Ang mundo ba ay . . .

  • mananatiling ganito?

  • lalala?

  • bubuti?

 ANG SABI NG BIBLIYA

“Papahirin [ng Diyos] ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, ni ng pagdadalamhati o ng paghiyaw o ng kirot pa man. Ang mga dating bagay ay lumipas na.”​—Apocalipsis 21:4, Bagong Sanlibutang Salin.

ANO ANG MAITUTULONG NITO SA IYO?

Magkakaroon ka ng makabuluhan at kasiya-siyang trabaho.​—Isaias 65:21-23.

Hindi ka na magkakasakit o magdurusa.​—Isaias 25:8; 33:24.

Mabubuhay ka nang maligaya at walang hanggan kasama ang iyong pamilya at mga kaibigan.​—Awit 37:11, 29.

 MAPANINIWALAAN BA NATIN ANG SINASABI NG BIBLIYA?

Oo, sa dalawang dahilan:

  • Kayang tuparin ng Diyos ang pangako niya. Sa Bibliya, ang Diyos na Jehova lang ang tinatawag na “Makapangyarihan-sa-lahat,” dahil walang limitasyon ang kaniyang kapangyarihan. (Apocalipsis 15:3) Kaya magagawa niyang tuparin ang kaniyang pangako na baguhin ang kalagayan ng mundo. Gaya nga ng sinasabi ng Bibliya, “sa Diyos ay posible ang lahat ng mga bagay.”​—Mateo 19:26.

  • Gustong tuparin ng Diyos ang pangako niya. Halimbawa, sabik si Jehova na buhaying muli ang mga namatay.​—Job 14:14, 15.

    Mababasa rin sa Bibliya na ang Anak ng Diyos, si Jesus, ay nagpagaling ng maysakit. Bakit? Dahil gusto niyang gawin iyon. (Marcos 1:40, 41) Tulad ng kaniyang Ama, gustong tulungan ni Jesus ang mga nangangailangan.​—Juan 5:19.

    Kaya nakasisiguro tayong gusto ni Jehova at ni Jesus na tulungan tayong magkaroon ng maligayang kinabukasan!​—Awit 72:12-14; 145:16; 2 Pedro 3:9.

 PAG-ISIPAN ITO

Paano mapabubuti ng Diyos ang kalagayan ng mundo?

Sinasagot iyan ng Bibliya sa MATEO 6:9, 10 at DANIEL 2:44.