Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Matuto Mula sa Dakilang Guro

 KABANATA 14

Kung Bakit Dapat Tayong Magpatawad

Kung Bakit Dapat Tayong Magpatawad

MAY nakagawa na ba sa iyo ng pagkakamali?— Sinaktan ka ba niya o pinagsalitaan ng masakit?— Dapat bang gayundin ang iganti mo sa masakit na ginawa niya sa iyo?

Kapag may nanakit sa kanila, maraming tao ang mananakit din sa taong iyon para makaganti. Pero itinuro ni Jesus na dapat nating patawarin ang mga nagkakasala sa atin. (Mateo 6:12) Paano kung maraming ulit nang nakasakit sa atin ang isang tao? Ilang ulit ba natin siyang patatawarin?

Iyan ang gustong malaman ni Pedro. Kaya isang araw ay tinanong niya si Jesus: ‘Dapat ko ba siyang patawarin kahit hanggang pitong ulit?’ Hindi lamang pitong ulit. Sinabi ni Jesus: ‘Dapat kang magpatawad nang pitumpu’t pitong ulit’ kung may magkasala sa iyo nang gayon karaming ulit.

Ano ang gustong malaman ni Pedro tungkol sa pagpapatawad?

Napakarami namang ulit niyan! Ni hindi na natin matatandaan ang gayon karaming pagkakamali o masasamang bagay na ginawa sa atin ng isang tao, hindi ba? At ito nga ang gustong sabihin sa atin ni Jesus: Hindi na natin dapat pang bilangin kung ilang ulit na nakagawa sa atin ng pagkakamali ang iba. Kung humihingi sila ng tawad, dapat natin silang patawarin.

Gustong ipakita ni Jesus sa kaniyang mga alagad kung gaano talaga kahalaga  na maging mapagpatawad. Kaya pagkasagot sa tanong ni Pedro, nagkuwento siya sa kaniyang mga alagad. Gusto mo ba itong marinig?

May isang mabuting hari noon. Napakabait niya. Nagpapautang pa nga siya ng pera sa kaniyang mga alipin kapag kailangan nila ng tulong. Pero dumating ang araw na sinisingil na ng hari ang kaniyang mga alipin sa kanilang utang. Buweno, iniharap ang isang  alipin na may utang sa hari na 60 milyong denario. Napakalaking halaga nito!

Ano ang nangyari nang magmakaawa ang alipin sa hari na bigyan pa siya ng panahon para makabayad?

Pero nagastos na ng alipin ang lahat ng pera ng hari at hindi na siya makabayad sa hari. Kaya iniutos ng hari na ipagbili siya. Sinabi rin ng hari na ipagbili ang asawa at mga anak ng alipin at ang lahat ng kaniyang ari-arian. Sa gayon, ang mapagbibilhan ay ibabayad sa hari. Ano sa palagay mo ang naramdaman ng alipin?

Lumuhod siya sa harap ng hari at nagmakaawa: ‘Parang awa na po ninyo, bigyan pa ninyo ako ng panahon, at mababayaran ko rin po ang lahat ng aking utang sa inyo.’ Kung ikaw ang hari, ano ang gagawin mo sa alipin?— Nahabag ang hari sa kaniyang alipin. Kaya pinatawad siya ng hari. Sinabi niya sa alipin na hindi na niya kailangang magbayad kahit magkano, ni isang kusing sa 60 milyong denario. Tiyak na tuwang-tuwa ang alipin!

Pero ano ang ginawa ng aliping iyon pagkaraan? Lumabas siya at nakita ang isa pang alipin, na may utang sa kaniya na isang daang denario lamang. Sinunggaban niya ang kaniyang kapuwa alipin sa leeg at sinakal ito habang sinasabi: ‘Bayaran mo ang isang daang denario na utang mo sa akin!’ Maiisip mo ba na magagawa iyan ng isang tao, lalo na pagkatapos na patawarin siya ng hari sa napakalaking halaga?

Paano pinakitunguhan ng alipin ang kaniyang kapuwa alipin na hindi makabayad ng utang sa kaniya?

Buweno, ang alipin na may utang na isang daang denario ay mahirap lamang. Hindi niya kayang bayaran agad ang kaniyang utang. Kaya sumubsob siya sa paanan ng kaniyang kapuwa alipin at nagmakaawa: ‘Parang awa mo na, bigyan mo pa ako ng panahon, at mababayaran ko rin ang utang ko sa iyo.’ Dapat ba sanang pinagbigyan ng lalaki ang kaniyang kapuwa alipin?— Kung ikaw iyon, ano ang gagawin mo?

Ang lalaking ito ay hindi naging mabait na gaya ng hari. Gusto niyang makuha agad ang kaniyang pera. At dahil sa hindi ito mabayaran ng kaniyang kapuwa alipin, ipinabilanggo niya siya. Nakita ng ibang mga alipin ang lahat ng nangyari, at hindi nila ito nagustuhan. Naawa  sila sa alipin na nakabilanggo. Kaya pumunta sila at nagsumbong sa hari.

Hindi rin nagustuhan ng hari ang nangyari. Galit na galit siya sa di-mapagpatawad na alipin. Kaya ipinatawag niya siya at sinabi: ‘Ikaw na masamang alipin, hindi ba’t pinatawad ko ang utang mo sa akin? Kaya hindi ba dapat sana’y patawarin mo rin ang iyong kapuwa alipin?’

Ano ang ginawa ng hari sa di-mapagpatawad na alipin?

Dapat sana’y natuto ng aral ang alipin mula sa mabuting hari. Pero hindi. Kaya ipinabilanggo ng hari ang alipin hanggang sa mabayaran niya ang 60 milyong denario. At mangyari pa, hindi siya kailanman kikita ng pera para mabayaran ang hari kung siya ay nakabilanggo. Kaya mabubulok na siya roon.

Sa pagtatapos ng kuwentong ito ni Jesus, sinabi niya sa kaniyang mga tagasunod: “Sa katulad na paraan din makikitungo sa inyo ang aking makalangit na Ama kung hindi kayo magpapatawad mula sa inyong mga puso, ang bawat isa sa kaniyang kapatid.”Mateo 18:21-35.

 Alam mo, lahat tayo ay may napakalaking utang sa Diyos. Sa katunayan, ang atin mismong buhay ay galing sa Diyos! Kaya kung ihahambing ang utang natin sa Diyos, maliit lamang ang utang sa atin ng ibang tao. Ang utang nila sa atin ay gaya lamang ng isang daang denario na utang ng isang alipin sa kapuwa alipin. Pero ang utang natin sa Diyos dahil sa mga pagkakamali nating nagagawa ay gaya ng 60 milyong denario na utang naman ng alipin sa hari.

Napakabait ng Diyos. Kahit tayo ay nagkakamali, pinatatawad niya tayo. Hindi siya naniningil sa pamamagitan ng pagbawi sa ating buhay magpakailanman. Pero ito ang aral na dapat nating tandaan: Patatawarin lamang tayo ng Diyos kung nagpapatawad tayo sa mga tao na nagkakamali sa atin. Mahalagang pag-isipan iyan, hindi ba?

Ano ang gagawin mo kapag may humingi sa iyo ng tawad?

Kaya kapag may gumawa ng masama sa iyo pero humingi naman ng tawad, ano ang gagawin mo? Patatawarin mo ba siya?— Paano kung paulit-ulit na lamang ito? Patatawarin mo pa ba siya?

Kung tayo ang taong humihingi ng tawad, gusto nating patawarin tayo, hindi ba?— Kaya naman dapat na gayundin ang gawin natin sa kaniya. Hindi lamang natin sasabihing pinatatawad natin siya kundi dapat natin talagang patawarin siya mula sa ating puso. Kapag ginawa natin ito, ipinakikita natin na talagang gusto nating maging mga tagasunod ng Dakilang Guro.

Para maintindihan na mahalaga ang magpatawad, basahin din natin ang Kawikaan 19:11; Mateo 6:14, 15; at Lucas 17:3, 4.