Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Matuto Mula sa Dakilang Guro

 KABANATA 1

Kung Bakit si Jesus ay Isang Dakilang Guro

Kung Bakit si Jesus ay Isang Dakilang Guro

MAHIGIT na dalawang libong taon na ang nakalilipas, isang pambihirang bata ang isinilang na lumaking pinakadakilang tao na nabuhay kailanman. Walang sinuman noon ang may eroplano o kotse. Walang telebisyon, computer, at Internet.

Ang ipinangalan sa bata ay Jesus. Siya ang naging pinakamatalinong tao na lumakad kailanman sa ibabaw ng lupa. Si Jesus din ang naging pinakamagaling na guro. Naipaliwanag niya ang mahihirap na bagay sa mga paraan na madaling maunawaan.

Si Jesus ay nagturo sa mga tao saanman niya makita ang mga ito. Tinuruan niya sila sa tabing-dagat at sa mga bangka. Tinuruan niya sila sa mga bahay at kapag siya ay naglalakbay. Si Jesus ay walang kotse, ni naglakbay man siya na sakay ng bus o tren. Si Jesus ay naglakad sa iba’t ibang lugar, habang nagtuturo sa mga tao.

Maraming bagay tayong natututuhan mula sa ibang tao. Pero matututuhan natin ang pinakaimportanteng mga bagay mula sa Dakilang Guro, si Jesus. Sa Bibliya mababasa ang mga salita ni Jesus. Kapag naririnig natin ang mga salitang iyon mula sa Bibliya, para na ring nakikipag-usap sa atin si Jesus.

Bakit kaya naging isang Dakilang Guro si Jesus? Ang isang dahilan ay sapagkat may nagturo rin mismo kay Jesus. At alam niya kung gaano kahalaga ang pakikinig. Pero, kanino ba nakinig si Jesus? Sino ang nagturo sa kaniya?— Ang kaniyang Ama. At ang Ama ni Jesus ay ang Diyos.

Bago bumaba sa lupa bilang isang tao, si Jesus ay nakatira noon sa langit kasama ng Diyos. Kaya si Jesus ay hindi katulad ng ibang mga tao dahil wala namang ibang taong nabuhay sa langit bago isilang sa lupa. Si  Jesus ay naging isang masunuring Anak sa langit, isa na nakinig sa kaniyang Ama. Kaya naman naituro ni Jesus sa mga tao ang natutuhan niya sa Diyos. Kung makikinig ka sa iyong tatay at nanay, matutularan mo si Jesus.

Ang isa pang dahilan kung bakit si Jesus ay naging isang Dakilang Guro ay sapagkat inibig niya ang mga tao. Gusto niyang tulungan ang mga tao na matuto tungkol sa Diyos. Inibig ni Jesus ang mga taong nasa edad na, pero inibig din niya ang mga bata. At gusto ng mga bata na makasama ni Jesus dahil nakikipag-usap siya sa kanila at nakikinig sa kanila.

Bakit gusto ng mga bata na makasama ni Jesus

Isang araw, dinala ng ilang magulang ang kanilang maliliit na anak kay Jesus. Pero inisip ng kaniyang mga kaibigan na masyadong abala ang Dakilang Guro para makipag-usap sa maliliit na bata. Kaya pinaalis nila ang mga bata. Pero ano ang sabi ni Jesus?— Sinabi ni Jesus: “Hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata; huwag ninyo silang tangkaing pigilan.” Oo, gusto ni Jesus na lumapit sa kaniya ang maliliit na bata. Kaya kahit na siya ay isang napakatalino at napakaimportanteng tao, naglaan pa rin si Jesus ng panahon para turuan ang maliliit na bata.Marcos 10:13, 14.

 Alam mo ba kung bakit tinuruan ni Jesus ang mga bata at pinakinggan sila? Ang isang dahilan ay sapagkat gusto niyang mapasaya sila sa pamamagitan ng pagkukuwento sa kanila ng tungkol sa Diyos, ang kaniyang makalangit na Ama. Paano mo ba mapasasaya ang mga tao?— Sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila ng mga bagay na natutuhan mo tungkol sa Diyos.

Minsan, ginamit ni Jesus ang isang bata para turuan ang Kaniyang mga kaibigan ng isang mahalagang aral. Kinuha niya ang isang bata at pinatayo ito sa gitna ng Kaniyang mga alagad, na mga tagasunod Niya. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus na ang mga lalaking ito na nasa edad na ay dapat magbago ng paggawi at maging katulad ng maliit na batang ito.

Anong aral ang matututuhan ng medyo malalaki nang bata at ng mga nasa edad na mula sa isang maliit na bata?

Ano kaya ang ibig sabihin ni Jesus nang banggitin niya iyon? Alam mo ba kung paano magiging katulad ng isang maliit na bata ang isang taong nasa edad na, o maging ang isang medyo malaki nang bata?— Buweno, ang nalalaman ng isang maliit na bata ay hindi kasindami ng nalalaman ng isang nakatatanda at gusto niyang matuto. Kaya ang ibig sabihin ni Jesus ay na ang kaniyang mga alagad ay kailangang maging mapagpakumbaba, gaya ng maliliit na bata. Oo, lahat tayo ay maaaring matuto ng maraming bagay mula sa ibang tao. At lahat tayo ay dapat makaunawa na ang mga turo ni Jesus ay mas mahalaga kaysa sa ating sariling mga ideya.Mateo 18:1-5.

Ang isa pang dahilan kung bakit si Jesus ay naging isang Dakilang Guro ay sapagkat alam niya kung paano gagawing kawili-wili ang mga bagay-bagay para sa mga tao. Ipinaliwanag niya ang mga bagay-bagay sa isang simple at maliwanag na paraan. Sinabi niya ang tungkol sa mga ibon at mga bulaklak at iba pang ordinaryong  mga bagay upang tulungan ang mga tao na maintindihan ang tungkol sa Diyos.

Isang araw nang si Jesus ay nasa gilid ng isang bundok, lumapit sa kaniya ang maraming tao. Si Jesus ay umupo at nagpahayag, o nagsermon, sa kanila, gaya ng makikita mo rito. Ang pahayag na ito ay tinatawag na Sermon sa Bundok. Sabi niya: ‘Tingnan ninyo ang mga ibon sa langit. Hindi sila naghahasik ng binhi. Hindi sila nag-iimbak ng pagkain sa mga kamalig. Pero pinakakain sila ng Diyos na nasa langit. Hindi ba’t mas mahalaga kayo kaysa sa kanila?’

Anong aral ang itinuturo noon ni Jesus nang banggitin niya ang tungkol sa mga ibon at mga bulaklak?

Sinabi rin ni Jesus: ‘Kumuha kayo ng aral mula sa mga liryo sa parang. Sila ay tumutubo nang hindi nagtatrabaho. At tingnan kung gaano sila kaganda! Maging ang mayamang si Haring Solomon ay hindi nakapagbihis nang mas maganda kaysa sa mga liryo sa parang. Kaya kung inaalagaan ng Diyos ang mga bulaklak na tumutubo, hindi ba’t aalagaan din niya kayo?’Mateo 6:25-33.

 Nauunawaan mo ba ang aral na itinuturo ni Jesus?— Ayaw niyang mabalisa tayo kung saan tayo kukuha ng pagkain o damit. Alam ng Diyos na kailangan natin ang lahat ng mga bagay na iyon. Hindi naman sinabi ni Jesus na huwag tayong magtrabaho para sa pagkain at damit. Kundi ang sabi niya ay na dapat nating unahin ang Diyos. Kapag ginawa natin iyan, titiyakin ng Diyos na mayroon tayong makakain at maisusuot. Naniniwala ka ba riyan?

Pagkatapos na magsalita si Jesus, ano kaya ang inisip ng mga tao?— Sinasabi sa Bibliya na sila ay labis na humanga sa paraan ng kaniyang pagtuturo.  Talaga ngang kawili-wiling makinig sa kaniya. Ang sinabi niya ay tumulong sa mga tao na gawin ang tama.Mateo 7:28.

Kaya nga napakahalagang matuto tayo mula kay Jesus. Alam mo ba kung paano natin magagawa ito?— Buweno, nasa atin ang kaniyang mga salita na nakasulat sa isang aklat. Alam mo ba kung anong aklat iyon?— Ang Banal na Bibliya. Nangangahulugan ito na maaari tayong makinig kay Jesus sa pamamagitan ng pagbibigay-pansin sa mga bagay na binabasa natin sa Bibliya. Sa katunayan, ang Bibliya ay may kapana-panabik na kuwento tungkol sa kung paanong ang Diyos mismo ang nagsabi sa atin na makinig tayo kay Jesus. Tingnan natin ang nangyari.

Isang araw, isinama ni Jesus ang tatlo sa kaniyang mga kaibigan sa itaas ng bundok. Ang mga pangalan nila ay Santiago, Juan, at Pedro. Marami pa tayong matututuhan tungkol sa mga lalaking ito sa dakong huli, yamang silang tatlo ay pawang matatalik na kaibigan ni Jesus. Pero sa pantanging okasyong ito, nagliwanag nang husto ang mukha ni Jesus. At ang kaniyang damit ay nagningning na gaya ng liwanag, gaya ng makikita mo rito.

Anong aral ang itinuturo noon ni Jesus nang banggitin niya ang tungkol sa mga ibon at mga bulaklak?

Pagkatapos, isang tinig mula sa langit ang narinig ni Jesus at ng kaniyang mga kaibigan. Sabi nito: “Ito ang aking Anak, ang minamahal, na aking sinang-ayunan; makinig kayo sa kaniya.” (Mateo 17:1-5) Alam mo ba kung kaninong tinig iyon?— Tinig iyon ng Diyos! Oo, Diyos ang nagsabi na dapat silang makinig sa kaniyang Anak.

Kumusta naman tayo sa ngayon? Susundin ba natin ang Diyos at makikinig sa kaniyang Anak, ang Dakilang Guro?— Iyan ang dapat na gawin nating lahat. Natatandaan mo ba kung paano natin ito magagawa?

Oo, maaari tayong makinig sa Anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga ulat sa Bibliya tungkol sa kaniyang buhay. Maraming kahanga-hangang bagay ang sasabihin sa atin ng Dakilang Guro. Matutuwa kang matutuhan ang mga bagay na ito na nakasulat sa Bibliya. At magdudulot din ito sa iyo ng kaligayahan kung sasabihin mo sa iyong mga kaibigan ang mabubuting bagay na natututuhan mo.

Para sa higit pang maiinam na punto tungkol sa mabubuting bagay na idinudulot ng pakikinig kay Jesus, buksan ang iyong Bibliya at basahin ang Juan 3:16; 8:28-30; at Gawa 4:12.