Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Magandang Balita Mula sa Diyos!

 ARALIN 4

Sino si Jesu-Kristo?

Sino si Jesu-Kristo?

1. Sino ang lumalang kay Jesus at saan siya nagmula?

Bakit madaling lapitan si Jesus?MATEO 11:29; MARCOS 10:13-16.

Di-gaya ng sinumang tao, si Jesus ay nabuhay sa langit bilang isang espiritu bago siya isinilang sa lupa. (Juan 8:23) Siya ang unang nilalang ng Diyos, at tumulong siya sa paglalang sa lahat ng iba pang bagay. Siya lamang ang tuwirang nilalang ni Jehova, kaya siya ay tinatawag na “bugtong” na Anak ng Diyos. (Juan 1:14) Nagsilbi ring Tagapagsalita ng Diyos si Jesus, kaya tinawag siyang “ang Salita.”Basahin ang Kawikaan 8:22, 23, 30; Colosas 1:15, 16.

2. Bakit bumaba sa lupa si Jesus?

Isinugo ng Diyos dito sa lupa ang kaniyang Anak sa pamamagitan ng paglilipat ng buhay nito sa langit tungo sa bahay-bata ng isang dalagang Judio, si Maria. Kaya si Jesus ay walang amang tao. (Lucas 1:30-35) Pumarito sa lupa si Jesus (1) para ituro ang katotohanan tungkol sa Diyos, (2) magpakita ng halimbawa kung paano gagawin ang kalooban ng Diyos kahit may pagsubok, at (3) ibigay ang kaniyang sakdal na buhay bilang “pantubos.”Basahin ang Mateo 20:28.

3. Bakit natin kailangan ng pantubos?

Ang pantubos ay ang halagang ibinabayad para mapalaya ang isang taong nanganganib patayin. (Exodo 21:29, 30) Ang pagtanda at kamatayan ay hindi bahagi ng orihinal na layunin ng Diyos para sa sangkatauhan. Paano natin nalaman? Sinabi ng Diyos sa unang taong si Adan na kapag gumawa siya ng tinatawag sa Bibliya na “kasalanan,” mamamatay siya. Kaya kung hindi nagkasala si Adan, hindi sana siya namatay. (Genesis 2:16, 17; 5:5) Ayon sa Bibliya, ang kamatayan ay “pumasok” sa sanlibutan sa pamamagitan ni Adan. Kaya naipamana ni Adan ang kasalanan sa lahat ng kaniyang inapo, pati na ang kaparusahang  kamatayan. Kailangan natin ng pantubos para makalaya sa parusang kamatayan na minana natin kay Adan.Basahin ang Roma 5:12; 6:23.

Sino ang makapagbabayad ng pantubos? Kapag namatay tayo, mga kasalanan lang natin ang mababayaran natin. Hindi kayang bayaran ng makasalanang tao ang kasalanan ng iba.Basahin ang Awit 49:7-9.

4. Bakit namatay si Jesus?

Hindi gaya natin, si Jesus ay sakdal, o perpekto. Wala siyang nagawang kasalanan na dapat pagbayaran ng kamatayan. Namatay siya para sa kasalanan ng iba. Dahil gayon na lang tayo kamahal ng Diyos, isinugo niya ang kaniyang Anak upang mamatay para sa atin. Mahal din tayo ni Jesus kaya sinunod niya ang kaniyang Ama at ibinigay ang kaniyang buhay para mabayaran ang ating mga kasalanan.Basahin ang Juan 3:16; Roma 5:18, 19.

5. Ano ang ginagawa ngayon ni Jesus?

Noong nasa lupa, si Jesus ay nagpagaling ng maysakit, bumuhay ng patay, at tumulong sa mga tao. Ganito rin ang gagawin niya sa hinaharap para sa lahat ng masunuring tao. (Mateo 15:30, 31; Juan 5:28) Pagkamatay ni Jesus, siya’y binuhay-muli ng Diyos bilang isang espiritu. (1 Pedro 3:18) Pagkatapos, naghintay si Jesus sa kanan ng Diyos hanggang sa bigyan siya ni Jehova ng kapangyarihang mamahala bilang Hari sa buong lupa. (Hebreo 10:12, 13) Hari na ngayon si Jesus sa langit, at inihahayag ng kaniyang mga tagasunod ang magandang balitang iyan sa buong daigdig.Basahin ang Daniel 7:13, 14; Mateo 24:14.

Malapit nang gamitin ni Jesus ang kapangyarihang ibinigay sa kaniya para wakasan ang lahat ng pagdurusa pati na ang mga may kagagawan nito. Lahat ng nananampalataya at nagpapasakop kay Jesus ay mabubuhay sa isang paraisong lupa.Basahin ang Awit 37:9-11.