.

Ano ang ipinagagawa ni Jesus sa mga ketonging ito?

Bakit ito ipinagawa ni Jesus sa kanila? Kasi, may ibinigay na batas si Jehova sa Kaniyang bayan tungkol sa mga ketongin. Sinasabi ng batas na ito na titingnan ng saserdote ng Diyos ang laman ng ketongin. Ang saserdote ang magsasabi sa ketongin na wala na siyang sakit. Kung magaling na siya, puwede na siyang manirahan muli kasama ng malulusog na tao.Levitico 13:16, 17.

 Pero may sakit pa rin ang mga ketonging ito. Kung gayon, pumunta ba sila sa saserdote gaya ng sinabi ni Jesus sa kanila?— Oo, pumunta sila agad. Naniniwala ang mga lalaking ito na aalisin ni Jesus ang kanilang sakit. Ano ang nangyari?

Aba, papunta pa lamang sila sa saserdote, nawala na ang sakit nila. Gumaling ang kanilang laman. Pinagaling sila! Ginantimpalaan ang kanilang paniniwala sa kapangyarihan ni Jesus. Tuwang-tuwa sila! Pero, ano sana ang ginawa nila para ipakita ang kanilang pasasalamat? Kung ikaw sila, ano ang gagawin mo?

Ano ang hindi nalimutang gawin ng ketonging ito?

Bumalik kay Jesus ang isa sa pinagaling na mga lalaki. Niluwalhati niya si Jehova, na pinupuri ang Diyos. Iyan ang nararapat gawin dahil ang kapangyarihang nagpagaling sa kaniya ay galing sa Diyos. Lumuhod din ang lalaki sa paanan ng Dakilang Guro at nagpasalamat sa kaniya. Gayon na lamang ang pasasalamat niya sa ginawa ni Jesus.

Pero kumusta naman ang siyam na iba pang lalaki? Nagtanong si Jesus: ‘Sampung lalaki ang pinagaling, hindi ba? Nasaan ang siyam na iba pa? Isa ba lamang ang bumalik para lumuwalhati sa Diyos?’

Oo, totoo iyan. Isa lamang sa sampu ang lumuwalhati, o pumuri,  sa Diyos at bumalik para magpasalamat kay Jesus. At ang taong ito ay isang Samaritano, isang lalaki mula sa ibang bansa. Ang siyam na iba pang lalaki ay hindi nagpasalamat sa Diyos, at hindi sila nagpasalamat kay Jesus.Lucas 17:15-19.

Sino sa mga lalaking ito ang katulad mo? Gusto nating maging katulad ng Samaritano, hindi ba?— Kaya kapag may gumawa ng mabuti sa atin, ano ang lagi nating dapat gawin?— Dapat tayong laging magpasalamat. Madalas na makalimot ang mga tao na magpasalamat. Pero isang mabuting ugali ang magpasalamat. Kapag ginagawa natin ito, ang Diyos na Jehova at ang kaniyang Anak, si Jesus, ay natutuwa.

Paano mo matutularan ang ketonging bumalik kay Jesus?

Kung iisipin mo, maaalaala mo na marami nang nagawang mabuti ang iba para sa iyo. Halimbawa, nagkasakit ka na ba?— Maaaring hindi ka naman nagkasakit na gaya ng sampung ketonging iyon, pero baka sinipon ka na o sumakit na ang tiyan mo. May nag-alaga ba sa iyo?— Baka binigyan ka nila ng gamot at ginawa ang ibang mga bagay para sa iyo. Natutuwa ka ba na tinulungan ka nila para ikaw ay gumaling?

Ang Samaritano ay nagpasalamat kay Jesus dahil pinagaling siya, at natuwa naman si Jesus. Sa palagay mo kaya’y matutuwa ang iyong nanay o tatay kung magpapasalamat ka kapag may nagagawa sila para sa iyo?— Oo, matutuwa sila.

Bakit mahalaga na laging magpasalamat?

May ilang tao na gumagawa ng mga bagay-bagay para sa iyo araw-araw o linggu-linggo. Maaaring trabaho nila na gawin ang mga ito. Maaaring  natutuwa pa nga sila na gawin ang mga ito. Pero baka naman nalilimutan mong magpasalamat sa kanila. Maaaring nagsisikap ang iyong guro na tulungan kang matuto. Trabaho nga niya ito. Pero matutuwa siya kapag nagpasalamat ka sa kaniya dahil sa pagtulong sa iyo na matuto.

Kung minsan, may mga tao na gumagawa ng maliliit na bagay para sa iyo. May nagbukas na ba ng pinto para sa iyo? O may nag-abot na ba sa iyo ng pagkain sa mesa? Makabubuting pasalamatan kahit ang maliliit na bagay na ito.

Kung lagi tayong nagpapasalamat sa mga tao sa lupa, malamang na lagi rin tayong magpapasalamat sa ating Ama sa langit. At napakaraming bagay tayong dapat ipagpasalamat kay Jehova! Binigyan niya tayo ng buhay at lahat ng mabubuting bagay upang maging kasiya-siya ang buhay. Kaya nasa atin ang lahat ng dahilan upang luwalhatiin ang Diyos sa pamamagitan ng pagpuri sa kaniya araw-araw.

Tungkol sa pagpapasalamat, basahin ang Awit 92:1; Efeso 5:20; Colosas 3:17; at 1 Tesalonica 5:18.