MAY kilala ka bang maysakit?— Malamang na ikaw mismo ay nagkakasakit din paminsan-minsan. Maaari kang magkaroon ng sipon o sakit ng tiyan. Ang ilang tao ay may malubhang sakit. Ni hindi sila makatayo kung walang tumutulong sa kanila. Madalas na ganito ang nangyayari kapag matandang-matanda na ang mga tao.

Ang lahat ay nagkakasakit paminsan-minsan. Alam mo ba kung bakit ang mga tao ay nagkakasakit, tumatanda, at namamatay?— Isang araw ay dinala kay Jesus ang isang lalaking hindi makalakad, at ipinakita ni Jesus kung bakit ang mga tao ay nagkakasakit at namamatay. Hayaan mong ikuwento ko ito sa iyo.

Si Jesus ay pansamantalang nakatira noon sa isang bahay sa isang bayang malapit sa Dagat ng Galilea. Isang pulutong ng mga tao ang dumating para makita siya. Napakaraming tao ang dumating anupat hindi na makapasok sa bahay ang iba. Ni wala nang makalapit man lamang sa pinto. Pero, patuloy pa rin ang pagdating ng mga tao! Isang grupo ng mga tao ang nagdala ng isang paralitiko na hindi man lamang makalakad. Kinailangan ang apat na lalaki para mabuhat siya sa isang maliit na higaan, o teheras.

Alam mo ba kung bakit gusto nilang madala kay Jesus ang lalaking ito na may sakit?— Naniniwala silang matutulungan siya ni Jesus. Naniniwala silang mapagagaling siya ni Jesus mula sa sakit na ito. Alam mo ba kung paano nila nailapit kay Jesus ang paralitiko sa dami ng mga taong nasa loob ng bahay?

Buweno, ipinakikita ng larawan dito kung paano nila ito ginawa. Una, iniakyat nila ang lalaki sa bubong. Iyon ay isang patag na bubong. Pagkatapos,  gumawa sila rito ng malaking butas. Pinakahuli, ibinaba nila ang lalaking may sakit sa mismong butas na iyon tungo sa kuwarto sa ibaba habang nakahiga sa kaniyang teheras. Napakalaki nga ng kanilang pananampalataya!

Nagulat ang lahat ng tao sa loob ng bahay nang makita nila ang nangyayari. Ang paralitikong nakahiga sa teheras ay ibinaba sa gitna nila mismo. Nagalit ba si Jesus nang makita niya ang ginawa ng mga lalaki?— Hinding-hindi! Natutuwa siyang makita na sila’y may pananampalataya. Sinabi niya sa paralitiko: “Ang iyong mga kasalanan ay pinatatawad na.”

Ano ang ipinagawa ni Jesus sa paralitiko?

Ipinalagay ng ilang naroroon na hindi dapat sinabi ito ni Jesus. Hindi sila naniniwalang puwede siyang magpatawad ng mga kasalanan. Kaya para  ipakita na talagang magagawa niya ito, sinabi ni Jesus sa lalaki: “Bumangon ka, buhatin mo ang iyong teheras, at umuwi ka sa iyong tahanan.”

Nang sabihin ito ni Jesus, gumaling ang lalaki! Hindi na siya paralisado. Ngayon ay nakatatayo na siyang mag-isa at nakalalakad. Manghang-mangha ang mga taong nakakita sa himalang ito. Ngayon lamang sila nakakita sa buong buhay nila ng ganitong kamangha-manghang bagay! Pinuri nila si Jehova dahil ibinigay sa kanila ang Dakilang Gurong ito, na nagpapagaling pa nga sa sakit ng mga tao.Marcos 2:1-12.

Ano ang natutuhan natin mula sa himalang ito?

Ano ang natutuhan natin sa himalang ito?— Natutuhan natin na si Jesus ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan at magpagaling ng mga maysakit. Pero may iba pa tayong natutuhan, isang napakahalagang bagay. Natutuhan natin na ang mga tao ay nagkakasakit dahil sa kasalanan.

Yamang tayong lahat ay nagkakasakit paminsan-minsan, ibig bang sabihin nito na tayong lahat ay makasalanan?— Oo, sinasabi ng Bibliya na tayong lahat ay ipinanganak na may kasalanan. Alam mo ba ang ibig sabihin ng ipinanganak na may kasalanan?— Nangangahulugan ito na tayo ay ipinanganak na di-sakdal. Kung minsan ay nagkakamali tayo, kahit ayaw natin. Alam mo ba kung bakit tayong lahat ay nagkaroon ng kasalanan?

Tayo ay nagkaganito dahil sumuway sa Diyos ang unang taong si Adan. Nagkasala siya nang labagin niya ang utos ng Diyos. At nakuha nating lahat kay Adan ang kasalanan. Alam mo ba kung paano natin nakuha sa kaniya ang ating kasalanan? Hayaan mong ipaliwanag ko ito sa iyo sa isang paraan na maiintindihan mo.

Paanong tayong lahat ay nagkaroon ng kasalanan?

 Siguro ay nakakita ka na ng naghuhurno ng tinapay sa isang baking pan. Ano ang mangyayari sa tinapay kung may yupi ang baking pan? Alam mo ba?— Ang markang iyon, o yupi, ay makikita sa lahat ng tinapay na gagawin mo sa baking pan na iyon, hindi ba?

Si Adan ay gaya ng baking pan na iyon, at tayo naman ay gaya ng tinapay. Siya ay naging di-sakdal nang suwayin niya ang utos ng Diyos. Para bang siya ay nagkaroon ng yupi, o pangit na marka. Kaya kapag nagkaroon siya ng mga anak, ano ang makikita sa kanila?— Lahat ng kaniyang anak ay magkakaroon ng katulad na marka ng di-kasakdalan.

Karamihan sa mga bata ay hindi naman ipinanganganak na may malaking diperensiya na aktuwal mong nakikita. Hindi putol ang kanilang braso o binti. Pero ang di-kasakdalang taglay nila ay sapat na upang sila’y magkasakit at pagkatapos ay mamatay.

Mangyari pa, may ilang tao na mas madalas magkasakit kaysa sa iba. Bakit kaya? Dahil ba sa sila ay ipinanganak na mas marami ang kasalanan?— Hindi naman, lahat ay ipinanganak na may pare-parehong bigat ng kasalanan. Tayong lahat ay ipinanganak na di-sakdal. Kaya, sa malao’t madali, lahat ay magkakasakit. Maging ang mga taong nagsisikap sumunod sa lahat ng utos ng Diyos at talaga namang walang ginagawang masama ay maaari ring magkasakit.

Anong uri ng kalusugan ang tataglayin natin kapag wala na ang ating kasalanan?

Kung gayon, bakit may mga taong mas madalas magkasakit kaysa sa iba?— Maraming dahilan. Baka kulang sila sa pagkain. O baka hindi sila kumakain ng tamang uri ng pagkain. Baka malakas silang kumain ng keyk at kendi. Ang isa pang dahilan ay baka nagpupuyat sila sa gabi at nagkukulang sa tulog. O baka naman hindi sila nagsusuot ng tamang damit kapag umuulan. May mga taong mahihina ang katawan, at hindi makalaban sa sakit, kahit na iniingatan nila ang kanilang sarili.

 Darating pa kaya ang panahon na hindi na tayo magkakasakit? Makalalaya pa kaya tayo sa kasalanan?— Buweno, ano ba ang ginawa ni Jesus sa paralitikong iyon?— Pinatawad ni Jesus ang kaniyang mga kasalanan at pinagaling siya. Sa ganiyang paraan, ipinakita ni Jesus kung ano ang gagawin niya balang-araw para sa lahat ng mga nagsisikap na gumawa ng tama.

Kung ipinakikita natin na ayaw nating magkasala at kinapopootan natin ang mga bagay na mali, pagagalingin tayo ni Jesus. Sa hinaharap, aalisin niya sa atin ang di-kasakdalang taglay natin ngayon. Gagawin niya ito bilang Hari sa Kaharian ng Diyos. Ang kasalanan ay hindi agad aalisin sa atin. Aalisin ito sa loob ng mahaba-habang panahon. At kapag sa wakas ay nawala na ang ating kasalanan, hindi na tayo magkakasakit uli kahit kailan. Tayong lahat ay magkakaroon na ng sakdal na kalusugan. Napakalaki ngang pagpapala ito!

Para sa higit pang mga punto tungkol sa kung paano nakaaapekto ang kasalanan sa bawat isa, basahin ang Job 14:4; Awit 51:5; Roma 3:23; 5:12; at 6:23.