1, 2. Nasa anong panganib ang mga Israelita sa kanilang pagpasok sa pook ng Sinai noong 1513 B.C.E., at paano pinalakas ni Jehova ang kanilang loob?

ANG mga Israelita ay nanganib nang pumasok sila sa pook ng Sinai sa pagsisimula ng 1513 B.C.E. Isang kakila-kilabot na paglalakbay ang naghihintay sa kanila noon, paglalakad sa “pagkalawak-lawak at nakatatakot na iláng na pinamumugaran ng makamandag na mga ahas at alakdan.” (Deuteronomio 8:15, The New English Bible) Napaharap din sila sa banta ng pagsalakay ng kaaway na mga bansa. Si Jehova ang nagdala sa kaniyang bayan sa situwasyong ito. Bilang kanilang Diyos, maipagsasanggalang niya kaya sila?

2 Kay laking pampalakas-loob ang mga salita ni Jehova: “Nakita ninyo mismo kung ano ang ginawa ko sa mga Ehipsiyo, upang madala ko kayo sa mga pakpak ng mga agila at mailapit kayo sa akin.” (Exodo 19:4) Ipinaalaala ni Jehova sa kaniyang bayan na nailigtas na niya sila noon mula sa mga Ehipsiyo, na ginagamit ang mga agila, wika nga, upang madala sila tungo sa kaligtasan. Subalit may iba pang dahilan kung bakit ang “mga pakpak ng mga agila” ay angkop na lumalarawan sa pagsasanggalang ng Diyos.

3. Bakit ang “mga pakpak ng mga agila” ay angkop na lumalarawan sa pagsasanggalang ng Diyos?

3 Hindi lamang ginagamit ng mga agila ang kanilang malalapad at malalakas na pakpak sa pagpapailanlang. Sa kainitan ng araw, inilulukob ng isang inang agila ang kaniyang mga pakpak—na umaabot nang mahigit sa dalawang metro—upang magmistulang isang pananggalang na payong, na tumatabing sa kaniyang mahihina pa at maliliit na inakay mula sa nakapapasong init ng araw. Kung minsan naman, iniyayakap niya ang kaniyang mga pakpak sa kaniyang mga inakay upang ipagsanggalang ang mga ito sa malamig na hangin. Kung paanong iniingatan ng agila ang kaniyang mga inakay, gayundin ikinubli at ipinagsanggalang ni Jehova ang bagong-silang na bansang Israel. Ngayong nasa iláng, ang kaniyang bayan ay patuloy na manganganlong sa lilim ng kaniyang makapangyarihang mga pakpak habang sila’y nananatiling tapat. (Deuteronomio 32:9-11;  Awit 36:7) Subalit makatuwiran ba tayong makaaasa sa ngayon na ipagsasanggalang tayo ng Diyos?

Ang Pangako na Magsasanggalang ang Diyos

4, 5. Bakit tayo lubusang makapagtitiwala sa pangako ng Diyos na pagsasanggalang?

4 Talagang may kakayahan si Jehova na ipagsanggalang ang kaniyang mga lingkod. Siya ang “Diyos na Makapangyarihan-sa-lahat”—isang titulo na nagpapahiwatig na taglay niya ang di-malalabanang kapangyarihan. (Genesis 17:1) Gaya ng di-masasawatang paglaki at pagliit ng tubig sa dagat, ang aktibong kapangyarihan ni Jehova ay hindi mahahadlangan. Yamang kaya niyang gawin ang anumang gustuhin niya, maitatanong natin, ‘Kalooban ba ni Jehova na gamitin ang kaniyang kapangyarihan upang ipagsanggalang ang kaniyang bayan?’

5 Ang sagot, sa isang salita, ay oo! Tinitiyak sa atin ni Jehova na ipagsasanggalang niya ang kaniyang bayan. “Ang Diyos ay kanlungan at kalakasan para sa atin, isang tulong na kaagad na masusumpungan sa panahon ng mga kabagabagan,” ang sabi sa Awit 46:1. Yamang ang Diyos ay “hindi makapagsisinungaling,” lubusan tayong makapagtitiwala sa kaniyang pangako na ipagsasanggalang niya tayo. (Tito 1:2) Isaalang-alang natin ang ilang matitingkad na ilustrasyon na ginagamit ni Jehova upang ilarawan ang kaniyang mapagsanggalang na pangangalaga.

6, 7. (a) Ang pastol noong panahon ng Bibliya ay naglalaan ng anong pagsasanggalang para sa kaniyang mga tupa? (b) Paano inilalarawan ng Bibliya ang taos-pusong pagnanais ni Jehova na ipagsanggalang at pangalagaan ang kaniyang mga tupa?

6 Si Jehova ay isang Pastol, at “tayo ang kaniyang bayan at mga tupa ng kaniyang pastulan.” (Awit 23:1; 100:3) Bibihirang hayop ang walang kalaban-laban na tulad ng inaalagaang tupa. Ang pastol noong panahon ng Bibliya ay dapat na maging matapang upang maipagsanggalang ang kaniyang mga tupa mula sa mga leon, lobo, at mga oso, gayundin mula sa mga magnanakaw. (1 Samuel 17:34, 35; Juan 10:12, 13) Subalit may mga panahon na kailangang maging malumanay sa pagsasanggalang sa mga tupa. Kapag nagsilang ang isang tupa na malayo sa kulungan, binabantayan ng mapagkalingang pastol  ang ina habang ito’y mahina pa at pagkatapos ay binubuhat niya ang walang kalaban-labang kordero at dinadala ito sa kulungan.

“Sa kaniyang dibdib ay bubuhatin niya sila”

7 Sa paghahalintulad ng kaniyang sarili sa isang pastol, tinitiyak sa atin ni Jehova ang kaniyang taos-pusong pagnanais na ipagsanggalang tayo. (Ezekiel 34:11-16) Alalahanin ang paglalarawan kay Jehova na masusumpungan sa Isaias 40:11, na tinalakay sa Kabanata 2 ng aklat na ito: “Papastulan niyang gaya ng pastol ang kaniyang sariling kawan. Sa pamamagitan ng kaniyang bisig ay titipunin niya ang mga kordero; at sa kaniyang dibdib ay bubuhatin niya sila.” Paanong ang maliit na kordero ay mapapasa “dibdib” ng pastol—sa mga tupi ng kaniyang pang-itaas na kasuutan? Ang kordero ay maaaring lumapit sa pastol at marahan pa ngang dumampi sa kaniyang binti. Gayunman, ang pastol ang siyang kailangang yumuko, bumuhat sa kordero, at marahang maglagay nito sa kaniyang mapagkandiling dibdib. Isa ngang tunay na mapagmahal na larawan ng pagnanais ng ating Dakilang Pastol na ikubli at ipagsanggalang tayo!

8. (a) Kanino ipinagkakaloob ang pangakong pagsasanggalang ng Diyos, at paano ito ipinahihiwatig sa Kawikaan 18:10? (b) Ano ang nasasangkot sa panganganlong sa pangalan ng Diyos?

8 Ang pangako ng Diyos na pagsasanggalang ay may pasubali—mararanasan lamang ito niyaong mga lumalapit sa kaniya. Ang Kawikaan 18:10 ay nagsasabi: “Ang pangalan ni Jehova ay matibay na tore. Doon tumatakbo ang matuwid at ipinagsasanggalang.” Noong panahon ng Bibliya, ang mga tore kung minsan ay itinatayo sa iláng bilang mga ligtas na dakong kanlungan. Subalit pananagutan na ng isang nanganganib na tumakas patungo sa gayong tore upang makaligtas. Katulad din ito ng panganganlong sa pangalan ng Diyos. Hindi lamang ang pag-uulit ng pangalan ng Diyos ang sangkot dito; ang pangalan ng Diyos sa ganang sarili nito ay hindi isang mahiwagang anting-anting. Sa halip, kailangan nating makilala at pagtiwalaan ang Maytaglay ng pangalang iyan at mamuhay ayon sa kaniyang matuwid na mga pamantayan. Kay bait talaga ni Jehova na tiyakin sa atin na kung tayo’y babaling sa kaniya taglay ang pananampalataya, siya’y magiging isang toreng pananggalang para sa atin!

“Maililigtas Kami ng Aming Diyos”

9. Paanong si Jehova ay hindi lamang nangangako ng pagsasanggalang?

9 Hindi lamang basta nangangako si Jehova ng pagsasanggalang. Noong panahon ng Bibliya, ipinamalas niya sa makahimalang mga  paraan na naipagsanggalang niya ang kaniyang bayan. Noong panahon ng kasaysayan ng Israel, kadalasan nang nasusugpo ng makapangyarihang “kamay” ni Jehova ang malalakas na kaaway. (Exodo 7:4) Gayunman, ginamit din ni Jehova ang kaniyang kapangyarihang magsanggalang alang-alang sa mga indibiduwal.

10, 11. Anong mga halimbawa sa Bibliya ang nagpapakita kung paano ginamit ni Jehova ang kaniyang kapangyarihang magsanggalang alang-alang sa mga indibiduwal?

10 Nang ang tatlong kabataang Hebreo—sina Sadrac, Mesac, at Abednego—ay tumangging yumukod sa imaheng ginto ni Haring Nabucodonosor, nagbabala ang galít na galít na hari na ihahagis sila sa isang pagkainit-init na hurno. “Sinong diyos iyon na makapagliligtas sa inyo mula sa aking mga kamay?” ang panunuya ni Nabucodonosor, ang pinakamakapangyarihang monarka sa lupa. (Daniel 3:15) Ang tatlong kabataang lalaki ay may lubos na pagtitiwala sa kapangyarihan ng kanilang Diyos na ipagsanggalang sila, subalit hindi sila umasa na tiyak na gagawin niya iyon. Sa gayon, sila’y sumagot: “Kung magkagayon man, maililigtas kami ng aming Diyos na pinaglilingkuran namin.” (Daniel 3:17) Sa katunayan, ang nag-aapoy na hurnong iyon, kahit na pinainit pa nang pitong ulit kaysa sa normal, ay hindi naman talaga naging hamon sa kanilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ipinagsanggalang nga niya sila, at napilitan ang hari na aminin: “Walang umiiral na ibang diyos na nakapagliligtas na tulad ng isang ito.”Daniel 3:29.

11 Nagbigay pa rin si Jehova ng isang tunay na kahanga-hangang pagtatanghal ng kaniyang kapangyarihang magsanggalang nang ilipat niya ang buhay ng kaniyang bugtong na Anak sa bahay-bata ng Judiong birhen na si Maria. Sinabi ng anghel kay Maria na siya’y “maglilihi sa [kaniyang] bahay-bata at magsisilang ng isang anak na lalaki.” Nagpaliwanag ang anghel: “Ang banal na espiritu ay darating sa iyo, at ang kapangyarihan ng Kataas-taasan ay lililim sa iyo.” (Lucas 1:31, 35) Sa wari, ang Anak ng Diyos ay hindi pa kailanman napasa ganitong kapanganib na kalagayan. Mababahiran kaya ng kasalanan at di-kasakdalan ng taong ina ang binhi? Masasaktan kaya o mapapatay ni Satanas ang Anak na iyan bago Siya isilang? Imposible! Sa diwa, si Jehova ay naglagay ng isang pananggalang na pader sa palibot ni Maria upang walang anumang bagay—walang di-kasakdalan, walang nakapananakit na puwersa, walang mapamaslang na tao, ni anumang demonyo—ang makapipinsala sa lumalaking binhi,  mula sa panahon ng paglilihi patuloy. Nagpatuloy si Jehova sa pagsasanggalang kay Jesus sa panahon ng kabataan nito. (Mateo 2:1-15) Hanggang hindi pa sumasapit ang itinakdang panahon ng Diyos, ang kaniyang mahal na Anak ay hindi maaaring salakayin.

12. Bakit makahimalang ipinagsanggalang ni Jehova ang ilang indibiduwal noong panahon ng Bibliya?

12 Bakit ipinagsanggalang ni Jehova ang ilang indibiduwal sa gayong makahimalang mga paraan? Sa maraming pagkakataon ay ipinagsanggalang ni Jehova ang mga indibiduwal upang maipagsanggalang ang lalo pang higit na mahalaga: ang pagsasakatuparan ng kaniyang layunin. Halimbawa, ang kaligtasan ng sanggol na si Jesus ay napakahalaga sa ikatutupad ng layunin ng Diyos, na sa dakong huli ay pakikinabangan ng buong sangkatauhan. Ang ulat ng maraming pagtatanghal ng kapangyarihang magsanggalang ay bahagi ng kinasihang Kasulatan, na “isinulat sa ating ikatututo, upang sa pamamagitan ng ating pagbabata at sa pamamagitan ng kaaliwan mula sa Kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa.” (Roma 15:4) Oo, ang mga halimbawang ito ay nakapagpapatibay ng ating pananampalataya sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Subalit anong pagsasanggalang ang maaasahan natin mula sa Diyos sa ngayon?

Kung Ano ang Hindi Kahulugan ng Pagsasanggalang ng Diyos

13. Obligado ba si Jehova na gumawa ng mga himala alang-alang sa atin? Ipaliwanag.

13 Ang pangako ng pagsasanggalang ng Diyos ay hindi nangangahulugang si Jehova ay obligadong gumawa ng mga himala alang-alang sa atin. Hindi, hindi tayo ginagarantiyahan ng ating Diyos ng isang buhay na walang problema sa matandang sistemang ito. Maraming tapat na lingkod ni Jehova ang napapaharap sa matitinding kahirapan, lakip na ang pagdarahop, digmaan, sakit, at kamatayan. Maliwanag na sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad na bilang mga indibiduwal sila’y maaaring patayin dahil sa kanilang pananampalataya. Iyan ang dahilan kung bakit idiniin ni Jesus na kailangang magbata hanggang wakas. (Mateo 24:9, 13) Kung gagamitin ni Jehova ang kaniyang kapangyarihang gumawa ng makahimalang pagliligtas sa lahat ng pagkakataon, maaaring magkaroon ng dahilan si Satanas na kutyain si Jehova at ilagay sa alanganin ang pagiging tunay ng ating debosyon sa ating Diyos.Job 1:9, 10.

14. Anong mga halimbawa ang nagpapakita na hindi palaging ipinagsasanggalang ni Jehova ang lahat ng kaniyang mga lingkod sa magkakatulad na paraan?

 14 Kahit noong panahon ng Bibliya, hindi ginamit ni Jehova ang kaniyang kapangyarihang magsanggalang upang protektahan ang bawat isa sa kaniyang mga lingkod mula sa di-napapanahong kamatayan. Halimbawa, pinatay ni Herodes si apostol Santiago noong mga 44 C.E.; ngunit, di pa natatagalan pagkaraan nito, iniligtas naman si Pedro “mula sa kamay ni Herodes.” (Gawa 12:1-11) At si Juan, kapatid ni Santiago, ay nabuhay nang mas matagal kaysa kina Pedro at Santiago. Maliwanag na hindi natin maaasahan na ipagsasanggalang ng ating Diyos ang lahat ng kaniyang mga lingkod sa magkakatulad na paraan. Bukod diyan, “ang panahon at ang di-inaasahang pangyayari” ay sumasapit sa ating lahat. (Eclesiastes 9:11) Kung gayon, paano tayo ipinagsasanggalang ni Jehova sa ngayon?

Naglalaan si Jehova ng Pisikal na Pagsasanggalang

15, 16. (a) Anong katibayan mayroon na si Jehova ay nagbibigay ng pisikal na pagsasanggalang para sa kaniyang mga mananamba bilang isang grupo? (b) Bakit tayo makapagtitiwala na ipagsasanggalang ni Jehova ang kaniyang mga lingkod sa ngayon at sa panahon ng “malaking kapighatian”?

15 Isaalang-alang muna natin ang tungkol sa pisikal na pagsasanggalang. Bilang mga mananamba ni Jehova, maaasahan natin ang gayong pagsasanggalang bilang isang grupo. Kung hindi, wala tayong kalaban-laban kay Satanas. Pag-isipan ito: Wala nang ibang pinakamimithi si Satanas, “ang tagapamahala ng sanlibutang ito,” kundi ang pawiin ang tunay na pagsamba. (Juan 12:31; Apocalipsis 12:17) Ipinagbawal ng ilan sa pinakamakapangyarihang mga pamahalaan sa lupa ang ating pangangaral at sinikap na pawiin tayo nang lubusan. Gayunman, ang bayan ni Jehova ay nananatiling matatag at nagpapatuloy sa pangangaral nang walang humpay! Bakit kaya hindi mapahinto ng makapangyarihang mga bansa ang gawain ng maituturing na maliit at sa wari’y walang kalaban-labang grupong ito ng mga Kristiyano? Sapagkat ikinubli tayo ni Jehova sa ilalim ng kaniyang makapangyarihang mga pakpak!Awit 17:7, 8.

16 Kumusta naman ang pisikal na pagsasanggalang sa dumarating na “malaking kapighatian”? Hindi natin dapat ikatakot ang paglalapat ng mga kahatulan ng Diyos. Tutal, “alam ni Jehova kung paano magligtas ng mga taong may makadiyos na debosyon mula sa pagsubok, at magtaan naman ng mga taong di-matuwid upang lipulin  sa araw ng paghuhukom.” (Apocalipsis 7:14; 2 Pedro 2:9) Samantala, dalawang bagay ang palaging matitiyak natin. Una, hindi kailanman pahihintulutan ni Jehova na mapawi sa lupa ang kaniyang tapat na mga lingkod. Ikalawa, gagantimpalaan niya ng buhay na walang hanggan sa kaniyang matuwid na bagong sanlibutan ang mga nag-iingat ng katapatan—kung kinakailangan, sa pamamagitan ng pagkabuhay-muli. Para sa mga namatay, wala nang mas ligtas na dako kundi ang pagiging nasa alaala ng Diyos.Juan 5:28, 29.

17. Paano tayo iniingatan ni Jehova sa pamamagitan ng kaniyang Salita?

17 Maging sa ngayon, iniingatan tayo ni Jehova sa pamamagitan ng kaniyang buháy na “salita,” na may kapangyarihang magpakilos upang mapagaling ang mga puso at mabago ang mga buhay. (Hebreo 4:12) Sa pagkakapit ng mga simulain nito, sa ilang paraan ay maipagsasanggalang tayo mula sa pisikal na kapinsalaan. “Ako, si Jehova, ang . . . nagtuturo sa iyo upang makinabang ka,” ang sabi sa Isaias 48:17. Walang alinlangan, ang pamumuhay na kasuwato ng Salita ng Diyos ay makapagpapabuti ng ating kalusugan at makapagpapahaba ng ating buhay. Halimbawa, dahil sa ikinakapit natin ang payo ng Bibliya na umiwas sa pakikiapid at maglinis ng ating sarili mula sa karungisan, naiiwasan natin ang maruruming gawain at nakapipinsalang mga paggawi na nagdudulot ng pagkapariwara sa buhay ng maraming di-makadiyos na mga tao. (Gawa 15:29; 2 Corinto 7:1) Kay laking pasasalamat natin sa pagsasanggalang ng Salita ng Diyos!

Ipinagsasanggalang Tayo ni Jehova sa Espirituwal

18. Anong espirituwal na pagsasanggalang ang ibinibigay sa atin ni Jehova?

18 Pinakamahalaga sa lahat, si Jehova ay nagbibigay ng espirituwal na pagsasanggalang. Ipinagsasanggalang tayo ng ating maibiging Diyos mula sa espirituwal na pamiminsala sa pamamagitan ng pagsasangkap sa atin ng kailangan natin upang mabata ang mga pagsubok at upang maingatan ang ating kaugnayan sa kaniya. Sa gayon ay kumikilos si Jehova upang maingatan ang ating buhay, hindi lamang sa ilang maiikling taon kundi magpakailanman. Tingnan ang ilang paglalaan ng Diyos na makapagsasanggalang sa atin sa espirituwal.

19. Paanong ang espiritu ni Jehova ay tutulong sa atin na makayanan ang anumang pagsubok na mapapaharap sa atin?

19 Si Jehova ang “Dumirinig ng panalangin.” (Awit 65:2) Kapag sa  wari’y hindi na makayanan ang mga panggigipit sa buhay, ang pagbubuhos sa kaniya ng nilalaman ng ating puso ay makapagdudulot sa atin ng malaking ginhawa. (Filipos 4:6, 7) Maaaring hindi niya alisin ang mga pagsubok sa atin sa makahimalang paraan, subalit bilang tugon sa ating taos-pusong pananalangin, maipagkakaloob niya sa atin ang karunungan upang maharap ang mga ito. (Santiago 1:5, 6) Higit pa riyan, si Jehova ay nagbibigay ng banal na espiritu sa mga humihingi sa kaniya. (Lucas 11:13) Ang makapangyarihang espiritung iyan ay makatutulong sa atin na makayanan ang anumang pagsubok o suliranin na mapapaharap sa atin. Mapupuspos tayo nito ng “lakas na higit sa karaniwan” upang makapagbata hanggang sa alisin ni Jehova ang lahat ng nakapipighating suliranin sa bagong sanlibutan na napakalapit na.2 Corinto 4:7.

20. Paanong ang kapangyarihang magsanggalang ni Jehova ay maaaring ipakita sa pamamagitan ng ating kapuwa mga mananamba?

20 Kung minsan, ang kapangyarihang magsanggalang ni Jehova ay maaaring ipakita sa pamamagitan ng ating kapuwa mga mananamba. Tinipon na ni Jehova ang kaniyang bayan sa isang pandaigdig na “samahan ng mga kapatid.” (1 Pedro 2:17; Juan 6:44) Sa maibiging kapatirang iyan, nakikita natin ang buháy na patotoo ng kapangyarihan ng banal na espiritu ng Diyos na makaimpluwensiya sa mga tao sa ikabubuti. Ang espiritung iyan ay nagluluwal sa atin ng mga bunga—magaganda at mahahalagang katangian lakip na rito ang pag-ibig, kabaitan, at kabutihan. (Galacia 5:22, 23) Kaya  naman, kapag tayo’y nababagabag at ang isang kapananampalataya ay napakilos na mag-alok ng nakatutulong na payo o magbigay ng lubhang-kinakailangang mga salitang pampatibay, makapagpapasalamat tayo kay Jehova sa gayong mga kapahayagan ng kaniyang mapagsanggalang na pangangalaga.

21. (a) Anong napapanahong espirituwal na pagkain ang inilalaan ni Jehova sa pamamagitan ng “tapat at maingat na alipin”? (b) Paano ka personal na nakinabang mula sa mga paglalaan ni Jehova upang maipagsanggalang tayo sa espirituwal?

21 May isa pang bagay na ibinibigay si Jehova upang ipagsanggalang tayo: napapanahong espirituwal na pagkain. Upang matulungan tayong makakuha ng lakas mula sa kaniyang Salita, inatasan ni Jehova “ang tapat at maingat na alipin” na mamahagi ng espirituwal na pagkain. Ang tapat na aliping iyan ay gumagamit ng mga nakalathalang publikasyon, kabilang na ang mga babasahing Ang Bantayan at Gumising!, gayundin ang mga pulong, asamblea, at kombensiyon upang paglaanan tayo ng “pagkain sa tamang panahon”—kung ano ang kailangan natin at kung kailan natin ito kailangan. (Mateo 24:45) May narinig ka na ba sa Kristiyanong pagpupulong—sa komento, sa pahayag, o maging sa panalangin—na naglalaan ng lakas at pampatibay-loob na sadyang kinakailangan? Naapektuhan na ba ang iyong buhay ng isang espesipikong artikulo na inilathala sa isa sa ating mga babasahin? Tandaan, si Jehova ang nagsusuplay ng lahat ng paglalaang ito upang maipagsanggalang tayo sa espirituwal.

22. Sa anong paraan palaging ginagamit ni Jehova ang kaniyang kapangyarihan, at bakit ang paggawa niya nito ang pinakamabuti para sa ating kapakanan?

22 Si Jehova ay talagang isang kalasag “sa lahat ng nanganganlong sa kaniya.” (Awit 18:30) Batid natin na hindi niya ginagamit ang kaniyang kapangyarihan upang ipagsanggalang tayo mula sa lahat ng kalamidad sa ngayon. Gayunman, palagi nga niyang ginagamit ang kaniyang kapangyarihang magsanggalang upang matiyak ang pagsasakatuparan ng kaniyang layunin. Sa dakong huli, ang paggawa niya nito ang pinakamabuti para sa kapakanan ng kaniyang bayan. Kung tayo’y magiging malapít sa kaniya at mananatili sa kaniyang pag-ibig, si Jehova ay magbibigay sa atin ng sakdal na buhay magpakailanman. Taglay sa isip ang pag-asang iyan, tunay ngang maaari nating malasin na ang anumang paghihirap sa sistemang ito ay “panandalian at magaan.”2 Corinto 4:17.