Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Matuto Mula sa Dakilang Guro

 KABANATA 38

Kung Bakit Dapat Nating Ibigin si Jesus

Kung Bakit Dapat Nating Ibigin si Jesus

ISIPIN mong ikaw ay nasa isang bangkang lumulubog. Gusto mo bang may sumagip sa iyo?— Ano kaya kung may magbigay ng buhay niya para gawin ito?— Buweno, iyan ang ginawa ni Jesu-Kristo. Gaya ng natutuhan natin sa Kabanata 37, ibinigay niya ang kaniyang buhay bilang pantubos para tayo maligtas.

Mangyari pa, hindi tayo inililigtas ni Jesus mula sa pagkalunod. Mula saan nga niya tayo inililigtas? Natatandaan mo ba?— Mula sa kasalanan at kamatayan na minana natin kay Adan. Kahit na nakagawa ng napakasasamang bagay ang ilang tao, si Jesus ay namatay rin para sa kanila. Itataya mo ba ang iyong buhay para iligtas ang ganitong mga tao?

Ang Bibliya ay nagsasabi: “Halos walang sinuman ang mamamatay para sa isang taong matuwid; totoo nga, para sa taong mabuti, marahil, ay may mangangahas pa ngang mamatay.” Pero, ipinaliliwanag ng Bibliya na si Jesus ay “namatay para sa mga taong di-makadiyos.” Kabilang dito ang mga taong ni hindi man lamang naglilingkod sa Diyos! Ang sabi pa ng Bibliya: “Samantalang tayo ay mga makasalanan pa [gumagawa pa ng masama], si Kristo ay namatay para sa atin.”Roma 5:6-8.

May maiisip ka bang apostol na dati ay gumawa rin ng napakasasamang bagay?— Sumulat ang apostol na ito: “Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Sa mga ito ay pangunahin ako.” Ang apostol na nagsabi nito ay si Pablo. Sinabi niya na siya ay “dating hangal” at na siya ay nahirati na “sa kasamaan.”1 Timoteo 1:15; Tito 3:3.

Isipin mo na lamang kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos para isugo ang kaniyang Anak upang mamatay para sa ganitong uri ng mga tao! Bakit hindi mo kunin ang iyong Bibliya at basahin ito sa Juan kabanata 3,  talata 16. Doon ay sinasabi nito: “Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan [yaong mga taong nakatira sa lupa] anupat ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang bawat isa na nananampalataya sa kaniya ay hindi mapuksa kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.”

Anu-ano ang dinanas ni Jesus nang ibigay niya ang kaniyang buhay para sa atin?

Pinatunayan ni Jesus na ang pag-ibig niya sa atin ay katulad din ng sa kaniyang Ama. Marahil ay natatandaan mo na sa Kabanata 30 ng aklat na ito, nabasa natin ang tungkol sa mga dinanas ni Jesus nang gabing arestuhin siya. Dinala siya sa bahay ng mataas na saserdoteng si Caifas, at doon Siya nilitis. Iniharap ang mga bulaang saksi na nagsabi ng mga kasinungalingan tungkol kay Jesus, at pinagsusuntok siya ng mga tao. Iyan ay noong ikaila ni Pedro si Jesus. Kunwari ay naroroon tayo at nakikita natin ang nangyayari.

Umaga na. Magdamag na gising si Jesus. Palibhasa’y ilegal ang ginawang paglilitis sa gabi, nagmamadaling ipinatawag ng mga saserdote ang Sanedrin, o mataas na hukuman ng mga Judio, at nagsagawa ng panibagong paglilitis. Dito ay inakusahan na naman nila si Jesus ng mga krimen laban sa Diyos.

Pagkatapos ay ipinagapos ng mga saserdote si Jesus, at dinala nila siya kay Pilato, ang Romanong gobernador. Sinabi nila kay Pilato: ‘Si Jesus ay laban sa pamahalaan. Dapat siyang mamatay.’ Pero nahahalata ni Pilato na nagsisinungaling ang mga saserdote. Kaya sinabi ni Pilato sa kanila: ‘Wala akong makitang pagkakamali sa taong ito. Palalayain ko siya.’ Pero sumigaw ang mga saserdote at ang iba pa: ‘Hindi! Patayin siya!’

Mayamaya, sinubukan uli ni Pilato na sabihin sa mga tao na palalayain niya si Jesus. Pero inudyukan ng mga saserdote ang mga tao na sumigaw: ‘Kung palalayain mo siya, laban ka rin sa pamahalaan! Patayin siya!’ Lalong umingay ang mga tao. Alam mo ba kung ano ang ginawa ni Pilato?

Pumayag na rin siya. Ipinahagupit muna niya si Jesus. Pagkatapos ay ibinigay niya siya sa mga sundalo para patayin. Nilagyan nila ng koronang tinik ang ulo ni Jesus at ginawa siyang katatawanan sa pamamagitan ng  pagyukod sa harapan niya. Pagkatapos ay ipinabuhat nila kay Jesus ang isang malaking poste, o tulos, at dinala siya sa labas ng lunsod sa isang lugar na tinatawag na Pook ng Bungo. Doon ay ipinako nila sa tulos ang mga kamay at paa ni Jesus. Pagkatapos ay itinayo nila ito kung kaya si Jesus ay nakabitin doon. Siya ay duguan. Napakatindi ng sakit.

Hindi agad namatay si Jesus. Basta nakabitin lamang siya sa tulos. Ginawa siyang katatawanan ng mga punong saserdote. At ang mga nagdaraan ay nagsabi: “Kung ikaw ay anak ng Diyos, bumaba ka mula sa pahirapang tulos!” Pero alam ni Jesus ang ipinagagawa sa kaniya ng kaniyang Ama kung kaya siya isinugo. Alam niya na dapat niyang ibigay ang kaniyang sakdal na buhay upang magkaroon tayo ng pagkakataong mabuhay magpakailanman.  Nang dakong huli, mga alas tres ng hapong iyon, sumigaw si Jesus sa kaniyang Ama at namatay.Mateo 26:36–27:50; Marcos 15:1; Lucas 22:39–23:46; Juan 18:1–19:30.

Talagang ibang-iba si Jesus kay Adan! Si Adan ay hindi nagpakita ng pag-ibig sa Diyos. Sinuway niya ang Diyos. Ni hindi rin nagpakita si Adan ng pag-ibig sa atin. Dahil nagkasala siya, tayong lahat ay ipinanganak sa kasalanan. Pero si Jesus ay nagpakita ng pag-ibig sa Diyos at sa atin. Palagi siyang sumusunod sa Diyos. At ibinigay niya ang kaniyang buhay para maalis niya ang pinsalang ginawa sa atin ni Adan.

Ano ang maaari nating gawin para ipakita na iniibig natin si Jesus?

Pinasasalamatan mo ba ang kahanga-hangang bagay na ginawa ni Jesus?— Kapag nananalangin ka sa Diyos, nagpapasalamat ka ba sa kaniya dahil ibinigay niya sa atin ang kaniyang Anak?— Pinasalamatan ni apostol Pablo ang ginawa ni Kristo para sa kaniya. Isinulat ni Pablo na ang Anak ng Diyos ay “umibig sa akin at nagbigay ng kaniyang sarili para sa akin.” (Galacia 2:20) Si Jesus ay namatay para sa iyo at para sa akin din. Ibinigay niya ang kaniyang sakdal na buhay para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan! Tiyak na isang mabigat na dahilan iyan para ibigin natin si Jesus.

Sumulat si apostol Pablo sa mga Kristiyano sa lunsod ng Corinto: “Ang pag-ibig ni Kristo ang pumipilit sa amin na kumilos.” Sa anong uri ng pagkilos tayo inuudyukan ng pag-ibig ni Kristo? Ano sa palagay mo?— Pansinin ang sagot ni Pablo: “Si Kristo ay namatay para sa lahat upang sila’y mabuhay para sa Kaniya. Hindi sila nabubuhay para paluguran  ang kanilang sarili.”—Amin ang italiko; 2 Corinto 5:14, 15, New Life Version.

May naiisip ka bang paraan na maipakikita mong nabubuhay ka para paluguran si Kristo?— Buweno, ang isang paraan ay ang pagsasabi sa iba ng mga natututuhan mo tungkol sa kaniya. O kaya’y isipin mo ito: Marahil ay nag-iisa ka, kaya hindi nakikita ng nanay at tatay mo ang iyong ginagawa, ni nakikita ka ng ibang tao. Manonood ka ba ng mga programa sa TV o titingin kaya sa mga nasa Internet na alam mong hindi makalulugod kay Jesus?— Tandaan, buháy na ngayon si Jesus, at nakikita niya ang lahat ng ating ginagawa!

Sino ang nakakakita sa lahat ng ating ginagawa?

Ang isa pang dahilan kung bakit dapat nating ibigin si Jesus ay dahil sa gusto nating tularan si Jehova. “Iniibig ako ng Ama,” ang sabi ni Jesus. Alam mo ba kung bakit niya iniibig si Jesus at kung bakit dapat na gayundin tayo?— Kasi, si Jesus ay handang mamatay para maganap ang kalooban ng Diyos. (Juan 10:17) Kaya gawin natin ang sinasabi ng Bibliya sa atin: “Maging tagatulad kayo sa Diyos, bilang mga anak na minamahal, at patuloy kayong lumakad sa pag-ibig, kung paanong inibig din kayo ng Kristo at ibinigay ang kaniyang sarili para sa inyo.”Efeso 5:1, 2.

Para lalo nating mapahalagahan si Jesus at ang kaniyang ginawa para sa atin, pakibasa ang Juan 3:35; 15:9, 10; at 1 Juan 5:11, 12.