Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Matuto Mula sa Dakilang Guro

 KABANATA 13

Ang mga Naging Alagad ni Jesus

Ang mga Naging Alagad ni Jesus

Sino ang lalaking ito, at paano siya naging alagad ni Jesus?

SINO ang pinakamahusay na lingkod ng Diyos na nabuhay kailanman?— Tama ka, si Jesu-Kristo. Sa palagay mo kaya ay puwede tayong maging katulad niya?— Buweno, sinasabi ng Bibliya na nagbigay siya ng halimbawa para sundin natin. At inaanyayahan niya tayong maging mga alagad niya.

Alam mo ba ang ibig sabihin ng pagiging alagad ni Jesus?— Marami itong ibig sabihin. Una, dapat tayong matuto mula sa kaniya. Pero hindi lamang iyan. Dapat din tayong maniwala talaga sa kaniyang sinasabi. Kung naniniwala tayo, gagawin natin ang kaniyang sinasabi sa atin.

Maraming tao ang nagsasabi na naniniwala sila kay Jesus. Sa palagay mo, talaga nga kayang alagad niya silang lahat?— Hindi, karamihan sa kanila ay hindi. Maaaring nagsisimba nga sila. Pero karamihan sa kanila ay hindi kailanman nag-ukol ng panahon upang matutuhan ang itinuro ni Jesus. Oo, tanging ang mga sumusunod lamang sa halimbawa ni Jesus ang siyang mga alagad niya.

Pag-usapan natin ang ilan sa mga alagad ni Jesus noong siya ay isang tao sa lupa. Ang isa sa naging unang alagad ay si Felipe. Hinanap ni Felipe ang kaniyang kaibigang si Natanael (tinatawag ding Bartolome), na makikita mong nakaupo sa ilalim ng isang punungkahoy. Nang lumapit si Natanael kay Jesus, sinabi ni Jesus: ‘Tingnan ninyo, narito ang isang matapat na lalaki, isang tunay na Israelita.’ Nagtaka si Natanael at nagtanong: ‘Paano mo ako nakilala?’

Sino ang tinatawag ni Jesus para maging alagad niya?

 ‘Bago ka tinawag ni Felipe, habang nasa ilalim ka ng puno ng igos, ay nakita na kita,’ ang sabi ni Jesus. Gulat na gulat si Natanael dahil alam ni Jesus ang mismong kinaroroonan niya, kaya sinabi ni Natanael: “Ikaw ang Anak ng Diyos, ikaw ang Hari ng Israel.”Juan 1:49.

Judas Iscariote, Judas (tinatawag ding Tadeo), Simon

Ang iba naman ay naging mga alagad ni Jesus isang araw pa bago naging mga alagad sina Felipe at Natanael. Ang mga ito ay si Andres at ang kaniyang kuya na si Pedro gayundin si Juan at malamang ang kuya ni Juan na si Santiago. (Juan 1:35-51) Gayunman, nang maglaon, ang apat na ito ay nagbalik sa kanilang negosyo ng pangingisda. Isang araw habang si Jesus ay naglalakad sa tabi ng Dagat ng Galilea, nakita niya sina Pedro at Andres na naghuhulog ng lambat sa dagat. Tinawag sila ni Jesus: “Sumunod kayo sa akin.”

Santiago (anak ni Alfeo), Tomas, Mateo

Sa patuloy na paglalakad, nakita naman ni Jesus sina Santiago at Juan. Sila ay nasa bangka kasama ng kanilang ama, na nagkukumpuni ng  kanilang mga lambat. Tinawag sila ni Jesus para sumunod din sa kaniya. Ano ang gagawin mo kung tinawag ka ni Jesus? Susunod ka ba agad sa kaniya?— Kilala ng mga lalaking ito kung sino si Jesus. Alam nila na isinugo siya ng Diyos. Kaya naman iniwan nila agad ang kanilang negosyo ng pangingisda at sumunod kay Jesus.Mateo 4:18-22.

Natanael, Felipe, Juan

Nang maging tagasunod ni Jesus ang mga lalaking ito, ibig bang sabihin ay palagi nang tama ang kanilang ginagawa mula noon?— Hindi. Maaalaala mo na nagtalu-talo pa nga ang mga lalaking ito kung sino sa kanila ang pinakaimportante. Pero nakinig naman sila kay Jesus, at handa silang magbago. Kung handa tayong magbago, tayo man ay puwedeng maging mga alagad ni Jesus.

Santiago (kapatid ni Juan), Andres, Pedro

Inanyayahan ni Jesus ang lahat ng uri ng tao para maging mga alagad niya. Minsan, isang kabataang mayamang tagapamahala ang lumapit kay Jesus at nagtanong kung paano siya makatatanggap ng buhay na walang hanggan. Nang sabihin ng mayamang tagapamahala na sinusunod na niya ang mga utos ng Diyos mula pa sa kaniyang pagkabata, inanyayahan siya ni Jesus: “Halika maging tagasunod kita.” Alam mo ba kung ano ang nangyari?

Buweno, nang marinig ng lalaki na ang pagiging isang alagad ni Jesus ay dapat ituring na mas mahalaga kaysa sa pagiging mayaman, lungkot na lungkot siya. Hindi siya naging alagad ni Jesus dahil mas mahal niya ang kaniyang pera kaysa sa Diyos.Lucas 18:18-25.

Nang halos isang taon at kalahati nang nangangaral si Jesus, pumili siya ng 12 sa kaniyang mga alagad upang maging mga apostol. Ang mga apostol ay mga lalaking isinugo niya para sa isang pantanging gawain. Alam mo ba ang mga pangalan nila?— Tingnan natin kung matutukoy natin ang mga ito. Masdan mo ang mga larawan nila rito, at tingnan kung masasabi mo ang kanilang mga pangalan. Pagkatapos ay subuking sabihin ang kanilang mga pangalan mula sa memorya.

Sinu-sino ang mga babaing ito na tumulong kay Jesus nang siya ay nangangaral?

Nang bandang huli, isa sa 12 apostol ang naging masama. Siya ay si Judas Iscariote. Pagkaraan, ibang alagad naman ang pinili para maging apostol.  Alam mo ba ang kaniyang pangalan?— Iyon ay Matias. Pagkaraan, naging mga apostol din sina Pablo at Bernabe, pero hindi sila kabilang sa 12.Gawa 1:23-26; 14:14.

Gaya ng natutuhan natin sa Kabanata 1 ng aklat na ito, si Jesus ay nagpakita ng interes sa mga bata. Bakit kaya?— Kasi, alam niyang puwede silang maging mga alagad din niya. Sa katunayan, madalas na may nasasabi ang mga bata na nakatatawag sa pansin ng matatanda para makinig at magnais na matuto pa tungkol sa Dakilang Guro.

Maraming babae ang naging mga alagad din ni Jesus. Ang ilan ay kasama niyang naglakbay nang pumunta siya sa ibang mga lunsod para mangaral. Kabilang dito sina  Maria Magdalena, Juana, at Susana. Maaaring tumulong din sila sa paghahanda ng kaniyang pagkain at paglalaba ng kaniyang mga damit.Lucas 8:1-3.

Gusto mo bang maging alagad ni Jesus?— Alalahanin mo, ang basta pagsasabing tayo ay isa sa kaniyang mga alagad ay hindi nangangahulugang alagad na nga tayo. Dapat tayong gumawi na gaya ng isa sa kaniyang mga alagad saanman tayo naroroon, hindi lamang kapag dumadalo tayo sa mga Kristiyanong pagpupulong. May naiisip ka bang ilang lugar kung saan mahalagang gumawi tayo na gaya ng isang alagad ni Jesus?

Oo, dapat na gawin natin ito sa bahay. Pero ang isa pang lugar ay sa paaralan. Huwag nating kalilimutan kailanman na para maging isang tunay na alagad ni Jesus, dapat tayong gumawi na katulad niya sa buong maghapon, sa bawat araw, saanman tayo naroroon.

Saan mahalagang gumawi tayo na gaya ng isang alagad ni Jesus?

Basahin natin ngayon ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga alagad ni Jesus, sa Mateo 28:19, 20; Lucas 6:13-16; Juan 8:31, 32; at 1 Pedro 2:21.