Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Maging Malapít kay Jehova

 KABANATA 12

“May Kawalang-Katarungan ba sa Diyos?”

“May Kawalang-Katarungan ba sa Diyos?”

1. Paano tayo maaaring maapektuhan ng mga nagaganap na kawalang-katarungan?

ISANG matandang babaing balo ang nagantso at nakuhang lahat ang kaniyang naipon. Isang walang kalaban-labang sanggol ang pinabayaan ng kaniyang walang-awang ina. Isang lalaki ang nabilanggo dahil sa isang krimeng hindi niya ginawa. Ano ang masasabi mo sa mga senaryong ito? Malamang na bawat isa’y nakababagabag sa iyo, at dapat lamang naman. Tayong mga tao ay may matalas na pakiramdam sa kung ano ang tama at mali. Kapag may gumawa ng kawalang-katarungan, tayo’y nagagalit. Nais nating makabawi ang biktima at maparusahan naman ang nagkasala. Kapag hindi ito nangyayari, marahil ay itinatanong natin: ‘Nakikita kaya ng Diyos ang nangyayari? Bakit hindi siya kumikilos?’

2. Ano ang naging reaksiyon ni Habakuk sa kawalang-katarungan, at bakit hindi siya pinuna ni Jehova dahil dito?

2 Sa buong kasaysayan, ang tapat na mga lingkod ni Jehova ay nagharap din ng ganitong mga tanong. Halimbawa, ang propetang si Habakuk ay nanalangin sa Diyos: “Bakit mo ipinakikita sa akin ang gayong napakalaking kawalang-katarungan? Bakit mo ipinahihintulot na ang karahasan, katampalasanan, krimen, at kalupitan ay lumaganap kahit saan?” (Habakuk 1:3, Contemporary English Version) Hindi pinuna ni Jehova si Habakuk dahil sa kaniyang tahasang pagtatanong, sapagkat Siya ang naglagay sa mga tao ng mismong ideya ng katarungan. Oo, biniyayaan tayo ni Jehova ng isang maliit na bahagi ng kaniyang malalim na pagkaunawa sa katarungan.

Kinapopootan ni Jehova ang Kawalang-Katarungan

3. Bakit masasabing si Jehova ay higit na nakababatid ng kawalang-katarungan kaysa sa atin?

3 Hindi ipinagwawalang-bahala ni Jehova ang kawalang-katarungan. Nakikita niya ang nangyayari. Tungkol sa panahon ni Noe,  ang Bibliya ay nagsasabi sa atin: “Nakita ni Jehova na ang kasamaan ng tao ay laganap sa lupa at ang bawat hilig ng mga kaisipan ng kaniyang puso ay masama na lamang sa lahat ng panahon.” (Genesis 6:5) Isaalang-alang ang ibig ipahiwatig ng pangungusap na iyan. Kadalasan, ang ating pagkaunawa sa kawalang-katarungan ay batay sa ilang mga kaso na maaaring nabalitaan natin o personal na naranasan natin. Kabaligtaran nito, nababatid ni Jehova ang kawalang-katarungan sa buong globo. Nakikita niyang lahat ito! Higit pa riyan, napag-uunawa niya ang mga hilig ng puso—ang maitim na balak sa likod ng di-makatarungang mga gawa.Jeremias 17:10.

4, 5. (a) Paano ipinakikita ng Bibliya na si Jehova ay nagmamalasakit doon sa mga dumaranas ng kawalang-katarungan? (b) Paano masasabing si Jehova mismo ay naapektuhan ng kawalang-katarungan?

4 Subalit higit pa sa basta tinatandaan lamang ni Jehova ang kawalang-katarungan. Nagmamalasakit din siya sa mga nagiging biktima nito. Nang pagmalupitan ng mga kaaway na bansa ang kaniyang bayan, nabagabag si Jehova sa “kanilang pagdaing dahil sa mga naniniil sa kanila at doon sa mga umaapi sa kanila.” (Hukom 2:18) Marahil ay napapansin mo na habang lalong nakikita ng ilan ang kawalang-katarungan, lalo silang nagiging manhid dito. Hindi ganito si Jehova! Mga 6,000 taon na niyang nakikita ang kawalang-katarungan sa buong lawak nito, subalit hindi pa rin humuhupa ang kaniyang galit dito. Sa halip, tinitiyak sa atin ng Bibliya na ang mga bagay na gaya ng “bulaang dila,” “mga kamay na nagbububo ng dugong walang-sala,” at “bulaang saksi na nagbubunsod ng mga kasinungalingan” ay karima-rimarim sa kaniya.Kawikaan 6:16-19.

5 Isaalang-alang din ang matinding pagpuna ni Jehova sa di-makatarungang mga lider sa Israel. “Hindi ba tungkulin ninyo ang makaalam ng katarungan?” kinasihan niya ang kaniyang propeta na itanong sa kanila. Matapos na detalyadong ilarawan ang kanilang pag-abuso sa kapangyarihan, inihula ni Jehova ang kahihinatnan ng tiwaling mga taong ito: “Hihingi sila ng saklolo kay Jehova, ngunit hindi niya sila sasagutin. At ikukubli niya ang kaniyang mukha mula sa kanila sa panahong iyon, ayon sa kasamaang ginawa nila sa kanilang mga pakikitungo.” (Mikas 3:1-4)  Kaytindi ng pagkamuhi ni Jehova sa kawalang-katarungan! Aba, siya mismo ay nakaranas nito! Sa loob ng libu-libong taon, patuloy na siya’y di-makatarungang tinutuya ni Satanas. (Kawikaan 27:11) Bukod diyan, naapektuhan si Jehova ng pinakamasaklap na gawang di-makatarungan nang ang kaniyang Anak, na ‘hindi nakagawa ng kasalanan,’ ay patayin na parang isang kriminal. (1 Pedro 2:22; Isaias 53:9) Maliwanag na hindi ipinagwawalang-bahala ni binabale-wala ni Jehova ang gipit na kalagayan niyaong dumaranas ng kawalang-katarungan.

6. Ano kaya ang magiging reaksiyon natin kapag napaharap sa kawalang-katarungan, at bakit?

6 Magkagayunman, kapag nakakakita tayo ng kawalang-katarungan—o kapag tayo mismo ay nagiging biktima ng di-makatarungang pagtrato—likas lamang sa atin na magalit. Tayo’y ginawa ayon sa larawan ng Diyos, at ang kawalang-katarungan ay ganap na kabaligtaran ng lahat ng nakapaloob sa pagkapersona ni Jehova. (Genesis 1:27) Kung gayon, bakit pinahihintulutan ng Diyos ang kawalang-katarungan?

Ang Isyu ng Pagkasoberano ng Diyos

7. Ilarawan kung paano hinamon ang pagkasoberano ni Jehova.

7 Ang sagot sa tanong na ito ay may kaugnayan sa isyu tungkol sa pagkasoberano. Gaya ng nakita na natin, ang Maylalang ay may karapatang mamahala sa buong lupa at sa lahat ng tumatahan dito. (Awit 24:1; Apocalipsis 4:11) Gayunman, sa pagsisimula ng kasaysayan ng tao, ang pagkasoberano ni Jehova ay hinamon. Paano nangyari ito? Iniutos ni Jehova sa unang tao, si Adan, na huwag kumain mula sa isang punungkahoy sa hardin na siya niyang Paraisong tahanan. At kung susuway siya? “Tiyak na mamamatay ka,” sabi ng Diyos sa kaniya. (Genesis 2:17) Ang utos ng Diyos ay hindi mahirap para kay Adan o sa kaniyang asawang si Eva. Subalit kinumbinsi ni Satanas si Eva na ang Diyos ay masyadong mahigpit. Ano ang mangyayari kung kumain siya mula sa punungkahoy? Tuwirang sinabi ni Satanas kay Eva: “Tiyak na hindi kayo mamamatay. Sapagkat nalalaman ng Diyos na sa mismong araw na kumain kayo mula roon ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo nga ay magiging tulad ng Diyos, na nakakakilala ng mabuti at masama.”Genesis 3:1-5.

8. (a) Ano ang ipinahiwatig ni Satanas sa kaniyang mga sinabi kay Eva? (b) Ano ang hamon ni Satanas may kinalaman sa pagkasoberano ng Diyos?

 8 Sa sinabing ito, hindi lamang ipinahiwatig ni Satanas na nagkait si Jehova ng kinakailangang impormasyon kay Eva kundi na Siya’y nagsinungaling din sa kaniya. Naging maingat si Satanas na huwag kuwestiyunin ang katotohanan ng pagkasoberano ni Jehova. Subalit hinamon naman niya ang pagkanararapat, karapatan, at katuwiran nito. Sa ibang pananalita, iginiit niya na si Jehova ay hindi gumaganap ng Kaniyang pagkasoberano sa matuwid na paraan at sa ikabubuti ng Kaniyang mga sakop.

9. (a) Para kina Adan at Eva, ano ang ibinunga ng pagsuway, at anong mahahalagang tanong ang ibinangon nito? (b) Bakit hindi na lamang pinuksa ni Jehova ang mga rebelde?

9 Kasunod nito, sina Adan at Eva ay kapuwa sumuway kay Jehova sa pamamagitan ng pagkain mula sa ipinagbabawal na punungkahoy. Dahil sa kanilang pagsuway, nararapat silang tumanggap ng parusang kamatayan, gaya ng ipinahayag ng Diyos. Ang kasinungalingan ni Satanas ay nagbangon ng ilang mahahalagang tanong. Talaga nga kayang may karapatan si Jehova na mamahala sa sangkatauhan, o dapat na ang tao ang mamahala sa kaniyang sarili? Ginagampanan ba ni Jehova ang kaniyang pagkasoberano sa pinakamahusay na paraan? Maaari sanang gamitin ni Jehova ang kaniyang kapangyarihang nakahihigit sa lahat upang agad na puksain ang mga rebelde. Subalit ang ibinangong mga tanong ay may kinalaman sa pamamahala ng Diyos, hindi sa kaniyang kapangyarihan. Kaya ang pagpuksa kina Adan, Eva, at Satanas ay hindi magpapatunay sa katuwiran ng pamamahala ng Diyos. Sa halip, magbabangon ito ng higit pang mga tanong may kinalaman sa kaniyang pamamahala. Ang tanging paraan upang matiyak kung matagumpay ngang mapamamahalaan ng mga tao ang kanilang sarili, nang hiwalay sa Diyos, ay ang palipasin muna ang panahon.

10. Ano ang isinisiwalat ng kasaysayan tungkol sa pamamahala ng tao?

10 Ano ang isinisiwalat sa paglipas ng panahon? Sa nagdaang mga milenyo, nasubukan na ng mga tao ang maraming anyo ng pamahalaan, lakip na ang awtokrasya, demokrasya, sosyalismo, at komunismo. Ang kinalabasan ng lahat ng ito ay inilalarawan sa tahasang komento ng Bibliya: “Ang tao ay nanunupil sa tao sa kaniyang  ikapipinsala.” (Eclesiastes 8:9) Taglay ang mabuting dahilan, si propeta Jeremias ay nagsabi: “Nalalaman kong lubos, O Jehova, na ang lakad ng makalupang tao ay hindi sa kaniyang sarili. Hindi sa taong lumalakad ang magtuwid man lamang ng kaniyang hakbang.”Jeremias 10:23.

11. Bakit ipinahintulot ni Jehova na magdusa ang lahi ng tao?

11 Sa pasimula pa’y batid na ni Jehova na ang pagsasarili ng sangkatauhan, o ang pamamahala nito sa kaniyang sarili, ay magdudulot ng malaking pagdurusa. Kung gayon, kawalan ba ng katarungan sa panig niya na pahintulutang mangyari ang nakatakdang mangyari? Hinding-hindi! Bilang paghahalimbawa: Ipagpalagay nang may isa kang anak na kailangang maoperahan upang mapagaling ang nakamamatay na karamdaman. Batid mong mahihirapan ang iyong anak dahil sa operasyon, at ito’y labis na pumipighati sa iyo. Magkagayunman, alam mo ring dahil sa pamamaraang ito ay bubuti ang kalusugan ng iyong anak sa dakong huli ng kaniyang buhay. Sa katulad na paraan, batid ng Diyos—at inihula pa nga niya—na ang kaniyang pagpapahintulot na mamahala ang tao ay magdudulot ng isang antas ng kirot at pagdurusa. (Genesis 3:16-19) Subalit batid din niya na magiging posible lamang ang namamalagi at makabuluhang ginhawa kung pahihintulutan niyang maranasan ng buong sangkatauhan ang masamang bungang dulot ng paghihimagsik. Sa ganitong paraan ay permanenteng malulutas ang isyu, magpakailanman.

Ang Isyu Hinggil sa Katapatan ng Tao

12. Gaya ng ipinaghalimbawa sa kaso ni Job, ano ang paratang ni Satanas laban sa mga tao?

12 May isa pang aspekto hinggil sa bagay na ito. Sa paghamon sa pagkanararapat at katuwiran ng pamamahala ng Diyos, hindi lamang siniraang-puri ni Satanas si Jehova may kinalaman sa Kaniyang pagkasoberano; siniraang-puri rin niya ang mga lingkod ng Diyos hinggil sa kanilang katapatan. Halimbawa, pansinin ang sinabi ni Satanas kay Jehova hinggil sa matuwid na lalaking si Job: “Hindi ka ba naglagay ng bakod sa palibot niya at sa palibot ng kaniyang  sambahayan at sa palibot ng lahat ng kaniyang pag-aari sa buong paligid? Ang gawa ng kaniyang mga kamay ay iyong pinagpala, at ang kaniyang mga alagang hayop ay lumaganap sa lupa. Ngunit, upang mapaiba naman, iunat mo ang iyong kamay, pakisuyo, at galawin mo ang lahat ng kaniyang pag-aari at tingnan mo kung hindi ka niya susumpain nang mukhaan.”Job 1:10, 11.

13. Ano ang ipinahiwatig ni Satanas sa kaniyang mga paratang hinggil kay Job, at paano nasasangkot dito ang lahat ng tao?

13 Iginiit ni Satanas na ginagamit ni Jehova ang Kaniyang kapangyarihang magsanggalang upang bilhin ang debosyon ni Job. Sa gayon, ipinahiwatig nito na ang katapatan ni Job ay paimbabaw lamang, na sinasamba niya ang Diyos dahil lamang sa nakukuha niyang pakinabang. Tiniyak ni Satanas na kung ipagkakait kay Job ang mga pagpapala ng Diyos, maging ang taong iyan ay susumpa sa kaniyang Maylalang. Alam ni Satanas na si Job ay namumukod-tangi sa pagiging “walang kapintasan at matuwid, na natatakot sa Diyos at lumilihis sa kasamaan.” * Kaya kung masisira ni Satanas ang katapatan ni Job, ano kaya ang ipahihiwatig niyan para sa natitirang bahagi ng sangkatauhan? Kaya nga talagang kinukuwestiyon ni Satanas ang katapatan ng lahat ng nagnanais maglingkod sa Diyos. Sa katunayan, upang palakihin ang isyu, sinabi ni Satanas kay Jehova: “Ang lahat ng pag-aari ng isang tao [hindi lamang si Job] ay ibibigay niya alang-alang sa kaniyang kaluluwa.”Job 1:8; 2:4.

14. Ano ang nakita sa kasaysayan hinggil sa paratang ni Satanas laban sa mga tao?

14 Nakita sa kasaysayan na marami, gaya ni Job, ang nanatiling tapat kay Jehova sa harap ng pagsubok—taliwas sa sinasabi ni Satanas. Pinasaya nila ang puso ni Jehova dahil sa kanilang tapat na landasin, at dahil dito ay nasagot ni Jehova ang hambog na panunuya ni Satanas na ang mga tao’y hindi na raw maglilingkod sa Diyos kapag sila’y pinapaghirap. (Hebreo 11:4-38) Oo, ang mga taong may matuwid na puso ay tumangging talikuran ang Diyos. Kahit nagugulumihanan dahil sa totoong gipit na mga kalagayan,  lalo silang umaasa kay Jehova na bibigyan sila ng lakas upang makapagbata.2 Corinto 4:7-10.

15. Anong tanong ang maaaring bumangon may kinalaman sa nakaraan at sa hinaharap na mga paghatol ng Diyos?

15 Subalit higit pa sa mga isyu ng pagkasoberano at katapatan ng tao ang nasasangkot sa paggamit ni Jehova ng katarungan. Ang Bibliya ay naglalaan sa atin ng isang ulat ng mga paghatol ni Jehova may kaugnayan sa mga indibiduwal at maging sa buong mga bansa. Naglalaman din ito ng mga hula tungkol sa mga paghatol na gagawin niya sa hinaharap. Bakit tayo makapagtitiwala na si Jehova ay naging matuwid at magiging matuwid sa kaniyang mga paghatol?

Kung Bakit Mas Magaling ang Katarungan ng Diyos

Hindi kailanman “lilipulin [ni Jehova] ang matuwid na kasama ng balakyot”

16, 17. Anong mga halimbawa ang nagpapakita na ang mga tao ay may limitadong pananaw hinggil sa tunay na katarungan?

16 Patungkol kay Jehova, angkop lamang na sabihin: “Ang lahat ng kaniyang mga daan ay katarungan.” (Deuteronomio 32:4) Wala sa atin ang makapagsasabi ng ganiyan tungkol sa ating sarili, sapagkat kadalasan nang nalalambungan ng ating limitadong pananaw ang ating pang-unawa sa kung ano ang tama. Halimbawa, isaalang-alang si Abraham. Nakiusap siya kay Jehova may kinalaman sa pagpuksa sa Sodoma—sa kabila ng laganap na kabalakyutan doon. Tinanong niya si Jehova: “Talaga bang lilipulin mo ang matuwid na kasama ng balakyot?” (Genesis 18:23-33) Mangyari pa, ang sagot ay hindi. Nang ligtas na makarating ang matuwid na si Lot at ang kaniyang mga anak na babae sa lunsod ng Zoar ay saka pa lamang “nagpaulan [si Jehova] ng asupre at apoy” sa Sodoma. (Genesis 19:22-24) Sa kabaligtaran naman, si Jonas ay “nag-init sa galit” nang lawitan ni Jehova ng awa ang mamamayan ng Nineve. Yamang naipabatid na ni Jonas ang pagpuksa sa kanila, matutuwa siya na makitang nililipol sila—sa kabila ng kanilang taimtim na pagsisisi.Jonas 3:10–4:1.

17 Tiniyak ni Jehova kay Abraham na ang Kaniyang paggamit ng katarungan ay naglalakip hindi lamang ng pagpuksa sa balakyot kundi ng pagliligtas din naman sa mga matuwid. Sa kabilang dako naman, kinailangang matutuhan ni Jonas na si Jehova ay maawain. Kung magbabago ng kanilang landas ang mga  balakyot, siya ay “handang magpatawad.” (Awit 86:5) Di-gaya ng ilang tao na nababahala sa kanilang katayuan, si Jehova ay hindi nagpapasapit ng di-kaayaayang hatol para lamang ipakita ang kaniyang kapangyarihan, ni siya’y nagpipigil ng habag dahil sa takot na baka isiping siya’y mahina. Ang kaniyang paraan ay ang magpakita ng awa kailanma’t may saligan para rito.Isaias 55:7; Ezekiel 18:23.

18. Ipakita mula sa Bibliya na si Jehova ay hindi kumikilos ayon lamang sa damdamin.

18 Magkagayunman, si Jehova ay hindi nabubulagan dahil lamang sa damdamin. Nang ang kaniyang bayan ay malulong sa idolatriya, matatag na nagpahayag si Jehova: “Hahatulan kita ayon sa iyong mga lakad at pasasapitin ko sa iyo ang lahat ng iyong mga karima-rimarim na bagay. At ang aking mata ay hindi maaawa sa iyo, ni mahahabag man ako, sapagkat pasasapitin ko sa iyo ang iyong sariling mga lakad.” (Ezekiel 7:3, 4) Kaya kapag ang mga tao ay nagmamatigas na sa kanilang landasin, si Jehova ay humahatol nang naaayon dito. Subalit ang kaniyang kahatulan ay salig sa matibay na ebidensiya. Kaya nga, nang makarating sa kaniyang pandinig ang isang malakas na “sigaw ng pagdaing” tungkol sa Sodoma at Gomorra, nagsabi si Jehova: “Determinado nga akong bumaba upang makita ko kung talagang gumagawi sila ayon sa daing tungkol doon na dumating sa akin.” (Genesis 18:20, 21) Kaylaking pasasalamat natin na si Jehova ay hindi gaya ng maraming tao na humahatol na agad bago pa man marinig ang buong pangyayari! Ang totoo, gaya ng pagkakalarawan sa kaniya ng Bibliya, si Jehova ay “isang Diyos ng katapatan, na sa kaniya ay walang masusumpungang kawalang-katarungan.”Deuteronomio 32:4.

Magtiwala sa Katarungan ni Jehova

19. Ano ang maaari nating gawin kung may mga tanong na gumugulo sa atin tungkol sa paggamit ni Jehova ng katarungan?

19 Ang Bibliya ay hindi sumasagot sa lahat ng tanong hinggil sa mga ikinilos ni Jehova noon; ni naglalaan man ito ng bawat detalye tungkol sa kung paano magbibigay ng hatol si Jehova may kinalaman sa mga indibiduwal at mga grupo sa hinaharap. Kapag tayo’y naguguluhan dahil sa mga ulat o mga hula sa Bibliya kung saan walang gayong detalye, maipamamalas natin ang katapatan  na katulad ng kay propeta Mikas, na sumulat: “Ako ay magpapakita ng mapaghintay na saloobin sa Diyos ng aking kaligtasan.”Mikas 7:7.

20, 21. Bakit tayo makapagtitiwala na palaging gagawin ni Jehova kung ano ang tama?

20 Makapagtitiwala tayo na sa bawat situwasyon, gagawin ni Jehova kung ano ang tama. Kahit kapag waring binabale-wala ng tao ang kawalang-katarungan, nangangako si Jehova: “Akin ang paghihiganti; ako ang gaganti.” (Roma 12:19) Kung tayo’y magpapakita ng mapaghintay na saloobin, masasabi rin natin ang matatag na pananalig na ipinahayag ni apostol Pablo: “May kawalang-katarungan ba sa Diyos? Huwag nawang magkagayon!”Roma 9:14.

21 Samantala, tayo’y nabubuhay sa “mga panahong mapanganib na mahirap pakitunguhan.” (2 Timoteo 3:1) Ang kawalang-katarungan at “paniniil” ay nagbunga ng maraming malulupit na pang-aabuso. (Eclesiastes 4:1) Gayunman, si Jehova ay hindi nagbabago. Kinapopootan pa rin niya ang kawalang-katarungan, at labis niyang pinagmamalasakitan ang mga nagiging biktima nito. Kung tayo’y mananatiling tapat kay Jehova at sa kaniyang pagkasoberano, ibibigay niya sa atin ang lakas upang makapagbata hanggang sa takdang panahon na doo’y iwawasto na niya ang lahat ng kawalang-katarungan sa ilalim ng pamamahala ng kaniyang Kaharian.1 Pedro 5:6, 7.

^ par. 13 Sinabi ni Jehova tungkol kay Job: “Walang sinumang tulad niya sa lupa.” (Job 1:8) Kung gayon, malamang na si Job ay nabuhay pagkamatay ni Jose at bago naging hinirang na lider ng Israel si Moises. Kaya, masasabi na noong panahong iyon ay walang sinuman ang may katapatang gaya ng kay Job.

Higit Pang Impormasyon

ANG BANTAYAN

Mga Kahatulan ng Diyos—Malupit ba ang mga Ito?

Para masagot iyan, isaalang-alang ang dalawang halimbawa ng kahatulan ng Diyos sa Bibliya—ang Baha noong panahon ni Noe at ang paglipol sa mga Canaanita.

ANG BANTAYAN

Magtitiwala Ka ba sa Diyos?

Kilalanin mo ang Diyos bilang isang mapagkakatiwalaang Kaibigan at maging masaya.