Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Maging Malapít kay Jehova

 KABANATA 24

Walang “Makapaghihiwalay sa Atin sa Pag-ibig ng Diyos”

Walang “Makapaghihiwalay sa Atin sa Pag-ibig ng Diyos”

1. Anong negatibong saloobin ang bumabagabag sa maraming tao, pati na sa ilang tunay na Kristiyano?

INIIBIG ka ba ng Diyos na Jehova bilang indibiduwal? Ang ilan ay sang-ayon na iniibig ng Diyos ang sangkatauhan sa pangkalahatan, gaya ng sinasabi sa Juan 3:16. Subalit sa wari’y ganito ang nadarama nila: ‘Hindi ako kailanman maaaring ibigin ng Diyos bilang indibiduwal.’ Maging ang tunay na mga Kristiyano ay baka nag-aalinlangan din sa bagay na iyan kung minsan. Palibhasa’y pinanghihinaan ng loob, isang lalaki ang nagsabi: “Napakahirap paniwalaan na nagmamalasakit sa akin ang Diyos.” Binabagabag ka ba ng ganiyang pag-aalinlangan kung minsan?

2, 3. Sino ang nagnanais na mapaniwala tayo na tayo’y walang halaga o di-kaibig-ibig sa paningin ni Jehova, at paano natin malalabanan ang ideyang iyan?

2 Gustung-gusto ni Satanas na mapaniwala tayong hindi tayo iniibig ni pinahahalagahan ng Diyos na Jehova. Totoo, madalas na dinadaya ni Satanas ang mga tao sa pamamagitan ng pagsasamantala sa kanilang kapalaluan at kahambugan. (2 Corinto 11:3) Ngunit natutuwa rin siyang wasakin ang pagtingin-sa-sarili ng mga taong madaling mahikayat. (Juan 7:47-49; 8:13, 44) Lalo na ngang totoo ito sa mapanganib na “mga huling araw” na ito. Marami sa ngayon ang lumalaki sa mga pamilyang “walang likas na pagmamahal.” Ang iba naman ay palaging napapaharap sa mga taong mababangis, mapag-imbot, at matitigas ang ulo. (2 Timoteo 3:1-5) Dahil sa maraming taóng pagdanas ng kalupitan, pagtatangi ng lahi, o pagkapoot, maaaring makumbinsi ang gayong mga tao na sila’y walang halaga o di-kaibig-ibig.

3 Kapag nakadarama ka ng gayong negatibong saloobin, huwag kang mawalan ng pag-asa. Marami sa atin ang di-makatuwirang nanunumbat sa sarili paminsan-minsan. Subalit alalahanin, ang Salita ng Diyos ay dinisenyo para “sa pagtutuwid ng mga bagay-bagay” at “sa pagtitiwarik ng mga bagay na matibay ang pagkakatatag.” (2 Timoteo 3:16; 2 Corinto 10:4) Ang Bibliya ay nagsasabi: “Mabibigyang-katiyakan natin ang ating mga puso sa harap niya saanman  tayo hinahatulan ng ating mga puso, sapagkat ang Diyos ay mas dakila kaysa sa ating mga puso at nakaaalam ng lahat ng mga bagay.” (1 Juan 3:19, 20) Isaalang-alang natin ang apat na paraan na doo’y tinutulungan tayo ng Kasulatan na ‘mabigyang-katiyakan ang ating mga puso’ na may pag-ibig si Jehova.

Pinahahalagahan Ka ni Jehova

4, 5. Paanong ang ilustrasyon ni Jesus tungkol sa mga maya ay nagpapakitang may halaga tayo sa paningin ni Jehova?

4 Una, tuwirang itinuturo ng Bibliya na nakikita ng Diyos ang halaga ng bawat lingkod niya. Halimbawa, sinabi ni Jesus: “Hindi ba ang dalawang maya ay ipinagbibili sa isang barya na maliit ang halaga? Gayunma’y walang isa man sa kanila ang mahuhulog sa lupa nang hindi nalalaman ng inyong Ama. Ngunit ang mismong mga buhok ng inyong ulo ay biláng na lahat. Kaya nga huwag kayong matakot: nagkakahalaga kayo nang higit kaysa sa maraming maya.” (Mateo 10:29-31) Isaalang-alang ang kahulugan ng mga salitang iyan sa mga tagapakinig ni Jesus noong unang siglo.

“Nagkakahalaga kayo nang higit kaysa sa maraming maya”

5 Maaaring magtaka tayo kung bakit may bumibili pa ng maya. Buweno, noong kapanahunan ni Jesus, ang maya ang pinakamura sa mga ibong ipinagbibili bilang pagkain. Pansinin na sa isang barya na maliit ang halaga, ang nakabili ay nagkaroon ng dalawang maya. Subalit sa ibang pagkakataon ay sinabi ni Jesus na kung handang gumugol ang isang tao ng dalawang barya, magkakaroon siya, hindi ng apat na maya, kundi lima. Ang isa pang ibon ay idinagdag na para bang wala itong anumang halaga. Marahil ay wala ngang halaga ang gayong mga kinapal sa paningin ng mga tao, subalit ano naman kaya ang pangmalas ng Maylalang sa kanila? Sinabi ni Jesus: “Walang isa man sa kanila [kahit na ang isa na idinagdag] ang nalilimutan sa harap ng Diyos.” (Lucas 12:6, 7) Maaaring maunawaan na natin ngayon ang punto ni Jesus. Kung si Jehova ay nagpapahalaga sa isang maya, lalo pa ngang higit na mahalaga ang isang tao! Gaya ng ipinaliwanag ni Jesus, alam ni Jehova ang bawat detalye tungkol sa atin. Aba, ang mismong mga buhok ng ating ulo ay biláng!

6. Bakit tayo nakatitiyak na kapani-paniwala ang sinabi ni Jesus tungkol sa pagiging biláng ng buhok ng ating ulo?

6 Biláng ang ating buhok? Maaaring isipin ng ilan na hindi kapani-paniwala ang sinabing ito ni Jesus. Gayunman, isip-isipin na lamang  ang tungkol sa pag-asa ng pagkabuhay-muli. Tiyak na kilalang-kilala tayo ni Jehova upang magawa niyang lalangin tayong muli! Gayon na lamang ang pagpapahalaga niya sa atin anupat natatandaan niya ang bawat detalye, lakip na ang ating genetic code at lahat ng ating mga taon ng alaala at mga karanasan. * Ang pagbilang ng ating buhok—na sa karaniwang ulo ay umaabot sa mga 100,000—ay napakadali lamang kung ihahambing dito.

Ano ang Nakikita ni Jehova sa Atin?

7, 8. (a) Ano ang ilang katangian na ikinatutuwa ni Jehova na makita habang sinasaliksik niya ang mga puso ng tao? (b) Ano ang ilan sa mga ginagawa natin na pinahahalagahan ni Jehova?

7 Ikalawa, itinuturo sa atin ng Bibliya kung ano ang pinahahalagahan ni Jehova sa kaniyang mga lingkod. Sa madaling salita, natutuwa siya sa ating mabubuting katangian at sa ating mga pagsisikap. Sinabi ni Haring David sa kaniyang anak na si Solomon: “Ang lahat ng puso ay sinasaliksik ni Jehova, at ang bawat hilig ng mga kaisipan ay kaniyang natatalos.” (1 Cronica 28:9) Habang sinasaliksik ng Diyos ang bilyun-bilyong puso ng tao sa marahas at punô-ng-pagkapoot na daigdig na ito, tiyak na tuwang-tuwa siya kapag nakasusumpong ng pusong umiibig sa kapayapaan, katotohanan, at katuwiran! Ano kaya ang nangyayari kapag nakakakita ang Diyos ng pusong lipos ng pag-ibig sa kaniya, na naghahangad na matuto tungkol sa kaniya at maibahagi ang gayong kaalaman sa iba? Sinasabi sa atin ni Jehova na pinagtutuunan niya ng pansin yaong mga nagsasabi sa iba ng tungkol sa kaniya. Mayroon pa nga siyang “isang aklat ng alaala” para sa lahat ng “mga natatakot kay Jehova at para sa mga palaisip sa kaniyang pangalan.” (Malakias 3:16) Ang gayong mga katangian ay mahalaga sa kaniya.

8 Ano ang ilang mabubuting gawa na pinahahalagahan ni Jehova? Tiyak na ang ating mga pagsisikap na matularan ang kaniyang Anak, si Jesu-Kristo. (1 Pedro 2:21) Ang isang mahalagang gawa na pinahahalagahan ng Diyos ay ang pagpapalaganap ng mabuting balita  ng kaniyang Kaharian. Sa Roma 10:15, mababasa natin: “Pagkaganda-ganda ng mga paa niyaong mga nagpapahayag ng mabuting balita ng mabubuting bagay!” Maaaring hindi natin karaniwang iniisip na ang ating hamak na mga paa ay “pagkaganda-ganda,” o kaakit-akit. Subalit dito ay kumakatawan ang mga ito sa mga pagsisikap na ginagawa ng mga lingkod ni Jehova sa pangangaral ng mabuting balita. Lahat ng pagsisikap na ito ay kaakit-akit at mahalaga sa kaniyang paningin.Mateo 24:14; 28:19, 20.

9, 10. (a) Bakit tayo maaaring makatiyak na pinahahalagahan ni Jehova ang ating pagbabata sa harap ng iba’t ibang paghihirap? (b) Hindi kailanman nagpapakita si Jehova ng anong negatibong pangmalas sa kaniyang tapat na mga lingkod?

9 Pinahahalagahan din ni Jehova ang ating pagbabata. (Mateo 24:13) Tandaan, gusto ni Satanas na talikuran mo si Jehova. Bawat araw na nananatili kang tapat kay Jehova ay panibagong araw na nakatutulong kang masagot ang mga panunuya ni Satanas. (Kawikaan 27:11) Hindi laging madali ang pagbabata. Ang mga problema sa kalusugan, pinansiyal na kagipitan, emosyonal na kabagabagan, at iba pang balakid ay nagiging dahilan upang ang bawat araw na magdaan ay maging isang pagsubok. Ang inaasam na nagluluwat ay nakapagpapahina rin ng loob. (Kawikaan 13:12) Ang pagbabata sa harap ng gayong mga hamon ay lalong mahalaga kay Jehova.  Iyan ang dahilan kung bakit hiniling ni Haring David kay Jehova na tipunin ang kaniyang mga luha sa isang “sisidlang balat,” na may-pagtitiwalang idinagdag: “Hindi ba nasa iyong aklat ang mga iyon?” (Awit 56:8) Oo, pinahahalagahan at inaalaala ni Jehova ang lahat ng luha at pagdurusang binabata natin habang pinananatili natin ang ating katapatan sa kaniya. Ang mga ito’y mahalaga rin sa kaniyang paningin.

Pinahahalagahan ni Jehova ang ating pagbabata sa harap ng mga pagsubok

10 Ngayon, baka tutulan ng mapanghatol-sa-sariling puso ang gayong katibayan ng ating halaga sa paningin ng Diyos. Baka ito’y pilit na bumubulong: ‘Ngunit napakarami pang iba riyan na mas magandang halimbawa kaysa sa akin. Tiyak na hindi nasisiyahan si Jehova kapag inihahambing niya ako sa kanila!’ Si Jehova ay hindi naghahambing; ni siya’y matigas o mahigpit sa kaniyang pag-iisip. (Galacia 6:4) Totoong matalas niyang sinusuri ang ating puso, at pinahahalagahan niya ang mabuti—gaano man kaliit ito.

Inihihiwalay ni Jehova ang Mabuti sa Masama

11. Ano ang maaari nating matutuhan sa paraan ng paghawak ni Jehova sa kaso ni Abias?

11 Ikatlo, habang sinusuri tayo ni Jehova, maingat ang kaniyang pagsalà upang hanapin ang mabuti. Halimbawa, nang ipasiya ni Jehova na patayin ang buong apostatang dinastiya ni Haring Jeroboam, iniutos Niyang bigyan ng disenteng libing ang isa sa mga anak na lalaki ng hari, si Abias. Bakit? “Isang bagay na mabuti kay Jehova na Diyos ng Israel ang nasumpungan sa kaniya.” (1 Hari 14:1, 10-13) Sa diwa, sinalà ni Jehova ang puso ng binatang iyon at nakasumpong doon ng “isang bagay na mabuti.” Gaano man kaliit o kahamak ang kaunting kabutihang iyon, nakita ni Jehova na mahalagang itala iyon sa kaniyang Salita. Ginantimpalaan pa nga niya ito, anupat nagpakita ng naaangkop na antas ng awa sa isang miyembrong iyon ng apostatang sambahayan.

12, 13. (a) Paano ipinakikita ng kaso ni Haring Jehosapat na ang hinahanap ni Jehova ay ang mabubuting bagay sa atin kahit na tayo’y nagkakasala? (b) May kinalaman sa ating mabubuting gawa at mga katangian, paano kumikilos si Jehova bilang isang mapagmahal na Magulang?

12 Isa pa ngang mas positibong halimbawa ang maaaring makita sa mabuting haring si Jehosapat. Nang makagawa ang hari ng isang hangal na pagkilos, sinabi sa kaniya ng propeta ni Jehova: “Dahil dito ay may galit laban sa iyo mula kay Jehova mismo.”  Dapat nga itong pag-isipang mabuti! Subalit ang mensahe ni Jehova ay hindi natapos doon. Nagpatuloy ito: “Gayunpaman, may mabubuting bagay na nasumpungan sa iyo.” (2 Cronica 19:1-3) Kaya nga ang matuwid na galit ni Jehova ay hindi bumulag sa kaniya sa mabubuting katangian ni Jehosapat. Talaga ngang ibang-iba sa di-sakdal na mga tao! Kapag tayo’y may kinasasamaan ng loob, malamang na hindi natin makita ang mabubuting bagay sa kanila. At kapag tayo’y nagkakasala, ang kabiguan, kahihiyan, at panunumbat ng budhi na ating nadarama ay maaaring bumulag sa atin sa mabubuting bagay na taglay natin. Gayunman, alalahanin na kung pagsisisihan natin ang ating mga kasalanan at pagsisikapang huwag nang maulit ang mga iyon, patatawarin tayo ni Jehova.

13 Habang sinasalà ka ni Jehova, inaalis niya ang gayong mga kasalanan, kung paanong inaalis ng mandurulang ng ginto ang mga walang-halagang graba. Kumusta naman ang iyong mabubuting katangian at mga gawa? Oo, ito ang “mga piraso ng ginto” na kaniyang iniingatan! Napapansin mo ba kung paano pinakaiingatan ng mapagmahal na mga magulang ang mga drowing o mga proyekto sa paaralan ng kanilang mga anak, kung minsan sa loob ng mahabang panahon anupat limót na iyon ng mga anak? Si Jehova ang pinakamapagmahal na Magulang. Habang tayo’y nananatiling tapat sa kaniya, hindi niya kalilimutan kailanman ang ating mabubuting gawa at mga  katangian. Sa katunayan, itinuturing niyang liko na limutin ang mga ito, at hindi siya kailanman liko. (Hebreo 6:10) Sinasalà rin niya tayo sa iba pang paraan.

14, 15. (a) Bakit ang ating mga di-kasakdalan ay hindi kailanman bumubulag kay Jehova sa mabubuting bagay na taglay natin? Ipaghalimbawa. (b) Ano ang gagawin ni Jehova sa mabubuting bagay na nasusumpungan niya sa atin, at paano niya minamalas ang kaniyang tapat na bayan?

14 Higit na tinitingnan ni Jehova ang ating potensiyal kaysa sa ating mga di-kasakdalan. Bilang paghahalimbawa: Ginagawa ng mga taong mahihilig sa mga likhang sining ang lahat ng kanilang makakaya upang maibalik sa dati ang mga iginuhit na larawan o iba pang mga likha na napinsala nang husto. Halimbawa, sa National Gallery sa London, Inglatera, nang pinsalain ng isang taong may baril na de-sabog ang drowing ni Leonardo da Vinci na nagkakahalaga ng $30 milyon, walang nagmungkahi na yamang sira na ang drowing, dapat na itong itapon. Agad na pinasimulan ang paggawa upang ibalik sa dati ang halos 500-taóng-gulang na obra maestra. Bakit? Sapagkat mahalaga ito sa paningin ng mahihilig sa likhang sining. Hindi ba’t mas mahalaga ka pa kaysa sa drowing na ginamitan ng chalk at charcoal? Tiyak na gayon ka nga sa paningin ng Diyos—gaano man ang iyong pinsala dahil sa minanang di-kasakdalan. (Awit 72:12-14) Gagawin ng Diyos na Jehova, ang dalubhasang Maylalang ng pamilya ng tao, ang lahat ng kailangang gawin upang maisauli sa kasakdalan ang lahat ng tutugon sa kaniyang maibiging pangangalaga.Gawa 3:21; Roma 8:20-22.

15 Oo, nakikita ni Jehova ang mabubuting bagay sa atin na maaaring hindi natin nakikita sa ating sarili. At habang naglilingkod tayo sa kaniya, pauunlarin niya ang kabutihan hanggang sa tayo’y maging sakdal sa dakong huli. Anuman ang pakikitungo sa atin ng sanlibutan ni Satanas, pinahahalagahan ni Jehova ang kaniyang tapat na mga lingkod bilang kanais-nais, o mahalaga.Hagai 2:7; talababa sa Ingles.

Aktibong Ipinamamalas ni Jehova ang Kaniyang Pag-ibig

16. Ano ang pinakadakilang katunayan ng pag-ibig ni Jehova sa atin, at paano natin nalalaman na ang kaloob na ito ay para sa atin bilang indibiduwal?

16 Ikaapat, napakalaki ng ginagawa ni Jehova upang patunayan ang kaniyang pag-ibig sa atin. Tiyak na ang haing pantubos ni Kristo  ang pinakamabisang sagot sa kasinungalingan ni Satanas na tayo’y walang halaga o di-kaibig-ibig. Hindi natin dapat kalimutan kailanman na ang napakasakit na kamatayang dinanas ni Jesus sa pahirapang tulos at ang mas matindi pa ngang paghihirap na tiniis ni Jehova sa pagmamasid sa kaniyang minamahal na Anak habang ito’y namamatay ay katunayan ng kanilang pag-ibig sa atin. Nakalulungkot nga na maraming tao ang hindi makapaniwala na ang kaloob na ito ay para sa kanila bilang indibiduwal. Pakiramdam nila’y wala silang halaga. Subalit, alalahanin na si apostol Pablo ay dating mang-uusig ng mga tagasunod ni Kristo. Gayunman, isinulat niya: ‘Ang Anak ng Diyos ay umibig sa akin at nagbigay ng kaniyang sarili para sa akin.’ Galacia 1:13; 2:20.

17. Sa pamamagitan ng ano inilalapit tayo ni Jehova sa kaniya at sa kaniyang Anak?

17 Pinatutunayan ni Jehova ang kaniyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng pagtulong sa atin bilang indibiduwal na samantalahin ang mga kapakinabangan ng hain ni Kristo. Sinabi ni Jesus: “Walang taong makalalapit sa akin malibang ilapit siya ng Ama, na nagsugo sa akin.” (Juan 6:44) Oo, si Jehova mismo ang naglalapit sa atin sa kaniyang Anak at sa pag-asang buhay na walang hanggan. Paano? Sa pamamagitan ng gawaing pangangaral, na nakararating sa atin bilang indibiduwal, at sa pamamagitan ng kaniyang banal na espiritu, na ginagamit ni Jehova upang tulungan tayong maunawaan at maikapit ang espirituwal na mga katotohanan sa kabila ng ating mga limitasyon at di-kasakdalan. Kung gayon ay masasabi ni Jehova sa atin ang sinabi niya sa Israel: “Ikaw ay inibig ko ng pag-ibig na hanggang sa panahong walang takda. Kaya naman inilapit kita taglay ang maibiging-kabaitan.”Jeremias 31:3.

18, 19. (a) Ano ang pinakamatalik na paraan na doo’y ipinamamalas ni Jehova ang kaniyang pag-ibig sa atin, at ano ang nagpapakitang personal niyang ginagampanan ito? (b) Paano tinitiyak sa atin ng Salita ng Diyos na si Jehova ay isang tagapakinig na may empatiya?

18 Maaaring ang pinakamatalik na paraan upang madama natin ang pag-ibig ni Jehova ay sa pamamagitan ng pribilehiyo ng panalangin. Inaanyayahan ng Bibliya ang bawat isa sa atin na ‘manalangin nang walang lubay’ sa Diyos. (1 Tesalonica 5:17) Siya’y nakikinig. Tinawag pa nga siyang “Dumirinig ng panalangin.” (Awit 65:2) Ang posisyong ito ay hindi niya iniatas kaninuman, maging sa kaniyang sariling Anak. Isip-isipin na lamang: Ang Maylalang ng uniberso  ay humihimok sa atin na lumapit sa kaniya sa panalangin, taglay ang kalayaan sa pagsasalita. At anong uri siya ng tagapakinig? Matabang ba, walang-pakiramdam, walang-malasakit? Hindi naman.

19 Si Jehova ay may empatiya. Ano ba ang empatiya? Isang tapat na Kristiyanong may-edad na ang nagsabi: “Ang empatiya ay ang kirot mo sa puso ko.” Talaga nga bang apektado si Jehova ng nararamdaman nating kirot? Mababasa natin ang tungkol sa mga paghihirap ng kaniyang bayang Israel: “Sa lahat ng kanilang kapighatian ay napipighati siya.” (Isaias 63:9) Hindi lamang nakikita ni Jehova ang kanilang mga problema; nadarama rin niya ang nadarama ng kaniyang bayan. Ang tindi ng kaniyang nadarama ay inilalarawan ng sariling pananalita ni Jehova sa kaniyang mga lingkod: “Siya na humihipo sa inyo ay humihipo sa itim ng aking mata.” * (Zacarias 2:8) Tiyak na napakasakit niyaon! Oo, nadarama ni Jehova ang ating nadarama. Kapag tayo’y nasasaktan, siya rin ay nasasaktan.

20. Anong di-timbang na pag-iisip ang dapat nating iwasan kung nais nating masunod ang payo sa Roma 12:3?

20 Walang timbang na Kristiyano ang gagamit sa gayong ebidensiya ng pag-ibig at pagpapahalaga ng Diyos bilang dahilan para sa pagmamapuri o egotismo. Sumulat si apostol Pablo: “Sa pamamagitan ng di-sana-nararapat na kabaitan na ibinigay sa akin ay sinasabi ko sa bawat isa sa inyo riyan na huwag mag-isip nang higit tungkol sa kaniyang sarili kaysa sa nararapat isipin; kundi mag-isip upang magkaroon ng matinong kaisipan, ang bawat isa ayon sa sukat ng pananampalataya na ipinamahagi sa kaniya ng Diyos.” (Roma 12:3) Ganito naman ang sabi rito ng isa pang salin: “Sasabihin ko sa bawat isa sa inyo na huwag ituring ang sarili nang mas mataas kaysa sa tunay niyang halaga, kundi gumawa ng isang kapani-paniwalang pagkakilala sa sarili.” (A Translation in the Language of the People, ni Charles B. Williams) Kaya habang nasisiyahan tayo sa init ng pag-ibig ng ating makalangit na Ama, magkaroon tayo ng matinong  pag-iisip at alalahanin na hindi tayo karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos.Lucas 17:10.

21. Anong mga kasinungalingan ni Satanas ang dapat nating patuloy na tanggihan, at anong katotohanan sa Bibliya ang magagamit upang patuloy nating mapatibay ang ating puso?

21 Gawin sana ng bawat isa sa atin ang lahat ng magagawa upang matanggihan ang lahat ng kasinungalingan ni Satanas, pati na ang kasinungalingan na tayo’y walang halaga o di-kaibig-ibig. Kung itinuturo ng iyong mga karanasan sa buhay na tingnan ang sarili bilang isang napakabigat na problema anupat hindi malutas maging ng dakilang pag-ibig ng Diyos, o ang iyong mabubuting gawa ay napakaliit anupat hindi mapansin maging ng kaniyang mga matang nakakakita ng lahat, o ang iyong mga kasalanan ay napakalaki anupat hindi matubos maging ng kamatayan ng kaniyang pinakamamahal na Anak, ikaw ay naturuan ng kasinungalingan. Tanggihan mo ang mga kasinungalingang iyan sa kaibuturan ng iyong puso! Patuloy nating patibayin ang ating mga puso ng katotohanang inihahayag sa kinasihang pananalita ni Pablo: “Kumbinsido ako na kahit ang kamatayan kahit ang buhay kahit ang mga anghel kahit ang mga pamahalaan kahit ang mga bagay na narito ngayon kahit ang mga bagay na darating kahit ang mga kapangyarihan kahit ang taas kahit ang lalim kahit ang anupamang ibang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na ating Panginoon.”Roma 8:38, 39.

^ par. 6 Paulit-ulit na iniuugnay ng Bibliya ang pag-asa ng pagkabuhay-muli sa alaala ni Jehova. Sinabi ng tapat na lalaking si Job kay Jehova: “O . . . na takdaan mo nawa ako ng hangganang panahon at alalahanin mo ako!” (Job 14:13) Tinukoy ni Jesus ang pagkabuhay-muli ng “lahat ng nasa mga alaalang libingan.” Angkop lamang ito sapagkat ganap na naaalaala ni Jehova ang mga patay na nais niyang buhaying-muli.Juan 5:28, 29.

^ par. 19 Ipinahihiwatig dito ng ilang tagapagsalin na ang humihipo sa bayan ng Diyos ay humihipo sa kaniyang sariling mata o sa mata ng Israel, hindi sa mata ng Diyos. Ang pagkakamaling ito ay ipinasok ng ilang tagakopya na may pangmalas na ang talatang ito ay walang-galang kung kaya iwinasto ito. Ang kanilang maling pagsisikap ay nagpalabo sa sidhi ng personal na empatiya ni Jehova.