Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Maging Malapít kay Jehova

 KABANATA 15

Si Jesus ay ‘Nagtatag sa Lupa ng Katarungan’

Si Jesus ay ‘Nagtatag sa Lupa ng Katarungan’

1, 2. Sa anong pagkakataon nagalit si Jesus, at bakit?

MAKIKITANG galít si Jesus noon—at makatuwiran naman. Marahil ay hindi mo iisiping magkakagayon siya, sapagkat siya’y isang lalaking may mahinahong loob. (Mateo 21:5) Mangyari pa, naroroon pa rin ang kaniyang lubos na pagpipigil, sapagkat iyon ay matuwid na pagkapoot. * Ngunit ano nga ba ang ikinagalit ng lalaking ito na maibigin sa kapayapaan? Ang labis na kawalan ng katarungan.

2 Mahal na mahal ni Jesus ang templo sa Jerusalem. Sa buong daigdig, iyon lamang ang tanging sagradong dako na nakaalay ukol sa pagsamba sa kaniyang makalangit na Ama. Ang mga Judio mula sa maraming lupain ay naglalakbay noon nang napakalayo upang sumamba roon. Maging ang may-takot sa Diyos na mga Gentil ay dumarating din, anupat pumapasok sa looban ng templo na inilaan upang gamitin nila. Subalit sa pagsisimula ng kaniyang ministeryo, pumasok si Jesus sa lugar ng templo at nabungaran niya ang isang nakapanghihilakbot na tanawin. Aba, ang lugar na iyon ay mas mukhang palengke kaysa bahay ng pagsamba! Punung-puno iyon ng mga negosyante at mga mangangalakal ng salapi. Subalit, nasaan dito ang kawalang-katarungan? Para sa mga taong ito, ang templo ng Diyos ay isa lamang dako para pagsamantalahan ang mga tao—pagnakawan pa nga sila. Paano?Juan 2:14.

3, 4. Anong sakim na pagsasamantala ang nagaganap sa bahay ni Jehova, at ano ang ikinilos ni Jesus upang ituwid ang mga bagay-bagay?

3 Ginawang patakaran ng mga lider ng relihiyon na isang uri lamang ng barya ang maaaring gamitin na pambayad ng buwis sa templo. Kinailangan tuloy ng mga bisita na magpapalit ng kanilang salapi upang magkaroon ng mga baryang ito. Kaya ang mga tagapagpalit ng salapi ay nagtayo ng kani-kanilang mesa sa loob mismo ng  templo, anupat naniningil ng bayad para sa bawat transaksiyon. Napakalakas ding pagtubuan ang negosyo ng pagtitinda ng mga hayop. Ang mga bisita na gustong maghandog ng mga hain ay makabibili naman sa kaninumang negosyante sa lunsod, subalit napakadaling tanggihan ng mga opisyal ng templo ang kanilang handog bilang di-karapat-dapat. Gayunman, ang mga handog na binili doon mismo sa lugar ng templo ay tiyak na tatanggapin. Yamang wala nang magagawa ang mga tao sa kanila, ang mga negosyante kung minsan ay naniningil sa napakataas na presyo. * Masahol pa ito sa sakim na komersiyo. Ito’y humantong na sa pagnanakaw!

“Alisin ninyo rito ang mga bagay na ito!”

4 Hindi maaatim ni Jesus ang gayong kawalang-katarungan. Ito’y bahay ng sarili niyang Ama! Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at itinaboy niya ang mga kawan ng baka at tupa mula sa templo. Pagkatapos ay lumapit siya sa mga tagapagpalit ng salapi at itinaob ang kanilang mga mesa. Gunigunihin na lamang ang pagtatalsikan ng mga barya sa sahig na marmol! Matatag niyang inutusan ang mga lalaking nagtitinda ng mga kalapati: “Alisin ninyo rito ang mga bagay na ito!” (Juan 2:15, 16) Sa wari, walang sinumang naglakas-loob na tumutol sa matapang na lalaking ito.

“Kung Ano ang Ama, Gayundin ang Anak”

5-7. (a) Paano naimpluwensiyahan ng pag-iral ni Jesus bago naging tao ang kaniyang pangmalas sa katarungan, at ano ang maaari nating matutuhan mula sa pag-aaral ng kaniyang halimbawa? (b) Paano nakipagbaka si Kristo laban sa kawalang-katarungan na nagsasangkot sa soberanya at pangalan ni Jehova?

5 Mangyari pa, nagbalikan na naman ang mga negosyante. Pagkalipas ng mga tatlong taon, muling hinarap ni Jesus ang kawalang-katarungan, at sa pagkakataong ito ay sinasambit ang sariling pananalita ni Jehova na humahatol sa mga gumawa sa Kaniyang bahay bilang “yungib ng mga magnanakaw.” (Mateo 21:13; Jeremias 7:11) Oo, nang makita ni Jesus ang sakim na pagsasamantala ng mga tao at ang pagdungis sa templo ng Diyos, nadama rin niya ang nadama ng kaniyang Ama. At hindi nga ito kataka-taka! Sa loob ng di-mabilang  na mga taon, si Jesus ay tinuruan ng kaniyang makalangit na Ama. Bilang resulta, tinaglay niya ang pangmalas ni Jehova sa katarungan. Siya’y naging buháy na halimbawa ng kasabihang, “Kung ano ang ama, gayundin ang anak.” Kaya kung nais nating matamo ang malinaw na larawan ng katangian ni Jehova ukol sa katarungan, wala nang pinakamabuting gawin kundi ang bulay-bulayin ang halimbawa ni Jesu-Kristo.Juan 14:9, 10.

6 Naroroon ang bugtong na Anak ni Jehova nang di-makatarungang tawagin ni Satanas ang Diyos na Jehova na isang sinungaling at kuwestiyunin ang katuwiran ng Kaniyang pamamahala. Isang tahasang paninirang-puri! Narinig din ng Anak ang sumunod na hamon ni Satanas na walang sinuman ang maglilingkod kay Jehova nang walang pag-iimbot at nang dahil sa pag-ibig. Ang mga maling paratang na ito ay tiyak na nakasakit sa matuwid na puso ng Anak. Tiyak na gayon na lamang ang kaniyang pananabik nang malaman niyang siya ang gaganap ng pangunahing papel sa pagtutuwid sa mga kasinungalingan! (2 Corinto 1:20) Paano niya kaya ito gagawin?

7 Gaya ng nalaman na natin sa Kabanata 14, ibinigay ni Jesu-Kristo ang pangwakas at di-mapasisinungalingang sagot sa paratang ni Satanas na bumabatikos sa katapatan ng mga nilalang ni Jehova. Sa gayon ay inilatag ni Jesus ang saligan para sa pangwakas na pagbabangong-puri sa soberanya ni Jehova at sa pagpapabanal sa Kaniyang pangalan. Bilang Punong Ahente ni Jehova, itatatag ni Jesus ang katarungan ng Diyos sa buong uniberso. (Gawa 5:31) Ang landasin ng kaniyang buhay sa lupa ay nagpapamalas din ng katarungan ng Diyos. Sinabi ni Jehova tungkol sa kaniya: “Ilalagay ko sa kaniya ang aking espiritu, at kung ano ang katarungan ay lilinawin niya sa mga bansa.” (Mateo 12:18) Paano tinupad ni Jesus ang mga salitang iyan?

Nilinaw ni Jesus “Kung Ano ang Katarungan”

8-10. (a) Paanong ang mga bibigang tradisyon ng mga Judiong lider ng relihiyon ay nagtaguyod ng paghamak sa mga di-Judio at sa mga babae? (b) Sa anong paraan pinabigat ng mga bibigang kautusan ang kautusan ni Jehova tungkol sa Sabbath?

8 Inibig ni Jesus ang Kautusan ni Jehova at siya’y namuhay ayon dito. Subalit pinilipit naman at maling ikinapit ng mga lider ng relihiyon noong kapanahunan niya ang Kautusang iyan. Sinabi ni  Jesus sa kanila: “Sa aba ninyo, mga eskriba at mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw! . . . Winalang-halaga ninyo ang mas mabibigat na bagay ng Kautusan, samakatuwid nga, katarungan at awa at katapatan.” (Mateo 23:23) Tiyak na hindi nilinaw ng mga guro ng Kautusan ng Diyos “kung ano ang katarungan.” Sa halip, pinalabo nila ang katarungan ng Diyos. Paano? Isaalang-alang ang ilang halimbawa.

9 Inutusan ni Jehova ang kaniyang bayan na manatiling hiwalay sa paganong mga bansa na nakapalibot sa kanila. (1 Hari 11:1, 2) Gayunman, inudyukan ng ilang panatikong lider ng relihiyon ang mga tao na hamakin ang lahat ng mga di-Judio. Inilakip pa nga sa Mishnah ang patakarang ito: “Ang mga baka ay huwag iiwan sa mga tuluyan ng mga gentil yamang sila’y pinaghihinalaang nakikipagtalik sa hayop.” Ang gayong pagtatangi laban sa lahat ng di-Judio ay di-makatarungan at ganap na salungat sa diwa ng Kautusang Mosaiko. (Levitico 19:34) Ang ibang gawang-taong mga patakaran ay nagpapababa sa kalagayan ng mga babae. Sinabi sa bibigang kautusan na ang asawang babae ay kailangang maglakad nang nasa likod, hindi sa tabi, ng kaniyang asawa. Ang lalaki ay binigyang-babala na huwag makipag-usap sa babae sa publiko, kahit sa kaniyang sariling asawa. Gaya ng mga alipin, ang mga babae ay hindi pinahihintulutang magbigay ng patotoo sa hukuman. May isa pa ngang pormal na panalangin na doo’y pinasasalamatan ng mga lalaki ang Diyos dahil sa sila’y hindi naging mga babae.

10 Itinago ng mga lider ng relihiyon ang Kautusan ng Diyos sa ilalim ng isang tambak na gawang-taong mga patakaran at mga regulasyon. Halimbawa, ang kautusan ng Sabbath ay basta nagbabawal ng pagtatrabaho kung Sabbath, anupat inilalaan ang araw na iyon para sa pagsamba, espirituwal na kaginhawahan, at pamamahinga. Subalit pinabigat ng mga Pariseo ang kautusang iyan. Sila mismo ang nagpasiya kung ano talaga ang kahulugan ng “pagtatrabaho.” Ibinilang nilang pagtatrabaho ang 39 na iba’t ibang gawain, gaya ng paggapas o pangangaso. Ang mga kategoryang ito ay naging dahilan ng pagbangon ng walang-katapusang mga tanong. Kapag ang isang tao ay pumatay ng isang pulgas kung Sabbath, siya ba’y nangangaso? Kapag siya’y pumitas ng isang dakot na butil upang kanin habang siya’y naglalakad, siya ba’y gumagapas? Kapag pinagaling niya ang isang maysakit, siya ba’y nagtatrabaho? Ang mga tanong  na ito ay pinag-ukulan ng pansin taglay ang mahigpit at detalyadong mga patakaran.

11, 12. Paano inihayag ni Jesus ang kaniyang pagtutol sa di-makakasulatang mga tradisyon ng mga Pariseo?

11 Sa gayong kalagayan, paano kaya matutulungan ni Jesus ang mga tao na maunawaan kung ano ang katarungan? Sa kaniyang pagtuturo at sa paraan ng kaniyang pamumuhay, naging magiting ang kaniyang paninindigan laban sa mga lider na iyon ng relihiyon. Isaalang-alang muna ang ilan sa kaniyang mga turo. Tahasan niyang hinatulan ang kanilang napakaraming gawang-taong mga patakaran, na sinasabi: “Pinawawalang-bisa ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng inyong tradisyon na ibinigay ninyo.”Marcos 7:13.

12 Mariing itinuro ni Jesus na mali ang mga Pariseo tungkol sa kautusan ng Sabbath—na, sa katunayan, hindi nila nauunawaan ang layunin ng kautusang iyan. Ipinaliwanag niya na ang Mesiyas ay “Panginoon ng sabbath” at sa gayo’y may karapatang magpagaling ng mga tao kung Sabbath. (Mateo 12:8) Upang idiin ang punto, lantaran siyang nagsagawa ng makahimalang mga pagpapagaling kung Sabbath. (Lucas 6:7-10) Ang gayong pagpapagaling ay isang patiunang pagtatanghal sa pagpapagaling na gagawin niya sa buong lupa sa loob ng Sanlibong Taóng Paghahari. Ang Milenyong iyan mismo ang magiging pinakasukdulan ng Sabbath, na sa wakas ang buong tapat na sangkatauhan ay magpapahinga na mula sa maraming siglong paghihirap sa ilalim ng mga pasanin na dulot ng kasalanan at kamatayan.

13. Anong kautusan ang itinatag bilang resulta ng ministeryo ni Kristo sa lupa, at paano ito naiiba sa hinalinhan nito?

13 Nilinaw rin ni Jesus kung ano ang katarungan sa pamamagitan ng isang bagong kautusan, “ang kautusan ng Kristo,” na itinatag pagkatapos ng kaniyang ministeryo sa lupa. (Galacia 6:2) Di-gaya ng hinalinhan nito, ang Kautusang Mosaiko, ang bagong kautusang ito ay nakasalig nang malaki, hindi sa sunud-sunod na nakasulat na mga utos, kundi sa mga simulain. Gayunman, naglakip din naman ito ng ilang tuwirang mga utos. Tinawag ni Jesus ang isa sa mga ito na “isang bagong utos.” Tinuruan ni Jesus ang lahat ng kaniyang mga tagasunod na mag-ibigan sa isa’t isa kung paanong inibig niya sila. (Juan 13:34, 35) Oo, ang mapagsakripisyo-sa-sarili na  pag-ibig ang dapat na maging pagkakakilanlan ng lahat ng namumuhay ayon sa “kautusan ng Kristo.”

Isang Buháy na Halimbawa ng Katarungan

14, 15. Paano ipinakita ni Jesus na kinikilala niya ang mga limitasyon ng kaniyang sariling awtoridad, at bakit ito gumaganyak ng pagtitiwala?

14 Hindi lamang pagtuturo tungkol sa pag-ibig ang ginawa ni Jesus. Siya’y namuhay ayon sa “kautusan ng Kristo.” Ito’y kitang-kita sa kaniyang pamumuhay. Isaalang-alang ang tatlong paraan na doo’y niliwanag ng halimbawa ni Jesus kung ano ang katarungan.

15 Una, buong ingat na iniwasan ni Jesus na makagawa ng anumang kawalang-katarungan. Marahil ay napansin mong nagaganap ang maraming kawalang-katarungan kapag ang di-sakdal na mga tao ay nagiging arogante at lumalampas na sa hangganan ng kanilang awtoridad. Hindi iyan ginawa ni Jesus. Minsan, isang lalaki ang lumapit kay Jesus at nagsabi: “Guro, sabihin mo sa aking kapatid na hatian ako ng mana.” Ang tugon ni Jesus? “Lalaki, sino ang nag-atas sa akin bilang hukom o tagapagbahagi sa inyo?” (Lucas 12:13, 14) Hindi ba’t kamangha-mangha iyan? Ang talino ni Jesus, ang kaniyang pagpapasiya, at maging ang antas ng kaniyang bigay-Diyos na awtoridad ay nakahihigit sa sinuman sa lupa; gayunman, ayaw niyang masangkot sa bagay na ito, yamang hindi naman ipinagkaloob sa kaniya ang partikular na awtoridad na gawin ito. Si Jesus ay nanatiling mapagpakumbaba sa paraang ito, kahit na noong mga milenyong panahon na hindi pa siya umiiral bilang tao. (Judas 9) Kitang-kita sa katangiang ito ni Jesus na siya’y mapagpakumbabang nagtitiwala kay Jehova sa pagtiyak ng kung ano ang makatarungan.

16, 17. (a) Paano ipinamalas ni Jesus ang katarungan sa pangangaral ng mabuting balita ng Kaharian ng Diyos? (b) Paano ipinakita ni Jesus na ang kaniyang pangmalas sa katarungan ay may kalakip na awa?

16 Ikalawa, ipinamalas ni Jesus ang katarungan sa paraan ng kaniyang pangangaral ng mabuting balita ng Kaharian ng Diyos. Wala siyang kinikilingan. Sa halip, taimtim niyang sinikap na maabot ang lahat ng uri ng tao, mayaman man o mahirap. Kabaligtaran naman nito, binale-wala ng mga Pariseo ang mahihirap at karaniwang mga tao at binansagan pa sila ng mapanghamak na terminong ʽam-ha·ʼaʹrets, o “mga tao sa lupain.” Magiting na kumilos si Jesus laban sa kawalang-katarungang iyan. Nang ituro niya sa mga tao ang mabuting balita—o, kung tungkol diyan, nang saluhan niya  sa pagkain ang mga tao, pakanin sila, pagalingin sila, o buhaying-muli pa nga sila—itinaguyod niya ang katarungan ng Diyos na nagnanais maabot “ang lahat ng uri ng mga tao.” *1 Timoteo 2:4.

17 Ikatlo, ang pangmalas ni Jesus sa katarungan ay may kalakip na masidhing awa. Lubusan ang kaniyang pagsisikap na matulungan ang mga makasalanan. (Mateo 9:11-13) Handa siyang tumulong sa mga taong walang lakas na ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Halimbawa, hindi nakiisa si Jesus sa mga lider ng relihiyon sa pagpapalaganap ng kawalan ng tiwala sa lahat ng mga Gentil. Buong kaawaang tinulungan niya at tinuruan ang ilan sa mga ito, bagaman ang kaniyang pangunahing misyon ay ukol sa mga Judio. Sumang-ayon siyang magsagawa ng makahimalang pagpapagaling sa isang Romanong opisyal ng hukbo, na sinasabi: “Walang sinuman sa Israel ang kinasumpungan ko ng ganito kalaking pananampalataya.”Mateo 8:5-13.

18, 19. (a) Sa anong mga paraan itinaguyod ni Jesus ang dangal ng mga babae? (b) Paano tayo tinutulungan ng halimbawa ni Jesus na maunawaan ang kaugnayan ng tibay ng loob at katarungan?

18 Sa katulad na paraan, hindi sinuportahan ni Jesus ang umiiral na pangmalas tungkol sa mga babae. Sa halip, buong tapang niyang ginawa kung ano ang makatarungan. Ang mga Samaritana ay itinuturing na kasindumi ng mga Gentil. Gayunman, hindi nag-atubili si Jesus na mangaral sa Samaritana sa may balon ng Sicar. Sa katunayan, sa babaing ito unang nagpakilala si Jesus bilang ang ipinangakong Mesiyas. (Juan 4:6, 25, 26) Sinabi ng mga Pariseo na ang mga babae ay hindi dapat turuan ng Kautusan ng Diyos, subalit si Jesus ay gumugol ng maraming panahon at lakas sa pagtuturo sa mga babae. (Lucas 10:38-42) At bagaman itinuturing ng tradisyon na hindi dapat pagtiwalaan ang mga babae na magbigay ng mapanghahawakang patotoo, binigyang-dangal ni Jesus ang ilang kababaihan sa pagbibigay sa kanila ng pribilehiyo na unang makakita sa kaniya matapos siyang buhaying-muli. Sinabihan pa nga  niya sila na humayo at sabihin sa kaniyang mga lalaking alagad ang tungkol sa pinakamahalagang pangyayaring ito!Mateo 28:1-10.

19 Oo, nilinaw ni Jesus sa mga bansa kung ano ang katarungan. Sa maraming pagkakataon, ginawa niya ito kahit mapalagay sa panganib ang kaniyang sarili. Ang halimbawa ni Jesus ay tumutulong sa atin na maunawaan na ang pagtataguyod ng tunay na katarungan ay nangangailangan ng tibay ng loob. Angkop lamang na tawagin siyang “ang Leon na mula sa tribo ni Juda.” (Apocalipsis 5:5) Alalahanin na ang leon ay sagisag ng magiting na katarungan. Gayunman, sa malapit na hinaharap, si Jesus ay magpapairal ng mas malawak na katarungan. Sa ganap na diwa, itatatag niya “sa lupa ang katarungan.”Isaias 42:4.

Ang Mesiyanikong Hari ay ‘Nagtatag sa Lupa ng Katarungan’

20, 21. Sa ating sariling kapanahunan, paano itinataguyod ng Mesiyanikong Hari ang katarungan sa buong lupa at sa loob ng kongregasyong Kristiyano?

20 Mula nang maging Mesiyanikong Hari noong 1914, itinaguyod na ni Jesus sa lupa ang katarungan. Paano? Itinaguyod niya ang katuparan ng kaniyang hula na nasa Mateo 24:14. Ang mga tagasunod ni Jesus sa lupa ay nagtuturo sa mga tao sa lahat ng lupain ng katotohanan tungkol sa Kaharian ni Jehova. Gaya ni Jesus, nangangaral sila sa paraang walang kinikilingan at makatarungan, na nagsisikap na ibigay sa lahat—bata o matanda, mayaman o mahirap, lalaki o babae—ang pagkakataong makilala si Jehova, ang Diyos ng katarungan.

21 Itinataguyod din ni Jesus ang katarungan sa loob ng kongregasyong Kristiyano, na doo’y siya ang Ulo. Gaya ng inihula, nagbibigay siya ng “mga kaloob na mga tao,” ang tapat na Kristiyanong matatanda na nangunguna sa kongregasyon. (Efeso 4:8-12) Sa pagpapastol sa pinakamamahal na kawan ng Diyos, ang mga taong ito ay sumusunod sa halimbawa ni Jesu-Kristo sa pagtataguyod ng katarungan. Hindi nila kailanman nalilimutan na nais ni Jesus na ang kaniyang mga tupa ay pakitunguhan sa makatarungang paraan—anuman ang posisyon, katanyagan, o materyal na kalagayan.

22. Ano ang nadarama ni Jehova sa laganap na kawalang-katarungan ng daigdig sa ngayon, at ano ang iniatas niya na gawin ng kaniyang Anak tungkol dito?

22 Gayunman, sa malapit na hinaharap, itatatag ni Jesus sa lupa ang katarungan sa walang katulad na paraan. Laganap ang kawalang-katarungan  sa tiwaling daigdig na ito. Bawat batang namamatay sa gutom ay biktima ng di-mapagpapaumanhinang kawalang-katarungan, lalo na kung iisipin natin ang salapi at panahong ginugugol sa paggawa ng mga sandatang pandigma at pagpapalugod sa sakim na mga kapritso ng mahihilig sa kalayawan. Ang milyun-milyong di-kinakailangang kamatayan bawat taon ay isa lamang sa maraming anyo ng kawalang-katarungan, na pawang pumupukaw sa matuwid na pagkagalit ni Jehova. Inatasan niya ang kaniyang Anak na matuwid na makidigma laban sa buong balakyot na sistemang ito ng mga bagay upang wakasan na magpakailanman ang lahat ng kawalang-katarungan.Apocalipsis 16:14, 16; 19:11-15.

23. Pagkatapos ng Armagedon, paano itataguyod ni Kristo ang katarungan magpakailanman?

23 Magkagayunman, ang katarungan ni Jehova ay hindi lamang basta pagpuksa sa mga balakyot. Inatasan din niya ang kaniyang Anak na mamahala bilang ang “Prinsipe ng Kapayapaan.” Pagkatapos ng digmaan ng Armagedon, itatatag ng paghahari ni Jesus ang kapayapaan sa buong lupa, at siya’y mamamahala “sa pamamagitan ng katarungan.” (Isaias 9:6, 7) Sa gayon ay malulugod si Jesus na alisin ang lahat ng kawalang-katarungan na naging dahilan ng labis na paghihirap at pagdurusa sa daigdig. Buong katapatan niyang itataguyod ang sakdal na katarungan ni Jehova magpakailanman. Kung gayon, mahalagang pagsikapan natin na matularan ang katarungan ni Jehova sa ngayon. Tingnan natin kung paano natin ito magagawa.

^ par. 1 Sa pagpapakita ng matuwid na pagkagalit, si Jesus ay katulad ni Jehova, na “handang magngalit” laban sa lahat ng kabalakyutan. (Nahum 1:2) Halimbawa, pagkasabi ni Jehova sa kaniyang suwail na bayan na ang kaniyang bahay ay ginawa nilang “isa lamang yungib ng mga magnanakaw,” sinabi niya: “Ang aking galit at ang aking pagngangalit ay mabubuhos sa dakong ito.”Jeremias 7:11, 20.

^ par. 3 Ayon sa Mishnah, bumangon ang isang protesta pagkaraan ng ilang taon dahil sa mataas na presyo ng mga kalapating ipinagbibili sa templo. Agad na ibinaba ang presyo nang mga 99 na porsiyento! Sino kaya ang may pinakamalaking pakinabang sa maunlad na negosyong ito? Ipinahihiwatig ng ilang istoryador na ang mga pamilihan sa templo ay pag-aari ng pamilya ng mataas na saserdoteng si Annas, na siyang pinanggagalingan ng karamihan ng malaking kayamanan ng pamilyang iyan ng mga saserdote.Juan 18:13.

^ par. 16 Itinuturing ng mga Pariseo na ang mga taong maralita, na walang alam sa Kautusan, ay mga “isinumpa.” (Juan 7:49) Sinabi nila na hindi dapat turuan ang mga taong ito ni makipagnegosyo sa kanila ni makisalo sa kanila sa pagkain ni manalanging kasama nila. Kung may magpapahintulot sa kaniyang anak na babae na mapangasawa ng isa sa mga ito, masahol pa iyon sa paglalantad sa kaniya sa maiilap na hayop. Ipinalalagay nilang hindi kabilang ang mga taong maralitang ito sa pag-asa sa pagkabuhay-muli.