Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Manumbalik Ka kay Jehova

 BAHAGI 4

Panunumbat ng Budhi—“Linisin Mo Ako Mula sa Aking Kasalanan”

Panunumbat ng Budhi—“Linisin Mo Ako Mula sa Aking Kasalanan”

“Gumanda ang buhay ng aming pamilya dahil sa bago kong trabaho, pero naging dahilan din ito para makagawa ako ng mga bagay na kuwestiyunable. Nagdiriwang na ako ng mga kapistahan ng sanlibutan, sumasali sa mga okasyon sa politika, at nagsisimba pa nga. Naging di-aktibong Saksi ni Jehova ako sa loob ng 40 taon. Habang tumatagal, lalo kong naiisip na hindi na ako mapapatawad ni Jehova. Parang hindi ko na rin mapapatawad ang sarili ko. Alam ko na kasi ang katotohanan bago ako malihis ng landas.”—Martha.

NAPAKABIGAT na pasanin ang panunumbat ng budhi. “Ang sarili kong mga kamalian ay dumaan sa ibabaw ng aking ulo,” isinulat ni Haring David. “Tulad ng mabigat na pasan ay napakabigat ng mga iyon para sa akin.” (Awit 38:4) Ang ilang Kristiyano ay nadaraig ng sobrang kalungkutan, kung kaya naniniwala silang hindi na sila mapatatawad ni Jehova. (2 Corinto 2:7) Totoo kaya iyon? Kapag nakagawa ka ng malulubhang kasalanan, totoo bang napakalayo mo na kay Jehova kung kaya hindi ka na niya mapatatawad? Hindi naman!

“Ituwid Natin ang mga Bagay-bagay sa Pagitan Natin”

Hindi pinababayaan ni Jehova ang mga nagsisisi sa kanilang kasalanan. Sa katunayan, siya pa nga ang lumalapit sa kanila! Sa talinghaga tungkol sa alibughang anak, inihambing ni Jesus si Jehova sa isang mapagmahal na ama na may anak na lumayas at napariwara. Nang maglaon, nagpasiyang bumalik ang anak. “Habang siya [ang anak] ay nasa malayo pa, nakita siya ng kaniyang ama at nahabag, at ito ay tumakbo at sumubsob sa kaniyang leeg at magiliw siyang hinalikan.” (Lucas 15:11-20) Gusto mo bang mapalapit kay Jehova pero nadarama mong ikaw ay “malayo pa” rin sa kaniya? Gaya ng ama sa ilustrasyon ni Jesus, si Jehova ay nahahabag sa iyo. Sabik na sabik siyang salubungin ka.

Pero paano kung iniisip mong napakalubha o napakarami ng kasalanan mo para mapatawad ni Jehova? Tingnan ang paanyaya ni Jehova sa Isaias 1:18: “‘Halikayo ngayon at ituwid natin ang mga bagay-bagay sa pagitan natin,’ ang sabi ni Jehova. ‘Bagaman ang mga kasalanan ninyo ay maging gaya ng iskarlata, ang mga ito ay mapapuputing gaya ng niyebe.’” Oo, kahit ang mga kasalanan natin ay gaya ng iskarlatang tina na mahirap alisin sa puting damit, mapatatawad pa rin iyon ni Jehova.

Ayaw ni Jehova na patuloy kang pahirapan ng panunumbat ng budhi. Kung gayon, paano mo madarama ang ginhawang maidudulot ng pagpapatawad ng Diyos at pagkakaroon ng malinis na budhi? Isaalang-alang ang dalawang bagay na ginawa ni Haring David. Una, sinabi niya: “Ipagtatapat ko ang tungkol sa aking mga pagsalansang kay Jehova.” (Awit 32:5) Tandaan, inaanyayahan ka na ni Jehova na lumapit sa kaniya sa panalangin at ‘ituwid ang mga bagay-bagay.’ Tanggapin mo ang paanyayang iyan. Ipagtapat mo kay Jehova ang iyong mga kasalanan, at sabihin sa kaniya ang nadarama mo. Mula sa sariling karanasan, buong-pagtitiwalang nanalangin si David: “Linisin mo ako mula sa aking kasalanan. . . . Ang pusong wasak at durog, O Diyos, ay hindi mo hahamakin.”—Awit 51:2, 17.

Ikalawa, tinanggap ni David ang tulong mula sa inatasang kinatawan ng Diyos na si propeta Natan. (2 Samuel 12:13) Sa ngayon, naglaan si Jehova ng mga elder sa kongregasyon na sinanay para tulungan ang mga nagsisisi na maibalik ang pakikipagkaibigan  nila kay Jehova. Kapag lumapit ka sa mga elder, gagamit sila ng Kasulatan at ipananalangin ka para gumaan ang loob mo, mabawasan o alisin ang mga negatibong damdamin, at tulungan kang gumaling sa espirituwal.—Santiago 5:14-16.

Gusto ni Jehova na madama mo ang ginhawa ng pagkakaroon ng malinis na budhi

“Maligaya Siya na ang Kaniyang Pagsalansang ay Pinagpapaumanhinan”

Totoo, baka napakahirap sa iyo na ipagtapat sa Diyos na Jehova ang iyong kasalanan at ilapit ito sa mga elder. Ganiyan din ang nadama ni David. Siya ay ‘nanahimik’ nang ilang panahon tungkol sa kaniyang mga kasalanan. (Awit 32:3) Pero pagkatapos noon, napahalagahan niya ang mga pakinabang ng pagtatapat ng kaniyang mga kasalanan at pagtutuwid ng kaniyang landas.

Isang malaking pakinabang ang panunumbalik ng kagalakan ni David. Isinulat niya: “Maligaya siya na ang kaniyang pagsalansang ay pinagpapaumanhinan, na ang kaniyang kasalanan ay tinatakpan.” (Awit 32:1) Nanalangin din siya: “O Jehova, ibuka mo nawa ang mga labi kong ito, upang ang aking bibig ay makapagpahayag ng iyong kapurihan.” (Awit 51:15) Dahil hindi na siya sinusumbatan ng kaniyang budhi at dahil pinahalagahan niya ang pagpapatawad ng Diyos, napakilos si David na sabihin sa iba ang tungkol kay Jehova.

Gusto ni Jehova na madama mo ang ginhawa ng pagkakaroon ng malinis na budhi. At gusto niyang sabihin mo sa iba ang tungkol sa kaniya at sa kaniyang mga layunin nang hindi sinusumbatan ng budhi, sa halip ay taos sa puso at may kagalakan. (Awit 65:1-4) Tandaan ang paanyaya niyang “mapawi ang inyong mga kasalanan, upang ang mga kapanahunan ng pagpapaginhawa ay dumating mula sa mismong persona ni Jehova.”—Gawa 3:19.

Ganiyan ang nangyari kay Martha. Sinabi niya: “Palagi akong pinadadalhan ng anak ko ng mga magasing Bantayan at Gumising! Unti-unting bumalik ang kaugnayan ko kay Jehova. Ang pinakamahirap na bahagi ng panunumbalik ay ang paghingi ng tawad sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Pero sa wakas, nakalapit din ako sa Diyos at nakahingi ng tawad. Hindi ako makapaniwalang lumipas ang 40 taon bago ako nakapanumbalik kay Jehova. Isa akong buháy na patotoo na kahit maraming taon na ang lumipas, puwede pa ring mabigyan ng pagkakataon ang isa na maglingkod sa Diyos at makapanumbalik sa kaniyang pag-ibig.”