1. Bakit dapat nating sambahin ang Diyos?

Ang tunay na Diyos ang Maylalang ng lahat. Wala siyang pasimula at hindi siya magkakaroon ng wakas. (Awit 90:2) Sa kaniya galing ang magandang balita na mababasa sa Bibliya. (1 Timoteo 1:11) Dahil ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay, siya lamang ang dapat nating sambahin.Basahin ang Apocalipsis 4:11.

2. Anong uri siya ng Diyos at ano ang mga katangian niya?

Walang sinumang tao ang nakakita sa Diyos dahil isa siyang Espiritu, isang anyo ng buhay na nakahihigit sa mga pisikal na nilalang sa lupa. (Juan 1:18; 4:24) Pero makikita natin ang mga katangian ng Diyos sa mga nilalang niya. Halimbawa, makikita ang pag-ibig at karunungan ng Diyos sa sari-saring prutas at bulaklak na ginawa niya. At ang napakalawak na uniberso ay nagpapatunay na makapangyarihan siya.Basahin ang Roma 1:20.

Mas makikilala pa natin ang Diyos kung babasahin natin ang Bibliya. Halimbawa, sinasabi nito sa atin kung ano ang gusto at ayaw ng Diyos, kung paano siya nakikitungo sa mga tao, at kung ano ang nagiging reaksiyon niya sa mga ginagawa ng tao.Basahin ang Awit 103:7-10.

3. May pangalan ba ang Diyos?

Sinabi ni Jesus: “Ama namin na nasa langit, pakabanalin nawa ang iyong pangalan.” (Mateo 6:9) Bagaman maraming titulo ang Diyos, iisa lang ang kaniyang pangalan. Sa bawat wika, iba-iba ang bigkas sa pangalang iyan. Sa Tagalog, ang karaniwang bigkas ay “Jehova.” Ang iba naman ay binibigkas itong “Yahweh.”Basahin ang Awit 83:18.

Ang pangalan ng Diyos ay inalis sa maraming Bibliya at pinalitan ng mga titulong Panginoon o Diyos. Pero nang isulat ang Bibliya, mga 7,000 ulit na binanggit dito ang pangalan ng Diyos. Ipinakilala ni Jesus sa mga tao ang pangalan ng Diyos  noong tinuturuan niya sila tungkol sa Diyos.Basahin ang Juan 17:26.

4. Mahal ba tayo ni Jehova?

Tulad ng mapagmahal na amang ito, kumikilos ang Diyos para sa ating kapakanan

Ang laganap na pagdurusa ba ay nagpapakitang walang malasakit ang Diyos na si Jehova? Sabi ng iba, nagdurusa tayo dahil sinusubok tayo ng Diyos. Pero hindi totoo iyon.Basahin ang Santiago 1:13.

Binigyan tayo ng Diyos ng kalayaang magpasiya. Hindi ka ba natutuwa na may kalayaan kang magpasiyang paglingkuran ang Diyos? (Josue 24:15) Pero marami ang mas gusto pang gumawa ng masama, kaya napakarami ang nagdurusa. Nasasaktan si Jehova sa gayong kawalang-katarungan.Basahin ang Genesis 6:5, 6.

Mahal tayo ng Diyos na Jehova. Gusto niya tayong maging masaya. Di-magtatagal, aalisin niya ang lahat ng pagdurusa pati na ang mga may kagagawan nito. Sa ngayon, pinahihintulutan niya ang pagdurusa, pero may makatuwiran siyang dahilan. Ipaliliwanag iyan sa Aralin 8.Basahin ang 2 Pedro 2:9; 3:7, 13.

5. Paano tayo mapapalapít sa Diyos?

Gusto ni Jehova na mapalapít tayo sa kaniya sa pamamagitan ng panalangin. Interesado siya sa bawat isa sa atin. (Awit 65:2; 145:18) Handa siyang magpatawad. Nakikita niyang sinisikap nating gumawa ng mabuti kahit kung minsan ay nagkakamali tayo. Kaya makasalanan man tayo, puwede pa rin tayong mapalapít sa Diyos.Basahin ang Awit 103:12-14; Santiago 4:8.

Utang natin kay Jehova ang ating buhay kaya dapat natin siyang ibigin nang higit kaysa kaninuman. (Marcos 12:30) Maipapakita mong mahal mo ang Diyos kung kikilalanin mo pa siya at gagawin ang gusto niya. Kapag ginawa mo iyan, mas mapapalapít ka sa kaniya.Basahin ang 1 Timoteo 2:4; 1 Juan 5:3.