Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Pumili ng wika Tagalog

Matuto Mula sa Dakilang Guro

Ang pinakamahusay na simulain ay matatagpuan sa Bibliya. Ang matututuhan ng mga bata ay hindi mula sa mga tao kundi mula mismo sa kanilang Amang nasa langit.

Ang Kailangan ng mga Anak sa mga Magulang

Ang aklat na ito ay dinisenyo para magkaroon ng makabuluhang pag-uusap tungkol sa mahahalagang paksa ang mga kabataan at ang mga kasama nilang bumabasa.

Kung Bakit si Jesus ay Isang Dakilang Guro

Ano ang mga itinuro ni Jesus? At saan galing ang kaniyang mga itinuro?

Isang Liham Mula sa Maibiging Diyos

Ang kaniyang liham ay mababasa sa isang aklat na mas mahalaga kaysa sa iba pang aklat.

Ang Isa na Gumawa ng Lahat ng Bagay

Sino ang gumawa ng mga ibon at nagturo sa kanila na umawit? Sino ang gumawa ng berdeng damo? Sino ang gumawa sa iyo?

May Pangalan ang Diyos

Tayong lahat ay may pangalan. Alam mo ba ang pangalan ng Diyos? Bakit mahalaga ang pangalan niya?

“Ito ang Aking Anak”

Bakit napakaespesyal ni Jesus?

Pinaglingkuran ng Dakilang Guro ang Ibang Tao

Natutuwa ka ba kapag ginawan ka ng mabuti? Natutuwa tayong lahat, at alam iyan ng Dakilang Guro.

Proteksiyon sa Iyo ang Pagkamasunurin

Natututo ang mga nakababata sa mga nakatatanda. At kapag may ipinagagawa sa atin ang Diyos, makatitiyak tayong iyon ang tamang gawin.

Mas Mataas ang Iba Kaysa sa Atin

Ang ilan sa kanila ay mabuti, at ang iba naman ay masama.

Dapat Nating Labanan ang Tukso

Ano ang dapat mong gawin kapag may nagsasabi sa iyo na gumawa ng mali?

Ang Kapangyarihan ni Jesus Laban sa mga Demonyo

Walang dahilan para matakot sa mga demonyo, pero kailangan nating maging mapagbantay para hindi nila tayo madaya.

Tulong Mula sa mga Anghel ng Diyos

Tinutulungan ng mga anghel ang mga tao na umiibig at naglilingkod kay Jehova.

Tinuruan Tayo ni Jesus na Manalangin

Puwede kang makipag-usap sa Diyos kahit anong oras, umaga man o gabi, at pakikinggan ka niya.

Ang mga Naging Alagad ni Jesus

Anong uri sila ng tao?

Kung Bakit Dapat Tayong Magpatawad

Nagkuwento si Jesus para maintindihan natin.

Isang Aral sa Pagiging Mabait

Alamin ang kuwento tungkol sa mabait na Samaritano.

Ano ba Talaga ang Mahalaga?

Paano tayo magiging mayaman sa Diyos?

Kung Paano Magiging Maligaya

Isiniwalat ng Dakilang Guro ang isang mahalagang sekreto.

Lagi Ka Bang Nagpapasalamat?

May matututuhan ka sa halimbawa ng 10 ketongin.

Tama Bang Makipag-away?

Ano ang gagawin mo kapag may nang-aaway sa iyo?

Gusto Mo Bang Ikaw Lagi ang Mauna?

Ano ang sinabi ni Jesus sa mga alagad niya nang magtalo-talo sila tungkol dito?

Dapat ba Tayong Magyabang?

Nagkuwento si Jesus tungkol sa isang Pariseo at isang maniningil ng buwis.

Kung Bakit Hindi Tayo Dapat Magsinungaling

Alamin kung ano ang ginawa ni Jehova kina Ananias at Sapira.

Kung Bakit Nagkakasakit ang mga Tao

Darating kaya ang panahon na hindi na magkakasakit ang mga tao?

Huwag Maging Magnanakaw Kahit Kailan!

Pansinin ang halimbawa ng apat na taong kumuha ng hindi kanila.

Puwede Pa Kayang Magbago ang mga Gumagawa ng Masama?

Makikita ang sagot sa halimbawa ni Saul at ng patutot.

Kung Bakit Mahirap Gumawa ng Mabuti

Ano ang magiging reaksiyon ng masasamang tao kapag hindi mo sinunod ang ipinapagawa nila?

Sino ang Diyos Mo?

Maraming sinasambang diyos ang mga tao. Ano ang dapat mong gawin? Matutulungan tayo ng tatlong kabataang Hebreo para masagot iyan.

Kung Paano Malalaman Kung Sino ang Dapat Sundin

“Ibayad ninyo kay Cesar ang mga bagay na kay Cesar, ngunit sa Diyos ang mga bagay na sa Diyos.”

Natutuwa ba ang Diyos sa Lahat ng Party?

Alam mo bang may binabanggit sa Bibliya na mga nag-party? Matututuhan natin kung ano ang tingin ng Diyos sa mga ito.

Tulong Para Madaig ang Ating Takot

Hindi sinabi ng Dakilang Guro na magiging madali ang paglilingkod kay Jehova. Pero may paraan para maging matapang at makahingi ng tulong.

Kung Saan Makakakuha ng Kaaliwan

Ano ang dapat mong gawin kung nalulungkot ka?

Kung Paano Iningatan si Jesus

Alamin kung paano iningatan ni Jehova si Jesus mula sa mga gustong pumatay rito noong bata pa ito.

Kaya Tayong Ingatan ni Jesus

Noong nasa lupa siya, ipinakita niya kung paano niya maiingatan ang mga nagmamahal sa kaniya.

Ano ang Mangyayari Kapag Namatay Tayo?

Dapat ka bang matakot sa kamatayan o sa mga patay?

Puwede Tayong Magising Mula sa Kamatayan!

Binigyan ng Diyos si Jesus ng kapangyarihang buhaying-muli ang mga taong namatay, kasama na ang mga bata.

Sino ang Bubuhaying Muli? Saan Sila Titira?

Ano ang sagot ni Jesus sa mga tanong na ito?

Pag-alaala kay Jehova at sa Kaniyang Anak

Ipinakita ni Jesus sa kaniyang mga tagasunod ang isang espesyal na paraan para alalahanin ang ginawa ni Jehova at ni Jesus para sa atin.

Kung Bakit Dapat Nating Ibigin si Jesus

Ibinigay niya ang kaniyang sakdal na buhay para mabuhay tayo nang walang hanggan!

Kung Paano Pasasayahin ang Diyos

Sinasabi sa Bibliya: “Magpakarunong ka, anak ko, at pasayahin mo ang aking puso.”

Mga Batang Nagpapasaya sa Diyos

Ano ang puwede mong gawin para mapasaya ang Diyos?

Kung Bakit Kailangan Tayong Magtrabaho

Nakabubuti sa ating isip at katawan ang trabaho. Puwede mong matutuhang mag-enjoy sa trabaho.

Sino ang Ating mga Kapatid?

Kabilang ba dito ang mga tao na hindi anak ng ating mga magulang?

Dapat Ibigin ng Ating mga Kaibigan ang Diyos

“Huwag kayong palíligaw. Ang masasamang kasama ay sumisira ng kapaki-pakinabang na mga ugali.”

Ano ang Kaharian ng Diyos? Kung Paano Maipakikitang Gusto Natin Ito

Kapag si Jesus na ang namamahala sa buong lupa, gagawa siya ng malalaking pagbabago.

Pinuksa ng Tubig ang Isang Sanlibutan—Mauulit Kaya Ito?

Mamumuhay sa lupa magpakailanman ang matuwid.

Mapayapang Bagong Sanlibutan ng Diyos—Maaari Kang Manirahan Doon

Ano ang dapat mong gawin para manirahan doon magpakailanman?