Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Matuto Mula sa Dakilang Guro

 KABANATA 31

Kung Saan Makakakuha ng Kaaliwan

Kung Saan Makakakuha ng Kaaliwan

NAKARANAS ka na bang malungkot at malumbay?— Iniisip mo ba kung may nagmamahal sa iyo?— Ito ang iniisip ng ilang bata. Pero nangako ang Diyos: “Ako ay hindi makalilimot sa iyo.” (Isaias 49:15) Hindi ba’t napakasarap isipin iyan?— Oo, talagang-talagang mahal tayo ng Diyos na Jehova!

Ano sa palagay mo ang nadarama ng maliit na nawawalang tupang ito?

Sabi ng isang manunulat ng Bibliya: “Sakaling iwan ako ng aking ama at ng aking ina, si Jehova mismo ang kukupkop sa akin.” (Awit 27:10) Tunay na nakaaaliw na malaman iyan, hindi ba?— Oo, sinasabi sa atin ni Jehova: “Huwag kang matakot, sapagkat ako ay sumasaiyo. . . . Talagang tutulungan kita.”Isaias 41:10.

Gayunman, paminsan-minsan ay hinahayaan ni Jehova na pahirapan tayo ni Satanas. Hinahayaan pa nga ni Jehova na subukin ni Satanas ang Kaniyang mga lingkod. Minsan ay labis na pinahirapan ni Satanas si Jesus anupat napahiyaw si Jesus kay Jehova: ‘Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako iniwan?’ (Mateo 27:46) Kahit nagdurusa si Jesus, alam pa rin niyang iniibig siya ni Jehova. (Juan 10:17) Pero alam din ni Jesus na pinahihintulutan ng Diyos si Satanas na subukin at pahirapan ang Kaniyang mga lingkod. Ipaliliwanag sa ibang kabanata kung bakit hinahayaan ng Diyos na gawin ito ni Satanas.

Kapag tayo’y bata pa, madali tayong matakot kung minsan. Halimbawa, naranasan mo na bang mawala?— Natakot ka ba?— Maraming bata ang matatakot. Minsan ay nagkuwento ang Dakilang Guro tungkol sa isa na nawala. Pero hindi isang bata ang nawala. Ito ay isang tupa.

Ikaw ay maitutulad sa isang tupa sa ilang paraan. Paano? Buweno, ang mga tupa ay hindi masyadong malaki o malakas. At kailangan nila ang  isang mag-aalaga at mag-iingat sa kanila. Ang lalaking nag-aalaga ng mga tupa ay tinatawag na pastol.

Ikinuwento ni Jesus ang tungkol sa isang pastol na may isandaang tupa. Pero nawala ang isa sa mga tupa. Siguro ay gusto nitong malaman kung ano ang makikita sa kabila ng burol. Pero mayamaya, ang tupang ito ay napalayo na sa iba. Ano sa palagay mo ang naramdaman ng tupang ito nang lumingon ito at makitang nag-iisa na lamang siya?

Ano naman kaya ang gagawin ng pastol kapag nalaman niyang nawawala ang isang tupa? Sasabihin ba niyang tutal kasalanan naman ito ng tupa kaya pababayaan na lamang niya ito? O iiwan ba niya ang 99 na tupa sa isang ligtas na lugar at hahanapin ang isang nawawala? Sulit bang paghirapan ang iisang tupa?— Kung ikaw ang nawawalang tupa, gugustuhin mo bang hanapin ka ng pastol?

Sino ang gaya ng pastol na nagligtas sa kaniyang tupa?

Mahal na mahal ng pastol ang lahat ng kaniyang tupa, pati ang isang nawawala. Kaya hinanap niya ang isang iyon. Isipin na lamang kung gaano kasaya ang nawawalang tupa nang matanaw niyang dumarating ang pastol! At sinabi ni Jesus na natuwa ang pastol nang matagpuan niya ang kaniyang tupa. Mas natuwa siya rito kaysa sa 99 na tupa na hindi nawala. Sino ba ang katulad ng pastol na ito sa kuwento ni Jesus? Sino ang  nagmamalasakit sa atin na gaya ng pastol na ito sa kaniyang tupa?— Sinabi ni Jesus na ginagawa ito ng kaniyang Ama sa langit. At ang kaniyang Ama ay si Jehova.

Ang Diyos na Jehova ang Dakilang Pastol ng kaniyang bayan. Iniibig niya ang lahat ng naglilingkod sa kaniya, kasali na ang mga batang katulad mo. Ayaw niyang sinuman sa atin ay masaktan o mapinsala. Talaga namang nakaaaliw malaman na ganiyan katindi ang pagmamalasakit ng Diyos sa atin!Mateo 18:12-14.

Si Jehova ba ay totoo sa iyo na gaya ng iyong tatay o ng iba pang tao?

Talaga bang naniniwala ka sa Diyos na Jehova?— Siya ba’y totoong persona sa iyo?— Totoo ngang hindi natin nakikita si Jehova. Kasi, siya ay Espiritu. May katawan siya na hindi nakikita ng ating mga mata. Pero siya ay isang totoong persona, at nakikita niya tayo. Alam niya kung kailangan natin ng tulong. At puwede tayong makipag-usap sa kaniya sa panalangin, gaya ng pakikipag-usap natin sa ibang tao sa lupa. Gusto ni Jehova na gawin natin ito.

 Kaya kapag nalulungkot ka at nag-iisa, ano ang dapat mong gawin?— Kausapin mo si Jehova. Lumapit ka sa kaniya, at aaliwin ka niya at tutulungan. Tandaan mong mahal ka ni Jehova, bagaman sa palagay mo’y nag-iisa ka. Kunin natin ang ating Bibliya. Sinasabi sa atin dito sa Awit 23, mula talata 1: “Si Jehova ang aking Pastol. Hindi ako kukulangin ng anuman. Sa mga madamong pastulan ay pinahihiga niya ako; sa tabi ng mga pahingahang-dako na natutubigang mainam ay pinapatnubayan niya ako.”

Pansinin ang idinagdag ng manunulat, sa talata 4: “Bagaman lumalakad ako sa libis ng matinding karimlan, wala akong kinatatakutang masama, sapagkat ikaw ay kasama ko; ang iyong tungkod at ang iyong baston ang siyang umaaliw sa akin.” Ganiyan ang nadarama ng mga tao kung ang Diyos nila ay si Jehova. Naaaliw sila kapag sila’y may problema. Ganiyan ba ang nadarama mo?

Kung paano ang pag-aalaga ng mapagmahal na pastol sa kaniyang kawan, gayundin ang pag-aalaga ni Jehova sa kaniyang bayan. Ipinakikita niya sa kanila ang tamang landas, at masaya silang sumusunod sa kaniya. Kahit magulo sa paligid nila, hindi sila natatakot. Ginagamit ng pastol ang kaniyang tungkod o ang kaniyang baston para ingatan ang mga tupa mula sa mga hayop na maaaring manakit sa kanila. Sinasabi ng Bibliya kung paano iningatan ng binatang pastol na si David ang kaniyang mga tupa mula sa leon at oso. (1 Samuel 17:34-36) At alam ng bayan ng Diyos na iingatan  din sila ni Jehova. Nadarama nilang sila’y ligtas dahil kasama nila ang Diyos.

Tulad ng isang pastol na iniingatan ang kaniyang mga tupa, sino ang makatutulong sa atin kapag tayo’y may problema?

Talagang mahal ni Jehova ang kaniyang mga tupa, at magiliw niya silang pinangangalagaan. Ang sabi ng Bibliya: ‘Aakayin niyang gaya ng pastol ang kaniyang mga tupa. Sa pamamagitan ng kaniyang bisig ay titipunin niya ang maliliit.’Isaias 40:11.

Hindi ba’t natutuwa kang malaman na ganiyan si Jehova?— Gusto mo bang maging isa sa kaniyang mga tupa?— Ang mga tupa ay nakikinig sa tinig ng kanilang pastol. Sila’y malapít sa kaniya. Nakikinig ka ba kay Jehova?— Malapít ka ba sa kaniya?— Kung gayon hindi ka dapat matakot kailanman. Kasama mo si Jehova.

Maibiging pinangangalagaan ni Jehova ang mga naglilingkod sa kaniya. Basahin natin ang sinasabi ng Bibliya tungkol dito, sa Awit 37:25; 55:22; at Lucas 12:29-31.