1. Bakit inorganisa ng Diyos ang sinaunang mga Israelita?

Tinipon ng Diyos ang mga inapo ni Abraham para gawing isang bansa; tinawag niya itong “Israel.” Binigyan niya sila ng mga batas at itinuro niya sa kanila kung paano siya dapat sambahin. Sa kanila ipinagkatiwala ng Diyos ang kaniyang salita. (Awit 147:19, 20) Sa pamamagitan ng Israel, makikinabang ang lahat ng bansa sa lupa.Basahin ang Genesis 22:18.

Pinili ng Diyos ang mga Israelita para maging mga saksi niya. Makikita sa kanilang kasaysayan kung paano pinagpapala ang mga taong sumusunod sa utos ng Diyos. (Deuteronomio 4:6) Kaya sa pamamagitan ng mga Israelita, maraming matututuhan ang iba tungkol sa tunay na Diyos.Basahin ang Isaias 43:10, 12.

2. Bakit inorganisa ang mga tunay na Kristiyano?

Nang maglaon, naging masuwayin ang Israel kaya itinakwil sila ng Diyos at ipinalit sa kanila ang kongregasyong Kristiyano. (Mateo 21:43; 23:37, 38) Ngayon, ang mga tunay na Kristiyano ang sumasaksi, o nagpapatotoo, para kay Jehova.Basahin ang Gawa 15:14, 17.

Inorganisa ni Jesus ang kaniyang mga tagasunod para mangaral at gumawa ng mga alagad sa lahat ng bansa. (Mateo 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) Nasa kasukdulan na ang gawaing ito, sa katapusan ng kasalukuyang sistema ng mga bagay. Ngayon, milyun-milyon mula sa lahat ng bansa ang pinagkakaisa ni Jehova sa tunay na pagsamba. (Apocalipsis 7:9, 10) Inorganisa rin ang mga tunay na Kristiyano para palakasin at tulungan ang isa’t isa. Sa buong daigdig, mayroon silang iisang programa ng pagtuturo mula sa Bibliya sa kanilang mga pulong.Basahin ang Hebreo 10:24, 25.

 3. Paano nagsimula ang modernong-panahong organisasyon ng mga Saksi ni Jehova?

Noong dekada ng 1870, muling nasumpungan ng isang maliit na grupo ng mga estudyante ng Bibliya ang mga katotohanang matagal nang nakubli. Alam nilang inorganisa ni Jesus ang kongregasyong Kristiyano para mangaral, kaya isang pambuong-daigdig na pangangaral tungkol sa Kaharian ang pinasimulan nila. Noong 1931, ginamit nila ang pangalang mga Saksi ni Jehova.Basahin ang Gawa 1:8; 2:1, 4; 5:42.

4. Paano inoorganisa ang mga Saksi ni Jehova?

Noong unang siglo, ang mga kongregasyong Kristiyano sa maraming lupain ay pinangangasiwaan ng isang lupon ng mga apostol at ng matatandang lalaki. Kinikilala nito si Jesus bilang Ulo ng kongregasyon. (Gawa 16:4, 5) Sa katulad na paraan, ang mga Saksi ni Jehova sa buong daigdig ngayon ay may Lupong Tagapamahala na binubuo ng makaranasang mga elder. Pinangangasiwaan nito ang mga tanggapang pansangay ng mga Saksi ni Jehova na nagsasalin, nag-iimprenta, at namamahagi ng mga pantulong sa pag-aaral ng Bibliya sa mahigit 600 wika. Kaya ang Lupong Tagapamahala ay nakapaglalaan ng pampatibay-loob at tagubilin mula sa Kasulatan para sa mahigit 100,000 kongregasyon. Sa bawat kongregasyon, may kuwalipikadong mga lalaki na naglilingkod bilang mga elder, o tagapangasiwa. Ang mga lalaking ito ay maibiging nangangalaga sa kawan ng Diyos.Basahin ang 1 Pedro 5:2, 3.

Ang mga Saksi ni Jehova ay inoorganisa rin para mangaral ng mabuting balita at gumawa ng mga alagad. Gaya ng mga apostol, nangangaral sila sa bahay-bahay. (Gawa 20:20) Nag-aalok sila ng pag-aaral sa Bibliya sa mga gustong matuto ng katotohanan. Pero hindi lang isang organisasyon ang mga Saksi ni Jehova. Sila ay isang pamilyang may mapagmahal na Ama. Sila ay magkakapatid na nagmamalasakit sa isa’t isa. (2 Tesalonica 1:3) Yamang inoorganisa ang bayan ni Jehova para bigyan siya ng kapurihan at tulungan ang iba, sila ang pinakamaligayang pamilya sa lupa.Basahin ang Awit 33:12; Gawa 20:35.