Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Matuto Mula sa Dakilang Guro

 KABANATA 26

Kung Bakit Mahirap Gumawa ng Mabuti

Kung Bakit Mahirap Gumawa ng Mabuti

NANG gumawa si Saul ng masama, sino ang natuwa?— Si Satanas na Diyablo. Ngunit natuwa rin ang mga relihiyosong lider ng mga Judio. Pero nang maging alagad ng Dakilang Guro si Saul at tinawag na Pablo, nagalit sa kaniya ang mga relihiyosong lider na iyon. Kung gayon, nakikita mo ba kung bakit mahirap para sa isang alagad ni Jesus na gumawa ng mabuti?

Anu-ano ang hirap na dinanas ni Pablo nang gumawa siya ng mabuti?

Minsan ay inutusan ng mataas na saserdoteng si Ananias ang mga lalaki na sampalin si Pablo. Nagsikap pa nga si Ananias na ipabilanggo si Pablo. Napakaraming hirap ang dinanas ni Pablo nang siya ay maging alagad ni Jesus. Halimbawa, si Pablo ay binugbog at pinagbabato ng masasamang taong gustong pumatay sa kaniya.Gawa 23:1, 2; 2 Corinto 11:24, 25.

Marami ang mag-uudyok sa atin na gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng Diyos. Kaya ang tanong ay, Gaano mo kamahal ang mabuti? Mahal na mahal mo ba ito anupat gagawa ka ng mabuti kahit na  ikagalit ito ng iba? Kailangan ang lakas ng loob para magawa ito, hindi ba?

Baka itanong mo, ‘Bakit naman kaya magagalit sa atin ang mga tao dahil sa paggawa ng mabuti? Hindi ba’t dapat ay matuwa pa nga sila?’ Dapat nga sana. Malimit na nagugustuhan ng mga tao si Jesus dahil sa mabubuting bagay na ginagawa niya. Minsan, nagtipon ang buong lunsod sa may pinto ng bahay na tinitirhan niya. Nagdatingan sila dahil si Jesus ay nagpapagaling ng mga maysakit.Marcos 1:33.

Pero kung minsan ay hindi nagugustuhan ng mga tao ang itinuturo ni Jesus. Kahit na palagi siyang nagtuturo ng tama, ang ilan ay nagpakita pa  rin ng matinding galit sa kaniya dahil sinasabi niya ang katotohanan. Nangyari ito isang araw sa Nazaret, ang lunsod kung saan lumaki si Jesus. Nagpunta siya sa sinagoga, isang lugar na pinagtitipunan ng mga Judio para sumamba sa Diyos.

Doon ay nagbigay si Jesus ng isang mahusay na pahayag mula sa Kasulatan. Sa pasimula’y nagustuhan ito ng mga tao. Namangha sila sa magagandang salita na lumalabas sa bibig niya. Hindi sila makapaniwalang ito nga ang binatang lumaki sa kanila mismong lunsod.

Pero may iba pang sinabi si Jesus. Sinabi niya na darating ang panahon na magpapakita ang Diyos ng pantanging pabor sa mga di-Judio. Nang sabihin ito ni Jesus, nagalit ang mga nasa sinagoga. Alam mo ba kung bakit?— Akala nila’y sila lamang ang may pantanging pabor ng Diyos. Akala nila’y mas nakatataas sila sa iba. Kaya nagalit sila kay Jesus dahil sa sinabi niya. At alam mo ba kung ano ang gusto nilang gawin sa kaniya?

Ang Bibliya ay nagsasabi: ‘Sinunggaban nila si Jesus at agad na inilabas ng lunsod. Dinala nila siya sa gilid ng isang bundok para ihagis sa bangin at patayin siya! Pero nakalayo sa kanila si Jesus.’Lucas 4:16-30.

Bakit kaya gustong patayin ng mga taong ito si Jesus?

Halimbawang mangyari iyan sa iyo, babalik ka pa ba para kausapin ang mga taong iyon tungkol sa Diyos?— Kailangan diyan ang lakas ng loob, hindi ba?— Buweno, makalipas ang mga isang taon, nagbalik nga si Jesus sa Nazaret. Ang Bibliya ay nagsasabi: “Pinasimulan niyang turuan sila sa kanilang sinagoga.” Hindi tumigil si Jesus sa pagsasabi ng katotohanan dahil hindi siya kayang takutin ng mga taong walang pag-ibig sa Diyos.Mateo 13:54.

Isang araw naman ng sabbath, si Jesus ay nasa isang lugar na kinaroroonan ng isang lalaking may tuyot, o napinsalang kamay. May kapangyarihan si Jesus mula sa Diyos na pagalingin ang lalaking ito. Pero may ilang lalaki roon na gumugulo kay Jesus. Ano kaya ang gagawin ng Dakilang Guro?— Nagtanong muna siya: ‘Kung ikaw ay may isang tupang nahulog sa isang malaking hukay kapag Sabbath, iaahon mo ba ito?’

 Oo, iaahon nila ang tupa, kahit Sabbath, ang araw na dapat ay nagpapahinga sila. Kaya sinabi ni Jesus: ‘Lalo pa ngang dapat tulungan ang isang tao kapag Sabbath, dahil mas mahalaga ang tao kaysa sa tupa!’ Napakaliwanag nga na dapat tulungan ni Jesus ang lalaking ito sa pamamagitan ng pagpapagaling sa kaniya!

Ipinaunat ni Jesus sa lalaki ang kamay nito. Agad itong gumaling. Tuwang-tuwa ang lalaking ito! Pero kumusta naman ang ibang mga lalaking naroroon? Natuwa ba sila?— Hindi. Lalo silang nagalit kay Jesus. Lumabas sila at gumawa ng mga plano upang patayin siya!Mateo 12:9-14.

Katulad din iyan sa ngayon. Kahit ano ang gawin natin, imposibleng mapasaya natin ang lahat. Kaya dapat tayong magdesisyon kung sino ang talagang gusto nating mapasaya. Kung gusto nating mapasaya ang Diyos na Jehova at ang kaniyang Anak, si Jesu-Kristo, dapat nating palaging gawin ang itinuturo nila. Pero kung gagawin natin ito, sino ang magagalit sa atin? Sino ang magpapahirap sa atin na gumawa ng mabuti?

Si Satanas na Diyablo. Sino pa?— Yaong mga nalinlang ng Diyablo na maniwala sa mga bagay na mali. Sinabi ni Jesus sa mga relihiyosong lider noong kapanahunan niya: “Kayo ay mula sa inyong amang Diyablo, at ninanais ninyong gawin ang mga pagnanasa ng inyong ama.”Juan 8:44.

Maraming tao ang nagugustuhan ng Diyablo. Ang tawag ni Jesus sa kanila ay “sanlibutan.” Sa palagay mo, ano kaya ang “sanlibutan” na tinutukoy ni Jesus?— Buweno, buksan natin ang Juan kabanata 15, talata 19, at tingnan natin. Dito ay mababasa natin ang mga salitang ito ni Jesus: “Kung kayo ay bahagi ng sanlibutan, kagigiliwan ng sanlibutan ang sa kaniya. Ngunit sapagkat hindi kayo bahagi ng sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula sa sanlibutan, dahil dito ay napopoot sa inyo ang sanlibutan.”

Kaya ang sanlibutan na galít sa mga alagad ni Jesus ay binubuo ng lahat ng taong hindi niya tagasunod. Bakit ba galít ang sanlibutan sa mga alagad ni Jesus?— Pag-isipan mo ito. Sino ba ang tagapamahala ng sanlibutan? Ang Bibliya ay nagsasabi: “Ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng isa na balakyot.” Ang isang ito na balakyot ay si Satanas na Diyablo.1 Juan 5:19.

Nakikita mo na ba ngayon kung bakit napakahirap gumawa ng mabuti?— Pinahihirap ito ni Satanas at ng kaniyang sanlibutan. Pero may isa pang dahilan. Natatandaan mo ba kung ano ito?— Sa Kabanata 23 ng aklat na ito, nalaman natin na tayong lahat ay ipinanganak na makasalanan. Hindi ba’t napakasarap kapag wala na ang kasalanan, ang Diyablo, at ang kaniyang sanlibutan?

Kapag lumipas na ang sanlibutang ito, ano ang mangyayari sa mga gumagawa ng mabuti?

Nangangako ang Bibliya: “Ang sanlibutan ay lumilipas.” Nangangahulugan ito na lahat ng hindi tagasunod ng Dakilang Guro ay mawawala na. Hindi sila papayagang mabuhay magpakailanman. Alam mo ba kung sino ang mabubuhay magpakailanman?— Ganito pa ang sabi ng Bibliya: “Siya na gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman.” (1 Juan 2:17) Oo, ang mga gumagawa lamang ng mabuti, na gumagawa ng “kalooban ng Diyos,” ang mabubuhay magpakailanman sa bagong sanlibutan ng Diyos. Kaya kahit na mahirap ito, gusto nating gumawa ng mabuti, hindi ba?

Basahin natin ang mga tekstong ito na nagpapakita kung bakit hindi madaling gumawa ng mabuti: Mateo 7:13, 14; Lucas 13:23, 24; at Gawa 14:21, 22.