Hindi malaman ng tupa ang gagawin niya. Habang nanginginain sa pastulan, napahiwalay siya sa ibang mga tupa. Hindi na niya makita ang kawan at ang pastol. Dumidilim na. Walang kalaban-laban ang nawawalang tupa sa isang libis na may gumagala-galang mga maninila. Walang ano-ano, nakarinig ito ng isang pamilyar na boses—ang boses ng pastol, na patakbong lumapit sa tupa, binuhat ito, ibinalot sa tupi ng kasuutan niya, at saka iniuwi.

PAULIT-ULIT na itinutulad ni Jehova ang kaniyang sarili sa gayong pastol. Tinitiyak niya sa atin: “Narito ako, ako mismo, at hahanapin ko ang aking mga tupa at pangangalagaan ko sila.”—Ezekiel 34:11, 12.

“Ang mga Tupa ng Aking Pagpapastol”

Sino ang mga tupa ni Jehova? Sa simpleng salita, ang mga tupa ni Jehova ay ang mga taong umiibig at sumasamba sa kaniya. Sinasabi ng Bibliya: “Sumamba tayo at yumukod; lumuhod tayo sa harap ni Jehova na ating Maylikha. Sapagkat siya ang ating Diyos, at tayo ang bayan ng kaniyang pastulan at ang mga tupa ng kaniyang kamay.” (Awit 95:6, 7) Gaya ng literal na tupa na sumusunod sa pastol, ang mga mananamba ni Jehova ay gustong-gustong sumunod sa kanilang Pastol. Wala ba silang kapintasan? Mayroon. Kung minsan, ang mga lingkod ng Diyos ay nagiging gaya ng “mga tupa na nangalat,” “nawawalang mga tupa,” at “mga tupa na naliligaw.” (Ezekiel 34:12; Mateo 15:24; 1 Pedro 2:25) Pero mapalayo man ang isa, umaasa pa rin si Jehova na makababalik ito.

 Nadarama mo bang Pastol mo pa rin si Jehova? Paano pinatutunayan ni Jehova na Pastol pa rin siya sa ngayon? Isaalang-alang ang tatlong paraan:

Pinakakain niya tayo sa espirituwal. “Sa mabuting pastulan ay pakakainin ko sila,” ang sabi ni Jehova. “Doon ay hihiga sila sa mabuting tinatahanang dako, at sa matabang pastulan ay kakain sila.” (Ezekiel 34:14) Si Jehova ay patuloy na naglalaan ng sari-sari at napapanahong espirituwal na pagkaing nakarerepresko. May naiisip ka bang artikulo, pahayag, o video na naging sagot sa panalangin mo? Hindi ba’t patunay ito na nagmamalasakit sa iyo si Jehova?

Pinoprotektahan niya tayo at inaalalayan. Nangako si Jehova: “Ang nanabog ay ibabalik ko, at ang may bali ay bebendahan ko at ang maysakit ay palalakasin ko.” (Ezekiel 34:16) Pinalalakas ni Jehova ang mga maysakit o ang mga nadaraig ng kabalisahan. Binebendahan niya ang kaniyang mga tupa at tinutulungan silang gumaling kapag nasaktan sila—marahil kahit ng mga kapananampalataya nila. At ibinabalik niya ang mga nanabog o napalayo at ang mga pinahihirapan ng negatibong damdamin.

Nadarama niyang responsibilidad niya tayo. “Ililigtas ko sila mula sa lahat ng mga dako na pinangalatan nila,” ang sabi ni Jehova. “Ang nawala ay hahanapin ko.” (Ezekiel 34:12, 16) Para kay Jehova, ang isang nawawalang tupa ay may pag-asa pang magbago. Alam niya kapag may nawawalang tupa, hinahanap niya ito, at nagsasaya siya kapag natagpuan ito. (Mateo 18:12-14) Hindi nga ba’t tinatawag niya ang kaniyang mga tunay na mananamba na “aking mga tupa, ang mga tupa ng aking pagpapastol”? (Ezekiel 34:31) Isa ka sa mga tupang iyon.

Para kay Jehova, ang isang nawawalang tupa ay may pag-asa pang magbago. Nagsasaya siya kapag natagpuan niya ito

“Bigyan Mo Kami ng mga Bagong Araw Gaya Noong Sinaunang Panahon”

Bakit ka hinahanap ni Jehova at hinihimok na manumbalik sa kaniya? Dahil gusto ka niyang maging masaya. Nangangako siyang ibubuhos niya sa kaniyang mga tupa ang “ulan ng pagpapala.” (Ezekiel 34:26) Hindi iyan pangakong napapako. Napatunayan mo na iyan mismo.

Alalahanin ang mga karanasan mo noon nang makilala mo si Jehova. Halimbawa, ano’ng nadama mo nang malaman mo ang kapana-panabik na mga katotohanan tungkol sa pangalan ng Diyos at sa kaniyang layunin para sa mga tao? Naaalaala mo ba kung gaano kasayang makipagsamahan sa mga kapuwa Kristiyano sa panahon ng asamblea at kombensiyon? Nang ibahagi mo ang mabuting balita sa isa na nagpakita ng tunay na interes, hindi ba’t umuwi kang masayang-masaya?

Puwede mong madama ulit ang kagalakang iyon. “Panumbalikin mo kami sa iyo, O Jehova,” ang dalangin ng sinaunang mga lingkod ng Diyos, “at kaagad kaming manunumbalik. Bigyan mo kami ng mga bagong araw gaya noong sinaunang panahon.” (Panaghoy 5:21) Sinagot ni Jehova ang panalanging iyan, at ang kaniyang bayan ay nanumbalik para paglingkuran siya nang may panibagong kagalakan. (Nehemias 8:17) Ganiyan din ang gagawin ni Jehova para sa iyo.

Kaya lang, ang panunumbalik kay Jehova ay madaling sabihin pero mahirap gawin. Isaalang-alang ang ilang hamon ng panunumbalik at kung paano mo ito mapagtatagumpayan.